SFS 2019:737 Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

SFS2019-737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 8 kap. 7 § lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution ska ha följande lydelse.

8 kap.
7 §
Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges
medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och
utbyta information med

� andra behöriga myndigheter,
� Europeiska kommissionen,
� Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, och
� Europeiska centralbanken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

SFS

2019:737

Publicerad
den

26 november 2019