SFS 2019:766 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2019-766.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om försäkringsrörelselagen
(2010:2043)

dels att 1 kap. 9 och 12 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 11 kap. 45 §, 12 kap. 74,

75, 88 och 89 §§, 13 kap. 27 §, 14 kap. 1, 2 och 13 §§, 15 kap. 14 §, 18 kap.
12 § och 21 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen

(2015:700) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 4 a §, och närmast före

2 kap. 4 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
9 §
Med återförsäkring avses verksamhet som består i att överta risker som
överlåts av ett försäkringsföretag, en utländsk försäkringsgivare eller ett
tjänstepensionsföretag.

12 §3 I denna lag betyder

1. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att

utöva tillsyn över en utländsk försäkringsgivare,

2. blandat finansiellt holdingföretag: ett sådant företag som avses i 1 kap.

3 § 4 lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. EES-försäkringsgivare: en utländsk försäkringsgivare vars hemland

hör till EES och som omfattas av Solvens II-direktivet,

5. externt kreditvärderingsinstitut: ett kreditvärderingsinstitut som har

fått tillstånd eller blivit certifierat enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kredit-
värderingsinstitut eller en centralbank som utfärdar kreditvärderingar som
inte omfattas av den förordningen,

6. försäkringsholdingföretag: ett moderföretag som inte är ett

försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, ett försäkringsföretag från
tredjeland eller ett blandat finansiellt holdingföretag och vars huvudsakliga
verksamhet är att förvärva och förvalta andelar i dotterföretag som ute-
slutande eller huvudsakligen är försäkringsföretag, EES-försäkringsgivare
eller försäkringsgivare från tredjeland,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upp-

tagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen

enligt Europarlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS

2019:766

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

7. försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag

som inte är ett försäkringsföretag, en EES-försäkringsgivare, en försäkrings-
givare från tredjeland, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett
försäkringsholdingföretag och som har minst ett dotterföretag som är
försäkringsföretag,

8. försäkringsgivare från tredje land: en utländsk försäkringsgivare vars

hemland inte hör till EES och som skulle omfattas av Solvens II-direktivet
om dess hemland hörde till EES,

9. grupptillsynsmyndighet: den myndighet som enligt 19 kap. 6 § an-

svarar för grupptillsynen,

10. Solvens II-direktivet: Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU,

11. specialföretag: ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som, utan

att vara ett försäkringsföretag eller en utländsk försäkringsgivare, övertar
försäkringsrisker från ett försäkringsföretag eller en EES-försäkringsgivare
och som till fullo finansierar sin exponering för riskerna genom inkomster
från emissioner av skuldebrev eller någon annan liknande form av finan-
siering, för vilken rätten till återbetalning är underordnad företagens
skyldigheter enligt avtal om riskövertagande,

12. tillsynskollegium: en permanent men flexibel struktur för samarbete,

samordning och beslutsfattande mellan Finansinspektionen och en eller flera
behöriga myndigheter eller mellan flera behöriga myndigheter vid tillsynen
över en grupp enligt 19 kap., och

13. tjänstepensionsföretag: ett företag som har tillstånd att driva tjänste-

pensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.

2 kap.


1 § Försäkringsrörelse får drivas bara efter tillstånd. Tillstånd får ges ett
aktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag, en försäkringsförening, ett
ömsesidigt tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening.

2 §4 I fråga om europabolag och europakooperativ som driver försäkrings-
rörelse och som har ett sådant förvaltningssystem som avses i artiklarna
39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om
stadga för europabolag eller artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr
1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa
föreningar ska följande bestämmelser i denna lag om styrelsen eller dess
ledamöter tillämpas på tillsynsorganet eller dess ledamöter:

2 kap. 4 § första stycket 4 om ledningsprövning,
4 kap. 9 § första stycket 1 om avtal med eller till förmån för styrelse-

ledamot,

11 kap. 8 § och 13 kap. 17 § om uppgifter inför styrelseval,
11 kap. 10 § och 13 kap. 11 § om jäv för styrelseledamot,
17 kap. 13 § om rätt för Finansinspektionen att sammankalla styrelsen

och närvara vid sådant sammanträde samt delta i överläggningarna,

18 kap. 11 § om återkallelse av tillstånd, och
19 kap. 45 § om tystnadsplikt.
Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att de i första stycket angivna bestämmelserna om styrelsen eller dess

4 Senaste lydelse 2015:700.

2019:766

background image

3

SFS

ledamöter ska tillämpas också på ett europabolags eller ett europa-
kooperativs lednings- eller förvaltningsorgan eller dess ledamöter.

