SFS 2019:758 Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

SFS2019-758.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 16 §§ lagen (2004:575) om
europabolag ska ha följande lydelse.

6 §2 Bolagsverket ska utfärda ett sådant intyg som avses i artikel 25.2 i
SE-förordningen, när beslut om tillstånd har meddelats enligt 23 kap.
23 eller 24 § aktiebolagslagen (2005:551) och beslutet har fått laga kraft.
När det gäller bolag som driver bank- eller finansieringsrörelse tillämpas i
stället 10 kap. 38 § respektive 11 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse.

När det gäller europabolag som driver försäkringsrörelse som försäkrings-

företag eller tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag ska
Bolagsverket utfärda intyget när beslut om tillstånd att verkställa en fusions-
plan har meddelats enligt 11 kap. 33 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)
eller 10 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och beslutet
har fått laga kraft.

16 §3 I fråga om europabolag som har ett sådant förvaltningssystem som
avses i artiklarna 39�42 i SE-förordningen (dualistiskt organiserade europa-
bolag) gäller följande.

Om inte annat följer av SE-förordningen, ska bestämmelserna i aktie-

bolagslagen (2005:551) och andra författningar om styrelsen eller dess leda-
möter tillämpas på ledningsorganet eller dess ledamöter. Detta gäller dock
inte bestämmelserna i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda.

Det som sägs i följande bestämmelser i aktiebolagslagen om styrelsen

eller dess ledamöter ska tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

7 kap. 32, 34 och 35 §§ om upplysningsplikt mot bolagsstämman,
7 kap. 50 § om styrelsens eller en styrelseledamots talan mot bolags-

stämmobeslut,

7 kap. 53 § om styrelsens talan mot bolaget,
7 kap. 54 § om skiljeförfarande,
8 kap. 3 § om styrelsesuppleanter,
8 kap. 4 § fjärde stycket om delegation av uppgifter,
8 kap. 9 § om bosättningskrav,
8 kap. 10�12 §§ om hinder mot att vara styrelseledamot,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2010:2068.

3 Senaste lydelse 2014:544.

SFS

2019:758

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS 2019:758

8 kap. 13 § första stycket andra meningen om ändringar i styrelsens sam-

mansättning,

8 kap. 14 § om förtida avgång,
8 kap. 20 § första stycket om inträde av suppleant,
8 kap. 21 § andra stycket om beslutsunderlag,
8 kap. 23 § om jäv för styrelseledamot,
8 kap. 23 a § om arvoden och annan ersättning till styrelseledamot,
8 kap. 24 och 26 §§ om styrelseprotokoll,
8 kap. 43 § om registrering,
8 kap. 45 § om anmälan av aktieinnehav,
8 kap. 46 a § om arbetsordning,
8 kap. 48 § om information inför styrelseval,
9 kap. 7 § om tillhandahållande av upplysningar m.m.,
9 kap. 17 § om jäv,
9 kap. 28 § första stycket om revisionsberättelsen,
9 kap. 43 § om revisorns underrättelse om brottsmisstanke,
10 kap. 10 § om jäv,
10 kap. 13 § om granskningsrapport,
16 kap. om vissa riktade emissioner m.m.,
21 kap. om lån från bolaget till aktieägare m.m.,
25 kap. 11 § om tvångslikvidation på grund av Bolagsverkets beslut,
25 kap. 45 § andra och tredje styckena om upphörande av likvidation,
25 kap. 46 § om styrelseval efter upphävande av likvidationsbeslut,
27 kap. 6 § om avregistrering av obehöriga företrädare, och
29 kap. 1 och 5�14 §§ om skadestånd.
För dualistiskt organiserade europabolag som driver försäkringsrörelse som

försäkringsföretag gäller även 2 kap. 2 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).
För dualistiskt organiserade europabolag som driver tjänstepensionsverk-
samhet som tjänstepensionsföretag gäller även 2 kap. 2 § lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Torbjörn Malm
(Justitiedepartementet)