SFS 2019:740 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2019-740.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043)

dels att 4 kap. 18 §, 11 kap. 18 §, 12 kap. 69 § och 13 kap. 23 § ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 17 c §, av följande lydelse.

4 kap.
17 c §
Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkrings-
avtalslagen (2005:104) får försäkringsföretaget ta ut avgifter som högst
uppgår till ett belopp som motsvarar

1. direkta kostnader för den administrativa hanteringen av återköp eller

överföringar, beräknade för försäkringar av samma slag, och

2. kvarstående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den

återköpta eller överförda försäkringen.

Försäkringsföretaget får inte ta ut avgift enligt första stycket 2 senare än

tio år efter det att försäkringsavtalet ingicks.

18 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 1 §,

2. vilken information enligt 2 § som ett försäkringsföretag ska lämna till

försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar
och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

3. vilka åtgärder som ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på god försäkringsstandard som avses i 3 §,

4. villkor för upplåning enligt 6 §, och
5. vilka kostnader som får beaktas vid beräkningen av de direkta

kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföring
enligt 17 c § första stycket 1.

11 kap.
18 §
Ett livförsäkringsaktiebolag ska gottskriva återbäring till försäkrings-
tagarna och andra ersättningsberättigade med en fördelning som utgår från

1 Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upp-

tagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen

enligt Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS

2019:740

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:740

2

försäkringens bidrag till överskottet, om inte annat följer av bestämmelser i
försäkringsavtalet eller i bolagsordningen.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och
principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är
försvarlig med hänsyn till det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt
till återbäring eller försäkringsbolagets ekonomiska situation.

12 kap.
69 §
Ett ömsesidigt livförsäkringsbolag ska gottskriva återbäring till för-
säkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar
med en fördelning som utgår från försäkringens bidrag till överskottet, om
inte annat följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller bolagsordningen.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och
principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är
försvarlig med hänsyn till det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt
till återbäring eller försäkringsbolagets ekonomiska situation.

13 kap.
23 §
En livförsäkringsförening ska gottskriva återbäring till försäkrings-
tagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar med en
fördelning som utgår från försäkringens bidrag till överskottet, om inte annat
följer av bestämmelser i försäkringsavtalet eller stadgarna.

Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska rätten till återbäring bestämmas enligt samma fördelning och
principer som skulle ha gällt för försäkringsfall, om inte en avvikelse är
försvarlig med hänsyn till det kvarvarande försäkringstagarkollektivets rätt
till återbäring eller försäkringsföreningens ekonomiska situation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Vid återköp eller överföring enligt 11 kap. 5 § försäkringsavtalslagen

(2005:104) ska försäkringsföretaget, i fråga om försäkringsavtal som har
ingåtts före ikraftträdandet, men efter den 30 juni 2007 och inte förnyats
efter ikraftträdandet,

a) bestämma avgifter på grundval av de kostnader som belöper på åter-

köpet eller överföringen, men utan beaktande av den fordran som kvarstår
mot försäkringstagaren för kostnader som har uppkommit i samband med
att försäkringsavtalet ingicks, enligt 11 kap. 18 §, 12 kap. 69 § eller 13 kap.
23 § i den äldre lydelsen, och

b) ta ut avgifter som högst uppgår till ett belopp som motsvarar kvar-

stående anskaffningskostnader som är direkt hänförliga till den återköpta
eller överförda försäkringen enligt 4 kap. 17 c § första stycket 2 och andra
stycket.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)