SFS 2019:746 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

SFS2019-746.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation

för de privatanställda

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse-
representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §2 Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut,
försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och ekonomisk förening samt
europakooperativ för vilket lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen
(1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap.
10�14 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar är moderföretag och
dotterföretag i förhållande till varandra, eller företag som enligt 13�16 §§
lagen (2011:427) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande
inflytande över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande
utövas.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2018:714.

SFS

2019:746

Publicerad
den

26 november 2019