SFS 2019:763 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

SFS2019-763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 30 kap. 5 § offentlighets- och sekretess-
lagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

30 kap.
5 §
2 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller eko-
nomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller
men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig
myndighet om innehav av

1. aktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fond-

bolag, försäkringsaktiebolag eller tjänstepensionsaktiebolag,

2. andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, eller
3. aktier eller andelar i börs, clearingorganisation, svensk värdepappers-

central, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag som
driver verksamhet enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsu-
mentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift

från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.

För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Andreas Krantz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2016:1030.

SFS

2019:763

Publicerad
den

26 november 2019