SFS 2019:739 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-739.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 58 kap. 18 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 9 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2008:134) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

58 kap.
18 §
3 En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta
kapitel, om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp.
Ett sådant återköp ska avse hela pensionsförsäkringens värde.

I andra fall får Skatteverket medge återköp, om försäkringstagaren är på

obestånd och genom ett återköp av hela eller en del av försäkringens värde
kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt
finns synnerliga skäl. Detta gäller dock endast om återköp får ske enligt
försäkringsavtalet och försäkringstekniska riktlinjer.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap.

4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104) av
försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överföring av
hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar direkt till en annan pensions-
försäkring än som avses i 5 § om

� försäkringarna har samma person som försäkrad, och
� utbetalning inte har påbörjats från den mottagande försäkringen.
En överföring som uppfyller villkoren i tredje stycket ska inte anses som

pension enligt 10 kap. 5 § första stycket 4 och inte heller som en betalning
av premier för pensionsförsäkring.

9. Lagen tillämpas i fråga om försäkringsavtal som tecknats före den

2 februari 2007 och som överlåts till en annan försäkringsgivare eller över-
förs från en enhet hos försäkringsgivaren till en annan enhet, om överlåtelsen
eller överföringen genomförs efter den 31 december 2008. Ett pensions-
försäkringsavtal ska efter en sådan överlåtelse eller överföring uppfylla
villkoren i 58 kap. 16 a § från den tidpunkt då ansvaret för försäkringen
övergår på den nya försäkringsgivaren respektive när försäkringen förts
över.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2015:775.

SFS

2019:739

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:739

2. Bestämmelserna i 58 kap. 18 § i den nya lydelsen tillämpas första

gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2019.

3. Vid överföring enligt 58 kap. 18 § tredje stycket andra meningen i den

nya lydelsen till en pensionsförsäkring som har tecknats före den 2 februari
2007 ska det mottagande pensionsförsäkringsavtalet från överföringstid-
punkten uppfylla villkoren i 58 kap. 16 a §. För det mottagande pensions-
försäkringsavtalet gäller från överföringstidpunkten bestämmelserna i
58 kap. 19 a §.

4. För försäkringsavtal som har överlåtits till en annan försäkringsgivare

eller har överförts från en enhet hos försäkringsgivaren till en annan enhet
före ikraftträdandet gäller punkt 9 i ikraftträdande- och övergångsbestäm-
melserna till lagen (2008:134) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)