Omvandling


4 a § Ett tjänstepensionsföretag ska ges tillstånd att driva försäkrings-
rörelse enligt denna lag (omvandling), om

1. förutsättningarna enligt 4 § är uppfyllda,
2. den rätt som tillkommer försäkringstagarna, de försäkrade och andra

ersättningsberättigade på grund av försäkringar inte försämras, och

3. ansökan om tillstånd har godkänts,
a) i fråga om ett tjänstepensionsaktiebolag, genom ett bolagsstämmo-

beslut som stöds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de aktier som är företrädda på stämman,

b) i fråga om ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag, genom ett bolags-

stämmobeslut som stöds av minst två tredjedelar av de röstande, och

c) i fråga om en tjänstepensionsförening, genom ett föreningsstämmo-

beslut som stöds av minst två tredjedelar av de röstande.

11 kap.


45 §5 Utöver det som föreskrivs i 25 kap. 11 § aktiebolagslagen
(2005:551) om i vilka fall allmän domstol eller Bolagsverket ska besluta att
ett bolag ska gå i likvidation gäller för försäkringsaktiebolag att Bolags-
verket ska besluta att bolaget ska gå i likvidation om

1. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan

att något nytt tillstånd har beviljats, eller

2. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats utan att bolaget

i stället har fått ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag eller någon annan tillståndspliktig
finansiell rörelse.

Beslutet enligt första stycket 2 ska fattas så snart det är praktiskt möjligt,

dock senast dagen efter det att ansökan eller anmälan om likvidation kom in
till Bolagsverket. Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

I ärenden om likvidation av försäkringsaktiebolag vars tillstånd att driva

försäkringsrörelse har återkallats utan att bolaget i stället har fått ett tillstånd
att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen om tjänstepensionsföretag
eller någon annan tillståndspliktig finansiell rörelse, ska 25 kap. 24 § aktie-
bolagslagen inte tillämpas.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av

styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en aktieägare
eller på anmälan av Finansinspektionen.

12 kap.


74 §6 Bestämmelsen i 17 kap. 16 § första stycket 1 lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar om allmän domstolsbeslut om likvidation ska gälla
också för ömsesidiga försäkringsbolag.

Bolagsverket ska besluta att ett ömsesidigt försäkringsbolag ska gå i

likvidation om

1. bolagets hela försäkringsbestånd har överlåtits,
2. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse som har beviljats för en bestämd

tid har gått ut utan att något nytt tillstånd har beviljats,

5 Senaste lydelse 2013:166.

6 Senaste lydelse 2018:731.

2019:766

background image

4

SFS

3. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats utan att bolaget

i stället har fått ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag, eller

4. bolaget saknar till försäkringsregistret anmäld behörig styrelse eller

verkställande direktör.

En fråga om likvidation enligt första eller andra stycket prövas på

anmälan av Finansinspektionen eller på ansökan av styrelsen, en styrelse-
ledamot, den verkställande direktören, en delägare eller en röstberättigad
som inte är delägare. I de fall som avses i andra stycket 4 prövas frågan på
ansökan även av en borgenär eller någon annan vars rätt kan vara beroende
av att det finns någon som kan företräda bolaget.

I de fall som avses i andra stycket 3 ska Bolagsverket fatta beslutet om

likvidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att
ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. Ett beslut
om likvidation ska inte meddelas, om det styrks att likvidationsgrunden upp-
hört under ärendets handläggning. Beslut om likvidation gäller omedelbart.

Bestämmelser om allmän domstols beslut om likvidation vid konkurs

finns i 18 kap. 13 och 14 §§ lagen om ekonomiska föreningar.

