SFS 2019:716 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar

SFS2019-716.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804)

kompletterar

Beslutat den 14 november 2019

Regeringen tillkännager enligt 5 § livsmedelslagen (2006:804) att lagen
kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordningar som livsmedelslagen kompletterar till alla

delar

1. Rådets förordning (EEG) nr 315/93 av den 8 februari 1993 om fast-

ställande av gemenskapsförfaranden för främmande ämnen i livsmedel.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den

28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är
avsedda att användas i eller på livsmedel.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2065/2003 av den

10 november 2003 om rökaromer som används eller är avsedda att användas
i eller på livsmedel.

4. Kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004

om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens
gränskontrollstationer.

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den

27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt
med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och
89/109/EEG.

6. Kommissionens förordning (EG) nr 37/2005 av den 12 januari 2005

om övervakning av temperatur i utrymmen för transport, förvaring och
lagring av djupfrysta livsmedel.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den

20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt
vissa andra ämnen i livsmedel.

8. Rådets förordning (EG) nr 733/2008 av den 15 juli 2008 om villkoren

för import av jordbruksprodukter med ursprung i tredjeland efter olyckan
vid kärnkraftverket i Tjernobyl.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1332/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv
83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, direktiv 2000/13/EG,
rådets direktiv 2001/112/EG samt förordning (EG) nr 258/97.

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 av den

16 december 2008 om livsmedelstillsatser.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1334/2008 av den

16 december 2008 om aromer och vissa livsmedelsingredienser med arom-
givande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av

SFS

2019:716

Publicerat
den

22 november 2019

background image

2

SFS

2019:716

rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordningarna (EG) nr 2232/96 och
(EG) nr 110/2008 samt direktiv 2000/13/EG.

12. Kommissionens förordning (EG) nr 953/2009 av den 13 oktober 2009

om ämnen som för särskilda näringsändamål får tillsättas i livsmedel för
särskilda näringsändamål.

13. Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 av den 9 februari 2010

om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid
för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten.

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den

25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsu-
menterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kom-
missionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommis-
sionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv
2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt
kommissionens förordning (EG) nr 608/2004.

15. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 av den

12 juni 2013 om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn, livsmedel för
speciella medicinska ändamål och komplett kostersättning för viktkontroll
och om upphävande av rådets direktiv 92/52/EEG, kommissionens direktiv
96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG och 2006/141/EG, Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/39/EG och kommissionens förordningar (EG) nr
41/2009 och (EG) nr 953/2009.

16. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 743/2013 av den

31 juli 2013 om skyddsåtgärder rörande import av musslor från Turkiet av-
sedda att användas som livsmedel.

17. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 av den

25 november 2015 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens för-
ordning (EG) nr 1852/2001.

Grundförordningar inom området för EU:s gemensamma

jordbrukspolitik eller EU:s gemensamma fiskeripolitik som

livsmedelslagen kompletterar i de delar de innehåller

bestämmelser om förbud eller villkor för handhavande eller

utsläppande på marknaden av livsmedel

18. Rådets förordning (EEG) nr 2136/89 av den 21 juni 1989 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverade sardiner.

19. Rådets förordning (EEG) nr 1536/92 av den 9 juni 1992 om gemen-

samma marknadsnormer för konserverad tonfisk och bonit.

20. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den

15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, i den mån bestämmelserna
inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteck-
ningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

21. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den

17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för
jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr
992/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, när
det gäller

background image

3

SFS

2019:716

� mjölk och mjölkprodukter, bredbara fetter, olivolja och olja av oliv-

restprodukter, produkter från sektorerna för ägg och fjäderfäkött samt
normer för saluföring av kött och kött av nötkreatur som är yngre än tolv
månader, och

� vin, om bestämmelserna inte kompletteras av lagen (2009:1424) om

kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

22. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1379/2013 av den

11 december 2013 om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri-
och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr
1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 104/2000.

23. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 av den

26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av,
samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och
om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91, om bestämmelserna
inte kompletteras av lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteck-
ningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Grundförordningar som livsmedelslagen kompletterar i de delar

de innehåller bestämmelser om livsmedel eller livsmedelskontroll

24. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

25. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den

28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning,
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om
förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

26. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

27. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG.

28. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den

23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på
livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om
ändring av rådets direktiv 91/414/EEG.

29. Rådets förordning (Euratom) 2016/52 av den 15 januari 2016 om

gränsvärden för radioaktiva ämnen i livsmedel och foder efter en
kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation och om upphävande
av rådets förordning (Euratom) nr 3954/87 och kommissionens förordningar
(Euratom) nr 944/89 och (Euratom) nr 770/90.

30. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets
direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och

background image

4

SFS

2019:716

2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll).

Grundförordningar som livsmedelslagen kompletterar i de delar

som anges i det följande

31. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

� artikel 2, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen,

� artikel 9, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen, och

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för livs-

medelslagen.

32. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller

� artikel 3.2, artikel 5.4 c och artikel 7, i de delar som gäller kontroll-

program i fråga om bearbetning och beredning av livsmedel av animaliskt
ursprung, och

� artikel 12, i den del bestämmelsen gäller laboratorier som utför prover

inom ramen för kontrollprogram i fråga om bearbetning och beredning av
livsmedel av animaliskt ursprung.

33. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien, utom när det gäller

� del A, punkt 3 a och 3 b i bilaga I,
� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen gäller foder,
� del A, punkt 4 h och 4 j i bilaga I,
� del A, punkt 5 h i bilaga I,
� del A, punkt 8 a och 8 b i bilaga I, och
� kapitel VI, punkt 4 i bilaga II, i de delar bestämmelsen faller utanför

tillämpningsområdet för livsmedelslagen.

34. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung, utom när det gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första

meningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkterna 1 och 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkterna 1 och 2 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III,

background image

5

SFS

2019:716

� avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde stycket i bilaga III, i den del

bestämmelsen avser utförande av officiella kontroller vid den tekniska
anläggningen, och

� avsnitt IX, kapitel I.I punkterna 1, 2 och 5 i bilaga III.
35. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 av den

20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livs-
medel, utom när det gäller näringspåståenden och kommersiella med-
delanden i form av reklam.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2019:203) om de EU-

bestämmelser som livsmedelslagen (2006:804) kompletterar.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)