SFS 2019:728 Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

SFS2019-728.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2004:299) om in-
låningsverksamhet3

dels att nuvarande 10 a § ska betecknas 10 b §,
dels att rubriken närmast före 10 a § ska sättas närmast före 10 b §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

Samarbete och utbyte av information
10 a §
Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin verksamhet enligt denna lag sam-
arbeta och utbyta information med

� andra behöriga myndigheter, och
� Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3 Senaste lydelse av 10 a § 2014:556.

SFS

2019:728

Publicerad
den

26 november 2019