SFS 2019:727 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2019-727.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 13 kap. 6 a § lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

13 kap.
6 a §
3 Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter,
� Europeiska bankmyndigheten,
� Europeiska systemrisknämnden,
� Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, och
� Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse 2014:982.

SFS

2019:727

Publicerad
den

26 november 2019