SFS 2019:760 Lag om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat

SFS2019-760.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över

finansiella konglomerat

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 1 §, 3 kap.
3 §, 4 kap. 2 och 4 §§, 5 kap. 2, 4, 6 och 12�14 §§, 6 kap. 1, 7, 8 och 10 §§,
7 kap. 1 och 4 §§ och 8 kap. 1, 3 och 4 §§ lagen (2006:531) om särskild till-
syn över finansiella konglomerat ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat. Vad som avses med finansiella konglomerat framgår av 2 kap.

Bestämmelser i denna lag ska enligt 3 kap. 3 § i vissa fall också tillämpas

på institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

För ett beslut om tillämpning av vissa bestämmelser i 2 och 3 kap. krävs

att Finansinspektionen enligt 6 kap. 2 § första stycket har kommit överens
med utländska relevanta behöriga myndigheter om beslutets innehåll.

3 §2 I denna lag betyder

1. AIF-förvaltare: en svensk förvaltare av alternativa investeringsfonder

enligt 1 kap. 3 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investerings-
fonder,

2. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga

verksamhet är att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster
eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvud-
sakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller
motsvarande utländska företag,

3. behörig myndighet: Finansinspektionen eller någon annan myndighet

inom EES som utövar tillsyn, individuellt eller på gruppnivå, över ett
reglerat företag med huvudkontor inom EES,

4. blandat finansiellt holdingföretag: ett moderföretag som inte är ett

reglerat företag och som tillsammans med sina dotterföretag, varav minst ett
är ett reglerat företag med huvudkontor inom EES, och andra företag utgör
ett finansiellt konglomerat,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
6. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut, värde-

pappersbolag, fondbolag, eller AIF-förvaltare eller motsvarande utländskt
företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva aktier eller andelar,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2015:720.

SFS

2019:760

Publicerad
den

26 november 2019

background image

SFS

2

b) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra

stycket 2�10, 12 och 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § samma lag, eller

c) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap.

1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

7. finansiell sektor: ett eller flera av följande företag
a) kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag, AIF-förvaltare eller mot-

svarande utländska företag samt finansiella institut och anknutna företag
(bank- och värdepapperssektorn),

b) försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag, försäkrings-

holdingföretag, specialföretag och tjänstepensionsföretag (försäkrings-
sektorn), och

c) blandade finansiella holdingföretag,
8. fondbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att driva fond-

verksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

9. försäkringsföretag: ett försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkrings-

bolag eller en försäkringsförening enligt försäkringsrörelselagen
(2010:2043),

10. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett för-

säkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag eller ett blandat
finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga verksamhet är att förvärva
och förvalta andelar i dotterföretag som uteslutande eller huvudsakligen är
försäkringsföretag eller motsvarande utländska företag eller specialföretag,

11. institut: kreditinstitut, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förval-

tare,

12. konglomeratdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut,
försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och
om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,
92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets
och rådets direktiv 2013/36/EU,

13. kreditinstitut: en bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen om

bank- och finansieringsrörelse,

14. reglerat företag:
a) ett institut eller ett motsvarande utländskt företag, eller
b) ett försäkringsföretag eller ett motsvarande utländskt företag, ett

specialföretag eller ett tjänstepensionsföretag,

15. relevant behörig myndighet:
a) en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen över en finansiell

företagsgrupp, försäkringsgrupp eller en motsvarande utländsk grupp som
ingår i ett finansiellt konglomerat, särskilt över det företag som är det över-
ordnade moderföretaget i bank- och värdepapperssektorn respektive för-
säkringssektorn,

b) någon annan behörig myndighet än som avses i a som utsetts till sam-

ordnare för ett finansiellt konglomerat, eller

c) någon annan behörig myndighet som de myndigheter som avses i

a och b kommer överens om är relevant,

16. samordnare: den behöriga myndighet som enligt 4 kap. ansvarar för

tillsynen över ett finansiellt konglomerat,

17. sektorsbestämmelser: de bestämmelser i lag och andra författningar

som gäller för den rörelse som drivs av institut, försäkringsföretag och
tjänstepensionsföretag,

2019:760

background image

SFS

3

18. tjänstepensionsföretag: ett tjänstepensionsaktiebolag, ett ömsesidigt

tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag, och

19. värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd att

driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden.

