SFS 2019:771 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

SFS2019-771.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande

bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 9 § lagen (2016:1306) med
kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning ska
ha följande lydelse.

2 kap.
9 §
2 Med finansiellt företag avses i 7 och 8 §§

1. ett svenskt företag som är
a) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om

förvaltare av alternativa investeringsfonder,

b) börs enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
c) clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappers-

marknaden,

d) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värde-

pappersfonder,

e) försäkringsföretag som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043)

eller tjänstepensionsföretag som omfattas av lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag,

f) kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § 10 lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

g) värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmark-

naden, eller

h) värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värde-

papperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

2. ett utländskt företag som hör hemma utanför Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet och som, efter tillstånd från Finansinspektionen, från
filial i Sverige driver motsvarande verksamhet som ett företag som avses
i 1.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

2 Senaste lydelse 2017:707.

SFS

2019:771

Publicerad
den

26 november 2019