SFS 2019:770 Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

SFS2019-770.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 11 §§ lagen (2014:836) om
näringsförbud ska ha följande lydelse.

3 § Bestämmelserna i 4�9 §§ ska tillämpas på dem som faktiskt har utövat
ledningen av en näringsverksamhet som en juridisk person har bedrivit.

Bestämmelserna i 4�9 §§ ska alltid tillämpas på följande befattnings-

havare:

1. i kommanditbolag: komplementär,
2. i andra handelsbolag: bolagsman,
3. i aktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepen-

sionsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör
och vice verkställande direktör,

4. i sparbanker, ekonomiska föreningar, försäkringsföreningar och tjänste-

pensionsföreningar: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande
direktör och vice verkställande direktör,

5. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige:

företagsledare,

6. i europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och

suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande
direktör och vice verkställande direktör,

7. i utländska filialer som omfattas av lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.: verkställande direktör och vice verkställande direktör, och

8. i stiftelser som omfattas av 2 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078):

ledamot och suppleant i styrelsen samt, när en stiftelse har anknuten
förvaltning, sådana befattningshavare hos förvaltaren som anges i detta
stycke.

11 § Den som har näringsförbud får inte

1. driva näringsverksamhet,
2. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan

juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller

komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk
intressegruppering med säte i Sverige,

4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,
5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för
� ett aktiebolag,
� en ekonomisk förening,

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

SFS

2019:770

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:770

� en sparbank,
� ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensions-

bolag,

� en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening,
� en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,
� en pensionsstiftelse, eller
� en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet,
6. vara ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsyns-

organet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

7. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i
� ett aktiebolag,
� en ekonomisk förening,
� ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensions-

bolag,

� ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,
� en sparbank,
� en medlemsbank, eller
� en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,
8. vara företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med

säte i Sverige eller föreståndare enligt 2 § andra stycket lagen om utländska
filialer m.m.,

9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en

sådan juridisk person som anges i 3�5 eller vara firmatecknare för ett
utländskt bankföretags filial,

10. äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i

Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget
överstiger femtio procent,

11. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes

näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 3�5,

12. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en närings-

verksamhet som drivs av en närstående till honom eller henne eller där en
närstående har en sådan ställning som anges i 3 §, eller

13. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i den närings-

verksamhet där han eller hon har åsidosatt sina skyldigheter.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)