75 §7 I ärenden enligt 74 § andra stycket 3 ska 17 kap. 12 och 18 §§ lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar inte tillämpas.

I övrigt gäller för genomförandet av likvidationen för ömsesidiga

försäkringsbolag 17 kap. 18, 19 och 23�45 §§ lagen om ekonomiska
föreningar med de tillägg som följer av 76�78 §§.

I ett ärende enligt 74 § andra stycket 1, 2 eller 4 gäller även 17 kap. 12 §

lagen om ekonomiska föreningar.

88 §8 Ett ömsesidigt försäkringsbolags företagsnamn ska innehålla orden
ömsesidig och försäkring. Om verksamheten avser att meddela försäkring
av egendom bara inom ett begränsat geografiskt område, ska företagsnamnet
ange området för bolagets verksamhet men ordet ömsesidig får utelämnas.

Bolagets styrelse får anta ett särskilt företagsnamn. Ett särskilt företags-

namn får inte innehålla ordet ömsesidig.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från företagsnamn som är införda i

det register som avses i 17 kap. 1 §. I övrigt finns bestämmelser om registre-
ringen i lagen (2018:1653) om företagsnamn.

89 § I 17 kap. 1 § finns bestämmelser om registreringsmyndighet och
försäkringsregister.

13 kap.


27 §9 Utöver bestämmelserna om tvångslikvidation i 17 kap. 11 § och 16 §
första stycket 1�3 lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller för
försäkringsföreningar att Bolagsverket ska besluta att föreningen ska gå i
likvidation, om

1. föreningens hela försäkringsbestånd har överlåtits,
2. ett tillstånd att driva försäkringsrörelse för bestämd tid har gått ut utan

att något nytt tillstånd har beviljats, eller

3. tillståndet att driva försäkringsrörelse har återkallats utan att föreningen

i stället har fått ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag.

7 Senaste lydelse 2018:731.

8 Senaste lydelse 2018:1689.

9 Senaste lydelse 2018:731.

2019:766

background image

5

SFS

I de fall som avses i första stycket 3 ska Bolagsverket fatta beslutet om

likvidation så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att
ansökan eller anmälan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om
likvidation gäller omedelbart.

En fråga om likvidation enligt första stycket prövas på ansökan av

styrelsen, en styrelseledamot, den verkställande direktören, en förenings-
medlem eller en innehavare av förlagsandelar eller på anmälan av Finans-
inspektionen.

I ärenden enligt första stycket 3 ska 17 kap. 12 § lagen om ekonomiska

föreningar inte tillämpas.

14 kap.


1 §10 Ett försäkringsföretag (det överlåtande företaget) får helt eller delvis
överlåta sitt försäkringsbestånd till en annan försäkringsgivare (den över-
tagande försäkringsgivaren). �verlåtelse får ske till

1. ett svenskt försäkringsföretag,
2. en utländsk försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkrings-

rörelse i Sverige eller som är auktoriserad i ett land inom EES, eller

3. ett tjänstepensionsföretag.
Försäkringsbestånd får överlåtas även om det överlåtande företaget har

gått i likvidation.

2 §11 Ett avtal mellan försäkringsföretag om överlåtelse av försäkrings-
bestånd ska för att bli giltigt godkännas av stämman i det överlåtande före-
taget. Detsamma gäller för ett avtal om överlåtelse från ett försäkrings-
företag till ett tjänstepensionsföretag.

13 §12 Om överlåtelsen sker till ett försäkringsföretag, till en utländsk
försäkringsgivare med tillstånd att driva försäkringsrörelse i Sverige eller till
ett tjänstepensionsföretag ska, sedan överlåtelsen har verkställts, den över-
tagande försäkringsgivaren lämna en underrättelse om överlåtelsen till varje
försäkringstagare som berörs av den. Finansinspektionen får i ett enskilt fall
besluta på vilket sätt underrättelsen ska lämnas.

15 kap.


