SFS 2019:720 Tillkännagivande av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar

SFS2019-720.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av de EU-bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192)

kompletterar

Beslutat den 14 november 2019

Regeringen tillkännager enligt 1 kap. 5 § första och andra styckena djur-
skyddslagen (2018:1192) att lagen kompletterar följande bestämmelser i
EU:s förordningar.

Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de

delar de innehåller bestämmelser om djurskydd eller

djurskyddskontroll

1. Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd

av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om
ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG)
nr 1255/97.

2. Rådets förordning (EG) nr 1099/2009 av den 24 september 2009 om

skydd av djur vid tidpunkten för avlivning.

3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars

2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa
tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om
djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG)
nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012,
(EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar
(EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG,
1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphäv-
ande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och
(EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG,
91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut
92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll).

Grundförordningar som djurskyddslagen kompletterar i de

delar som anges i det följande

4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den

29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av
animaliskt ursprung, när det gäller

� avsnitt II, punkt 2 f i bilaga II,
� avsnitt I, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt I, kapitel II, punkt 1 a andra meningen, 1 b och 1 c första me-

ningen i bilaga III,

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 1 i bilaga III,

SFS

2019:720

Publicerat
den

22 november 2019

background image

SFS

2019:720

2

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 5 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt I, kapitel IV, punkt 6 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel I, punkt 1 i bilaga III,
� avsnitt II, kapitel IV, punkt 2 i bilaga III, i den del bestämmelsen gäller

instruktioner om djurskydd,

� avsnitt II, kapitel IV, punkt 4 i bilaga III.
5. Artikel 18.1 c och d samt artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska
produkter.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2019:67) av de EU-

bestämmelser som djurskyddslagen (2018:1192) kompletterar.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)