SFS 2019:742 Lag om tjänstepensionsföretag

SFS2019-742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om den tjänstepensionsverksamhet
som drivs av svenska tjänstepensionsföretag.

2 § För utländska tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige gäller
lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-
instituts verksamhet i Sverige.

Ord och uttryck i lagen
Tjänstepensionsföretag
3 § Med tjänstepensionsföretag avses tjänstepensionsaktiebolag, ömse-
sidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening.

Tjänstepensionsförsäkring
4 § Med tjänstepensionsförsäkring avses livförsäkring enligt 2 kap. 11 §
som har samband med yrkesutövning och där utbetalning av försäkrings-
belopp (engångsbelopp eller periodiska utbetalningar) är beroende av att en
eller flera personer uppnår eller förväntas uppnå en viss ålder samt
försäkringar som meddelas som tillägg till sådana försäkringar.

Behörig myndighet, EES, försäkringsföretag och

försäkringsholdingföretag m.fl.
5 § I denna lag betyder

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utföra uppgifter enligt nationella bestämmelser som genomför Europa-
parlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016
om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga
lydelsen,

2. blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som avses i 1 kap.

3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om

verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen, och Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av

aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2017/828.

SFS

2019:742

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU,

5. EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars hemland

hör till EES och som omfattas av Solvens II-direktivet,

6. försäkringsföretag: ett företag som har tillstånd att driva försäkrings-

rörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043),

7. försäkringsgivare från tredjeland: en utländsk försäkringsgivare vars

hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet
om dess hemland hörde till EES,

8. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag
a) som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett försäk-

ringsföretag från tredjeland eller ett blandat finansiellt holdingföretag, och

b) vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i

dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag,
EES-försäkringsgivare eller försäkringsgivare från tredjeland,

9. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag

som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, en försäkrings-
givare från tredjeland, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett försäk-
ringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag som är försäkrings-
företag,

10. MTF-plattform, OTF-plattform och reglerad marknad: detsamma

som i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, och

11. uppdragsgivande företag: den som i egenskap av arbetsgivare betalar

försäkringspremier till tjänstepensionsföretaget.

Försäkringstagare och försäkrad
6 § Med försäkringstagare avses den som har ingått ett avtal om försäkring
med ett tjänstepensionsföretag. Med försäkrad avses den vars intresse är
försäkrat mot en skada eller den vars liv eller hälsa en försäkring gäller för.

�garintresse
7 § Med ägarintresse avses att ett företag direkt eller indirekt innehar minst
20 procent av kapitalet eller minst 20 procent av samtliga röster i ett annat
företag.

Nära förbindelser
8 § Ett tjänstepensionsföretag och ett annat företag ska anses ha nära
förbindelser, om

1. det ena företaget direkt eller indirekt genom dotterföretag äger minst

20 procent av kapitalet eller disponerar över minst 20 procent av samtliga
röster i det andra företaget,

2. det ena företaget direkt eller indirekt utgör moderföretag till det andra

eller det finns en annan likartad förbindelse mellan företagen, eller

3. båda företagen är dotterföretag till eller har en likartad förbindelse med

en och samma juridiska person eller står i ett motsvarande förhållande till en
och samma fysiska person.

Nära förbindelser ska även ett tjänstepensionsföretag och en fysisk person

anses ha, om

1. den fysiska personen
a) äger minst 20 procent av kapitalet i tjänstepensionsföretaget,

2019:742

background image

SFS

3

b) disponerar över minst 20 procent av samtliga röster i tjänstepensions-

företaget, eller

c) på annat sätt har sådant inflytande över tjänstepensionsföretaget att

personens ställning motsvarar den som ett moderföretag har i förhållande till
ett dotterföretag, eller

2. det finns en annan likartad förbindelse mellan tjänstepensionsföretaget

och den fysiska personen.

Kvalificerat innehav
9 § Med ett kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett
företag, om innehavet representerar 10 procent eller mer av kapitalet eller
av samtliga röster eller på annat sätt möjliggör ett väsentligt inflytande över
ledningen av företaget.

10 § Vid bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 9 § ska
följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument tillämpas:

� 2 § första stycket 1 om depåbevis,
� 4 § om beräkning av innehavet,
� 5 § andra stycket om beräkning av antalet aktier eller röstetal,
� 12 § 1 och 2 om undantag för aktier som innehas för clearing och

avveckling eller förvaltas för någon annans räkning,

� 13 § om aktier som ingår i handelslager,
� 14 § om aktier som innehas av marknadsgaranter, och
� 16 och 17 §§ om undantag för vissa moderföretag.
Vid bedömningen ska det också tillämpas sådana föreskrifter
� om marknadsgaranters aktier som har meddelats med stöd av 7 kap.

1 § 3 lagen om handel med finansiella instrument eller 23 kap. 15 § 1 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden, och

� om undantag för vissa moderföretag som har meddelats med stöd av

7 kap. 1 § 4 lagen om handel med finansiella instrument.

Det som föreskrivs om aktier i de bestämmelser som ska tillämpas enligt

första och andra styckena ska också tillämpas för andra andelar i företag.

11 § Aktier eller andelar som ett värdepappersinstitut eller ett kreditinstitut
som driver finansieringsrörelse innehar till följd av verksamhet enligt 2 kap.
1 § 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska inte beaktas vid
bedömningen av om ett innehav är kvalificerat enligt 9 §, under förutsättning
att

1. rösträtten inte utnyttjas eller används på annat sätt för att ingripa i

emittentens förvaltning, och

2. aktierna eller andelarna avyttras inom ett år från förvärvet.
Första stycket gäller också för aktier eller andelar som innehas under

motsvarande förutsättningar av ett utländskt värdepappersföretag eller av ett
utländskt kreditinstitut som driver finansieringsrörelse.

Anknutet företag
12 § Ett anknutet företag är ett företag som är

1. ett dotterföretag,
2. ett företag som annars är föremål för ägarintresse, eller
3. ett företag som har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med

ett annat företag.

2019:742

background image

SFS

4

Gemensam eller i huvudsak gemensam ledning
13 § Företag har gemensam eller i huvudsak gemensam ledning om de

1. står under samma ledning på grund av ett avtal mellan företagen eller

en bestämmelse i företagens bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jäm-
förbara stadgar, eller

2. har styrelser eller motsvarande organ i utländska företag som till större

delen består av samma personer och som har fullgjort sitt uppdrag under
räkenskapsåret och fram till dess att årsredovisningar har upprättats i de
berörda företagen.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen och lagen om

försäkringsdistribution
Försäkringsrörelselagen
14 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller för tjänstepensionsföretag
och för tillsynen över sådana företag de bestämmelser i försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) som anges i denna lag.

15 § Bestämmelserna i 1 kap. 24 och 25 §§ försäkringsrörelselagen
(2010:2043) om övergångsregler för vissa försäkringar gäller för tjänste-
pensionsföretag.

Lagen om försäkringsdistribution
16 § Utöver bestämmelserna i denna lag gäller lagen (2018:1219) om
försäkringsdistribution för tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av
bestämmelserna i den lagen ska det som sägs om försäkringsföretag avse
tjänstepensionsföretag. Vid tillämpningen av 9 kap. 14 § tredje stycket lagen
om försäkringsdistribution, får avgiften inte vara så stor att tjänstepensions-
företaget därefter inte uppfyller kraven i 4 kap. 1 § denna lag.

Bemyndigande
17 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen
av 16 §.

2 kap. Tillstånd för tjänstepensionsföretag
Tillståndsplikt
1 §
Tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag får bara drivas
efter tillstånd. Tillstånd får ges ett aktiebolag, ett ömsesidigt tjänstepensions-
bolag, en tjänstepensionsförening, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en
försäkringsförening.

Europabolag och europakooperativ
2 §
I fråga om europabolag och europakooperativ som driver tjänste-
pensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag enligt denna lag och som
har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets för-
ordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europa-
bolag eller artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den
22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar ska följande
bestämmelser om styrelsen eller dess ledamöter tillämpas på tillsynsorganet
eller dess ledamöter:

� 4 § första stycket 4 om ledningsprövning,

2019:742

background image

SFS

5

� 15 kap. 12 § om återkallelse av tillstånd,
� 16 kap. 36 § om tystnadsplikt,
� 4 kap. 9 § första stycket 1 försäkringsrörelselagen (2010:2043) om avtal

med eller till förmån för styrelseledamot,

� 11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § försäkringsrörelselagen om uppgifter inför

styrelseval,

� 11 kap. 10 § och 13 kap. 11 § försäkringsrörelselagen om jäv för

styrelseledamot, och

� 17 kap. 13 § försäkringsrörelselagen om rätt för Finansinspektionen att

sammankalla styrelsen och närvara vid sådant sammanträde samt delta i
överläggningarna.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess leda-
möter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europakooperativs
lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Förhandsbesked
3 §
Finansinspektionen ska, efter ansökan, lämna förhandsbesked om
huruvida det krävs tillstånd för en planerad verksamhet.

Förutsättningar för tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som

tjänstepensionsföretag
Förutsättningar för tillstånd
4 § Ett företag ska ges tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som
tjänstepensionsföretag, om

1. bolagsordningen eller stadgarna stämmer överens med denna lag och

andra författningar som reglerar ett företags bolagsordning eller stadgar
samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmelser som behövs med hänsyn
till omfattningen och arten av den planerade verksamheten,

2. den planerade verksamheten kan antas komma att uppfylla kraven

enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar före-
tagets verksamhet,

3. den som kommer att ha ett kvalificerat innehav i ett tjänstepensions-

aktiebolag bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen
av tjänstepensionsaktiebolaget, och

4. den som avses ingå i styrelsen för företaget eller vara verkställande

direktör i det, eller vara ersättare för någon av dem, eller den som avses
ansvara för en sådan central funktion som anges i 9 kap. 8 § uppfyller de
lämplighetskrav som anges i 9 kap. 3 §.

Vid bedömningen enligt första stycket 3 ska kriterierna i 12 kap. 2 och

3 §§ beaktas.

Omvandling av försäkringsföretag till tjänstepensionsföretag
5 § Ett försäkringsföretag ska ges tillstånd att driva tjänstepensions-
verksamhet som tjänstepensionsföretag (omvandling), om

1. förutsättningarna enligt 4 § är uppfyllda,
2. den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra

ersättningsberättigade inte försämras, och

3. ansökan om tillstånd har godkänts

2019:742

background image

SFS

6

a) i fråga om ett försäkringsaktiebolag, genom ett bolagsstämmobeslut

som stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda på stämman,

b) i fråga om ett ömsesidigt försäkringsbolag, genom ett bolagsstämmo-

beslut som stöds av minst två tredjedelar av de röstande, och

c) i fråga om en försäkringsförening, genom ett föreningsstämmobeslut

som stöds av minst två tredjedelar av de röstande.

Nära förbindelser
6 § Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser
med någon annan, får tillstånd ges bara om förbindelserna inte hindrar en
effektiv tillsyn över företaget.

Tillstånds varaktighet samt förlängning och ändring av tillstånd
7 §
Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-
företag ges tills vidare eller, om särskilda omständigheter ger anledning till
det, för bestämd tid, högst tio år, och därutöver till det löpande räkenskaps-
årets slut.

Vid förlängning av ett tillstånd som har getts ett tjänstepensionsföretag

för bestämd tid samt vid ändring av ett meddelat tillstånd gäller 4 och 6 §§ i
tillämpliga delar.

8 § Beslut att ansöka om förlängning av ett tillstånd ska i ett tjänste-
pensionsaktiebolag och ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag fattas av bolags-
stämman och i en tjänstepensionsförening av föreningsstämman.

Prövning av bolagsordning och stadgar
9 §
Frågan om godkännande av bolagsordning eller stadgar för ett företag
ska prövas i samband med prövningen av om företaget ska få tillstånd att
driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

Ett företags beslut om att anta bolagsordning eller stadgar får inte

registreras innan bolagsordningen eller stadgarna har godkänts.

10 §
Ett tjänstepensionsföretag som har beslutat att ändra sin bolags-
ordning eller sina stadgar ska ansöka om godkännande av ändringen.
�ndringen ska godkännas om bolagsordningen eller stadgarna stämmer
överens med denna lag och andra författningar som reglerar ett företags
bolagsordning eller stadgar samt i övrigt innehåller de särskilda bestämmel-
ser som behövs med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verk-
samhet.

Ett tjänstepensionsföretags beslut om ändring av bolagsordning eller

stadgar får inte registreras innan ändringen har godkänts.

Vad ett tillstånd ska avse
11 §
Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-
företag ska avse en eller flera av följande försäkringsklasser eller risk som
hänför sig till en sådan klass:

� I a, försäkring där utbetalning av försäkringsbelopp (engångsbelopp

eller periodiska utbetalningar) är beroende av en persons eller flera per-
soners liv, dock inte försäkringar enligt klass III,

� I b, försäkring som meddelas som tillägg till försäkring enligt klass I a,
� II a, försäkring som utfaller vid giftermål,

2019:742

background image

SFS

7

� II b, försäkring som utfaller vid födelse,
� III, försäkring som avses i klasserna I a, II a och II b och som är an-

knuten till fonder vilka förvaltas av den som har rätt att driva fondverk-
samhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller till special-
fonder vilka förvaltas av den som har rätt att förvalta specialfonder enligt
lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (fond-
försäkring), och

� IV, sjukförsäkring och olycksfallsförsäkring som gäller för längre tid än

fem år, under obestämd tid eller till dess den försäkrade uppnått en viss ålder
och som inte får sägas upp av tjänstepensionsföretaget eller får sägas upp
bara under särskilda förhållanden som anges i försäkringsavtalet.

Ansökan om tillstånd
Ansökan om tillstånd före registrering eller bildande
12 § Ett aktiebolag får ansöka om tillstånd att driva tjänstepensions-
verksamhet som tjänstepensionsföretag innan bolaget har registrerats i aktie-
bolags- eller europabolagsregistret.

Om ett aktiebolag har ansökt om tillstånd inom sex månader från det att

stiftelseurkunden undertecknades, ska tidsfristen i 2 kap. 22 § aktiebolags-
lagen (2005:551) för när styrelsen ska anmäla bolaget för registrering räknas
från tillståndsbeslutet.

Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag och en tjänstepensionsförening ska

ansöka om tillstånd innan bolaget respektive föreningen har bildats.

Verksamhetsplan
13 § En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som
tjänstepensionsföretag ska innehålla en plan för den tilltänkta verksamheten.

Prövningen av ansökan
14 §
En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som
tjänstepensionsföretag, liksom frågor om godkännande av bolagsordning
eller stadgar enligt 9 eller 10 §, prövas av Finansinspektionen.

Bemyndigande
15 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om vad en sådan verksamhetsplan som avses i 13 § ska
innehålla.

3 kap. Gränsöverskridande verksamhet
Rätt att driva gränsöverskridande verksamhet
1 §
Ett tjänstepensionsföretag får driva gränsöverskridande verksamhet
om Finansinspektionen godkänner det.

Med gränsöverskridande verksamhet avses tjänstepensionsverksamhet

där förhållandet mellan det uppdragsgivande företaget och den som i egen-
skap av försäkringstagare eller försäkrad har rätt till ersättning regleras av
social- och arbetsmarknadslagstiftning på tjänstepensionsområdet i ett annat
land inom EES.

Underrättelse om den planerade verksamheten
2 §
Ett tjänstepensionsföretag ska underrätta Finansinspektionen om det
avser att driva gränsöverskridande verksamhet.

2019:742

background image

SFS

8

Underrättelsen ska innehålla uppgift om

1. det uppdragsgivande företagets namn och hemvist,
2. vilket lands social- och arbetsmarknadslagstiftning som reglerar för-

hållandet mellan det uppdragsgivande företaget och den som i egenskap av
försäkringstagare eller försäkrad har rätt till ersättning (värdlandet), och

3. det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser som ska ligga till

grund för tjänstepensionsförsäkringarna.

Godkännande av den planerande verksamheten
Förutsättningar för godkännande
3 § Finansinspektionen ska godkänna den planerade verksamheten om
inspektionen bedömer att

1. tjänstepensionsföretagets organisation är ändamålsenlig med hänsyn

till den planerade verksamheten,

2. företagets finansiella situation är tillfredsställande med hänsyn till den

planerade verksamheten, och

3. den som ska leda verksamheten har tillräcklig kompetens och erfaren-

het och i övrigt är lämplig för uppgiften.

Meddelande till den behöriga myndigheten
4 § Om Finansinspektionen godkänner den planerade verksamheten, ska
inspektionen lämna ett meddelande till den behöriga myndigheten i värd-
landet.

Meddelandet ska lämnas inom tre månader från det att underrättelsen

enligt 2 § togs emot.

Finansinspektionen ska underrätta tjänstepensionsföretaget om att med-

delandet lämnas.

Beslut ifall verksamheten inte godkänns
5 § Om Finansinspektionen bedömer att det inte finns förutsättningar för
att godkänna den planerade verksamheten enligt 3 § eller av någon annan
anledning inte lämnar ett meddelande enligt 4 § första stycket, ska inspek-
tionen meddela beslut om detta inom tre månader från det att underrättelsen
enligt 2 § togs emot.

Underrättelse om tillämpliga regler
6 §
Om Finansinspektionen med anledning av ett meddelande enligt 4 §
första stycket får information om vilka regler för verksamheten som är
tillämpliga i värdlandet, ska inspektionen underrätta tjänstepensions-
företaget om dessa regler.

Om Finansinspektionen får information om att reglerna för verksamheten

har ändrats, ska inspektionen underrätta tjänstepensionsföretaget om
ändringarna.

När verksamheten får påbörjas
7 §
Den gränsöverskridande verksamheten får påbörjas när tjänste-
pensionsföretaget har tagit emot en underrättelse från Finansinspektionen
om vilka regler för verksamheten som är tillämpliga i värdlandet, eller i varje
fall sex veckor efter det att den behöriga myndigheten i det landet tagit emot
inspektionens meddelande enligt 4 § första stycket.

2019:742

background image

SFS

9

Underrättelse om ändrade förhållanden
8 §
Om något av de förhållanden som angetts i en underrättelse enligt 2 §
ska ändras sedan verksamheten har inletts, ska tjänstepensionsföretaget
underrätta Finansinspektionen om ändringen minst en månad innan den
genomförs.

Om Finansinspektionen anser att ändringen inte får göras utan ett nytt

förfarande enligt 1�7 §§, ska inspektionen meddela beslut om det inom
en månad från det att underrättelsen om ändringen togs emot.

4 kap. Grundläggande bestämmelser om ett

tjänstepensionsföretags verksamhet
Stabilitet
1 §
Tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska drivas
med en för verksamhetens omfattning och art tillfredsställande soliditet,
likviditet och kontroll över försäkringsrisker, investeringsrisker och verk-
samhetsrisker, så att åtagandena mot försäkringstagarna, de försäkrade och
andra ersättningsberättigade kan fullgöras.

Information
Skyldighet att lämna information
2 § Ett tjänstepensionsföretag ska lämna den information som behövs om
företaget och de tjänstepensionsförsäkringar som företaget meddelar till
försäkringstagarna, de försäkrade, andra ersättningsberättigade och dem
som erbjuds att teckna en tjänstepensionsförsäkring. Informationen ska vara
anpassad efter försäkringarnas art och tydligt visa försäkringarnas villkor
och värdeutveckling.

Pensionsbesked
3 § Ett tjänstepensionsföretag ska varje år lämna ett pensionsbesked till
dem som i egenskap av försäkringstagare eller försäkrade är berättigade till
ersättning ur en tjänstepensionsförsäkring. Pensionsbeskedet ska innehålla
uppgifter om de individuella förmånerna för den aktuella försäkringen och
en upplysning om var ytterligare information finns tillgänglig.

God tjänstepensionsstandard
4 §
Ett tjänstepensionsföretags verksamhet ska drivas enligt god tjänste-
pensionsstandard.

Förbud mot främmande verksamhet
5 §
Ett tjänstepensionsföretag får inte driva annan verksamhet än tjänste-
pensionsverksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar och därmed
sammanhängande verksamhet.

