SFS 2019:717 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter kompletterar

SFS2019-717.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som lagen (2006:805) om foder

och animaliska biprodukter kompletterar

Beslutat den 14 november 2019

Regeringen tillkännager enligt 5 § lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter att lagen kompletterar följande bestämmelser i EU:s för-
ordningar.

Grundförordningar som lagen om foder och animaliska

biprodukter kompletterar till alla delar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den

22 september 2003 om fodertillsatser.

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den

12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 av den

13 juli 2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003
och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv
80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG,
93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG.

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den

21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och
därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om
animaliska biprodukter).

Grundförordningar som lagen om foder och animaliska

biprodukter kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser

som faller inom lagens tillämpningsområde

5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28

januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om för-
faranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.

6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den

22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den

22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade
organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är fram-
ställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv
2001/18/EG.

SFS

2019:717

Publicerat
den

22 november 2019

background image

SFS

2019:717

2

8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23

februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livs-
medel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring
av rådets direktiv 91/414/EEG.

9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växt-
skyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets för-
ordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr
1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU)
2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och
rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och
2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv
89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG
och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig
kontroll).

Grundförordningar som lagen om foder och animaliska

biprodukter kompletterar i de delar som anges i det följande

10. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

� artikel 2, i den del som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter,

� artikel 6, i de delar som gäller åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kvarhållande i avvaktan på negativt provsvar av varor
som inte är avsedda att användas som livsmedel,

� artikel 7,
� artikel 8, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter, och

� artikel 16, i de delar som faller inom tillämpningsområdet för lagen om

foder och animaliska biprodukter.

11. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 av den

17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livs-
medelsburna zoonotiska smittämnen, när det gäller

� artikel 3.2, i den del bestämmelsen avser foder,
� artikel 7, i den del bestämmelsen avser foder, och
� artikel 12, i den del bestämmelsen avser foder.
12. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien, när det gäller

� del A, punkt 4 a i bilaga I, i den del bestämmelsen avser foder,
� del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt avser sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om foder och animaliska biprodukter, och

� del A, punkt 8 a i bilaga I.
13. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung när det gäller avsnitt IV, kapitel II, punkt 4 a, fjärde
stycket i bilaga III, i den del bestämmelsen avser utförande av officiella
kontroller vid den tekniska anläggningen.

background image

SFS

2019:717

3

Förordning som inte är grundförordning och som lagen om

foder och animaliska biprodukter kompletterar i de delar som

anges i det följande

14. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av
trikiner i kött, när det gäller

� artikel 4.2, och
� artikel 12.2 g iii.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2014:787) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)