SFS 2019:721 Lag om ändring i lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter

SFS2019-721.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:953) om

kollektivtrafikresenärers rättigheter

Utfärdad den 7 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 20 §§ lagen (2015:953) om
kollektivtrafikresenärers rättigheter ska ha följande lydelse.

6 § Ett avtalsvillkor som i jämförelse med 12�17, 19 eller 20 § är till
nackdel för resenären är utan verkan mot denne.

20 §2 En fordran enligt 14, 15 eller 19 § upphör, om resenären inte väcker
talan inom tre år från det att fordran uppkom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mikael Hjort
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:141, bet. 2019/20:CU2, rskr. 2019/20:15.

2 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2018:187.

SFS

2019:721

Publicerad
den

22 november 2019