Förbud mot att ställa säkerhet för tredje man
6 §
I tjänstepensionsverksamhet som drivs enligt denna lag får säkerhet
inte ställas för tredje man.

2019:742

background image

SFS

10

Upplåning
7 §
Ett tjänstepensionsföretag får ta upp eller ta över lån (upplåning) bara
om det görs för att tillgodose tillfälliga likviditetsbehov eller för att uppfylla
kraven på en tillräcklig kapitalbas i 7 kap.

Utöver första stycket krävs att den samlade upplåningen är av ringa

betydelse med hänsyn till verksamhetens omfattning och kapitalbasens
storlek.

Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta

om undantag från kravet på att upplåningen ska vara av ringa betydelse.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen
8 §
Följande bestämmelser i 4 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
gäller för tjänstepensionsföretag:

� 9 och 10 §§ om avtal med en jävskrets om tjänster,
� 11 § om försäkringar med solidarisk ansvarighet,
� 12 § om förbud mot att förespegla återbäring,
� 13 § om förbud mot meddelande av nya försäkringar vid likvidation

eller konkurs,

� 14�16 §§ om sekretess m.m.,
� 17 § om huvudkontor i Sverige, och
� 17 a och 17 b §§ om återköp och överföring.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

företag gälla tjänstepensionsföretag.

9 § Tjänstepensionsföretag ska även tillämpa 4 kap. 17 c § försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) och föreskrifter som har meddelats med stöd av
4 kap. 18 § 5 samma lag. Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som
sägs om försäkringsföretag gälla tjänstepensionsföretag.

Rätt att meddela föreskrifter
10 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 1 §,

2. vilken information ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 2 §,
3. innehållet i pensionsbeskedet som avses i 3 §,
4. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på god tjänstepensionsstandard som avses i 4 §, och

5. villkor för upplåning enligt 7 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur information ska
lämnas enligt 2 och 3 §§.

5 kap. Försäkringstekniska avsättningar
Omfattningen av de försäkringstekniska avsättningarna
1 §
Ett tjänstepensionsföretags försäkringstekniska avsättningar ska mot-
svara det belopp som krävs för att företaget vid varje tidpunkt ska kunna
uppfylla alla åtaganden som skäligen kan förväntas uppkomma med anled-
ning av ingångna försäkringsavtal.

De försäkringstekniska avsättningarna ska motsvara företagets ansvarig-

het för

2019:742

background image

SFS

11

1. försäkringsfall, förvaltningskostnader och andra kostnader under resten

av avtalsperioden för löpande försäkringar (livförsäkringsavsättning),

2. inträffade oreglerade försäkringsfall, kostnader för regleringen av

dessa samt återbäring som förfallit till betalning men inte betalats ut
(oreglerade skador),

3. sådan återbäring som är garanterad i nominella eller reala belopp

(garanterad återbäring) och som inte omfattas av 1 eller 2,

4. återbäring som är villkorad av värdeförändringar på tillgångar eller av

ett visst försäkringstekniskt resultat som försäkringstagarna, de försäkrade
eller andra ersättningsberättigade står risken för (villkorad återbäring), och

5. fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna, de försäkrade eller

andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna
Beräkningsmetoder
2 § Ett tjänstepensionsföretag ska beräkna de försäkringstekniska avsätt-
ningarna utan avdrag för avgiven återförsäkring och de ska motsvara det
förväntade nuvärdet av de framtida kassaflöden som kan uppkomma med
anledning av ingångna försäkringsavtal.

Försäkringstekniska avsättningar som motsvarar ett tjänstepensions-

företags ansvarighet enligt 1 § andra stycket 4 eller 5 får tas upp till värdet
på placeringstillgångarna för vilka försäkringstagarna, de försäkrade eller
andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken, om värdet inte är lägre
än resultatet av en beräkning enligt första stycket.

Aktsam beräkning
3 § Beräkningen enligt 2 § ska grundas på antaganden om dödlighet och
andra riskmått, räntesatser samt driftskostnader som var för sig är aktsamma.

Beräkning vid solidarisk ansvarighet
4 § Ett tjänstepensionsföretag som ansvarar solidariskt för en försäkring
ska vid beräkningen av företagets försäkringstekniska avsättningar bara
beakta den del av försäkringen som enligt avtal mellan företagen avser det
företaget.

Hur ofta beräkningen ska göras
5 § Beräkningen av de försäkringstekniska avsättningarna ska göras minst
en gång om året.

Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta om undantag från första

stycket. Beräkningarna ska dock alltid göras minst vart tredje år.

Aktuariefunktion och krav på dem som utför beräkningarna
6 § De försäkringstekniska avsättningarna ska beräknas under överin-
seende av aktuariefunktionen som avses i 9 kap. 13 §. De som utför beräk-
ningarna ska ha den kunskap och erfarenhet av dessa frågor som krävs med
hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet.

Bemyndigande
7 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och
beräkning enligt 1�6 §§.

2019:742

background image

SFS

12

6 kap. Investeringar
Grundläggande bestämmelser för samtliga investeringar
Aktsamhet och undantag för vissa tillgångar
1 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska investeras i enlighet med
2�11 §§ och också i övrigt på ett aktsamt sätt.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ gäller inte för tillgångar som motsvarar

avsättningar för villkorad återbäring och för fondförsäkringsåtaganden där
försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär
investeringsrisken.

Intressen som ska styra investeringarna
2 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska investeras på det sätt som
bäst gagnar försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättnings-
berättigades intressen på såväl kort som lång sikt. Vid intressekonflikter ska
investeringar göras uteslutande i försäkringstagarnas, de försäkrades och
andra ersättningsberättigades intressen.

Riskkontroll
3 § Ett tjänstepensionsföretag får bara göra investeringar i sådana finan-
siella instrument och andra tillgångar vars risker företaget kan identifiera,
mäta, övervaka, hantera, kontrollera och rapportera samt på lämpligt sätt
beakta i den egna risk- och solvensbedömningen enligt 9 kap. 20 §.

Riskspridning
4 § Ett tjänstepensionsföretag ska göra sina investeringar i finansiella
instrument och andra tillgångar så att lämplig riskspridning uppnås.

Samtliga tillgångar ska, med beaktande av tjänstepensionsföretagets

försäkringsåtaganden och förändringar i tillgångarnas framtida värde och
avkastning, investeras så att företagets betalningsberedskap är tillfreds-
ställande och den förväntade avkastningen tillräcklig.

5 § Ett tjänstepensionsföretag ska göra sina investeringar i finansiella
instrument och andra tillgångar på ett sådant sätt att det undviker

1. överdrivet beroende av någon särskild tillgång, emittent, låntagare eller

företagsgrupp, och

2. ackumulation av risker i företagets samlade portfölj.
Investeringar i tillgångar från en och samma emittent eller låntagare eller

från företag i en sådan grupp av emittenter eller låntagare med inbördes
anknytning som avses i tredje stycket får inte innebära att det blir en över-
driven riskkoncentration för tjänstepensionsföretaget.

Med en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes anknytning

avses två eller flera fysiska eller juridiska personer som utgör en helhet från
risksynpunkt därför att

� någon av dem har direkt eller indirekt ägarinflytande över en eller flera

av de övriga i gruppen, eller

� de har sådan inbördes anknytning att någon eller samtliga av de övriga

kan råka i betalningssvårigheter om en av dem drabbas av finansiella
problem.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana tillgångar som

svenska staten eller en utländsk stat svarar för.

2019:742

background image

SFS

13

Reglerade marknader, andra handelsplatser och onoterade tillgångar
6 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska till övervägande del inve-
steras på reglerade marknader. Investeringar i finansiella instrument och
andra tillgångar som inte är föremål för handel på en reglerad marknad, en
MTF-plattform eller en OTF-plattform ska hållas på aktsamma nivåer.

Miljöfaktorer, sociala faktorer och företagsstyrningsfaktorer
7 § Ett tjänstepensionsföretag får beakta miljöfaktorer, sociala faktorer
och företagsstyrningsfaktorer i sina investeringsbeslut.

Förvaring av tillgångar
8 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar ska förvaras på ett sådant sätt att
de alltid är identifierbara och åtkomliga för företaget. Förvaringen ska ske
på ett säkert sätt och ska inte ge upphov till intressekonflikter.

Derivatinstrument
9 § Ett tjänstepensionsföretag får använda derivatinstrument för att sänka
den finansiella risken i företaget eller för att i övrigt effektivisera förvalt-
ningen av företagets tillgångar och skulder.

Uppdragsgivande företag
10 § Av de samlade tillgångarna i ett tjänstepensionsföretag som bara har
ett enda uppdragsgivande företag, får

1. högst 5 procent utgöras av aktier och andra värdepapper som kan jäm-

ställas med aktier samt obligationer och andra skuldförbindelser, om värde-
papperen eller skuldförbindelserna getts ut av det uppdragsgivande före-
taget, och

2. högst 10 procent utgöras av sådana tillgångar som avses i 1 och som

har getts ut av företag i en grupp av emittenter eller låntagare med inbördes
anknytning som det uppdragsgivande företaget ingår i.

Första stycket gäller inte i fråga om sådana tillgångar som svenska staten

eller en utländsk stat svarar för.

Särskilt om fondförsäkringstillgångar
11 § Ett tjänstepensionsföretag ska investera premier för fondförsäkring
så att de så nära som möjligt motsvarar andelar i sådana fonder som är
knutna till försäkringen och som försäkringstagaren eller den försäkrade från
tid till annan bestämmer. Företaget får begränsa antalet fonder som premier
får investeras i.

Tjänstepensionsföretaget får använda utdelning och ersättning vid inlösen

av andelarna bara för förvärv av nya andelar i anknutna fonder och för
utbetalning eller betalning av kostnader enligt försäkringsavtalet.

Skuldtäckning
Krav på skuldtäckning
12 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha tillgångar för skuldtäckning som
minst uppgår till ett belopp som motsvarar de försäkringstekniska avsätt-
ningarna.

De tillgångar som motsvarar försäkringstekniska avsättningar ska, utöver

det som följer av 1�11 §§, investeras och värderas enligt 13�15 §§.

2019:742

background image

SFS

14

Hänsyn till åtagandenas art och löptid
13 § Ett tjänstepensionsföretags tillgångar som motsvarar försäkrings-
tekniska avsättningar ska investeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn
till åtagandenas art och löptid.

Värdering till verkligt värde
14 § De tillgångar som ett tjänstepensionsföretag använder för skuldtäck-
ning ska värderas till verkligt värde. Från detta värde ska avdrag göras för
skulder som hänför sig till förvärvet av tillgången.

Fordringar på någon annan än försäkringstagare
15 § Ett tjänstepensionsföretags fordringar på någon annan än försäkrings-
tagare ska beaktas bara till den del de överstiger fordringar som gäldenären
har på företaget.

Register över tillgångar som används för skuldtäckning
16 § Ett tjänstepensionsföretag ska föra ett register som vid varje tidpunkt
utvisar de tillgångar som används för skuldtäckning och tillgångarnas värde.

Om en tillgång som har antecknats i registret har upplåtits med sådan rätt

att dess fulla värde inte kan utnyttjas för skuldtäckning, ska detta antecknas
i registret.

Förmånsrätt
17 § Förmånsrätt enligt 4 a § förmånsrättslagen (1970:979) följer med
fordran som

1. grundas på försäkringsavtal, eller
2. avser återbetalning av premier för att ett försäkringsavtal inte har

kommit till stånd eller har upphört att gälla.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som finns upptagna i det register

som anges i 16 § när tjänstepensionsföretaget försätts i konkurs eller utmät-
ning äger rum.

Principer för aktieägarengagemang
18 §
Ett tjänstepensionsföretag som investerar i aktier som är upptagna till
handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES,
ska anta principer för sitt aktieägarengagemang i fråga om sådana aktier. Av
principerna ska det framgå hur företaget integrerar aktieägarengagemanget
i sin investeringsstrategi.

Principerna ska beskriva hur tjänstepensionsföretaget
1. övervakar relevanta frågor om bolag som det investerar i (portfölj-

bolag), däribland bolagens strategi, finansiella och icke-finansiella resultat
och risker, kapitalstruktur, sociala och miljömässiga påverkan och bolags-
styrning,

2. för dialoger med företrädare för portföljbolag,
3. utövar rösträtt och andra rättigheter som är knutna till aktieinnehavet,
4. samarbetar med andra aktieägare,
5. kommunicerar med relevanta intressenter i portföljbolag, och
6. hanterar faktiska och potentiella intressekonflikter.
Paragrafen gäller inte för tillgångar som motsvarar avsättningar för vill-

korad återbäring och för fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna,
de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

2019:742

background image

SFS

15

19 § Ett tjänstepensionsföretag ska varje år redogöra för hur principerna
för aktieägarengagemang som avses i 18 § har tillämpats.

Redogörelsen ska innehålla
1. en allmän beskrivning av tjänstepensionsföretagets röstningsbeteende i

portföljbolagen,

2. en förklaring av de viktigaste omröstningarna, och
3. uppgift om i vilka frågor tjänstepensionsföretaget har använt sig av råd

eller röstningsrekommendationer från en röstningsrådgivare.

Av redogörelsen ska det också framgå hur tjänstepensionsföretaget har

röstat på portföljbolagens stämmor. Omröstningar som är obetydliga på
grund av ämnet eller storleken på aktieinnehavet behöver dock inte redo-
visas.

20 § Ett tjänstepensionsföretag får avstå från att uppfylla ett eller flera av
kraven i 18 och 19 §§, om företaget tydligt anger skälen för det.

21 § Principerna för aktieägarengagemang enligt 18 §, den årliga redo-
görelsen enligt 19 § och uppgifter enligt 20 § ska hållas tillgängliga på
tjänstepensionsföretagets webbplats. Om tjänstepensionsföretaget inte har
en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en annan webb-
plats som enkelt kan nås.

Om tjänstepensionsföretaget inte redovisar omröstningar i den årliga

redogörelsen på grund av att företaget har gett en sådan kapitalförvaltare
som avses i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG
av den 11 juli 2007 om utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börs-
noterade företag, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2017/828, i uppdrag att ansvara för investeringarna, ska tjänste-
pensionsföretaget på webbplatsen uppge var kapitalförvaltaren har offentlig-
gjort informationen om omröstningarna.

Informationen ska tillhandahållas utan kostnad.

Bemyndiganden
22 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. användning av derivatinstrument enligt 9 §,
2. värdering av de tillgångar som avses i 14 § till verkligt värde, och
3. förande av register enligt 16 §.

7 kap. Kapitalbas
Tillräcklig kapitalbas
1 §
Ett tjänstepensionsföretag ska vid varje tidpunkt, utöver tillgångar som
krävs för skuldtäckning enligt 6 kap. 12 §, ha en tillräcklig kapitalbas.

Kapitalbasen ska minst uppgå till det riskkänsliga kapitalkravet beräknat

enligt 8 kap. 1�6 §§. Kapitalbasen ska dock aldrig vara mindre än det högsta
av minimikapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 7�12 §§ eller garantibeloppet
enligt 8 kap. 13 och 14 §§.

Kapitalbasens sammansättning
2 §
Kapitalbasen får omfatta följande poster:

1. inbetalt aktiekapital, garantikapital eller verksamhetskapital,
2. konsolideringsfond,
3. övrigt eget kapital, och

2019:742

background image

SFS

16

4. obeskattade reserver.

3 § Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att också andra poster
än de som anges i 2 § får ingå i kapitalbasen.

Avräkning från kapitalbasen
Immateriella tillgångar, utdelning och förutbetalda anskaffningskostnader
4 § Från kapitalbasen enligt 2 § ska tjänstepensionsföretaget räkna av
immateriella tillgångar, utdelningar och förutbetalda anskaffningskostnader.

Aktier och tillskott i vissa företag
5 § Avräkning från kapitalbasen ska också göras, i de fall som anges i
andra stycket, av det bokförda värdet av aktierna och av det som har skjutits
till i annan form (tillskott) i

1. ett tjänstepensionsföretag,
2. ett försäkringsföretag, ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska

pengar, ett värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

3. ett utländskt återförsäkringsföretag,
4. ett försäkringsholdingföretag, eller
5. ett finansiellt institut.
En sådan avräkning av det bokförda värdet av aktier eller tillskott ska

göras om

1. tjänstepensionsföretagets ägarandel överstiger 10 procent av företagets

eget kapital, eller

2. tjänstepensionsföretagets ägarandel understiger 10 procent av före-

tagets eget kapital men

a) tillskottet eller summan av tillskotten överstiger 10 procent av det egna

kapitalet eller de egna fonderna i företaget eller det sammanlagda bokförda
värdet av sådana tillskott överstiger 10 procent av tjänstepensionsföretagets
kapitalbas, eller

b) tjänstepensionsföretaget direkt eller indirekt äger minst 20 procent av

kapitalet eller av samtliga röster i företaget eller i övrigt utövar ett betydande
inflytande över företagets driftsmässiga och finansiella styrning och ägandet
utgör ett led i en varaktig förbindelse mellan tjänstepensionsföretaget och
det andra företaget.

6 § Avräkning enligt 5 § ska inte göras för tillskott som avser företag som
tillsammans med tjänstepensionsföretaget omfattas av grupptillsyn med
avseende på gruppsolvens. Avräkning ska inte heller göras för tillskott som
avser företag som gemensamt med tjänstepensionsföretaget omfattas av till-
syn enligt lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

Skillnad i värderingen av försäkringstekniska avsättningar
7 § Om det belopp som de försäkringstekniska avsättningarna uppgår till
enligt 5 kap. 2 § är högre än det belopp som de försäkringstekniska avsätt-
ningarna uppgår till enligt de regler för extern redovisning som tjänste-
pensionsföretaget tillämpar, ska skillnaden mellan beloppen räknas av från
kapitalbasen.

2019:742

background image

SFS

17

Bemyndigande
8 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattning-
en av poster i kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 2�7 §§.

8 kap. Kapitalkrav
Riskkänsligt kapitalkrav
Beräkning av det riskkänsliga kapitalkravet
1 § Det riskkänsliga kapitalkravet utgör den minsta storlek på kapitalbasen
som krävs för att tjänstepensionsföretaget med 97 procents sannolikhet ska
ha tillgångar under kommande tolv månader som täcker värdet av åtagan-
dena gentemot försäkringstagarna, de försäkrade och andra ersättnings-
berättigade (skyddsnivå). Denna skyddsnivå ska även beaktas vid beräk-
ningen av kapitalkravet för var och en av de risker som ingår i det risk-
känsliga kapitalkravet.

Det riskkänsliga kapitalkravet ska beräknas under antagandet att tjänste-

pensionsföretaget kommer att fortsätta driva sin verksamhet.

Beräkningsmetod
2 § Det riskkänsliga kapitalkravet ska beräknas genom en justerad
sammanläggning av kapitalkraven för marknadsrisk enligt 3 § och försäkr-
ingsrisk enligt 4 § med tillägg av kapitalkravet för operativ risk enligt 5 §.
Det riskkänsliga kapitalkravet ska därefter minskas med ett justeringsbelopp
enligt 6 §.

Kapitalkravet för marknadsrisk
3 § Kapitalkravet för marknadsrisk ska beräknas genom en justerad
sammanläggning av kapitalkraven för

1. ränterisk,
2. aktiekursrisk,
3. fastighetsprisrisk,
4. ränteskillnadsrisk,
5. valutakursrisk, och
6. koncentrationsrisk.

Kapitalkravet för försäkringsrisk
4 § Kapitalkravet för försäkringsrisk ska beräknas genom en justerad
sammanläggning av kapitalkraven för åtminstone

1. långlevnads- och dödlighetsrisk,
2. sjuklighetsrisk,
3. annullationsrisk, och
4. kostnadsrisk.

Kapitalkravet för operativ risk
5 § Kapitalkravet för operativ risk ska beräknas med beaktande av sådana
operativa risker som tjänstepensionsföretaget är utsatt för och som inte har
beaktats vid beräkningen av kapitalkravet för marknadsrisk eller
försäkringsrisk.

