SFS 2019:724 Lag om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

SFS2019-724.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen

(1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att ikraftträdandebestämmelsen till
lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings-
domstolar2 ska ha följande lydelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Emma Pleiner
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:19, bet. 2019/20:JuU11, rskr. 2019/20:37.

2 Lagen omtryckt 1981:1323.

SFS

2019:724

Publicerad
den

26 november 2019