SFS 2019:755 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS2019-755.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 10 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål ska ha följande lydelse.

5 kap.
10 §
2 Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns i 8 kap. 2 a § lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella
instrument, 2 kap. 20 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder, 1 kap. 11 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 6 kap. 8 § lagen
(2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, 1 kap. 12 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 3 kap. 14 § lagen (2010:751)
om betaltjänster, 19 kap. 46 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), 3 kap.
14 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar, 8 kap. 25 § lagen (2013:561)
om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 6 kap. 11 § lagen
(2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och
16 kap. 37 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

I de lagar som anges i första stycket finns även bestämmelser om

meddelandeförbud och ansvarsbestämmelser för den som bryter mot ett
sådant förbud.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2016:56.

SFS

2019:755

Publicerad
den

26 november 2019