2019:742

background image

SFS

18

Justeringsbelopp
6 § Justeringsbeloppet enligt 2 § ska motsvara den minskning av tjänste-
pensionsföretagets oförutsedda förluster som beror på

1. att företagets åtaganden gentemot försäkringstagarna, de försäkrade

eller andra ersättningsberättigade minskar till följd av villkoren i
försäkringsavtalet,

2. att företagets uppskjutna skatt förändras, eller
3. en kombination av 1 och 2.

Minimikapitalkrav
Beräkning av minimikapitalkravet
7 § Minimikapitalkravet för försäkring som avses i 2 kap. 11 §
klasserna I a, II, III och IV utgör summan av följande belopp:

1. Det belopp som är lika med 4 procent av den del av försäkringstekniska

avsättningar enligt 5 kap. 1 § som motsvarar åtaganden med en finansiell
eller försäkringsteknisk risk för tjänstepensionsföretaget, utan avdrag för
avgiven återförsäkring (bruttoavsättning), multiplicerat med en faktor som
motsvarar förhållandet för det föregående räkenskapsåret mellan sådana
försäkringstekniska avsättningar efter avdrag för avgiven återförsäkring och
bruttoavsättningen. Faktorn får dock inte understiga 0,85.

2. Det belopp som är lika med 1 procent av försäkringstekniska avsätt-

ningar i övrigt beräknade på det sätt som anges i 1, om det belopp som ska
täcka driftskostnaderna är bestämt för längre tid än fem år.

3. Det belopp som är lika med 25 procent av de nettodriftskostnader som

är hänförliga till sådana avtal under föregående räkenskapsår som inte är
förenade med någon investeringsrisk för tjänstepensionsföretaget och där
det belopp som ska täcka driftskostnaderna inte är bestämt för längre tid än
fem år.

4. Det belopp som är lika med 0,3 procent av samtliga positiva risk-

summor multiplicerat med en faktor som motsvarar förhållandet för det
föregående räkenskapsåret mellan de positiva risksummorna efter avdrag för
avgiven återförsäkring och de positiva risksummorna utan sådant avdrag.
Faktorn får dock inte understiga 0,5.

För försäkringar enbart för dödsfall ska vid tillämpningen av första

stycket 4 i stället för 0,3 procent gälla 0,1 procent om försäkringstiden är
högst tre år och 0,15 procent om försäkringstiden är längre än tre år men
högst fem år.

Minimikapitalkrav för tilläggsförsäkringar
8 § Minimikapitalkravet för försäkringar enligt 2 kap. 11 § klass I b
(tilläggsförsäkring) ska beräknas med utgångspunkt i premiebasen eller
ersättningsbasen.

Premiebasen
9 § Premiebasen grundas på det högsta av

1. ett belopp som uppgår till förfallna premier brutto under det föregående

räkenskapsåret med avdrag för dels ingående skatter och avgifter, dels
premier för de försäkringsavtal som annullerats under samma tid, eller

2. bruttovärdet av de intjänade premierna.
Premiebasen utgörs av 18 procent av det högsta beloppet enligt första

stycket, till den del beloppet motsvarar högst femtio miljoner euro, och
16 procent av återstoden.

2019:742

background image

SFS

19

Ersättningsbasen
10 § Ersättningsbasen grundas på ett belopp bestående av

1. genomsnittet av utbetalda ersättningar brutto för vart och ett av de

tre föregående räkenskapsåren med avdrag för mottagna regressbelopp
under samma tid, och

2. en tredjedel av avsättningen för oreglerade skador brutto vid det före-

gående räkenskapsårets utgång minskad med en tredjedel av avsättningen
för oreglerade skador brutto vid början av den treårsperiod som slutar med
det föregående räkenskapsårets utgång.

Ersättningsbasen utgörs av 26 procent av detta belopp till den del beloppet

motsvarar högst trettiofem miljoner euro och 23 procent av återstoden.

Beräkning av minimikapitalkravet för tilläggsförsäkring
11 § Minimikapitalkravet för tilläggsförsäkring utgörs av det högsta av
premiebasen eller ersättningsbasen, multiplicerad med en kvot som för de
tre närmast föregående räkenskapsåren motsvarar förhållandet mellan å ena
sidan summan av utbetalda ersättningar och förändringen i avsättningen för
oreglerade skador efter avdrag för återförsäkrares andel samt å andra sidan
summan av utbetalda ersättningar och förändringen i avsättningen för
oreglerade skador utan avdrag för återförsäkrares andel. Kvoten får dock
inte understiga 0,5.

Om tjänstepensionsföretagets verksamhet inte har pågått så länge som

förutsätts enligt bestämmelserna om ersättningsbasen, ska minimikapital-
kravet beräknas med utgångspunkt i premiebasen.

12 § Om det beräknade minimikapitalkravet för tilläggsförsäkring är lägre
än föregående års minimikapitalkrav, ska minimikapitalkravet i stället be-
stämmas till minimikapitalkravet för föregående år multiplicerat med för-
hållandet mellan försäkringstekniska avsättningar för oreglerade skador vid
utgången av det närmaste föregående räkenskapsåret och de försäkrings-
tekniska avsättningarna för oreglerade skador i början av det närmast
föregående räkenskapsåret. Vid beräkningarna ska återförsäkring inte ingå i
de försäkringstekniska avsättningarna. Kvoten får inte överstiga 1,0.

Garantibelopp
13 §
Garantibeloppet ska uppgå till ett belopp som motsvarar 790 pris-
basbelopp enligt socialförsäkringsbalken.

14 § Om det finns särskilda skäl, får Finansinspektionen i ett enskilt fall
besluta att garantibeloppet sätts ned med högst hälften.

�&tgärder ifall kapitalkraven inte uppfylls
15 §
Ett tjänstepensionsföretag ska omedelbart underrätta Finansinspek-
tionen om företaget inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet, minimi-
kapitalkravet eller garantibeloppet eller om det finns risk för detta under de
närmaste tre månaderna.

I 15 kap. 5 och 8 §§ finns bestämmelser om skyldigheten att upprätta en

åtgärdsplan eller en finansiell saneringsplan ifall det riskkänsliga kapital-
kravet, minimikapitalkravet eller garantibeloppet inte uppfylls.

2019:742

background image

SFS

20

Bemyndiganden
16 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 2�6 §§, och
2. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 14 §.

9 kap. Företagsstyrning
Företagsstyrningssystem
1 §
Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett företagsstyrningssystem som
säkerställer att företaget styrs på ett sunt och ansvarsfullt sätt. Systemet ska
regelbundet ses över.

Företagsstyrningssystemet ska vara utformat så att det står i proportion

till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten i tjänstepensions-
företagets verksamhet.

Kontinuitet i verksamheten
2 §
Ett tjänstepensionsföretag ska ha system, resurser och rutiner som är
lämpliga för att verksamheten ska kunna drivas med kontinuitet och i enlig-
het med gällande regler.

Ett tjänstepensionsföretag ska ha en beredskapsplan.

Lämplighetskrav
3 §
Ett tjänstepensionsföretag ska säkerställa att

1. den som ingår i styrelsen för företaget eller är verkställande direktör i

det, eller är ersättare för någon av dem, har de insikter och den erfarenhet
som krävs för att delta i ledningen av tjänstepensionsföretaget och i övrigt
är lämplig för uppgiften, och

2. den som ansvarar för eller utför arbete i en sådan central funktion som

avses i 8 § har de insikter och den erfarenhet som krävs för en sådan uppgift
och i övrigt är lämplig för uppgiften.

Tjänstepensionsföretaget ska snarast möjligt till Finansinspektionen an-

mäla ändringar av vilka som ingår i dess ledning enligt första stycket 1 eller
som ansvarar för en central funktion i företaget enligt första stycket 2.

Tjänstepensionsföretaget ska underrätta inspektionen om någon av de per-

soner som avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte
längre uppfyller lämplighetskraven.

Styrdokument
4 §
Ett tjänstepensionsföretag ska upprätta och följa följande styr-
dokument:

1. styrdokument för riskhantering med avseende på de risker som avses i

15 § andra stycket 1�7,

2. styrdokument för internkontroll,
3. styrdokument för internrevision,
4. försäkringstekniska riktlinjer,
5. styrdokument för verksamhet som omfattas av bestämmelser om upp-

dragsavtal enligt denna lag,

6. styrdokument för uppgiftslämnande till Finansinspektionen och

kvalitetskontroll av uppgifterna,

7. styrdokument för ersättningar,
8. investeringsriktlinjer, och

2019:742

background image

SFS

21

9. styrdokument för hantering av intressekonflikter mellan företagets

intressenter.

Styrdokumenten ska fastställas av styrelsen. De ska utvärderas och ses

över minst en gång per år.

5 § De försäkringstekniska riktlinjerna ska ges in till Finansinspektionen
senast den dag de börjar användas. Detta gäller också när riktlinjerna ändras.

Tillsammans med riktlinjerna ska det lämnas en redogörelse för de

konsekvenser som riktlinjerna får för tjänstepensionsföretaget, försäkrings-
tagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade.

Riktlinjerna ska kompletteras med ett försäkringstekniskt beräknings-

underlag.

Om det med hänsyn till försäkringarnas beskaffenhet eller av något annat

särskilt skäl saknas anledning att upprätta ett försäkringstekniskt beräk-
ningsunderlag, får Finansinspektionen i ett enskilt fall besluta om undantag
från skyldigheten att upprätta ett sådant underlag.

6 § Ett tjänstepensionsföretag ska regelbundet offentliggöra information
om styrdokumentet för ersättningar.

7 § Investeringsriktlinjerna ska ges in till Finansinspektionen senast den
dag de börjar användas. Detta gäller också när riktlinjerna ändras. Investe-
ringsriktlinjerna ska ses över snarast möjligt om det sker en väsentlig för-
ändring av investeringspolicyn. Investeringsriktlinjerna ska offentliggöras.

Tillsammans med riktlinjerna ska det lämnas en redogörelse för de konse-

kvenser som riktlinjerna får för tjänstepensionsföretaget, försäkrings-
tagarna, de försäkrade och andra ersättningsberättigade.

Investeringsriktlinjerna ska innehålla uppgifter om
1. metoder för att mäta investeringsrisker,
2. tjänstepensionsföretagets processer för riskhantering och fördelning

mellan olika tillgångar i förhållande till pensionsåtagandenas art och löptid,
samt

3. hur hänsyn tas i investeringspolicyn till miljöfaktorer, sociala faktorer

och företagsstyrningsfaktorer.

Centrala funktioner
Vilka centrala funktioner ett tjänstepensionsföretag ska ha
8 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha funktioner för riskhantering, regel-
efterlevnad och internrevision samt en aktuariefunktion (centrala
funktioner).

Skyldighet att rapportera till Finansinspektionen
9 § Den som ansvarar för en central funktion i ett tjänstepensionsföretag
ska underrätta Finansinspektionen om styrelsen eller den verkställande
direktören inte vidtar lämpliga åtgärder inom skälig tid efter att de infor-
merats om att det inom funktionen har

1. upptäckts att det finns en betydande risk att företaget inte kommer att

uppfylla ett väsentligt krav enligt lag och detta kan få väsentlig påverkan på
försäkringstagarnas, de försäkrades eller andra ersättningsberättigades
intressen, eller

2. konstaterats att det förekommit en väsentlig överträdelse av lag eller

andra bestämmelser som gäller för företagets verksamhet.

2019:742

background image

SFS

22

Funktionen för riskhantering
10 § Funktionen för riskhantering ska ges en struktur som underlättar
genomförande av det riskhanteringssystem som avses i 14 §.

Funktionen för riskhantering ska
1. utvärdera systemet för riskhantering,
2. identifiera, värdera och övervaka de risker som omfattas av systemet

för riskhantering, och

3. rapportera till styrelsen och den verkställande direktören om de risker

som tjänstepensionsföretaget är eller kan komma att bli exponerat för samt
beroenden mellan risker.

Funktionen för regelefterlevnad
11 § Funktionen för regelefterlevnad ska

1. rapportera till styrelsen och den verkställande direktören i fråga om

efterlevnaden av

a) bestämmelserna i denna lag och föreskrifter som har meddelats med

stöd av denna lag,

b) de bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som enligt

denna lag gäller för tjänstepensionsföretag, och

c) föreskrifter och riktlinjer som har meddelats av en behörig myndighet

i ett annat land inom EES där tjänstepensionsföretaget, i förekommande fall,
driver gränsöverskridande verksamhet,

2. lämna råd till företagets styrelse och den verkställande direktören om

hur bristande efterlevnad av bestämmelser enligt 1 kan förebyggas,

3. bedöma konsekvenserna av förändringar i bestämmelser enligt 1, och
4. identifiera och bedöma risker för bristande efterlevnad av bestämmel-

serna enligt 1.

Funktionen för internrevision
12 § Funktionen för internrevision ska

1. utvärdera det system för internkontroll som avses i 18 §,
2. utvärdera andra delar av företagsstyrningssystemet, och
3. rapportera resultat och lämna rekommendationer efter utvärderingarna

till tjänstepensionsföretagets styrelse.

Funktionen för internrevision ska utföra sina uppgifter med opartiskhet

och vara oberoende från den verksamhet som utvärderas.

Den som ska ansvara för eller utföra arbete i funktionen för internrevision

ska ha de kunskaper och erfarenheter av funktionens uppgifter som är till-
räckliga med hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av före-
tagets verksamhet.

Aktuariefunktionen
13 § Aktuariefunktionen ska

1. samordna och svara för kvaliteten i de försäkringstekniska beräk-

ningarna och utredningarna,

2. bistå styrelsen och den verkställande direktören och på eget initiativ

rapportera till dem i frågor som rör metoder, beräkningar och bedömningar
av

a) de försäkringstekniska avsättningarna,
b) värderingen av försäkringsriskerna, och
c) återförsäkringsskydd och andra riskreduceringstekniker, och
3. bidra till tjänstepensionsföretagets riskhanteringssystem.

2019:742

background image

SFS

23

Den som ska ansvara för eller utföra arbete i aktuariefunktionen ska ha de

kunskaper och erfarenheter av funktionens uppgifter som är tillräckliga med
hänsyn till arten, omfattningen och komplexiteten av riskerna i tjänste-
pensionsföretagets verksamhet.

Tjänstepensionsföretaget ska utse minst en oberoende person som an-

svarar för aktuariefunktionen.

System för riskhantering
Grundläggande bestämmelse om riskhanteringssystem
14 § Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett system för riskhantering.
Systemet ska innehålla de strategier, processer och rapporteringsrutiner som
behövs för att säkerställa att företaget fortlöpande kan identifiera, värdera,
övervaka, hantera och rapportera risker samt beroenden mellan risker.

Systemet ska vara integrerat i företagets organisations- och besluts-

struktur. Det ska vara utformat med lämplig hänsyn till de personer som
leder företaget eller ingår i en central funktion.

Omfattningen av riskhanteringssystemet
15 § Systemet för riskhantering ska avse såväl de risker som täcks av det
riskkänsliga kapitalkravet som risker som inte, eller bara delvis, täcks av det
kravet.

Systemet ska omfatta risker inom följande områden:
1. försäkringsrisker,
2. matchningsrisker,
3. investeringsrisker, särskilt avseende derivatinstrument och liknande

åtaganden,

4. likviditets- och koncentrationsrisker,
5. operativa risker,
6. risker hänförliga till återförsäkring och andra riskreduceringstekniker,
7. miljörisker, sociala risker och företagsstyrningsrisker hänförliga till

investeringsportföljen och dess förvaltning, och

8. beroenden mellan risker som företaget är eller kan komma att bli

exponerat för.

Om försäkringstagarna, de försäkrade eller andra ersättningsberättigade

bär investeringsrisker, ska systemet för riskhantering även beakta riskerna
ur deras synvinkel.

Regelbunden utvärdering
16 § Ett tjänstepensionsföretag ska regelbundet bedöma hur känsliga de
försäkringstekniska avsättningarna och kapitalbasen är för de antaganden
som ligger till grund för fastställandet av den ränta som används vid beräk-
ningen av de försäkringstekniska avsättningarna.

Analys av externa bedömningar från kreditvärderingsinstitut
17 § Ett tjänstepensionsföretag som använder bedömningar från externa
kreditvärderingsinstitut vid beräkningar av de försäkringstekniska avsätt-
ningarna eller det riskkänsliga kapitalkravet ska, när det är möjligt, göra en
egen bedömning av de externa värderingarna.

System för internkontroll
18 §
Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett system för internkontroll.

Systemet ska omfatta

2019:742

background image

SFS

24

1. förvaltnings- och redovisningsmetoder,
2. ramar för internkontrollen,
3. lämpliga rapporteringsrutiner, och
4. funktionen för regelefterlevnad.

System för ersättningar
19 §
Ett tjänstepensionsföretag ska ha ett system för ersättningar som
skapar en sund och effektiv riskhantering.

Systemet ska omfatta ersättningar till
1. dem som ingår i styrelsen för företaget eller är verkställande direktör i

det, eller är ersättare för någon av dem,

2. dem som ansvarar för eller utför arbete i centrala funktioner, och
3. andra som kan påverka företagets riskprofil.

Risk- och solvensbedömning
Egen risk- och solvensbedömning
20 § Ett tjänstepensionsföretag ska genomföra och dokumentera en egen
risk- och solvensbedömning.

I den egna risk- och solvensbedömningen ska det göras en bedömning av
1. företagets totala solvensbehov med hänsyn till dess specifika riskprofil,

risktolerans och affärsstrategi,

2. företagets fortlöpande efterlevnad av bestämmelserna om det risk-

känsliga kapitalkravet och minimikapitalkravet samt försäkringstekniska
avsättningar, och

3. hur betydande skillnaderna är mellan företagets riskprofil och de

antaganden om risker som har legat till grund för beräkningen av det risk-
känsliga kapitalkravet.

För bedömningen enligt andra stycket 1 ska tjänstepensionsföretaget ha

processer som säkerställer att de risker som företaget är eller kan komma att
bli exponerat för, på såväl kort som lång sikt, identifieras och värderas. Före-
taget ska redovisa de processer som använts vid bedömningen.

Den egna risk- och solvensbedömningen ska ingå som en integrerad del i

tjänstepensionsföretagets affärsstrategier och ska beaktas vid företagets
strategiska beslut.

Regelbundna bedömningar
21 § Den egna risk- och solvensbedömningen ska genomföras minst en
gång per år. Om en väsentlig förändring skett av de risker som företaget är
utsatt för, ska en ny sådan bedömning genomföras snarast möjligt.

Rapportering
22 § Ett tjänstepensionsföretag ska rapportera resultatet av varje egen risk-
och solvensbedömning till Finansinspektionen.

Uppdragsavtal
Grundläggande bestämmelser om uppdragsavtal
23 § Ett tjänstepensionsföretag får, med de begränsningar som följer av
24 §, uppdra åt någon annan att utföra ett visst arbete och vissa funktioner
som ingår i företagets tjänstepensionsverksamhet (uppdragsavtal). Ett så-
dant uppdrag inskränker inte företagets ansvar enligt denna lag.

2019:742

background image

SFS

25

Tjänstepensionsföretaget ska välja uppdragstagare med omsorg och

löpande följa upp den verksamhet som omfattas av uppdragsavtal för att
säkerställa att verksamheten fungerar tillfredsställande.

Ett uppdragsavtal ska vara skriftligt och tydligt ange parternas rättigheter

och skyldigheter.

Begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal
24 § Ett uppdragsavtal mellan ett tjänstepensionsföretag och en uppdrags-
tagare får inte leda till att

1. kvaliteten i företagsstyrningssystemet försämras,
2. den operativa risken i företaget ökar väsentligt,
3. Finansinspektionens möjlighet att utöva tillsyn över företagets verk-

samhet försämras, eller

4. försäkringstagarnas, de försäkrades och andra ersättningsberättigades

möjlighet till tillfredsställande och fortlöpande service inte kan upprätt-
hållas.

Anmälan av uppdragsavtal
25 § Ett tjänstepensionsföretag ska anmäla ett uppdragsavtal till Finans-
inspektionen innan avtalet börjar gälla. Om det inträffar väsentliga för-
ändringar som rör den verksamhet som omfattas av avtalet, ska företaget
snarast möjligt anmäla detta till Finansinspektionen.