2 kap.


1 § Ett finansiellt konglomerat enligt denna lag består av en grupp som
uppfyller samtliga följande villkor:

1. minst ett institut, försäkringsföretag eller tjänstepensionsföretag ingår i

gruppen,

2. ett reglerat företag som är auktoriserat inom EES
a) är moderföretag till ett företag inom den finansiella sektorn,
b) har ägarintresse i ett företag inom den finansiella sektorn,
c) har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning med ett företag

inom den finansiella sektorn, eller

d) är dotterföretag till ett annat företag och gruppens verksamhet drivs

huvudsakligen inom den finansiella sektorn enligt 2 §,

3. minst ett av företagen i gruppen tillhör försäkringssektorn,
4. minst ett av företagen i gruppen tillhör bank- och värdepapperssektorn,

och

5. gruppens verksamhet i såväl försäkringssektorn som bank- och värde-

papperssektorn är betydande enligt 3 eller 4 §.

3 kap.


3 § Bestämmelserna i denna lag, eller vissa av dem enligt vad som framgår
av beslut enligt 4 kap. 4 § 2, ska tillämpas på ett institut, ett försäkrings-
företag eller ett tjänstepensionsföretag om

1. en fysisk eller juridisk person har ägarintresse i, kapitalbindningar med

eller annars utövar ett väsentligt inflytande över institutet, försäkrings-
företaget eller tjänstepensionsföretaget,

2. villkoren i 2 kap. 1 § 3�5 är uppfyllda för de företag som den fysiska

eller juridiska personen har sådana förbindelser med som anges i 1, och

3. det bedöms särskilt viktigt att institutet, försäkringsföretaget eller

tjänstepensionsföretaget står under sådan särskild tillsyn som utövas över
finansiella konglomerat.

När första stycket är tillämpligt ska hänvisningarna i denna lag till

finansiella konglomerat i stället avse de förbindelser mellan en fysisk eller
juridisk person och ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänste-
pensionsföretag som avses i första stycket 1.

4 kap.


2 § Finansinspektionen ska vara samordnare av den särskilda tillsynen
över ett finansiellt konglomerat, om det i toppen av konglomeratet finns

1. ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag,
2. ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige som

är moderföretag till ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänste-
pensionsföretag,

3. två eller flera blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i

olika stater inom EES, däribland Sverige, och det dessutom i konglomeratet
finns reglerade företag i samma stater under förutsättning att

2019:760

background image

SFS

4

a) det av de reglerade företagen som, om de tillhör samma sektor, har den

största balansomslutningen är ett institut, ett försäkringsföretag eller ett
tjänstepensionsföretag, eller

b) det av de reglerade företagen som, om de tillhör olika sektorer, verkar

inom den största sektorn är ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänste-
pensionsföretag, eller

4. ett blandat finansiellt holdingföretag som är moderföretag till flera

reglerade företag som inte är auktoriserade i den medlemsstat där holding-
företaget har sitt huvudkontor, och det dotterföretag som har den största
balansomslutningen inom den största sektorn är ett institut, ett försäkrings-
företag eller ett tjänstepensionsföretag.

Finansinspektionen ska även vara samordnare om
1. det inte följer av artikel 10.2 a och b i�iii i konglomeratdirektivet att

någon behörig myndighet är samordnare och om ett institut, ett försäkrings-
företag eller ett tjänstepensionsföretag har den största balansomslutningen
inom den största sektorn, eller

2. inspektionen tillsammans med övriga relevanta behöriga myndigheter

kommer överens om det i enlighet med bestämmelserna i 3 §.

När Finansinspektionen enligt första stycket eller andra stycket 1 ska vara

samordnare, får inspektionen tillsammans med övriga relevanta behöriga
myndigheter komma överens om att en annan behörig myndighet inom EES
än inspektionen ska utses till samordnare. Finansinspektionen får ingå en
sådan överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen utses till
samordnare med hänsyn till det finansiella konglomeratets struktur och den
relativa betydelsen av konglomeratets verksamhet i olika länder.

