SFS 2019:718 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. kompletterar

SFS2019-718.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som lagen (2006:806) om

provtagning på djur, m.m. kompletterar

Beslutat den 14 november 2019

Regeringen tillkännager enligt 2 § lagen (2006:806) om provtagning på djur,
m.m. att lagen kompletterar följande bestämmelser i EU:s förordningar.

Grundförordning som lagen om provtagning på djur, m.m.

kompletterar till alla delar

1. Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upp-

rättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och
om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG
och 64/432/EEG.

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m.

kompletterar i de delar de innehåller bestämmelser som faller

inom lagens tillämpningsområde

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den

17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering
av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om
upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den

15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att
säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av
bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009,
(EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031,
rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om
upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG)
nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets
beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Grundförordningar som lagen om provtagning på djur, m.m.

kompletterar i de delar som anges i det följande

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den

22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll
och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati, när
det gäller

SFS

2019:718

Publicerat
den

22 november 2019

background image

SFS

2019:718

2

� artikel 6, utom i de delar som avser åtgärder efter testning som utförs på

slakteri och som avser kontrollmärkning och kvarhållande i avvaktan på
negativt provsvar, och

� artikel 20.
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien

� del A, punkt 4 h i bilaga I, när det gäller sjukdomar som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� del A, punkt 7 i bilaga I, när det gäller sådana uppgifter som faller inom

tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m., och

� del A, punkt 8 b i bilaga I.
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung

� avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.,

� avsnitt IX, kapitel I.I punkterna 1 och 2 i bilaga III, och
� avsnitt IX, kapitel I.I punkt 5 i bilaga III, när det gäller sjukdomar som

faller inom tillämpningsområdet för lagen om provtagning på djur, m.m.

7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 470/2009 av den

6 maj 2009 om gemenskapsförfaranden för att fastställa gränsvärden för
farmakologiskt verksamma ämnen i animaliska livsmedel samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 och ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG och Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 726/2004, när det gäller

� artikel 16, och
� artikel 24.1.

Förordningar som inte är grundförordningar och som lagen om

provtagning på djur, m.m. kompletterar i de delar som anges i

det följande

8. Kommissionens förordning (EG) nr 2075/2005 av den 5 december

2005 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av
trikiner i kött, när det gäller

� artiklarna 8�10,
� artikel 12.1,
� artikel 12.2, i de delar som inte faller inom tillämpningsområdet för

livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter, och

� artikel 12.3 och 12.4.
9. Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/262 av den

17 februari 2015 om fastställande av bestämmelser i enlighet med rådets
direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG vad gäller metoder för identifiering
av hästdjur (förordning om pass för hästdjur), utom när det gäller

� artikel 9.2 och 9.3.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2015:942) om de EU-

bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på
djur, m.m.

background image

SFS

2019:718

3

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)