�&tgärder som krävs vid uppdragsavtal
26 § Ett tjänstepensionsföretag som ingår ett uppdragsavtal ska vidta de
åtgärder som krävs för att säkerställa att uppdragstagaren

1. samarbetar med Finansinspektionen när det gäller den verksamhet eller

de funktioner som omfattas av uppdragsavtalet,

2. ger tjänstepensionsföretaget, dess revisorer och Finansinspektionen

tillgång till uppgifter som rör den verksamhet eller de funktioner som om-
fattas av uppdragsavtalet, och

3. ger Finansinspektionen faktiskt tillträde till uppdragstagarens lokaler.

Rätt att meddela föreskrifter
27 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. de krav som ska gälla för dem som är verksamma i ett tjänstepensions-

företag enligt 3, 12 och 13 §§,

2. innehållet i styrdokumenten enligt 4 §,
3. innehållet i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt 5 §,
4. vad redogörelsen enligt 7 § ska innehålla,
5. uppgifterna för funktionen för riskhantering enligt 10 §,
6. uppgifterna för funktionen för regelefterlevnad enligt 11 §,
7. uppgifterna för funktionen för internrevision enligt 12 §,
8. uppgifterna för aktuariefunktionen enligt 13 §,
9. innehållet i systemet för riskhantering enligt 15 § samt omfattningen av

riskerna i detta system,

10. kraven på de regelbundna utvärderingar som ska göras enligt 16 §,
11. hur en bedömning av externa värderingar enligt 17 § ska genomföras,
12. vad som ska ingå i risk- och solvensbedömningen enligt 20 § och

rapporteringen av resultatet av denna enligt 22 §, och

13. vad ett tjänstepensionsföretag ska beakta när ett uppdragsavtal ingås

enligt 23 § och innehållet i ett sådant avtal.

2019:742

background image

SFS

26

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur information om
styrdokumentet för ersättningar ska offentliggöras enligt 6 §.

10 kap. Associationsrättsliga bestämmelser för

tjänstepensionsföretag
Tjänstepensionsaktiebolag
Tillämpning av allmänna bestämmelser för aktiebolag
1 § För tjänstepensionsaktiebolag gäller föreskrifter för aktiebolag i all-
mänhet, om inte något annat följer av denna lag eller av sådana bestäm-
melser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som det hänvisas till i denna
lag. Hänvisningar i aktiebolagslagen (2005:551) till bestämmelser i samma
lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller i försäk-
ringsrörelselagen som gäller i stället för eller utöver aktiebolagslagen.

Vid tillämpningen av 8 kap. 9 och 30 §§ och 37 § andra stycket och

23 kap. 21 a § aktiebolagslagen ska det som sägs om Bolagsverket avse
Finansinspektionen.

Bestämmelserna i 32 kap. aktiebolagslagen om aktiebolag med särskild

vinstutdelningsbegränsning gäller inte för tjänstepensionsaktiebolag.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen
2 § Följande bestämmelser i 11 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
ska tillämpas på tjänstepensionsaktiebolag:

� 4�6 §§ om bolagsstämma,
� 7, 7 a och 8�11 §§ om bolagets ledning,
� 12 och 13 §§ om revision,
� 14 och 15 §§ om vissa penninglån och emissioner i livförsäkrings-

aktiebolag som inte får dela ut vinst,

� 16�19 §§ om värdeöverföringar från och överskottshantering i livför-

säkringsaktiebolag,

� 20 och 21 §§ om ombildning till livförsäkringsaktiebolag som får dela

ut vinst,

� 22�29 §§ om minskning av aktiekapitalet och reservfonden,
� 30 § om lån m.m. till närstående,
� 38 och 39 §§ om särskilt bokslut och ogiltighet vid fusion,
� 40�44 §§ om delning,
� 46 och 47 §§ om likvidation, och
� 51 § om skadestånd.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

aktiebolag och livförsäkringsaktiebolag avse tjänstepensionsaktiebolag.

Hinder mot bildande
3 § Ett tjänstepensionsaktiebolag får inte bildas om teckning av aktier
innebär att någon som inte har bedömts lämplig enligt 2 kap. 4 § första
stycket 3 kommer att ha ett kvalificerat innehav i bolaget.

Bolagsordningens innehåll
4 § Ett tjänstepensionsaktiebolags bolagsordning ska, utöver vad som föl-
jer av 3 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551), innehålla uppgifter om

1. vilka försäkringsklasser verksamheten ska avse, och
2. huruvida bolaget ska driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES.

2019:742

background image

SFS

27

I ett tjänstepensionsaktiebolag gäller, i stället för 3 kap. 3 § aktiebolags-

lagen, att det i bolagsordningen ska anges hur bolagsstämman får förfoga
över bolagets vinst eller på annat sätt täcka bolagets förlust.

Revisionsutskott
5 § I fråga om revisionsutskott ska ett tjänstepensionsaktiebolag anses som
ett sådant aktiebolag som avses i 8 kap. 49 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Revisorns uppdragstid
6 § I fråga om uppdragstid för revisorn ska ett tjänstepensionsaktiebolag
anses som ett sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen
(2005:551). Möjligheten enligt den paragrafen att förlänga revisionsupp-
draget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock inte uppdrag i ett tjänste-
pensionsaktiebolag.

Domstols entledigande av revisorn
7 § I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett tjänstepen-
sionsaktiebolag anses som ett sådant aktiebolag som avses i 9 kap. 22 a §
aktiebolagslagen (2005:551).

EU:s revisorsförordning
8 § Bestämmelser om revision av tjänstepensionsaktiebolag finns även i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 16 april
2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt
intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG.

�verlåtande bolag vid fusion
9 § Ett tjänstepensionsaktiebolag får vara överlåtande bolag vid en fusion
bara om ett annat tjänstepensionsaktiebolag eller en motsvarande juridisk
person med hemvist i ett annat land inom EES är övertagande bolag.

Tillämpliga bestämmelser vid fusion
10 § Vid fusion med ett tjänstepensionsaktiebolag tillämpas 11�13 och
15 §§ i detta kapitel i stället för 23 kap. 19�21, 22�24, 32, 33 och 45 §§
aktiebolagslagen (2005:551).

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan
11 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av såväl
överlåtande som övertagande bolag. Vid en gränsöverskridande fusion ska
ansökan dock göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen.
Ansökan ska ges in till Finansinspektionen inom en månad från det att
planen har blivit gällande i samtliga bolag. Om planen har registrerats enligt
23 kap. 14 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551), ska ansökan dess-
utom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen har kungjorts
enligt 27 kap. 3 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska bolagen också ansöka om tillstånd

enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 9 § för
det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om
det övertagande bolaget ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta

2019:742

background image

SFS

28

Bolagsverket om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med
anledning av sådana ansökningar.

12 § Vid behandlingen av en ansökan enligt 11 § första stycket ska Finans-
inspektionen pröva om försäkringstagarna, de försäkrade och andra bor-
genärer tillförsäkras en betryggande säkerhet, ifall de inte redan har en sådan
säkerhet och om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande
bolagens ekonomiska förhållanden.

När en ansökan ska avslås
13 § En ansökan enligt 11 § första stycket ska avslås, om

1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll

strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen,

2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets

förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av
företagskoncentrationer eller om prövning av fusionen pågår enligt den
lagen eller förordningen,

3. försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer inte har tillför-

säkrats betryggande säkerhet enligt 12 § eller de fusionerande bolagens
ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses
förenlig med försäkringstagarnas, de försäkrades och andra borgenärers
intressen, eller

4. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.
Vid fusion genom kombination ska en ansökan också avslås om revisors-

yttrandena enligt 23 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551) inte utvisar att
de överlåtande bolagens sammanlagda verkliga värde för det övertagande
bolaget uppgår till minst aktiekapitalet i detta.

Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt

konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen
kan antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst
sex månader.

Registrering av fusionen
14 § I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för regist-
rering i 23 kap. 25 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) ska anmälan
göras senast två månader efter det att Finansinspektionens tillstånd att
verkställa fusionsplanen har fått laga kraft.

Absorption av helägt dotterbolag
15 § Vid absorption av ett helägt dotterbolag ska ansökan om tillstånd att
verkställa fusionsplanen göras av moderbolaget. Ansökan ska ges in till
Finansinspektionen inom en månad från det att planen har blivit gällande
hos moderbolaget. Om planen har registrerats enligt 23 kap. 30 § aktie-
bolagslagen (2005:551) ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det
att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 27 kap. 3 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om en ansökan och om

beslut som har fått laga kraft som har meddelats med anledning av ansök-
ningen.

Vid behandlingen av en ansökan tillämpas 12 och 13 §§.

2019:742

background image

SFS

29

Tvångslikvidation
16 § Utöver det som föreskrivs om tvångslikvidation i 25 kap. aktie-
bolagslagen (2005:551) gäller att Bolagsverket ska besluta att ett tjänste-
pensionsaktiebolag ska gå i likvidation, om

1. ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts,
eller

2. tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag har återkallats utan att bolaget i stället har fått ett tillstånd att driva
försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller någon
annan tillståndspliktig finansiell rörelse.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare eller på
anmälan av Finansinspektionen.

I ärenden enligt första stycket 2 ska 25 kap. 24 § aktiebolagslagen inte

tillämpas. Beslut om likvidation i sådana ärenden ska fattas så snart det är
praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan eller anmälan om
likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet gäller omedelbart.

Kontrollbalansräkningens innehåll
17 § Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen (2005:551)
om kontrollbalansräkningens innehåll ska det vid beräkningen av ett tjänste-
pensionsaktiebolags eget kapital lämnas uppgift om den ökning av till-
gångarnas sammanlagda värde som skulle följa om de redovisades till
försäljningsvärdet med avdrag för de förväntade försäljningskostnaderna.
Sådana tillgångar som anges i 4 kap. 2 § 4 och 5 lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag ska tas upp till anskaffningsvärdet
minskat med nödvändiga avskrivningar och nedskrivningar, om ett högre
värde fås genom detta.

Följande värdehandlingar får tas upp till högre värde än det som följer av

lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, om de används för skuldtäck-
ning och om de kan avyttras till detta högre värde vid sådana tidpunkter att
förutsättningarna att infria de försäkringsåtaganden som värdehandlingarna
säkerställer kan anses tillfredsställande:

1. obligationer eller andra skuldförbindelser som svenska staten, en

svensk kommun eller därmed jämförlig samfällighet svarar för,

2. obligationer eller andra skuldförbindelser som Europeiska unionen

eller en utländsk stat eller centralbank svarar för,

3. obligationer eller andra skuldförbindelser som en utländsk kommun

eller därmed jämförlig utländsk samfällighet med befogenhet att kräva in
offentlig uppbörd svarar för,

4. obligationer eller andra skuldförbindelser som en internationell orga-

nisation svarar för,

5. obligationer och andra skuldförbindelser som en bank, ett kreditmark-

nadsföretag, Svenska skeppshypotekskassan eller ett värdepappersbolag
med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden svarar för,

6. obligationer och andra skuldförbindelser som ett utländskt kredit-

institut svarar för,

7. obligationer och andra skuldförbindelser som ett publikt aktiebolag

eller ett motsvarande utländskt bolag svarar för,

8. skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�7 svarar för och för vilka panträtt i fastighet inom en viss andel av

2019:742

background image

SFS

30

fastighetens eller tomträttens värde, eller tomträtt har lämnats som säkerhet,
och

9. skuldförbindelser som fysiska personer och andra subjekt än de som

anges i 1�7 svarar för och för vilka annan betryggande säkerhet än panträtt
i fastighet eller tomträtt har lämnats.

Om det finns särskilda skäl för det får andra värdehandlingar än de som

avses i andra stycket tas upp över det verkliga värdet, dock högst till an-
skaffningsvärdet. Detta gäller värdehandlingar som utgörs av reversford-
ringar som ska betalas eller kan sägas upp till betalning av tjänstepensions-
aktiebolaget först efter längre tid än ett år.

Hinder mot beslut om upphörande av likvidation
18 § Om ett tjänstepensionsaktiebolags tillstånd enligt 2 kap. 4 § har avsett
en bestämd tid som har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts eller om
tillståndet har återkallats, får det inte beslutas att en likvidation ska upphöra
och verksamheten återupptas. Detta gäller utöver det som föreskrivs i
25 kap. 45 § aktiebolagslagen (2005:551).

Företagsnamn
19 § Ett tjänstepensionsaktiebolags företagsnamn ska innehålla ordet
tjänstepension.

�msesidiga tjänstepensionsbolag
Tillämpning av lagen om ekonomiska föreningar
20 § Vid tillämpning av sådana bestämmelser i lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar som det hänvisas till i 22�46 §§ eller i de bestäm-
melser som anges i 21 § ska det som sägs om

1. ekonomisk förening avse ömsesidigt tjänstepensionsbolag,
2. medlem avse delägare,
3. stadgar avse bolagsordning, och
4. föreningsstämma avse bolagsstämma.
Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till bestämmelser i

samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i denna lag eller
i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som gäller i stället för eller utöver
bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen
21 § Följande

bestämmelser

i

12 kap.

försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag:

� 1 § om delägare,
� 4 § med definitioner,
� 4 a § om elektroniska hjälpmedel vid kallelser m.m.,
� 6�9 och 12�17 §§ om bildande av ett ömsesidigt försäkringsbolag,
� 18�22 §§ om registrering av bolaget,
� 22 a § om ändring av bolagsordningen,
� 23 § om förlagsinsatser,
� 25 och 26�30 §§ om bolagets ledning,
� 33�40 §§ om bolagsstämma,
� 43 § om kompetenskrav m.m. vid revision,
� 44�62 §§ om allmän granskning,
� 63�67 §§ om vinstutdelning m.m.,

2019:742

background image

SFS

31

� 68�72 §§ om förlusttäckning och fördelning av överskott i ömsesidiga

livförsäkringsbolag,

� 76�78 §§ om likvidation,
� 79 § om konkurs,
� 90 § om registrering m.m., och
� 91 § om straff och vite.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om ömsesidiga

försäkringsbolag och ömsesidiga livförsäkringsbolag avse ömsesidiga
tjänstepensionsbolag.

Ansvar för ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags förpliktelser
22 § I ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag har delägarna inte något person-
ligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser.

I bolagsordningen för ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag får det dock

föreskrivas att en delägare som i egenskap av arbetsgivare är försäkrings-
tagare ska täcka sådana skulder, avsättningar eller förluster i tjänstepen-
sionsverksamheten som bolaget inte kan täcka med egna tillgångar eller me-
del, genom att göra kapitaltillskott till bolaget (uttaxering).

Bemyndigande
23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att bestämmelserna om koncerner i denna lag, i före-
skrifter som har meddelats med stöd av denna lag, i försäkringsrörelselagen
(2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av försäkrings-
rörelselagen och i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska gälla
helt eller delvis för en grupp av företag som inte utgör en koncern enligt
1 kap. 10�14 §§ lagen om ekonomiska föreningar, men som har en gemen-
sam eller i huvudsak gemensam ledning.

�&terbetalning av garantikapital
24 § Garantikapitalet ska betalas tillbaka när det inte längre behövs för att
verksamheten ska kunna drivas ändamålsenligt och en återbetalning är
förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens sammansättning och storlek
i 7 kap. Bestämmelser om villkor för sådan återbetalning finns i 12 kap. 66 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Garantikapitalet ska också betalas tillbaka om inte registrering sker enligt

12 kap. 18 § försäkringsrörelselagen.

Bolagsordningens innehåll
25 § Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags bolagsordning ska innehålla
uppgifter om

1. bolagets företagsnamn,
2. den ort i Sverige där bolagets styrelse ska ha sitt säte,
3. föremålet för bolagets verksamhet och vilka försäkringsklasser verk-

samheten ska avse,

4. huruvida bolaget ska driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES,
5. antalet eller lägsta och högsta antalet av de styrelseledamöter, revisorer

och eventuella styrelsesuppleanter som får utses av bolagsstämman och
tiden för styrelseledamöternas och revisorernas uppdrag,

6. den krets av försäkrade som i denna egenskap är delägare, om inte bara

försäkringstagarna är delägare,

7. garantikapitalet,

2019:742

background image

SFS

32

8. regler för hur rösträtten och förslagsrätten ska utövas, hur beslut ska

fattas på stämman och i vilken utsträckning garanterna ska ha rösträtt,

9. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp

eller vilken andel och i vilken ordning uttaxering kan göras hos delägare
som i egenskap av arbetsgivare är försäkringstagare och hur uttaxeringen
ska genomföras,

10. i vilken ordning garanterna ska betala in det tecknade garantikapitalet,
11. huruvida och i vilken ordning vinst ska delas ut till garanterna och i

vilken ordning garantikapitalet ska betalas tillbaka,

12. hur en bolagsstämma ska sammankallas,
13. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie bolagsstämma,
14. de regler enligt vilka bolagsstämman får förfoga över bolagets vinst

eller på annat sätt täcka bolagets förlust,

15. antal och sammanlagt belopp av de tjänstepensionsförsäkringar som

ska vara tecknade innan bolaget kan anses bildat,

16. hur tillgångarna ska fördelas mellan delägarna vid bolagets upp-

lösning,

17. huruvida förlagsinsatser som avses i 11 kap. lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar ska förekomma och vad som i så fall ska gälla för
dem, och

18. huruvida bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta.

Tillämpliga bestämmelser om bolagets ledning
26 § Bestämmelserna om föreningens ledning i 7 kap. lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensions-
bolag med de undantag och tillägg som följer av 27 § i detta kapitel och av
12 kap. 25 och 26�30 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Revisionsutskott
27 § I fråga om revisionsutskott ska ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag
anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

Tillämpliga bestämmelser om bolagsstämma
28 § Bestämmelserna om föreningsstämma i 6 kap. lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag
med de undantag och tillägg som följer av 29 § i detta kapitel och 12 kap.
29 och 33�40 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Kungörande av beslut om uttaxering
29 § Ett beslut om att ändra bolagsordningen i fråga om delägarnas ansvar
vid uttaxering enligt 22 § andra stycket ska kungöras i Post- och Inrikes
Tidningar och den eller de ortstidningar som styrelsen bestämmer. Beslutet
ska kungöras genast efter att det har registrerats. Dessutom ska en under-
rättelse om beslutet skickas till varje delägare vars postadress är känd.

Tillämpliga bestämmelser om revision och särskild granskning
30 § Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8 och 9 kap.
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga
tjänstepensionsbolag med de avvikelser och tillägg som följer av 31�34 §§
i detta kapitel och 12 kap. 43 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

2019:742

background image

SFS

33

Revisorns uppdragstid
31 § I fråga om uppdragstid för revisorn ska ett ömsesidigt tjänstepensi-
onsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 §
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar. Möjligheten enligt den para-
grafen att förlänga revisionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller
dock inte uppdrag i ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag.

Revisionsberättelsen
32 § I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska ett ömsesidigt tjänste-
pensionsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap.
56�59 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Koncernrevision
33 § I fråga om koncernrevision ska ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag
anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

Domstols entledigande av revisorn
34 § I fråga om en domstols entledigande av revisorn ska ett ömsesidigt
tjänstepensionsbolag anses som en sådan ekonomisk förening som avses i
8 kap. 55 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

EU:s revisorsförordning
35 § Bestämmelser om revision av ömsesidiga tjänstepensionsbolag finns
även i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014.

Frivillig likvidation
36 § Beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag
fattas av bolagsstämman. För beslut om likvidation i andra fall än när det
finns grund för tvångslikvidation enligt 37 § krävs att det stöds av två tredje-
delar av samtliga röstande. Mer långtgående villkor för att beslutet ska bli
giltigt får föreskrivas i bolagsordningen.

När det finns grund för tvångslikvidation enligt 37 § gäller beslutet ome-

delbart. I övriga fall får bolagsstämman bestämma att beslutet om likvida-
tion ska gälla omedelbart eller från och med en viss senare dag.