4 § När Finansinspektionen är samordnare ska inspektionen fatta beslut i
frågor som gäller om

1. det finns ett finansiellt konglomerat enligt 2 kap. 1�6 §§,
2. bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på ett institut, ett försäkrings-

företag eller ett tjänstepensionsföretag enligt 3 kap. 3 §,

3. ett finansiellt konglomerat ska upphöra att vara ett finansiellt konglo-

merat, och

4. bestämmelserna i 3 kap. 3 § inte längre ska tillämpas på ett institut, ett

försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag.

5 kap.


2 § För ett finansiellt konglomerat ska det finnas en kapitalbas som upp-
fyller ett för finansiella konglomerat särskilt kapitalkrav.

Institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som ingår i ett

finansiellt konglomerat ska ha en kapitalbas som är tillräckligt stor med
hänsyn till kapitalkravet för det finansiella konglomeratet.

4 § Om det i toppen av ett finansiellt konglomerat finns ett institut, ett
försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag, ska kapitalbasen och
kapitalkravet för det finansiella konglomeratet beräknas enligt samman-
läggnings- och avräkningsmetoden (metod 2 enligt bilaga I till konglomerat-
direktivet). Om det finns skäl, får kapitalbasen och kapitalkravet i stället
beräknas enligt konsolideringsmetoden (metod 1 enligt bilaga I till konglo-
meratdirektivet) eller enligt en kombination av de angivna metoderna.

2019:760

background image

SFS

5

Första stycket ska tillämpas även i fråga om andra finansiella konglomerat

än sådana som har ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensions-
företag i toppen om Finansinspektionen är den enda relevanta behöriga
myndigheten.

6 § Finansinspektionen ska besluta om undantag för ett företag som ingår
i ett finansiellt konglomerat från beräkningen av kapitalbasen och kapital-
kravet för konglomeratet om

1. företaget är beläget i ett land utanför EES där det finns rättsliga hinder

för att överföra nödvändig information om företaget,

2. företaget har försumbar betydelse med hänsyn till syftet med den sär-

skilda tillsynen över finansiella konglomerat, eller

3. det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företaget omfattas

av beräkningen med hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över
finansiella konglomerat.

När bestämmelsen i första stycket 2 är tillämplig på flera företag, får

undantag inte beslutas, om de tillsammans inte har försumbar betydelse med
hänsyn till syftet med den särskilda tillsynen över finansiella konglomerat.

Innan Finansinspektionen beslutar att med stöd av första stycket 3

undanta ett företag från beräkningen, ska inspektionen höra de andra
relevanta behöriga myndigheterna. Detta krävs inte i brådskande fall.

Om Finansinspektionen med stöd av första stycket 2 eller 3 undantar ett

institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag från beräk-
ningen, ska det företag som finns i toppen av konglomeratet, på begäran av
Finansinspektionen, lämna upplysningar som inspektionen behöver för sin
tillsyn över institutet, försäkringsföretaget eller tjänstepensionsföretaget.

12 § När ett reglerat företag hemmahörande inom EES finns i toppen av
det finansiella konglomeratet, ska rapporteringen enligt 10 och 11 §§ göras
av det företaget.

I andra fall ska rapporten lämnas av det blandade finansiella holding-

företaget i det finansiella konglomeratet eller det institut, försäkringsföretag
eller tjänstepensionsföretag i konglomeratet som Finansinspektionen i ett
enskilt fall beslutar efter att ha hört de övriga relevanta behöriga myndig-
heterna och konglomeratet.

13 § Institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag som ingår i ett
finansiellt konglomerat ska ha system för riskhantering och rutiner för intern
kontroll som är betryggande med hänsyn till konglomeratets samlade risk-
situation.

14 § Institut, försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och blandade
finansiella holdingföretag med huvudkontor i Sverige som enligt 12 §
ansvarar för rapporteringen till Finansinspektionen ska ha nödvändiga
rutiner för intern kontroll för att kunna ta fram uppgifter som kan vara av
betydelse för tillsynen över det finansiella konglomeratet.