14 §13 Finansinspektionen får besluta att ägaren till ett kvalificerat innehav
av aktier vid stämman inte får företräda fler aktier än som motsvarar ett inne-
hav som inte är kvalificerat

1. om ägaren motverkar eller kan antas komma att motverka att

försäkringsaktiebolagets verksamhet drivs på ett sätt som är förenligt med
kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet,

2. om ägaren i väsentlig mån har åsidosatt skyldigheter i näringsverk-

samhet eller i andra ekonomiska angelägenheter eller gjort sig skyldig till
allvarlig brottslighet,

3. om ägaren är ett försäkringsholdingföretag eller ett blandat finansiellt

holdingföretag och dess ledning inte uppfyller de krav som ställs på
ledningen i ett sådant företag enligt 19 kap. 63 § första stycket denna lag
respektive 5 kap. 16 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella
konglomerat, eller

10 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

11 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

12 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

13 Senaste lydelse 2017:653.

2019:766

background image

6

SFS

4. om det finns skäl att anta att innehavet har samband med eller kan öka

risken för

a) penningtvätt enligt 1 kap. 6 § lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller

b) brott enligt 2 § 2, 3 § eller 4 § lagen (2002:444) om straff för

finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, såvitt avser brott
enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Om ägaren till ett kvalificerat innehav av aktier inte har ansökt om till-

stånd till ett förvärv som avses i 1 eller 2 §, får Finansinspektionen besluta
att ägaren vid stämman inte får företräda aktierna till den del de omfattas av
ett krav på tillstånd.

Om någon i strid med ett beslut av Finansinspektionen har ett kvalificerat

innehav av aktier, får innehavaren inte företräda aktierna vid stämman till
den del innehavet står i strid med beslutet.

18 kap.


12 §14 Finansinspektionen ska återkalla ett försäkringsföretags tillstånd,
om företaget

1. inte har anmälts för registrering inom föreskriven tid eller anmälan har

avskrivits eller avslagits genom ett beslut som har fått laga kraft,

2. har förklarat sig avstå från tillståndet,
3. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att företaget ska gå

i tvångslikvidation,

4. inte uppfyller minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska

uppfyllas av ett företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller
19 b §, och företagets finansiella saneringsplan är uppenbart otillräcklig,

5. inte inom tre månader från den tidpunkt då företaget inte längre

uppfyllde minimikapitalkravet eller ett kapitalkrav som ska uppfyllas av ett
företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b §, har vidtagit
de åtgärder som finns angivna i en godkänd finansiell saneringsplan, eller

6. får tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensions-

företag.

21 kap.


1 §15 Finansinspektionens beslut i ärenden enligt 17 kap. 13 § första
stycket och 18 kap. 25 § andra stycket samt beslut om sanktionsföre-
läggande får inte överklagas.

2 §16 Finansinspektionens beslut som avses i 11 kap. 1 § andra stycket 1
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2. För försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande bedriver verk-

samhet som avser tjänstepensionsförsäkringar gäller för den delen av
verksamheten, till och med den 31 december 2022, tillämpliga bestämmel-
ser i 1�7, 14, 16 och 17 kap. i den äldre lydelsen samt föreskrifter som har
meddelats med stöd av dessa bestämmelser. För verksamheten som avser
tjänstepensionsförsäkring gäller under angiven tid i övrigt tillämpliga
bestämmelser i 10�15 och 19 kap. denna lag.

14 Senaste lydelse 2015:700.

15 Senaste lydelse 2017:653.

16 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:700.

2019:766

background image

7

SFS

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tillämpningen enligt första stycket av bestämmelserna i
10 och 19 kap. denna lag på ett försäkringsföretags tjänstepensionsverk-
samhet.

För ett försäkringsföretag som avses i första stycket gäller bestämmel-

serna enligt det stycket även den del av försäkringsrörelsen som avser övrig
livförsäkringsverksamhet, om denna är av endast ringa omfattning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vad som avses med ringa omfattning enligt tredje stycket.

Ett försäkringsföretag som avses i första stycket får, efter anmälan till

Finansinspektionen, tillämpa denna lag även på verksamhet som avser
tjänstepensionsförsäkring.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2019:766