Bestämmelsen om anmälan av beslutet i 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om

ekonomiska föreningar ska tillämpas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag.

Tvångslikvidation
37 § Bestämmelsen om allmän domstols beslut om likvidation i 17 kap.
16 § första stycket 1 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tilläm-
pas på ömsesidiga tjänstepensionsbolag. Bolagsverket ska besluta att ett
ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska gå i likvidation, om

1. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,
2. ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts,

3. tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag har återkallats utan att bolaget i stället har fått ett tillstånd att driva
försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

4. bolaget inte har någon behörig styrelse eller verkställande direktör som

är anmäld till försäkringsregistret.

2019:742

background image

SFS

34

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en delägare eller en
röstberättigad som inte är delägare eller på anmälan av Finansinspektionen.
I de fall som avses i första stycket 4 prövas frågan även på ansökan av en
borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende av att det finns någon
som kan företräda bolaget. I de fall som avses i första stycket 3 ska beslut
om likvidation fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter
det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket.

Beslut om likvidation ska inte meddelas om det styrks att likvidations-

grunden upphört under ärendets handläggning. Ett beslut om likvidation
gäller omedelbart.

Bestämmelser om allmän domstols beslut om likvidation vid konkurs

finns i 18 kap. 13 och 14 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

Tillämpliga bestämmelser om genomförande av likvidationen
38 § För genomförandet av en likvidation tillämpas 17 kap. 12, 18, 19 och
23�45 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar med de tillägg som
föreskrivs i 12 kap. 76�78 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043). I ären-
den om likvidation enligt 37 § första stycket 3 tillämpas dock inte 17 kap.
12 och 18 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

�verlåtande bolag vid fusion
39 § Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag får vara överlåtande bolag vid en
fusion bara om ett annat ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en mot-
svarande juridisk person med hemvist i ett annat land inom EES är över-
tagande bolag.

Tillämpliga bestämmelser vid fusion
40 § Vid fusion med ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag tillämpas 16 kap.
1�16, 20, 24�40 och 42�51 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar
med de ändringar och tillägg som föreskrivs i 41�45 §§ i detta kapitel.

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan
41 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av såväl
överlåtande som övertagande bolag. Vid en gränsöverskridande fusion ska
ansökan dock göras av det eller de svenska bolag som deltar i fusionen.
Ansökan ska ges in till Finansinspektionen inom en månad från det att fusi-
onsplanen blivit gällande i samtliga bolag. Om planen har registrerats enligt
16 kap. 12 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, ska ansökan dess-
utom ges in senast två år efter det att uppgift om registreringen har kungjorts
enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska bolagen också ansöka om tillstånd

enligt 2 kap. 4 § och godkännande av bolagsordningen enligt 2 kap. 9 § för
det övertagande bolaget. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara om
det övertagande bolaget ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om an-

sökningar enligt första stycket och om beslut som har fått laga kraft och som
har meddelats med anledning av sådana ansökningar.

42 § Vid behandlingen av en ansökan enligt 41 § första stycket ska Finans-
inspektionen pröva om försäkringstagarna, de försäkrade och andra borge-
närer tillförsäkras en betryggande säkerhet, i fall de inte redan har en sådan

2019:742

background image

SFS

35

säkerhet och om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande
bolagens ekonomiska förhållanden.

När en ansökan ska avslås
43 § En ansökan enligt 41 § första stycket ska avslås, om

1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll

strider mot lag eller annan författning eller mot bolagsordningen,

2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets

förordning (EG) nr 139/2004 eller om prövning av fusionen pågår enligt den
lagen eller förordningen,

3. försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer inte har till-

försäkrats betryggande säkerhet enligt 42 § eller de fusionerande bolagens
ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses
förenlig med försäkringstagarnas, de försäkrades och andra borgenärers
intressen, eller

4. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.
Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt kon-

kurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen kan
antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst sex
månader.

Registrering av fusionen
44 § Det som sägs om föreningsregistret i 16 kap. 12 § och 24 § första
stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska i stället avse för-
säkringsregistret.

I stället för det som föreskrivs om tidpunkten för anmälan för registrering

i 16 kap. 24 § andra stycket lagen om ekonomiska föreningar ska anmälan
göras senast två månader efter det att Finansinspektionens tillstånd att
verkställa fusionsplanen har fått laga kraft.

Absorption av helägt dotterbolag
45 § Bestämmelserna om fusion genom absorption i 16 kap. 28 och 29 §§
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska bara gälla vid fusion
mellan bolag enligt 39 § i detta kapitel. Ansökan om tillstånd att verkställa
fusionsplanen ska göras av moderbolaget och ges in till Finansinspektionen
inom en månad från det att planen har blivit gällande hos det bolaget. Om
planen har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar,
ska ansökan dessutom ges in senast två år efter det att uppgift om
registreringen har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om en ansökan och om

beslut som har meddelats med anledning av ansökan och som fått laga kraft.
Bolagsverket ska registrera tillståndet enligt 16 kap. 29 § lagen om
ekonomiska föreningar. Det som sägs där om föreningsregistret ska i stället
avse försäkringsregistret.

Vid behandlingen av en ansökan tillämpas 42 och 43 §§.

Företagsnamn
46 § Ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags företagsnamn ska innehålla
orden ömsesidig och tjänstepension.

Bolagets styrelse får anta ett särskilt företagsnamn. Ett särskilt företags-

namn får inte innehålla ordet ömsesidig.

2019:742

background image

SFS

36

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från företagsnamn som är införda i

försäkringsregistret. I övrigt finns bestämmelser om registreringen i lagen
(2018:1653) om företagsnamn.

Tjänstepensionsföreningar
Vad en tjänstepensionsförening är
47 § En tjänstepensionsförening är en förening som har till ändamål att
främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som tjänstepen-
sionsföretag driva tjänstepensionsverksamhet i vilken medlemmarna deltar
genom att använda föreningens tjänster som försäkringstagare eller som
försäkrad.

Tillämpning av allmänna bestämmelser för ekonomiska föreningar
48 § Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska tillämpas på
tjänstepensionsföreningar, om inte något annat följer av denna lag eller av
sådana bestämmelser i försäkringsrörelselagen (2010:2043) som det hän-
visas till i denna lag. Hänvisningar i lagen om ekonomiska föreningar till
bestämmelser i samma lag ska i förekommande fall avse de bestämmelser i
denna lag eller i försäkringsrörelselagen som gäller i stället för eller utöver
lagen om ekonomiska föreningar. Vid tillämpningen av lagen om
ekonomiska föreningar på tjänstepensionsföreningar ska det som sägs om

1. ekonomisk förening avse tjänstepensionsförening, och
2. föreningsregistret avse försäkringsregistret.

Tillämpning av försäkringsrörelselagen
49 § Följande

bestämmelser

i

13 kap.

försäkringsrörelselagen

(2010:2043) ska tillämpas på tjänstepensionsföreningar:

� 3 § med grundläggande bestämmelser,
� 7 § om registrering m.m.,
� 8 § om föreningens medlemmar m.m.,
� 10�12 §§ om föreningens ledning,
� 14�17 §§ om föreningsstämma,
� 18 § om revision och särskild granskning,
� 19�25 §§ om återbäring och annan användning av föreningens egen-

dom,

� 28�30 §§ om likvidation,
� 30 a § om upplösning utan föregående likvidation,
� 36 och 37 §§ om fusion, och
� 38 § om skadestånd.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

förening och livförsäkringsförening avse tjänstepensionsförening.

Ansvar för en tjänstepensionsförenings förpliktelser
50 § Utöver bestämmelserna om ansvar för en förenings skyldigheter i
1 kap. 9 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får det i en tjänste-
pensionsförenings stadgar föreskrivas att en medlem som i egenskap av
arbetsgivare är försäkringstagare ska täcka sådana skulder, avsättningar eller
förluster i tjänstepensionsverksamheten som föreningen inte kan täcka med
egna tillgångar eller medel, genom att göra kapitaltillskott till föreningen
(uttaxering).

2019:742

background image

SFS

37

Verksamhetskapital
51 § En tjänstepensionsförening får inte bildas utan verksamhetskapital.
Kapitalet får tillskjutas även av andra än medlemmar.

För registrering av en tjänstepensionsförening krävs att hela verksam-

hetskapitalet har betalats in.

Verksamhetskapitalet ska betalas tillbaka när det inte längre behövs för

att verksamheten ska kunna drivas ändamålsenligt och en återbetalning är
förenlig med bestämmelserna om kapitalbasens storlek och sammansättning
i 7 kap. Verksamhetskapitalet ska också betalas tillbaka om inte registrering
sker enligt 13 kap. 7 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Stadgar
52 § En tjänstepensionsförenings stadgar ska, utöver vad som följer av
3 kap. 1 § 1�3 och 5�10 lagen om (2018:672) om ekonomiska föreningar,
innehålla uppgifter om

1. vilka försäkringsklasser verksamheten ska avse,
2. huruvida föreningen ska driva tjänstepensionsverksamhet utanför EES,
3. de villkor som ska gälla för inträde i föreningen,
4. storleken på verksamhetskapitalet,
5. den eventuella rätt till avkastning som tillfaller den som skjutit till

verksamhetskapital,

6. den eventuella rösträtt på föreningsstämma som tillfaller den som

skjutit till verksamhetskapital,

7. i vilken ordning verksamhetskapitalet ska betalas in och betalas till-

baka,

8. för vilka slag av försäkringar, i vilka situationer, intill vilket belopp och

i vilken ordning uttaxering kan göras hos medlemmar som i egenskap av
arbetsgivare är försäkringstagare och hur uttaxeringen ska genomföras, och

9. hur föreningens förlust får täckas.

Revisionsutskott
53 § I fråga om revisionsutskott ska en tjänstepensionsförening anses som
en sådan ekonomisk förening som avses i 7 kap. 47 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar.

Revisorns uppdragstid
54 § I fråga om uppdragstid för revisorn ska en tjänstepensionsförening
anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 54 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar. Möjligheten enligt den paragrafen
att förlänga revisionsuppdraget till högst tjugo eller tjugofyra år gäller dock
inte uppdrag i en tjänstepensionsförening.

Revisionsberättelsen
55 § I fråga om revisionsberättelsens innehåll ska en tjänstepensions-
förening anses som en sådan förening som avses i 8 kap. 56�59 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar.

Koncernrevision
56 § I fråga om koncernrevision ska en tjänstepensionsförening anses som
en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 60 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar.

2019:742

background image

SFS

38

Domstols entledigande av revisorn
57 § I fråga om domstols entledigande av revisorn ska en tjänstepensions-
förening anses som en sådan ekonomisk förening som avses i 8 kap. 55 §
lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

EU:s revisorsförordning
58 § Bestämmelser om revision av tjänstepensionsföreningar finns även i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014.

Tvångslikvidation
59 § Utöver det som föreskrivs om tvångslikvidation i 17 kap. 11 § och
16 § första stycket 1�3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller
att Bolagsverket ska besluta att en tjänstepensionsförening ska gå i
likvidation, om

1. föreningens hela försäkringsbestånd har överlåtits,
2. ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag för en bestämd tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har getts,
eller

3. tillståndet att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag har återkallats utan att föreningen i stället har fått ett tillstånd att
driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043).

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av styrel-

sen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en föreningsmedlem
eller en innehavare av förlagsandelar eller på anmälan av Finansinspek-
tionen.

I ärenden om likvidation enligt första stycket 3 ska 17 kap. 12 § lagen om

ekonomiska föreningar inte tillämpas. Beslut om likvidation i sådana
ärenden ska fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter
det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket.
Beslutet gäller omedelbart.

�verlåtande förening vid fusion
60 § En tjänstepensionsförening får vara överlåtande förening vid en
fusion bara om en annan tjänstepensionsförening eller en motsvarande
juridisk person med hemvist i ett annat land inom EES är övertagande
förening.

Tillämpliga bestämmelser vid fusion
61 § Vid fusion med en tjänstepensionsförening tillämpas 62�64 §§ i detta
kapitel i stället för 16 kap. 17�19, 21�23 och 41 §§ lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar. Bestämmelser om tillämpning av 16 kap. 24 § lagen
om ekonomiska föreningar finns i 13 kap. 36 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043). När fusionen avser en tjänstepensionsförening och ett helägt
dotterbolag ska det som sägs i 62�64 §§ om överlåtande förening avse
dotterbolaget.

Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan
62 § Ansökan om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska göras av såväl
överlåtande som övertagande tjänstepensionsförening. Vid en gräns-
överskridande fusion ska ansökan dock göras av den eller de svenska
föreningar som deltar i fusionen. Ansökan ska ges in till Finansinspektionen
inom en månad från det att fusionsplanen blivit gällande i samtliga

2019:742

background image

SFS

39

föreningar. Om planen har registrerats enligt 16 kap. 12 § lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar, ska ansökan dessutom ges in senast två år efter
det att uppgift om registreringen har kungjorts enligt 19 kap. 5 § samma lag.

Vid fusion genom kombination ska föreningarna också ansöka om till-

stånd enligt 2 kap. 4 § och godkännande av stadgarna enligt 2 kap. 9 § för
den övertagande föreningen. Vid gränsöverskridande fusion gäller detta bara
om den övertagande föreningen ska ha hemvist i Sverige.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket och Skatteverket om

ansökningar enligt första stycket. Finansinspektionen ska vidare underrätta
Bolagsverket om beslut som har fått laga kraft och som har meddelats med
anledning av sådana ansökningar.

63 § Vid behandlingen av en ansökan enligt 62 § första stycket ska Finans-
inspektionen pröva om försäkringstagarna, de försäkrade och andra borge-
närer tillförsäkras en betryggande säkerhet, ifall de inte redan har en sådan
säkerhet och om ett sådant skydd behövs med hänsyn till de fusionerande
tjänstepensionsföreningarnas ekonomiska förhållanden.

När en ansökan ska avslås
64 § En ansökan enligt 62 § första stycket ska avslås, om

1. fusionsplanen inte har godkänts i behörig ordning eller till sitt innehåll

strider mot lag eller annan författning eller mot stadgarna,

2. fusionen har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller rådets

förordning (EG) nr 139/2004 eller om prövning av fusionen pågår enligt den
lagen eller förordningen,

3. försäkringstagarna, de försäkrade och andra borgenärer inte har till-

försäkrats betryggande säkerhet enligt 63 § eller de fusionerande förening-
arnas ekonomiska förhållanden i övrigt är sådana att fusionen inte kan anses
förenlig med försäkringstagarnas, de försäkrades och andra borgenärers
intressen, eller

4. det är motiverat av hänsyn till allmänintresset.
Om ansökan inte kan beviljas på grund av att prövning pågår enligt

konkurrenslagen eller rådets förordning (EG) nr 139/2004 och prövningen
kan antas bli avslutad inom kort tid, får ärendet förklaras vilande under högst
sex månader.

Företagsnamn
65 § I stället för det som föreskrivs om en förenings företagsnamn i
20 kap. 1 § första stycket första meningen och 2 § tredje meningen lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar ska följande gälla. En tjänstepensi-
onsförenings företagsnamn ska innehålla ordet tjänstepensionsförening.
Ordet tjänstepensionsförening eller en förkortning av det ordet får inte finnas
med i ett särskilt företagsnamn.

Endast tjänstepensionsföreningar får använda ordet tjänstepensionsföre-

ning i sitt företagsnamn.

Straff
66 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
65 § andra stycket.

2019:742

background image

SFS

40

11 kap. �verlåtelse av försäkringsbestånd
Ett tjänstepensionsföretags rätt överlåta försäkringsbestånd
1 §
Ett tjänstepensionsföretag får helt eller delvis överlåta sitt försäk-
ringsbestånd till

1. ett annat tjänstepensionsföretag,
2. ett försäkringsföretag, eller
3. ett utländskt tjänstepensionsinstitut som är registrerat eller auktoriserat

i ett land inom EES (utländskt tjänstepensionsinstitut).

Ett tjänstepensionsföretag får helt eller delvis överta ett bestånd av tjänste-

pensionsavtal från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som inte driver verk-
samhet i Sverige.

I 14 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) finns bestämmelser om

överlåtelser av försäkringsbestånd från ett försäkringsföretag. I 9 kap. lagen
(1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts
verksamhet i Sverige finns bestämmelser om överlåtelser av bestånd av
tjänstepensionsavtal från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som driver
verksamhet i Sverige.

�verlåtelse från ett tjänstepensionsföretag till ett annat

tjänstepensionsföretag eller ett försäkringsföretag
Stämmans godkännande och handlingar som ska hållas tillgängliga
2 § Ett avtal om överlåtelse ska för att bli giltigt godkännas av stämman i
det överlåtande företaget. Minst en vecka före den stämma då den frågan ska
behandlas ska följande handlingar hållas tillgängliga för aktieägarna och de
röstberättigade och sedan även läggas fram på stämman:

1. ett förslag till stämmobeslut,
2. överlåtelseavtalet,
3. styrelsens redogörelse för omständigheter som kan vara av vikt vid be-

dömningen av förslagets lämplighet för företaget och för de försäkrade,
försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade, och

4. ett yttrande av revisorerna över redogörelsen som avses i 3.
Om årsredovisningen inte ska behandlas på stämman, ska även följande

handlingar hållas tillgängliga och läggas fram:

1. den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och

resultaträkningarna, tillsammans med stämmans beslut om företagets vinst
eller förlust,

2. revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
3. styrelsens redogörelse för sådana händelser efter det att årsredovis-

ningen lämnades som är av väsentlig betydelse för företagets ställning, och

4. ett yttrande av revisorerna över redogörelsen som avses i 3.
Handlingarna ska genast skickas till de aktieägare och röstberättigade som

begär det och uppger sin postadress.

Registrering av stämmobeslut
3 § Inom fyra månader från stämmans beslut om godkännande av över-
låtelseavtalet ska det överlåtande företaget anmäla beslutet till Bolagsverket
för registrering. Om en talan mot stämmans beslut har ogillats ska tiden dock
räknas från den dag när domen fick laga kraft.

Om en anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om Bolagsverket

genom ett beslut som har fått laga kraft har avskrivit en anmälan eller vägrat
registrering av beslutet, har frågan om överlåtelse fallit.

2019:742

background image

SFS

41

Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal
4 § Ett tjänstepensionsföretag får verkställa ett överlåtelseavtal med till-
stånd av Finansinspektionen.

Ansökan om tillstånd
5 § Ansökan om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska göras av
både det överlåtande och det övertagande företaget. Ansökningarna ska ges
in till Finansinspektionen inom fyra månader från det att stämmans beslut
registrerades.

Finansinspektionen ska underrätta Bolagsverket om ansökningarna och

om beslut som har meddelats med anledning av dem och som har fått laga
kraft. Om ansökningarna inte har gjorts inom föreskriven tid eller om de har
avslagits, ska Bolagsverket förklara att frågan om överlåtelse har fallit.

Förutsättningar för tillstånd
6 § Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet ska ges, om

1. den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra

ersättningsberättigade inte försämras,

2. det övertagande företaget har den kapitalbas som krävs sedan överlåt-

elsen har beaktats, och

3. den behöriga myndigheten i värdlandet i förekommande fall samtycker

till överlåtelsen eller inte har yttrat sig.

Föreläggande om komplettering
7 § Finansinspektionen får förelägga de ansökande företagen att ge in den
ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen ska kunna
bedöma om den rätt som tillkommer de försäkrade, försäkringstagarna och
andra ersättningsberättigade försämras.

Kungörande av ansökningar
8 § Om ansökningarna inte ska avslås genast ska Finansinspektionen i
Post- och Inrikes Tidningar och lämpliga ortstidningar kungöra ansökning-
arnas innehåll med uppgift om att ett avtal om överlåtelse av försäkrings-
bestånd har ingåtts och var avtalet och annan utredning hålls tillgängliga.

Kungörelsen ska innehålla föreläggande för försäkrade, försäkringstagare

och andra ersättningsberättigade som berörs av överlåtelsen att inom en
bestämd tid, minst en månad efter kungörelsen, anmäla till Finansinspek-
tionen om de har något att invända mot ansökningarna.

