SFS 2019:757 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

SFS2019-757.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank-
och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Tillstånd enligt denna lag behövs inte för finansieringsrörelse som
drivs av

1. en bank,
2. ett utländskt bankföretag som har tillstånd att driva bankrörelse i Sverige

enligt 4 kap. 4 §,

3. ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag, ett värdepappersföre-

tag, Svenska skeppshypotekskassan eller en pantbank enligt pantbankslagen
(1995:1000), i den utsträckning det är tillåtet enligt den för dem tillämpliga
lagstiftningen,

4. ett företag som tillhandahåller finansiering i samband med avsättning av

tjänster som erbjuds eller varor som framställs eller säljs av

a) företaget, eller
b) ett annat företag i samma koncern eller motsvarande utländska företags-

grupp, förutsatt att

� koncernen eller företagsgruppen inte har som huvudsakligt ändamål att

driva finansiell verksamhet, och

� företaget som tillhandahåller finansieringen lånar upp medel från allmän-

heten bara genom att ge ut sådana överlåtbara värdepapper som avses i punkt 2
i definitionen i 1 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden med
en löptid på minst ett år,

5. ett aktiebolag eller en ekonomisk förening om
a) verksamheten består i att vid enstaka tillfällen förvärva fordringar, och
b) medel för verksamheten inte löpande anskaffas från allmänheten,
6. ett företag som bara finansierar andra företag i samma koncern eller

motsvarande utländska företagsgrupp, förutsatt att koncernen eller företags-
gruppen inte har som huvudsakligt ändamål att driva finansiell verksamhet,

7. en ekonomisk förening, vilken
a) som medlemmar vid varje tillfälle har högst 1 000 fysiska personer,
b) som medlemmar antar bara personer som ingår i en i förväg identifier-

bar begränsad krets som också anges i föreningens stadgar,

c) tar emot återbetalningspliktiga medel bara från medlemmarna eller från

finansiella företag, och

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2017:691.

SFS

2019:757

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:757

d) har till ändamål bara att med sådana medel som avses i c tillgodose

finansieringsbehov hos medlemmarna.

Undantagen enligt första stycket 5 och 7 för rörelse som drivs av aktie-

bolag eller ekonomisk förening gäller även för sådan rörelse som drivs av
motsvarande utländska företag.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse behövs inte heller för tillhanda-

hållande av betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)