SFS 2019:752 Lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.

SFS2019-752.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet

under krig eller krigsfara m.m.

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 och 5 §§ lagen (1999:890)
om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. ska ha följande
lydelse.

2 kap.
3 §
2 Finansinspektionen får besluta att ett svenskt försäkringsföretag eller
ett svenskt tjänstepensionsföretag får avvika från bestämmelser i bolags-
ordningen.

5 §3 Under krigsförhållanden och till dess krigsbokslut upprättats får
återbäring inte gottskrivas livförsäkringstagare eller andra ersättnings-
berättigade och beslut inte fattas om vinstutdelning till aktieägare eller
garanter i livförsäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2010:2063.

3 Senaste lydelse 2010:2063.

SFS

2019:752

Publicerad
den

26 november 2019