Yttrande från myndigheten i värdlandet
9 § Innan Finansinspektionen ger tillstånd att verkställa ett överlåtelse-
avtal som leder till gränsöverskridande verksamhet ska inspektionen ge den
behöriga myndigheten i värdlandet tillfälle att yttra sig. Tiden för att yttra
sig får inte vara kortare än tre månader.

Registrering av och ansvar för överlåtet bestånd
10 § När tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal har getts ska det över-
tagande företaget genast anmäla tillståndsbeslutet till Bolagsverket för
registrering.

Bolagsverket ska genast registrera beslutet. När registreringen har gjorts

övergår ansvaret för det överlåtna försäkringsbeståndet på det övertagande
företaget.

2019:742

background image

SFS

42

Underrättelser från det övertagande företaget
11 § När överlåtelsen har verkställts ska det övertagande företaget under-
rätta varje försäkringstagare och försäkrad som berörs. Finansinspektionen
får besluta på vilket sätt underrättelsen ska lämnas.

Kungörande vid gränsöverskridande verksamhet
12 § Om en överlåtelse leder till gränsöverskridande verksamhet, ska
Finansinspektionen offentliggöra överlåtelsen i värdlandet enligt bestäm-
melserna där. Om överlåtelsen offentliggörs på motsvarande sätt i det
berörda landet, behöver inspektionen inte offentliggöra beslutet där.

�verlåtelse från ett tjänstepensionsföretag till ett utländskt

tjänstepensionsinstitut
Godkännande av en överlåtelse och information som ska göras tillgänglig
13 § En överlåtelse till ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska godkännas
av

1. en majoritet av de försäkringstagare och försäkrade som är ersätt-

ningsberättigade enligt de försäkringsavtal som omfattas av överlåtelsen,
eller av en majoritet av deras företrädare, och

2. det uppdragsgivande företaget.
Det överlåtande företaget ska göra information om villkoren för över-

låtelsen tillgänglig för dem som enligt första stycket ska godkänna den.
Informationen ska lämnas i god tid innan det övertagande institutet lämnar
in en ansökan om godkännande till den behöriga myndigheten i institutets
hemland.

Krav på godkännande från den behöriga myndigheten
14 § �verlåtelsen får verkställas efter godkännande från den behöriga
myndigheten i det övertagande institutets hemland enligt bestämmelserna i
det landet.

Finansinspektionens bedömning av överlåtelsen
15 § Finansinspektionen ska på begäran av den behöriga myndigheten i
det övertagande institutets hemland göra en bedömning av överlåtelsen.
Finansinspektionen ska bedöma om

1. den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra

ersättningsberättigade försämras, och

2. det överlåtande företaget har den kapitalbas som krävs med beaktande

av det försäkringsbestånd som ska överlåtas.

Finansinspektionen ska lämna sin bedömning till den andra myndigheten

inom åtta veckor från det att begäran togs emot.

Information från Finansinspektionen till behörig myndighet
16 § Om överlåtelsen leder till gränsöverskridande verksamhet ska
Finansinspektionen informera den behöriga myndigheten i det övertagande
institutets hemland om vilka regler för verksamheten som är tillämpliga på
det försäkringsbestånd som överlåts. Informationen ska lämnas inom
fyra veckor från det att Finansinspektionen tog emot en underrättelse om ett
beslut om godkännande av överlåtelsen från den behöriga myndigheten.

2019:742

background image

SFS

43

Ansvar för överlåtet bestånd
17 § Ansvaret för det överlåtna försäkringsbeståndet övergår från det
överlåtande företaget till det övertagande institutet när institutet har tagit
emot ett beslut om godkännande av överlåtelsen från den behöriga myndig-
heten i hemlandet. Om institutet inte har tagit emot någon information om
godkännandet inom sju veckor från det att beslutet fattades, får avtalet ändå
verkställas och ansvaret för försäkringsbeståndet övergår därmed till in-
stitutet.

�vertagande från ett utländskt tjänstepensionsinstitut
Tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal
18 § Ett tjänstepensionsföretag får med tillstånd av Finansinspektionen
verkställa ett avtal om överlåtelse som innebär övertagande av ett bestånd
av tjänstepensionsavtal från ett utländskt tjänstepensionsinstitut som inte
driver verksamhet i Sverige.

Ansökan om tillstånd
19 § Ansökan om tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet ska göras av det
övertagande företaget och ges in till Finansinspektionen.

Ansökan ska innehålla
1. det skriftliga överlåtelseavtalet,
2. uppgifter om avtalsparternas namn, hemvist och det land inom EES där

respektive part är registrerad eller auktoriserad,

3. en beskrivning av det bestånd av tjänstepensionsavtal som ska övertas

och det huvudsakliga innehållet i de överenskommelser om pensionsför-
måner som ligger till grund för avtalen,

4. namn och hemvist för arbetsgivare eller egenföretagare som erbjuder

pensionsförmåner enligt de tjänstepensionsavtal som ingår i det bestånd som
ska överlåtas, eller som gör inbetalningar till tjänstepensionsinstitutet,

5. dokumentation om att överlåtelsen har godkänts av den arbetsgivare

eller egenföretagare som avses i 4 och en majoritet av de personer som har
eller kommer att ha rätt till pensionsförmåner enligt tjänstepensionsavtalen
eller den överenskommelse som ligger till grund för dem, eller av en
majoritet av företrädare för dessa personer, och

6. uppgifter om vilket land som är värdland i fråga om de tjänstepensions-

avtal som ingår i överlåtelsen.

Behörig myndighets bedömning
20 § Finansinspektionen ska utan dröjsmål översända ansökan till den
behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland för bedömning.

Förutsättningar för tillstånd
21 § Tillstånd att verkställa överlåtelseavtalet ska ges, om

1. all information enligt 19 § har lämnats,
2. den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland har

godkänt överlåtelsen,

3. de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och

andra ersättningsberättigade hos det övertagande företaget före och efter
överlåtelsen är tillräckligt skyddade,

4. det övertagande företaget har den kapitalbas som krävs sedan över-

låtelsen har beaktats,

2019:742

background image

SFS

44

5. det övertagande företagets organisation är ändamålsenlig med hänsyn

till överlåtelsen, och

6. den som deltar i ledningen av det övertagande företaget har tillräcklig

kompetens och erfarenhet och i övrigt är lämplig för uppgiften med hänsyn
till överlåtelsen.

Föreläggande om komplettering
22 § Finansinspektionen får förelägga det övertagande företaget att ge in
den ytterligare utredning som är nödvändig för att inspektionen ska kunna
bedöma om de rättigheter som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade
och andra ersättningsberättigade hos det övertagande företaget är tillräckligt
skyddade.

Frister för beslut och underrättelser
23 § Finansinspektionen ska meddela beslut med anledning av en ansökan
inom tre månader från det att ansökan togs emot. Inspektionen ska därefter
inom två veckor underrätta den behöriga myndigheten i det överlåtande
institutets hemland om beslutet.

Finansinspektionen ska informera det övertagande företaget om de regler

för verksamheten som ska tillämpas på det överlåtna beståndet. Informa-
tionen ska lämnas inom en vecka från det att inspektionen tog emot den från
den behöriga myndigheten i det överlåtande institutets hemland.

Registrering och ansvar för överlåtet bestånd
24 § När tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal har getts ska det över-
tagande företaget genast anmäla tillståndsbeslutet till Bolagsverket för re-
gistrering.

Bolagsverket ska genast registrera beslutet. När registreringen har gjorts

övergår ansvaret för det överlåtna beståndet på det övertagande företaget.

Medling av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
25 §
Om Finansinspektionen och den behöriga myndigheten i ett utländskt
tjänstepensionsinstituts hemland inte kan komma överens om förfarandet
eller innehållet i en åtgärd, får inspektionen hänskjuta ärendet till Europeiska
försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för medling i enlighet med
artikel 31 andra stycket c i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk
tillsynsmyndighet

(Europeiska

försäkrings-

och

tjänstepensions-

myndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande
av kommissionens beslut 2009/79/EG.

�verlåtelse vid ett tjänstepensionsföretags likvidation eller konkurs
�verlåtelser vid likvidation eller konkurs
26 § Försäkringsbeståndet ska vid tjänstepensionsföretagets likvidation
eller konkurs om möjligt överlåtas till ett eller flera tjänstepensionsföretag,
försäkringsföretag eller utländska tjänstepensionsinstitut.

Förutsättningar för överlåtelse vid likvidation eller konkurs
27 § För överlåtelse av ett försäkringsbestånd vid tjänstepensionsföre-
tagets likvidation eller konkurs ska samma förutsättningar gälla som om
företaget inte hade gått i likvidation eller försatts i konkurs, med undantag
för kravet i 6 § 1.

2019:742

background image

SFS

45

Talan i konkurs om återgång av överlåtelseavtal
28 § Vid tillämpning av det som föreskrivs om rätt till talan om återgång
av avtal i konkurslagen (1987:672) ska ett överlåtelseavtal anses ingånget
den dag tillstånd att verkställa avtalet gavs.

12 kap. Lämplighetsprövning av ägare i

tjänstepensionsaktiebolag
Tillämpning av bestämmelser i försäkringsrörelselagen
1 §
Följande bestämmelser i 15 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
gäller för tjänstepensionsaktiebolag:

� 1 och 2 §§ om krav på förvärvstillstånd,
� 3 § om bekräftelse av att ansökan kommit in,
� 7 § om förvärvstillstånd vid nära förbindelser,
� 8 § om när beslut i fråga om förvärvstillstånd ska meddelas m.m.,
� 10 § om beslut om tid för genomförande av förvärv,
� 11 § om anmälningsskyldighet för den som avyttrar,
� 12 § om anmälningsskyldighet för försäkringsaktiebolag,
� 13 § om anmälningsskyldighet för ägare som är juridisk person,
� 15 och 16 §§ om avyttringsplikt,
� 17 § om när aktier inte får medräknas, och
� 18 § om förordnande av förvaltare.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkringsaktie-

bolag gälla tjänstepensionsaktiebolag. Hänvisningarna i 15 kap. 15, 17 och
18 §§ försäkringsrörelselagen till 15 kap. 14 § den lagen ska i stället avse
5 § detta kapitel.

Förutsättningar för tillstånd till förvärv
2 §
Tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) ska ges om förvärvaren bedöms lämplig att utöva ett
väsentligt inflytande över ledningen av tjänstepensionsaktiebolaget och det
kan antas att förvärvet är ekonomiskt sunt. Hänsyn ska tas till förvärvarens
sannolika påverkan på tjänstepensionsaktiebolaget.

3 §
Vid bedömningen av förvärvarens lämplighet ska följande beaktas:

1. förvärvarens anseende och kapitalstyrka,
2. om den som till följd av förvärvet kommer att ingå i styrelsen för

tjänstepensionsaktiebolaget eller vara verkställande direktör i det, eller vara
ersättare för någon av dem, har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta
i ledningen av ett tjänstepensionsaktiebolag och även i övrigt är lämplig för
en sådan uppgift, och

3. om det finns skäl att anta att förvärvaren kommer att motverka att

tjänstepensionsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt
med denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

4 § Om förvärvaren är ett försäkringsholdingföretag, ett företag som
skulle vara ett försäkringsholdingföretag om ett eller flera av dess dotter-
företag som är tjänstepensionsföretag i stället var försäkringsföretag, eller
ett blandat finansiellt holdingföretag, ska det vid bedömningen av förvärva-
rens anseende särskilt beaktas om dess ledning uppfyller de krav som ställs
på ledningen i ett sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket försäk-

2019:742

background image

SFS

46

ringsrörelselagen (2010:2043), 16 kap. 40 § första stycket denna lag respek-
tive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

Röstningsförbud
5 §
Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav
av aktier inte får företräda fler aktier vid stämman än som motsvarar ett inne-
hav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att tjänste-

pensionsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med
kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet, eller

3. om ägaren är ett försäkringsholdingföretag, ett företag som skulle vara

ett försäkringsholdingföretag om ett eller flera av dess dotterföretag som är
tjänstepensionsföretag i stället var försäkringsföretag eller ett blandat finan-
siellt holdingföretag, och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket försäkrings-
rörelselagen (2010:2043), 16 kap. 40 § första stycket denna lag respektive
5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om

tillstånd till ett förvärv som avses i 15 kap. 1 eller 2 § försäkringsrörelse-
lagen, får Finansinspektionen besluta att ägaren inte får företräda aktierna
vid stämman till den del de omfattas av ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till
den del innehavet står i strid med beslutet.

Bemyndigande
6 §
Regeringen får meddela föreskrifter om handläggningen av tillstånds-
ärenden för tjänstepensionsaktiebolag enligt 2�4 §§ och 15 kap. 1�3 och
7 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043).

13 kap. Offentliggörande
Redogörelser för investeringar i vissa aktier
1 §
Ett tjänstepensionsföretag som investerar i aktier som är upptagna till
handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES,
ska i fråga om sådana aktier redogöra för hur de viktigaste inslagen i
investeringsstrategin stämmer överens med profilen och löptiden för före-
tagets åtaganden och hur de inslagen bidrar till tillgångarnas utveckling på
medellång till lång sikt.

Paragrafen gäller inte för tillgångar som motsvarar avsättningar för vill-

korad återbäring och för fondförsäkringsåtaganden där försäkringstagarna,
de försäkrade eller andra ersättningsberättigade bär investeringsrisken.

2 § Om en sådan kapitalförvaltare som avses i artikel 2 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2007/36/EG av den 11 juli 2007 om utnyttjande
av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade företag, i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828, investerar för ett
tjänstepensionsföretag och investeringarna avser aktier som är upptagna till

2019:742

background image

SFS

47

handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom EES,
ska tjänstepensionsföretaget i fråga om sådana aktier redogöra för

1. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar att investerings-

strategin och investeringsbesluten stämmer överens med profilen och löp-
tiden för tjänstepensionsföretagets åtaganden,

2. hur överenskommelsen med kapitalförvaltaren främjar investerings-

beslut som grundas på bedömningar av portföljbolagens finansiella och
icke-finansiella resultat på medellång till lång sikt och främjar ett engage-
mang i portföljbolagen i syfte att förbättra deras resultat på medellång till
lång sikt,

3. hur dels metoden och tiden för utvärdering av kapitalförvaltarens

prestationer, dels ersättningen för kapitalförvaltningstjänsterna stämmer
överens med profilen och löptiden för tjänstepensionsföretagets åtaganden
och hur det långsiktiga resultatet i absoluta tal beaktas,

4. hur tjänstepensionsföretaget bevakar dels kapitalförvaltarens kostnader

för portföljens omsättning, dels portföljens avsedda omsättningshastighet
eller gränser för omsättningshastigheten, och

5. hur lång tid överenskommelsen med kapitalförvaltaren gäller.
Om överenskommelsen med kapitalförvaltaren saknar en eller flera av de

delar som redogörelsen ska omfatta, ska tjänstepensionsföretaget tydligt
ange skälen för det.

3 § Den information som avses i 1 och 2 §§ ska hållas tillgänglig utan
kostnad på tjänstepensionsföretagets webbplats. Om tjänstepensionsföre-
taget inte har en egen webbplats får informationen hållas tillgänglig på en
annan webbplats som enkelt kan nås.

Informationen ska uppdateras varje år. Tjänstepensionsföretaget får dock

avstå från att göra en uppdatering om det inte har skett någon väsentlig
förändring.

14 kap. Tillsyn
Tillämpning av försäkringsrörelselagen
1 §
Följande bestämmelser i 17 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043)
gäller för tjänstepensionsföretag och för tillsynen över dem:

� 4 § om underrättelse från ett försäkringsföretag om påbörjad verksam-

het,

� 10 § om förordnande av aktuarie,
� 11 § om förordnande av revisor,
� 13 § om sammankallande av styrelsen eller stämma,
� 15 § om Finansinspektionens befogenheter vid ett försäkringsföretags

likvidation, och

� 17 § om rapport angående de försäkringstekniska avsättningarna.
Vid tillämpning av bestämmelserna ska det som sägs om försäkrings-

företag gälla tjänstepensionsföretag.

Registreringsmyndighet
2 §
Bolagsverket är registreringsmyndighet för tjänstepensionsföretag.

Bolagsverket ska enligt 17 kap. 1 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)

föra ett försäkringsregister. I registret skrivs de uppgifter in som enligt denna
lag, aktiebolagslagen (2005:551), lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar eller andra författningar ska anmälas för registrering.

2019:742

background image

SFS

48

Tillsynen och dess omfattning
3 §
Finansinspektionen har tillsyn över tjänstepensionsföretag.

Tillsynen omfattar att verksamheten drivs enligt
1. denna lag,
2. andra författningar som reglerar företagets verksamhet,
3. företagets bolagsordning eller stadgar, och
4. styrdokument som företaget har upprättat och som har sin grund i för-

fattningar som reglerar företagets verksamhet.

Finansinspektionen har dessutom tillsyn över att tjänstepensions-

företagets ägare och styrning uppfyller lämplighetskraven i denna lag.

Finansinspektionens tillsyn ska utgå från en proaktiv och riskbaserad

metod.

Samarbete och utbyte av information
4 §
Finansinspektionen ska i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta
information med behöriga myndigheter, Europeiska kommissionen och
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten i den utsträckning
som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

Upplysningar från ett tjänstepensionsföretag
5 §
Ett tjänstepensionsföretag ska lämna Finansinspektionen de upplys-
ningar om sin verksamhet som inspektionen begär. Om företaget driver
gränsöverskridande verksamhet ska det, i den utsträckning som följer av
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, lämna de upplysningar till
behörig myndighet i det andra landet som den myndigheten behöver för att
fullgöra sina uppgifter.

Platsundersökning
6 §
Finansinspektionen får när inspektionen anser att det är nödvändigt
genomföra en undersökning hos ett tjänstepensionsföretag.

Styrelsen och den verkställande direktören ska vid den tidpunkt som

Finansinspektionen bestämmer hålla tjänstepensionsföretagets tillgångar,
räkenskapsmaterial och andra handlingar tillgängliga för granskning av
befattningshavare hos inspektionen eller av någon annan som inspektionen
har förordnat.

Finansinspektionen får genomföra en undersökning hos ett företag som

har fått i uppdrag av ett tjänstepensionsföretag att utföra viss verksamhet
eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen över tjänstepensions-
företaget.

Upplysningar från och undersökningar hos andra än

tjänstepensionsföretag
7 §
Skyldigheten enligt 5 och 6 §§ att lämna upplysningar och hålla till-
gångar och handlingar tillgängliga för granskning gäller även för

1. styrelsen och den verkställande direktören eller motsvarande organ i ett

företag vars verksamhet uteslutande ska vara att biträda ett tjänste-
pensionsföretag eller som ett tjänstepensionsföretag har ett bestämmande
inflytande i,

2. ordföranden och den verkställande direktören eller motsvarande befatt-

ningshavare i en skaderegleringsnämnd, villkorsnämnd eller annat liknande
organ som biträder ett tjänstepensionsföretag, och

2019:742

background image

SFS

49

3. styrelsen och den verkställande direktören i ett aktiebolag, om Finans-

inspektionen med bolagets samtycke har fattat beslut om en sådan skyldig-
het.

8 § Om det finns intressegemenskap mellan å ena sidan ett tjänste-
pensionsföretag och å andra sidan ett aktiebolag som denna lag inte är
tillämplig på eller en ekonomisk förening, får Finansinspektionen förelägga
aktiebolaget eller föreningen att lämna en särskild redovisning över intresse-
gemenskapen. Finansinspektionen får dock bara besluta om ett sådant före-
läggande om det behövs med hänsyn till tillsynen över tjänstepensions-
verksamheten. Redovisningen ska lämnas enligt anvisningar av Finans-
inspektionen.

Revisorers och särskilda granskares rapporteringsskyldighet
9 §
En revisor eller en särskild granskare ska genast rapportera till Finans-
inspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett tjänste-
pensionsföretag får kännedom om förhållanden som

1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar

företagets verksamhet,

2. kan påverka företagets fortsatta drift negativt,
3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultat-

räkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktie-
bolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar, eller

4. kan innebära att företaget brister eller har brustit i uppfyllandet av

kapitalkrav som gäller för företaget enligt 8 kap.

