SFS 2019:743 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

SFS2019-743.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av

pensionsutfästelse m.m.

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

5 §2 En arbetsgivare får i balansräkningen som skuld under rubriken
Avsatt till pensioner redovisa vad arbetsgivaren enligt en allmän pensions-
plan har åtagit sig att redovisa under denna rubrik.

Aktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar, ömsesidiga

tjänstepensionsbolag, tjänstepensionsföreningar, ekonomiska föreningar och
sparbanker får under rubriken Avsatt till pensioner redovisa även upplupen del
av en pensionsutfästelse som inte omfattas av en allmän pensionsplan. I fråga
om arbetstagare, som har ett bestämmande inflytande över bolaget eller
föreningen, eller sådan arbetstagares efterlevande får, under den tid inflytandet
består, arbetsgivaren dock inte redovisa andra pensionsutfästelser än sådana
som ingår i en allmän pensionsplan. Vid bedömningen av om en arbetstagare
har ett bestämmande inflytande ska, utöver arbetstagarens eget innehav av
aktier eller andelar, även arbetstagarens föräldrars, far- och morföräldrars,
makes, avkomlings och avkomlings makes samlade innehav räknas med.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att det som sägs i andra stycket första meningen ska gälla
även för andra arbetsgivare än som avses där.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 1975:1388.

SFS

2019:743

Publicerad
den

26 november 2019