SFS 2019:767 Lag om ändring i lagen (2010:2044) om införande av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

SFS2019-767.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:2044) om införande av

försäkringsrörelselagen (2010:2043)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § lagen (2010:2044) om införande
av försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

7 §2 En understödsförening som före den 1 april 2011 är registrerad enligt
lagen (1972:262) om understödsföreningar får fortsätta att driva verksam-
heten och ska då omfattas av bestämmelserna i den lagen till utgången av år
2020 eller, om den driver sådan verksamhet som anges i 7 § tredje stycket
den lagen, till utgången av april 2020.

Om understödsföreningen dessförinnan har gett in en ansökan om till-

stånd enligt 2 kap. försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 2 kap. lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag, får den driva verksamheten vidare till
dess att ett beslut med anledning av en sådan ansökan har fått laga kraft. Om
en sådan ansökan inte har getts in i tid eller om den avslås, ska föreningen
träda i likvidation. Likvidationen ska handläggas enligt bestämmelserna i
lagen om understödsföreningar.

Har sådant förhållande inträffat som påkallar likvidation enligt andra

stycket och har inte inom sex veckor därefter i understödsföreningsregistret
införts uppgift om att föreningen trätt i likvidation, ska rätten på anmälan av
Finansinspektionen och efter föreningens hörande förklara att föreningen
ska träda i likvidation.

Bestämmelserna i 44 § lagen om understödsföreningar ska tillämpas vid

rättens handläggning av en anmälan enligt tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2019:316.

SFS

2019:767

Publicerad
den

26 november 2019