Revisorn och den särskilda granskaren har en motsvarande rapporterings-

skyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i
första stycket vid fullgörande av uppdrag som revisor eller särskild
granskare i tjänstepensionsföretagets moderföretag eller dotterföretag eller
ett företag som har en likartad förbindelse med tjänstepensionsföretaget.

Allmänt ombud vid konkurs
10 §
Om ett tjänstepensionsföretag har försatts i konkurs, ska Finans-
inspektionen förordna ett allmänt ombud. Det allmänna ombudet ska som
konkursförvaltare delta i konkursboets förvaltning tillsammans med den
eller de förvaltare som utses enligt konkurslagen (1987:672). Det allmänna
ombudet ska se till att försäkringstagarna, de försäkrade och andra
ersättningsberättigade omfattas av den förmånsrätt som följer av
försäkringsavtalen.

Det allmänna ombudet kan göra en sådan framställning om entledigande

av förvaltare som avses i 7 kap. 5 § konkurslagen.

�ven om beslut om delning av konkursboets förvaltning har fattats, får

det allmänna ombudet delta i förvaltningen i dess helhet.

Bestämmelserna i konkurslagen om arvode till konkursförvaltare gäller

också det allmänna ombudet.

Redogörelse för ett tjänstepensionsföretags förmåga att hantera

ändrade ekonomiska förhållanden
11 §
På begäran av Finansinspektionen ska ett tjänstepensionsföretag upp-
rätta och till inspektionen lämna en redogörelse för företagets förmåga att
hantera händelser eller förändringar av ekonomiska förhållanden som skulle
kunna påverka företagets finansiella ställning negativt.

2019:742

background image

SFS

50

Första stycket gäller även för verksamhet som omfattas av uppdragsavtal

enligt 9 kap. 23 §.

Kapitaltillägg
12 §
Finansinspektionen får besluta om ett tillägg till det riskkänsliga
kapitalkravet (kapitaltillägg) för ett tjänstepensionsföretag, om

1. företagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger

till grund för beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap.
1�6 §§, eller

2. företagets företagsstyrningssystem avviker väsentligt från kraven i

9 kap. 1 §, samtidigt som avvikelserna medför att företaget inte kan garan-
tera en korrekt identifiering, mätning, övervakning, hantering och rapporte-
ring av de risker som företaget exponeras för eller kan komma att bli expo-
nerat för och det är osannolikt att bristerna kan åtgärdas inom skälig tid.

13 § Ett kapitaltillägg som avses i 12 § 1 ska beräknas så att det säker-
ställer att tjänstepensionsföretaget uppfyller skyddsnivån enligt 8 kap. 1 §.

Ett kapitaltillägg som avses i 12 § 2 ska vara proportionellt mot de risker

som finns på grund av bristerna i företagsstyrningssystemet.

14 § Efter ett beslut om kapitaltillägg ska tjänstepensionsföretagets risk-
känsliga kapitalkrav utgöras av summan av kapitaltillägget och det risk-
känsliga kapitalkravet beräknat enligt 8 kap. 1�6 §§.

15 § När kapitaltillägg beslutas enligt 12 § 2, ska Finansinspektionen
förelägga tjänstepensionsföretaget att vidta de åtgärder som behövs för att
avhjälpa de brister som har föranlett kapitaltillägget.

16 § Ett beslut om kapitaltillägg ska omprövas minst en gång per år.
Beslutet ska ändras när de förhållanden som låg till grund för beslutet har
ändrats.

Avgifter
17 §
Tjänstepensionsföretag ska med avgifter bidra till att täcka kost-
naderna för Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns
verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och
tillsyn över finansmarknaderna.

Rätt att meddela föreskrifter
18 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finans-

inspektionen enligt 5 § och när de ska lämnas, och

2. att vissa uppgifter som enligt 5 § ska lämnas till Finansinspektionen

i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån.

Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter som avses i 17 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur upplysningar ska
lämnas enligt 5 §.

2019:742

background image

SFS

51

15 kap. Ingripanden och andra åtgärder
Grundläggande bestämmelser om ingripande mot

tjänstepensionsföretag
När Finansinspektionen ska ingripa
1 § Finansinspektionen ska ingripa om

1. ett tjänstepensionsföretag har åsidosatt sina skyldigheter enligt denna

lag, andra författningar som reglerar företagets verksamhet, företagets
bolagsordning eller stadgar eller företagets försäkringstekniska riktlinjer,
beräkningsunderlag, investeringsriktlinjer eller styrdokument för hantering
av intressekonflikter eller andra sådana styrdokument som har sin grund i
författningar som reglerar företagets verksamhet,

2. bolagsordningen, stadgarna, de försäkringstekniska riktlinjerna, beräk-

ningsunderlaget, investeringsriktlinjerna, styrdokumentet för hantering av
intressekonflikter eller de övriga styrdokumenten inte längre är tillfreds-
ställande med hänsyn till omfattningen och arten av företagets verksamhet,
eller

3. försäkringsbeståndet inte är tillräckligt för den riskutjämning som

krävs.

Om ett tjänstepensionsföretag driver gränsöverskridande verksamhet och

företaget inte rättar sig efter ett föreläggande om rättelse som Finansinspek-
tionen eller en behörig myndighet i det andra landet har beslutat, ska inspek-
tionen vidta de åtgärder som behövs för att förhindra fortsatta överträdelser.
Finansinspektionen ska underrätta den behöriga myndigheten i det andra
landet om vilka åtgärder som vidtas.

Hur Finansinspektionen ska ingripa
2 § Ett ingripande med stöd av 1 § sker genom beslut om

1. föreläggande att inom viss tid vidta en viss åtgärd eller upphöra med

ett visst agerande,

2. förbud att verkställa beslut, eller
3. anmärkning.
Finansinspektionen får också med stöd av 10 § begränsa ett tjänstepen-

sionsföretags förfoganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina
tillgångar i Sverige.

Om en överträdelse är allvarlig ska tjänstepensionsföretagets tillstånd

återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas.

Omständigheter som ska beaktas och Finansinspektionens möjligheter att

avstå från ingripande
3 § Vid valet av ingripande ska Finansinspektionen ta hänsyn till hur
allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått. Särskild hänsyn ska
tas till skador som har uppstått och graden av ansvar.

I försvårande riktning ska det beaktas om tjänstepensionsföretaget

tidigare har begått en överträdelse.

I förmildrande riktning ska det beaktas om
1. företaget i väsentlig utsträckning genom ett aktivt samarbete har under-

lättat Finansinspektionens utredning, och

2. företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan den anmälts till

eller påtalats av Finansinspektionen.

4 § Finansinspektionen får avstå från ingripande om

1. en överträdelse är ringa eller ursäktlig,

2019:742

background image

SFS

52

2. tjänstepensionsföretaget gör rättelse, eller
3. någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot företaget och dessa

åtgärder bedöms tillräckliga.

�&tgärder vid bristande uppfyllelse av det riskkänsliga kapitalkravet
5 §
Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller det riskkänsliga kapital-
kravet enligt 8 kap. 1�6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapital-
tillägg enligt 14 kap., ska företaget inom två månader från det att bristen
upptäcktes

1. upprätta en åtgärdsplan för att åter uppfylla det riskkänsliga kapital-

kravet inom högst tolv månader från samma tidpunkt, och

2. överlämna planen till Finansinspektionen.
Om ett tjänstepensionsföretag inte fullgör sina skyldigheter enligt första

stycket, får inspektionen förelägga företaget att fullgöra skyldigheterna.

Ett tjänstepensionsföretag ska vidta de åtgärder som anges i åtgärds-

planen.

6 § Om Finansinspektionen anser att åtgärderna i en åtgärdsplan som
avses i 5 § första stycket 1 är otillräckliga, ska inspektionen förelägga
tjänstepensionsföretaget att göra de ändringar i planen som krävs för att
företaget, om planen följs, inom högst tolv månader från det att bristen
upptäcktes åter ska uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet.

Om det är lämpligt, får Finansinspektionen genom ett eller flera beslut

förlänga tidsfristen för ett tjänstepensionsföretag att enligt en sådan plan som
avses i 5 § första stycket 1 åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet med
sammanlagt högst ett år och sex månader.

Vid prövningen av om förlängning ska ske och när tiden för en sådan

förlängning fastställs, ska Finansinspektionen särskilt beakta i vilken grad
den bristande uppfyllelsen av det riskkänsliga kapitalkravet beror på
förhållanden som stått utanför tjänstepensionsföretagets kontroll och om
företaget skäligen kunde förväntas räkna med dem.

7 §
Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller det riskkänsliga kapital-
kravet och det beror på synnerligen ogynnsamma marknadsförhållanden
som företaget inte skäligen kunde förväntas räkna med, får Finansinspek-
tionen förlänga tidsfristen för företaget att enligt en sådan plan som avses i
5 § första stycket 1 åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet. Tidsfristen
får förlängas med sammanlagt högst tolv år, genom ett eller flera beslut.

Ett tjänstepensionsföretag ska under tidsfristen regelbundet ge in en

lägesrapport om vilka åtgärder som har vidtagits och i vilken mån det risk-
känsliga kapitalkravet åter uppfyllts. Finansinspektionen ska i samband med
beslut om förlängd tidsfrist också besluta hur ofta rapporten ska ges in.
Inspektionen ska då särskilt beakta tiden för förlängning av tidsfristen. En
lägesrapport ska inte ges in oftare än var tredje månad.

Om ett tjänstepensionsföretags lägesrapport visar att det inte har skett

några väsentliga framsteg med att åter uppfylla det riskkänsliga kapital-
kravet från det att bristen konstaterades fram till dess att rapporten gavs in,
ska Finansinspektionen besluta att den förlängda tidsfristen ska upphöra att
gälla. Finansinspektionen får avstå från att fatta ett sådant beslut om det
finns särskilda skäl.

2019:742

background image

SFS

53

�&tgärder vid bristande uppfyllelse av minimikapitalkrav eller

garantibelopp
8 §
Om ett tjänstepensionsföretag inte uppfyller minimikapitalkravet
enligt 8 kap. 7�12 §§ eller garantibeloppet enligt 8 kap. 13 §, ska företaget
inom en månad från det att bristen upptäcktes

1. upprätta en finansiell saneringsplan med åtgärder för att åter uppfylla

minimikapitalkravet eller garantibeloppet inom högst tre månader från
samma tidpunkt, och

2. överlämna planen till Finansinspektionen.
Ett tjänstepensionsföretag ska vidta de åtgärder som anges i den finan-

siella saneringsplanen.

9 § Om Finansinspektionen anser att åtgärderna i en finansiell sanerings-
plan som avses i 8 § är otillräckliga, ska Finansinspektionen förelägga
tjänstepensionsföretaget att göra de ändringar i planen som enligt inspek-
tionens mening krävs för att företaget, om planen följs, inom tre månader
från det att bristen upptäcktes åter ska uppfylla minimikapitalkravet eller
garantibeloppet.

Om det är lämpligt, får Finansinspektionen genom ett eller flera beslut

förlänga tidsfristen enligt 8 § första stycket 1 med sammanlagt högst
nio månader.

Vid prövningen av om förlängning ska ske och när tiden för en sådan

förlängning fastställs, ska Finansinspektionen särskilt beakta i vilken grad
den bristande uppfyllelsen av minimikapitalkravet eller garantibeloppet
beror på förhållanden som stått utanför tjänstepensionsföretagets kontroll
och om företaget skäligen kunde förväntas räkna med dem.

Förbud eller begränsning i rätten att förfoga över tillgångar
10 §
Finansinspektionen får begränsa ett tjänstepensionsföretags för-
foganderätt eller förbjuda företaget att förfoga över sina tillgångar i Sverige,
om

1. företaget inte följer gällande bestämmelser om försäkringstekniska

avsättningar,

2. företaget inte uppfyller det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap.

1�6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap.,
och det finns särskilda omständigheter som ger anledning att befara att före-
tagets finansiella ställning kommer att försämras ytterligare,

3. företaget inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7�12 §§ eller

garantibeloppet enligt 8 kap. 13 §, eller

4. det vid beslut om återkallelse av företagets tillstånd bedöms vara nöd-

vändigt för att skydda de intressen som försäkringstagarna, de försäkrade
och andra ersättningsberättigade har.

Finansinspektionen får besluta hur tjänstepensionsverksamheten ska

drivas efter ett beslut enligt första stycket.

�&terkallelse av tillstånd
11 §
Finansinspektionen ska återkalla ett tjänstepensionsföretags tillstånd,
om företaget

1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har

avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har fått laga kraft,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,
3. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå

i tvångslikvidation,

2019:742

background image

SFS

54

4. inte uppfyller minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7�12 §§ eller garanti-

beloppet enligt 8 kap. 13 § och företagets finansiella saneringsplan enligt
8 §, trots ett föreläggande enligt 9 §, är uppenbart otillräcklig,

5. inte inom en månad från den tidpunkt då företaget upptäckte att det inte

uppfyllde minimikapitalkravet enligt 8 kap. 7�12 §§ eller garantibeloppet
enligt 8 kap. 13 § har överlämnat en finansiell saneringsplan i enlighet med
8 § till Finansinspektionen,

6. inte inom de tidsfrister som anges i 8 och 9 §§ har vidtagit de åtgärder

som finns angivna i företagets finansiella saneringsplan, i förekommande
fall efter ändringar till följd av ett föreläggande enligt 9 §, eller

7. får tillstånd att driva försäkringsrörelse enligt försäkringsrörelselagen

(2010:2043).

12 § Om någon som ingår i ett tjänstepensionsföretags styrelse eller är
dess verkställande direktör eller ansvarar för en sådan central funktion som
anges i 9 kap. 8 § inte uppfyller de krav som anges i 9 kap. 3 §, ska Finans-
inspektionen återkalla företagets tillstånd. Det får dock ske bara om
Finansinspektionen först har beslutat att anmärka på att personen ingår i
styrelsen eller är verkställande direktör eller ansvarar för en central funktion
och om han eller hon, sedan en av inspektionen bestämd tid av högst
tre månader har gått, fortfarande finns kvar i styrelsen eller som verk-
ställande direktör eller som ansvarig för en central funktion.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen besluta att en

styrelseledamot eller verkställande direktör eller den som ansvarar för en
central funktion inte längre får kvarstå i sin befattning. Finansinspektionen
får då förordna en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess tjänste-
pensionsföretaget har utsett en ny styrelseledamot eller verkställande
direktör eller ansvarig för en central funktion.

13 § Finansinspektionen får återkalla ett tjänstepensionsföretags tillstånd,
om företaget

1. inte längre uppfyller kraven för tillstånd,
2. inte inom ett år från det tillstånd gavs har börjat driva sådan verksamhet

som tillståndet avser,

3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit tjänste-

pensionsverksamhet,

4. inte inom två månader från det att bristen i fråga om uppfyllelse av det

riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 1�6 §§, i förekommande fall efter
beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap., konstaterades har upprättat en
åtgärdsplan enligt 5 § och överlämnat den till Finansinspektionen,

5. inte inom de tidsfrister som anges i 5�7 §§ har vidtagit sådana åtgärder

för att åter uppfylla det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap.
1�6 §§, i förekommande fall efter beslut om kapitaltillägg enligt 14 kap.,
som finns angivna i en åtgärdsplan med eventuella ändringar till följd av ett
föreläggande enligt 6 §, eller

6. i annat fall allvarligt åsidosätter bestämmelser som gäller för företagets

verksamhet.

I stället för att återkalla tillståndet får Finansinspektionen meddela en

varning, om det är tillräckligt.

14 § Om ett tjänstepensionsföretags tillstånd återkallas, får Finansinspek-
tionen bestämma hur avvecklingen av verksamheten ska ske.

Ett beslut om återkallelse får förenas med förbud att fortsätta hela eller

delar av verksamheten.

2019:742

background image

SFS

55

Anmälan av vissa beslut till Europeiska försäkrings- och

tjänstepensionsmyndigheten
15 §
Finansinspektionen ska till Europeiska försäkrings- och tjänstepen-
sionsmyndigheten anmäla beslut om begränsning av ett tjänstepensions-
företags förfoganderätt över sina tillgångar, beslut om förbud för ett tjänste-
pensionsföretag att förfoga över tillgångarna och beslut om återkallelse av
ett tjänstepensionsföretags tillstånd.

Sanktionsavgift
16 §
Om Finansinspektionen har meddelat ett beslut om anmärkning eller
varning mot ett tjänstepensionsföretag, får inspektionen besluta att företaget
ska betala en sanktionsavgift.

Avgiften tillfaller staten.


17 § Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst 5 000 kronor och högst
50 miljoner kronor.

Avgiften får inte överstiga tio procent av tjänstepensionsföretagets om-

sättning närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under
tjänstepensionsföretagets första verksamhetsår eller om uppgifter om
omsättningen saknas eller är bristfälliga, får omsättningen uppskattas.

Avgiften får inte vara så stor att tjänstepensionsföretaget därefter inte upp-

fyller kraven enligt 4 kap. 1 §.

18 § När sanktionsavgiftens storlek fastställs, ska särskild hänsyn tas till
sådana omständigheter som anges i 3 § samt till tjänstepensionsföretagets
finansiella ställning och, om det går att fastställa, den vinst som gjorts till
följd av regelöverträdelsen.

Förseningsavgift
19 §
Om ett tjänstepensionsföretag inte i tid lämnar de upplysningar som
har föreskrivits med stöd av 14 kap. 18 § första stycket, får Finansinspek-
tionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst
100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

Verkställighet av beslut om sanktionsavgift och förseningsavgift
20 §
En sanktionsavgift eller förseningsavgift ska betalas till Finans-
inspektionen inom 30 dagar efter det att beslutet om den har fått laga kraft
eller inom den längre tid som anges i beslutet.

21 § Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift eller förseningsavgift
får verkställas enligt utsökningsbalken, om avgiften inte har betalats inom
den tid som avses i 20 §.

22 § Om sanktionsavgiften eller förseningsavgiften inte betalas inom den
tid som anges i 20 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften
för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i
lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

23 § En beslutad sanktionsavgift eller förseningsavgift faller bort i den
utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år från det att beslutet
fick laga kraft.

2019:742

background image

SFS

56

Ingripande mot vissa typer av moderföretag
24 §
Om någon i ledningen för ett sådant holdingföretag som avses i
16 kap. 2 § 3 b eller c inte uppfyller de krav som anges i 16 kap. 40 § första
stycket, får Finansinspektionen förelägga företaget att rätta till förhållandet.

Vite
25 §
Finansinspektionens beslut om föreläggande enligt denna lag får
förenas med vite.

Bemyndiganden
26 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. innehållet i en åtgärdsplan enligt 5 §, och
2. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 8 §.

16 kap. Grupptillsyn
Grupptillsyn över tjänstepensionsföretag
1 §
Särskild tillsyn över tjänstepensionsföretag som ingår i en grupp
(grupptillsyn) ska utövas enligt detta kapitel.

I en grupp ingår ett företag, dess dotterföretag och andra anknutna företag

samt de företag som dotterföretaget har ett ägarintresse i.

Grupptillsynen enligt detta kapitel omfattar krav inom följande områden:
� gruppsolvens (14�22 §§),
� rapportering av riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp

(23�26 §§),

� god kontroll över och rapportering av transaktioner inom grupper med

vissa typer av moderföretag (27 och 28 §§),

� företagsstyrning inom gruppen (29�31 §§),
� tillgång till information (32�39 §§), och
� lämplighetskrav för ledningen i vissa typer av moderföretag (40 §).

Fall då grupptillsyn ska utövas
2 §
För fullständig grupptillsyn gäller 14�26 och 29�40 §§. Sådan tillsyn
ska utövas över

1. tjänstepensionsföretag som är moderföretag till eller har ägarintresse i

åtminstone ett annat tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänstepensions-
institut, ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en försäk-
ringsgivare från tredjeland,

2. tjänstepensionsföretag som har en gemensam eller i huvudsak gemen-

sam ledning med ett annat tjänstepensionsföretag, ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut, ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare eller en
försäkringsgivare från tredjeland, och

3. tjänstepensionsföretag vars moderföretag är
a) ett utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag, en

EES-försäkringsgivare eller en försäkringsgivare från tredjeland,

b) ett företag som skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänste-

pensionsföretaget var ett försäkringsföretag, eller

c) ett blandat finansiellt holdingföretag.


