SFS 2019:754 Lag om ändring i lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

SFS2019-754.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:35) om byte av

redovisningsvaluta i finansiella företag

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (2000:35) om byte
av redovisningsvaluta i finansiella företag ska ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag avses med

1. försäkringsföretag:
a) försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkrings-

förening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

b) tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjän-

stepensionsförening som omfattas av lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag,

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kredit-

marknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finan-
sieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt
a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om

värdepappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,
d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepap-

persmarknaden,

e) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepap-

perscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

f) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen

(2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra
juridiska personer än aktiebolag.

3 §3 Med stadgar avses

1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag, ett tjänste-

pensionsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt
tjänstepensionsbolag,

2. reglemente i en sparbank eller
3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening, en tjänstepensions-

förening eller en ekonomisk förening.

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2017:687.

3 Senaste lydelse 2010:2065.

SFS

2019:754

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:754

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)