SFS 2019:738 Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel

SFS2019-738.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på

pensionsmedel

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångs-
bestämmelserna till lagen (2008:136) om ändring i den lagen ska ha följande
lydelse.

3. Vid en överlåtelse av försäkringsavtal som tecknats före den 2 februari

2007 till en ny försäkringsgivare eller en överföring av sådana försäkrings-
avtal från en enhet till en annan hos försäkringsgivaren ska 2 § första
stycket 7 a och 9 § sjätte och sjunde styckena tillämpas på det överlåtna eller
överförda avtalet om transaktionen sker efter den 31 december 2008.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. För försäkringsavtal som har överlåtits till en annan försäkringsgivare

eller har överförts från en enhet hos försäkringsgivaren till en annan enhet
före ikraftträdandet gäller punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till lagen (2008:136) om ändring i lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28.

SFS

2019:738

Publicerad
den

26 november 2019