3 § För begränsad grupptillsyn gäller 27 och 28 §§. Sådan tillsyn ska ut-
övas över tjänstepensionsföretag vars moderföretag är

1. ett försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet, eller

2019:742

background image

SFS

57

2. ett företag som inte är ett tjänstepensionsföretag eller ett utländskt

tjänstepensionsinstitut och som skulle vara ett försäkringsholdingföretag
med blandad verksamhet om tjänstepensionsföretaget var ett försäkrings-
företag.

Förhållandet mellan grupptillsyn enligt detta kapitel och grupptillsyn

enligt annan reglering
4 §
Ett tjänstepensionsföretag som omfattas av grupptillsyn enligt
försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller av nationell lagstiftning i ett annat
land inom EES som genomför Solvens II-direktivet ska inte omfattas av
grupptillsyn enligt detta kapitel.

5 § Om en grupptillsyn utövas med stöd av en sådan annan reglering som
avses i 4 § och den tillsynen inte omfattar samtliga krav inom de områden
som anges i 1 § tredje stycket, ska den kompletteras med den tillsyn som
behövs för att grupptillsynen ska motsvara kraven enligt detta kapitel.

6 § Om ett tjänstepensionsföretag som omfattas av sådan grupptillsyn som
avses i 4 § är anknutet företag till ett tjänstepensionsföretag som inte om-
fattas av sådan grupptillsyn, ska båda företagen omfattas av grupptillsyn
enligt detta kapitel.

Nivån för grupptillsyn
7 §
Om det i toppen av en grupp finns ett tjänstepensionsföretag, ett
utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag eller en EES-för-
säkringsgivare som är moderföretag till ett sådant tjänstepensionsföretag
som avses i 2 § 1 eller 2, ska bestämmelserna om grupptillsyn i detta kapitel
tillämpas bara på nivån för detta yttersta moderföretag.

Första stycket gäller även om
1. det yttersta moderföretaget är ett företag som skulle vara ett

försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget som är dotterföretag
i stället var ett försäkringsföretag, eller

2. det yttersta moderföretaget är ett blandat finansiellt holdingföretag.

8 § Om det i toppen av en grupp finns ett tjänstepensionsföretag, ett
utländskt tjänstepensionsinstitut, ett försäkringsföretag eller en
EES-försäkringsgivare som är moderföretag till ett sådant moderföretag som
avses i 2 § 3 b eller c, ska bestämmelserna om grupptillsyn i detta kapitel
tillämpas bara på nivån för detta yttersta moderföretag.

Fortsatt tillsyn över enskilda tjänstepensionsföretag
9 §
Ett tjänstepensionsföretag som ingår i en grupp som omfattas av
grupptillsyn enligt denna lag eller försäkringsrörelselagen (2010:2043) står
även under tillsyn som enskilt tjänstepensionsföretag enligt denna lag.

Grupptillsynsmyndighet
10 §
Finansinspektionen ska vara grupptillsynsmyndighet och ansvara för
den grupptillsyn som ska utövas enligt 2, 3, 5 och 6 §§.

2019:742

background image

SFS

58

Beslut om att inte beakta ett företag i en grupp vid grupptillsynen
11 §
Finansinspektionen får i ett enskilt fall besluta att, helt eller delvis,
inte beakta ett företag som ingår i en grupp vid grupptillsynen enligt denna
lag, om

1. företaget är beläget utomlands och det finns rättsliga hinder mot över-

föring av nödvändig information,

2. företaget är av ringa betydelse med hänsyn till syftet med grupp-

tillsynen, eller

3. det skulle vara olämpligt eller vilseledande med hänsyn till syftet med

grupptillsynen att låta företaget omfattas av den.

När första stycket 2 är tillämpligt på flera företag, får ett sådant beslut

fattas bara om företagen tillsammans är av ringa betydelse med hänsyn till
syftet med grupptillsynen.

Parallella regelverk
Beslut om undantag från grupptillsyn när tillsyn utövas enligt lagen om

särskild tillsyn över finansiella konglomerat
12 § Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av tillsyn enligt
lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat och av
grupptillsyn enligt detta kapitel, får Finansinspektionen besluta om undantag
från detta kapitel så att det blandade finansiella holdingföretaget bara
behöver tillämpa de relevanta bestämmelserna för konglomerat.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om tillsynen över företaget

enligt den lagen kan anses likvärdig med grupptillsynen enligt detta kapitel,
särskilt när det gäller riskbaserad tillsyn.

Beslut om undantag från grupptillsyn när tillsyn utövas enligt lagen om

särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
13 § Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av grupptillsyn
enligt detta kapitel och av gruppbaserad tillsyn enligt lagen (2014:968) om
särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, får Finansinspek-
tionen besluta om undantag från detta kapitel så att det blandade finansiella
holdingföretaget bara behöver tillämpa de relevanta bestämmelserna för den
största sektorn enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över
finansiella konglomerat.

Ett beslut enligt första stycket får fattas bara om tillsynen över företaget

enligt lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag
kan anses likvärdig med grupptillsynen enligt detta kapitel, särskilt när det
gäller riskbaserad tillsyn.

Gruppsolvens
Kapitalbas och kapitalkrav på gruppnivå
14 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § ska säkerställa att
det inom gruppen sammantaget finns en gruppbaserad kapitalbas som alltid
minst uppgår till

1. ett gruppbaserat kapitalkrav beräknat enligt 15�17 §§, eller
2. det högre belopp som Finansinspektionen har beslutat enligt 20 §.

Metoder för beräkning av kapitalbas och kapitalkrav
15 § Kapitalbasen och kapitalkravet för en grupp som står under grupp-
tillsyn enligt detta kapitel ska beräknas enligt en sammanläggnings- och
avräkningsmetod. Om det är lämpligt, får Finansinspektionen i ett enskilt

2019:742

background image

SFS

59

fall besluta att kapitalbasen och kapitalkravet i stället ska beräknas enligt en
konsolideringsmetod, eller enligt en kombination av de metoderna.

Proportionellt beaktande av innehav
16 § Vid beräkningen av den gruppbaserade kapitalbasen och det grupp-
baserade kapitalkravet ska ett anknutet företag beaktas proportionellt efter
det innehav som ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § 1 eller 2
eller ett sådant moderföretag som avses i 2 § 3 a, b eller c har i det anknutna
företaget. Om det finns särskilda skäl, får innehav beaktas till en annan
andel.

Finansinspektionen ska besluta vilken proportionell andel som ska

beaktas när det inte finns kapitalbindningar mellan vissa av företagen i en
grupp.

Vissa avdrag vid beräkning av den gruppbaserade kapitalbasen
17 § När den gruppbaserade kapitalbasen beräknas ska avdrag göras så att
inte dubbelräkning sker av poster som ingår i kapitalbasen i flera företag i
gruppen.

Avdrag ska också göras för värden som skapats internt inom gruppen och

som härrör från ömsesidig finansiering.

�&terkommande beräkningar av kapitalbas och kapitalkrav på gruppnivå
18 § Den gruppbaserade kapitalbas och det gruppbaserade kapitalkrav
som gäller enligt detta kapitel ska beräknas minst en gång per år. Beräkning-
arna ska utföras av ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 §. Före-
taget ska även rapportera resultatet av beräkningen till Finansinspektionen.

�vervakning av kapitalkrav på gruppnivå
19 § Det företag som ska ansvara för rapporteringen enligt 18 § ska fort-
löpande övervaka kapitalkravet för gruppen. Om det finns grundad anled-
ning att anta att gruppens riskprofil förändrats väsentligt sedan dagen för den
senaste rapporteringen av kapitalkravet på gruppnivå, ska företaget göra en
ny beräkning av detta krav och snarast möjligt rapportera resultatet till
Finansinspektionen. Inspektionen får under samma förutsättningar begära
en förnyad beräkning av kapitalkravet.

Kapitaltillägg på gruppnivå till det gruppbaserade kapitalkravet
20 § Finansinspektionen får besluta om ett kapitaltillägg utöver det
gruppbaserade kapitalkravet, om detta kapitalkrav inte stämmer överens
med gruppens riskprofil eller om förutsättningarna enligt 14 kap. 12 § 2 är
uppfyllda.

Bestämmelserna i 14 kap. 13�16 §§ ska gälla för ett sådant beslut om

kapitaltillägg som avses i första stycket.

�&tgärder om en grupp inte uppfyller det gruppbaserade kapitalkravet
21 § Om en grupp inte uppfyller det gruppbaserade kapitalkrav som gäller
enligt 14 § eller om det finns risk för detta under de närmaste tre månaderna,
ska det tjänstepensionsföretag som anges i 18 § underrätta Finansinspek-
tionen omgående.

Bestämmelserna i 15 kap. 5�9 §§ om åtgärdsplan, förlängd tidsfrist,

underrättelse och finansiell saneringsplan ska gälla i tillämpliga delar vid en
sådan brist.

2019:742

background image

SFS

60

Gruppsolvens för tjänstepensionsföretag som är dotterföretag till vissa

typer av företag
22 § När ett tjänstepensionsföretag är dotterföretag till ett företag som
skulle vara ett försäkringsholdingföretag om tjänstepensionsföretaget var ett
försäkringsföretag eller till ett blandat finansiellt holdingföretag, ska beräk-
ningen av gruppsolvens göras med hänsyn även till det moderföretaget.
Beräkningen ska göras enligt 15�17 och 20 §§.

Vid beräkningen enligt första stycket ska moderföretaget hanteras som ett

tjänstepensionsföretag som omfattas av

1. bestämmelserna om riskkänsligt kapitalkrav i 8 kap. 1�6 §§, och
2. villkor enligt 7 kap. 2�7 §§ för att poster ska få ingå i kapitalbasen.

Riskkoncentrationer och transaktioner inom en grupp
Rapportering och tillsyn av väsentliga riskkoncentrationer och betydande

transaktioner inom en grupp
23 § Väsentliga riskkoncentrationer och betydande transaktioner inom en
grupp ska minst en gång per år rapporteras till Finansinspektionen.

�ven betydande transaktioner som har gjorts med fysiska personer som

har nära förbindelser med något företag inom gruppen ska rapporteras.

Om en transaktion har en mycket betydande omfattning, ska den

rapporteras snarast möjligt.

Rapporteringen ska göras av ett sådant tjänstepensionsföretag som avses

i 2 §.

24 § Finansinspektionen ska för varje enskild grupp besluta vilka risk-
koncentrationer och transaktioner som ska anses vara väsentliga och
betydande. Tillsammans med detta ska inspektionen bestämma lämpliga
tröskelvärden. Tröskelvärdena ska baseras på kapitalkrav eller försäkrings-
tekniska avsättningar eller båda dessa värden och hänsyn ska tas till
gruppens struktur och riskhanteringssystem. Inspektionen ska, innan dessa
beslut meddelas, ha hört gruppen.

Vid bedömningen av riskkoncentrationer ska Finansinspektionen beakta

risker för spridning inom gruppen, intressekonflikter samt riskernas nivå och
omfattning.

Undantag från kravet på tillsyn över riskkoncentrationer och transaktioner

inom en grupp
25 § Om det i en grupp finns ett sådant moderföretag som avses i 7 eller
8 § och det företaget i sin tur är dotterföretag till ett sådant företag som avses
i 3 kap. 1 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglo-
merat, får Finansinspektionen besluta att på nivån för detta dotterföretag inte
tillämpa bestämmelserna om tillsyn enligt 23 och 24 §§ avseende risk-
koncentrationer och transaktioner inom en grupp.

26 § Finansinspektionen får besluta att tillsyn över sådana riskkon-
centrationer och transaktioner inom en grupp som avses i 23 och 24 §§ inte
ska utövas på nivån för ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § 1
eller 2 eller på nivån för det moderföretag som avses i 2 § 3 b eller c och
som är ett anknutet företag till ett reglerat företag eller självt är ett reglerat
företag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som omfattas av lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

2019:742

background image

SFS

61

God kontroll över och rapportering av transaktioner inom grupper

med vissa typer av moderföretag
27 §
Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 3 § ska ha god kontroll
över sina transaktioner med

1. moderföretaget, och
2. företag som är anknutna till tjänstepensionsföretagets moderföretag.
Tjänstepensionsföretaget ska rapportera sådana transaktioner som anges i

första stycket som är betydande till Finansinspektionen. Företaget ska göra
detta minst en gång per år. Om en transaktion har en mycket betydande
omfattning, ska företaget rapportera den snarast möjligt.

28 § Finansinspektionen ska för varje enskild grupp besluta vilka transak-
tioner som ska anses vara betydande. Tillsammans med detta ska inspek-
tionen bestämma lämpliga tröskelvärden. Tröskelvärdena ska baseras på
kapitalkrav eller försäkringstekniska avsättningar eller båda dessa värden
och hänsyn ska tas till gruppens struktur och riskhanteringssystem.

Finansinspektionen ska, innan dessa beslut meddelas, ha hört gruppen.

Företagsstyrning inom gruppen
29 §
Bestämmelserna i 9 kap. om företagsstyrning ska gälla i tillämpliga
delar på gruppnivå.

Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § ska ansvara för att

kraven på företagsstyrning följs på gruppnivå.

System för riskhantering, internkontroll och rapportering ska genomföras

konsekvent i alla företag som omfattas av grupptillsyn så att dessa system
och rapporter kan kontrolleras på gruppnivå.

30 § Systemet för internkontroll inom en grupp ska omfatta

1. rutiner avseende gruppsolvens för att identifiera och mäta alla

betydande risker gruppen är utsatt för och på lämpligt sätt anpassa kapital-
basen till riskerna, och

2. sunda rapporterings- och redovisningsmetoder för att övervaka och

hantera transaktioner inom gruppen och riskkoncentrationer.

31 §
En egen risk- och solvensbedömning som omfattar hela gruppen ska
genomföras i enlighet med 9 kap. 20�22 §§.

Finansinspektionen får besluta att tjänstepensionsföretaget i stället får

göra en egen risk- och solvensbedömning enligt 9 kap. 20�22 §§ på grupp-
nivå och på nivån för ett dotterföretag inom gruppen. En enda handling ska
då omfatta samtliga bedömningar.

Ett beslut enligt andra stycket påverkar inte dotterföretagets skyldigheter

enligt 9 kap. 20�22 §§ denna lag eller enligt 10 kap. 11�13 §§ försäkrings-
rörelselagen (2010:2043).

Tillgång till information
Informationsutbyte inom en grupp
32 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 §, ett företag som
ingår i samma grupp som ett sådant tjänstepensionsföretag och sådana
fysiska personer som avses i 23 § andra stycket ska på begäran lämna
information till varandra som behövs för att uppfylla kraven i detta kapitel.

Första stycket gäller bara företag och fysiska personer som har hemvist i

Sverige.

2019:742

background image

SFS

62

Skyldighet att lämna upplysningar till Finansinspektionen
33 § Ett sådant tjänstepensionsföretag som avses i 2 § ska på begäran av
Finansinspektionen lämna de upplysningar till inspektionen som behövs för
grupptillsynen enligt detta kapitel.

34 § Om ett tjänstepensionsföretag inte fullgör sin upplysningsskyldighet
enligt 33 § inom skälig tid, får Finansinspektionen förelägga ett annat
företag inom gruppen som har hemvist i Sverige att lämna upplysningar som
rör detta företag direkt till inspektionen, om upplysningarna behövs för
grupptillsynen enligt detta kapitel.

Finansinspektionens kontroller på plats
35 § Finansinspektionen får på plats kontrollera all information som
behövs för grupptillsynen enligt detta kapitel hos

1. ett tjänstepensionsföretag som omfattas av grupptillsynen,
2. företag som är anknutna till tjänstepensionsföretaget,
3. moderföretag till tjänstepensionsföretaget, och
4. företag som är anknutna till tjänstepensionsföretagets moderföretag.

Tystnadsplikt
36 § En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett företag som
vid fullgörande av skyldigheter enligt detta kapitel får kunskap om affärs-
förhållanden i ett företag eller hos en person som enligt 32 § ska lämna upp-
gifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller
utnyttja kunskapen i strid med uppgiftslämnarens intresse.

Uppgiftsskyldighet i samband med utredningar om brott
37 § Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel
får sådan kunskap som avses i 36 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt
bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersöknings-
ledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brott-
mål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i
ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utrednings-
order.

Meddelandeförbud
38 § Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt
37 § får besluta att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte
får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 37 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp
i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk
utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med
förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och
verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tids-
begränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om

2019:742

background image

SFS

63

rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utrednings-
ordern samtycker till detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med

förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska
upphöra.

Straff
39 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter
mot ett meddelandeförbud enligt 38 §.

Lämplighetskrav för ledningen i vissa typer av moderföretag
40 §
Ett sådant moderföretag som avses i 2 § 3 b eller c och som har
hemvist i Sverige ska säkerställa att de som ingår i styrelsen för företaget
eller är verkställande direktör i det, eller är ersättare för någon av dem, upp-
fyller de krav som anges i 9 kap. 3 § första stycket 1.

Moderföretaget ska snarast möjligt till Finansinspektionen anmäla

ändringar av vilka som ingår i dess ledning enligt första stycket.

Moderföretaget ska underrätta inspektionen om någon av de personer som

avses i första stycket har ersatts på grund av att han eller hon inte längre
uppfyller lämplighetskraven.

Rätt att meddela föreskrifter
41 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas enligt 15�17, 20 och 22 §§,

2. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen

enligt 18 §,

3. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 21 §

andra stycket,

4. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

23 och 33 §§,

5. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 29 §, och
6. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

31 §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd

av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur och när ett före-
tag ska lämna upplysningar enligt 23 och 33 §§.

17 kap. �verklagande m.m.
�verklagande av Finansinspektionens beslut
1 §
Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Förordnande om att ett beslut ska gälla omedelbart
2 §
Finansinspektionen får bestämma att ett beslut om förbud, före-
läggande eller återkallelse ska gälla omedelbart.

2019:742

background image

SFS

64

Förklaring att ärendet onödigt uppehålls
3 §
Om beslut i ett ärende om tillstånd enligt 2 kap. 4 § inte har meddelats
inom sex månader från det att ansökan gavs in, eller i ett ärende enligt 3 kap.
3 § eller 11 kap. 23 § första stycket inom tre månader, får sökanden begära
förklaring av domstol att ärendet onödigt uppehålls.

En sådan begäran ska göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövnings-

tillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om rätten lämnar en förklaring ska ansökan anses ha avslagits av Finans-

inspektionen om beslut därefter inte har meddelats inom motsvarande tids-
frister som anges i första stycket för respektive ärende.

�verklagande av Bolagsverkets beslut
4 §
Bolagsverkets beslut i ärenden enligt 10 kap. 16, 37 och 59 §§ får
överklagas till tingsrätten i den ort där tjänstepensionsföretagets styrelse har
sitt säte.

Skrivelsen med överklagandet ska ges in till Bolagsverket inom tre veckor

från dagen för beslutet.

Vid ett överklagande enligt första stycket gäller lagen (1996:242) om

domstolsärenden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020 i fråga om 4 kap. 9 § och i

övrigt den 15 december 2019.

2. En årlig redogörelse enligt 6 kap. 19 § ska hållas tillgänglig första

gången 2020.

3. Tjänstepensionsföretag får trots vad som sägs i 4 kap. 5 § till utgången

av 2034 driva verksamhet avseende andra försäkringar än tjänstepensions-
försäkringar som avses i 1 kap. 4 § om

a) de försäkringsavtal som verksamheten avser har ingåtts före ikraft-

trädandet av denna lag, och

b) verksamheten avseende de försäkringar som inte är tjänstepensions-

försäkringar utgör en ringa andel av företagets verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som avses med ringa andel i första stycket b.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

PER BOLUND

(Finansdepartementet)

2019:742