SFS 2019:773 Lag om ändring i lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution

SFS2019-773.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1219) om

försäkringsdistribution

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om för-

1

säkringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande
lydelse.

1 kap.
1 a §
I 1 kap. 16 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag och 8 kap.
6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions-
instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för
tjänstepensionsföretag och utländska tjänstepensionsinstitut.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

SFS

2019:773

Publicerad
den

26 november 2019