SFS 2019:723 Förordning om ledighet för domare

SFS2019-723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ledighet för domare1

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns bestämmelser om domares ledighet för att ha
en annan anställning. Bestämmelserna gäller ordinarie och icke ordinarie
domare i hovrätt, kammarrätt, tingsrätt och förvaltningsrätt samt justitie-
sekreterare.

2 § Ordinarie domare och assessorer är utan särskilt beslut lediga när de
har en tidsbegränsad högre anställning som domare inom Sveriges
Domstolar eller en tidsbegränsad anställning som departementsråd eller
chefstjänsteman i Regeringskansliet.

3 § Ordinarie domare får beviljas ledighet för att

� ha en tidsbegränsad anställning i Regeringskansliet eller inom

kommittéväsendet,

� ha en tidsbegränsad anställning i allmän domstol, allmän förvaltnings-

domstol, specialdomstol eller en annan domstolsliknande nämnd än
Allmänna reklamationsnämnden,

� under högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta

nationernas organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i en
internationell domstol eller tribunal, eller

� under högst ett år pröva en annan anställning än någon av de

anställningar som anges ovan eller i 2 §.

4 § Assessorer och fiskaler är utan särskilt beslut lediga när de tjänstgör i
allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol eller hyresnämnd.

Att assessorer och fiskaler är lediga utan särskilt beslut när de har en

tidsbegränsad anställning som sakkunnig i Regeringskansliet följer av
kollektivavtal.

5 § Assessorer får beviljas ledighet för att ha en

� tidsbegränsad anställning som föredragande hos Riksdagens ombuds-

män,

� tidsbegränsad anställning som föredragande hos Justitiekanslern,
� tidsbegränsad anställning som rättssekreterare i Arbetsdomstolen,
� tidsbegränsad anställning som jurist hos en myndighet under riksdagen

eller regeringen, eller

� anställning som föredragande i riksdagens utskott.

1 Tidigare bestämmelser i ämnet, se förordningen om ledighet för domare (DVFS 1996:19).

SFS

2019:723

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:723

6 § Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i underrätt
som krävs för anställning som assessor får beviljas ledighet för att under
högst tre år inom en femårsperiod ha en anställning i Förenta nationernas
organ, i Europeiska unionens institutioner eller organ eller i en internationell
domstol eller tribunal.

7 § Assessorer och fiskaler som har fullgjort den tjänstgöring i överrätt
som krävs för anställning som tingsfiskal eller förvaltningsrättsfiskal får
beviljas ledighet för att under högst två år inom en femårsperiod pröva en
annan anställning än någon av de anställningar som anges i 2 och 4�6 §§.

8 § Beslut om beviljande av ledighet fattas av

1. domstolen med stöd av 3 och 5�7 §§ när det gäller icke ordinarie

domare och andra ordinarie domare än domstolschefer,

2. Domstolsverket när det gäller
a) domstolschefer, och
b) andra domare med stöd av 10 b § tjänstledighetsförordningen

(1984:111) för att ha en anställning av ett annat slag eller under en annan tid
än som anges i 2�7 §§.

9 § Om domstolen eller Domstolsverket anser att en ansökan om ledighet
inte bör beviljas, ska ärendet överlämnas till regeringen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (DVFS 1996:19) om ledig-

het för domare.

3. En domare som enligt den upphävda förordningen är ledig från domar-

anställningen utan särskilt beslut för att ha en tillsvidareanställning som
kansliråd, departementsråd eller chefstjänsteman i Regeringskansliet har rätt
att så länge den nya anställningen upprätthålls vara ledig från domar-
anställningen utan särskild prövning.

4. Beslut om ledighet som har fattats enligt den upphävda förordningen

gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)