Om ett institut, ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag eller ett

blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige ansvarar för
ett finansiellt konglomerats rapportering till en utländsk behörig myndighet
som är samordnare av tillsynen över konglomeratet, ska företaget ha sådana
rutiner för intern kontroll som anges i första stycket.

2019:760

background image

SFS

6

6 kap.


1 § Finansinspektionen övervakar att denna lag följs.

I fråga om tillsynen över institut, försäkringsföretag och tjänstepensions-

företag gäller det som är föreskrivet i sektorsbestämmelserna, om inte annat
följer av denna lag.

7 § En styrelseledamot eller annan befattningshavare hos ett försäkrings-
företag, ett tjänstepensionsföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,
som vid fullgörandet av skyldigheter enligt denna lag får kunskap om affärs-
förhållanden hos ett annat företag inom samma finansiella konglomerat, får
inte obehörigen röja vad han eller hon har fått veta och inte heller utnyttja
kunskapen i strid med det företagets intresse.

8 § 3 Ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag och ett blandat
finansiellt holdingföretag är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas
förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna
om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det
begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning
av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om
erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna
ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

10 §4 Ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag
som står under tillsyn enligt denna lag ska med årliga avgifter bekosta
Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet
enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över
finansmarknaderna.

Om Finansinspektionen vid tillsynen enligt denna lag behöver anlita

någon med särskild fackkunskap för bedömning av en viss fråga, ska kost-
naden för detta betalas av det institut, det försäkringsföretag eller det tjänste-
pensionsföretag som tillsynen avser.

7 kap.


1 § Om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag
inom ett finansiellt konglomerat inte uppfyller de krav som anges i 5 kap.
eller om kraven är uppfyllda men solvensen eller den finansiella ställningen
hos ett reglerat företag inom konglomeratet ändå är hotad, ska Finansinspek-
tionen förelägga det företag som ska rapportera enligt 5 kap. 12 § att vidta
åtgärder för att rätta till förhållandet.

Om ett institut, ett försäkringsföretag eller ett tjänstepensionsföretag

bryter mot denna lag, gäller dessutom det som föreskrivs i sektorsbestäm-
melserna.

4 § Om ett institut, ett försäkringsföretag, ett tjänstepensionsföretag eller
ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i Sverige inte i tid
lämnar de upplysningar som föreskrivits med stöd av 9 kap. 1 § 6 och 7, får
Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med
högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

3 Senaste lydelse 2018:1792.

4 Senaste lydelse 2014:489.

2019:760

background image

SFS

7

8 kap.


1 § När moderföretaget till ett institut, ett försäkringsföretag eller ett
tjänstepensionsföretag är ett reglerat företag eller ett blandat finansiellt
holdingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES gäller 2�4 §§, om
Finansinspektionen enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § första stycket eller
andra stycket 1 skulle ha varit samordnare. Vid bedömningen av om inspek-
tionen skulle ha varit samordnare ska det bortses från den del av toppen av
gruppen som ligger utanför EES.

3 § När en tillsynsmyndighet utanför EES utövar tillsyn över ett finansiellt
konglomerat som bedömts likvärdig, gäller 5 kap. 2 § andra stycket samt
5 kap. 7 och 9 §§ för institut, försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag
som ingår i konglomeratet.

4 § Om tillsynen inte bedöms vara likvärdig, ska Finansinspektionen
besluta att bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på konglomeratet på
samma sätt som om företaget i toppen av konglomeratet hade haft sitt
huvudkontor inom EES.

Efter att ha hört övriga relevanta behöriga myndigheter får Finansinspek-

tionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säker-
ställer att tillsynen över de reglerade företagen i det finansiella konglome-
ratet är tillräcklig. Inspektionen får i ett sådant fall förelägga en ägare som
har ett bestämmande inflytande över institutet, försäkringsföretaget eller
tjänstepensionsföretaget att inrätta ett blandat finansiellt holdingföretag med
huvudkontor inom EES. Inspektionen får då besluta att bestämmelserna i
denna lag ska tillämpas på de reglerade företagen i det finansiella konglo-
merat som leds av detta holdingföretag.

Finansinspektionen ska underrätta det finansiella konglomeratet, berörda

behöriga myndigheter och Europeiska kommissionen när sådana tillsyns-
metoder som anges i andra stycket används.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

2019:760