SFS 2019:741 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

SFS2019-741.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 22 kap. 9, 10 och 12 §§ och 24 kap.
2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska ha följande lydelse.

22 kap.
9 §
Kontrolluppgift ska lämnas om

1. sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i

58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2. försäkringsgivares överlåtelse eller överföring av en pensionsförsäk-

ring till en annan försäkringsgivare eller till en annan del av försäkrings-
givarens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer av den försäkringsgivare

som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört
försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda

värdet och den dag då överlåtelsen eller överföringen gjordes. Kontroll-
uppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den
försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren samt för pensions-
försäkringsavtalet hos den överlåtande eller överförande försäkringsgivaren
och hos den mottagande försäkringsgivaren.

10 § Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan
medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a §
inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäk-

ringsgivare.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständighet som medför

eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäk-
ringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla
nödvändiga identifikationsuppgifter för den försäkrade och pensionsför-
säkringsavtalet.

12 §2 Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal
om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 6�10 lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av

försäkringsgivare och tjänstepensionsinstitut.

1 Prop. 2018/19:124, bet. 2019/20:FiU14, rskr. 2019/20:28.

2 Senaste lydelse 2011:1289.

SFS

2019:741

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2019:741

2

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om kapitalunderlag för för-

säkringen respektive avtalet om tjänstepension beräknat enligt
3 a�3 c §§ lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Av kontrolluppgiften ska det framgå om försäkringen är en pensions-

försäkring eller en kapitalförsäkring respektive om avtalet om tjänste-
pension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.
I fråga om en pensionsförsäkring och ett sådant avtal om tjänstepension som
är jämförbart med en pensionsförsäkring ska kontrolluppgiften även
innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för dessa.

24 kap.
2 §
Kontrolluppgift enligt 22 kap. 9�11 §§ ska ha kommit in till
Skatteverket inom 30 dagar från den dag då den omständighet som utlöste
kontrolluppgiftsskyldigheten inträffade.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Lagen tillämpas första gången på uppgifter som avser beskattningsår

som börjar efter den 31 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand
(Finansdepartementet)