SFS 2019:776 Förordning om ändring i förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning)

SFS2019-776.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1982:756) om

Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av

Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m.

(IKFN-förordning)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1982:756) om Försvars-
maktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och
neutralitet, m.m. (IKFN-förordning) ska ha följande lydelse.

3 §1 Försvarsmakten ska

1. upptäcka och avvisa kränkningar av svenskt territorium och i samarbete

med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av tillträdes-
förordningen (1992:118),

2. skydda svenska fartyg och luftfartyg inom svenskt territorium samt på

eller över fritt hav,

3. medverka vid tillsynen av vattenområden av särskild betydelse för det

militära försvaret som har beslutats vara skyddsobjekt enligt skyddslagen
(2010:305),

4. medverka vid kontroll av sjöfarten och luftfarten inom svenskt

territorium,

5. medverka vid tillsynen av utländskt fiske inom svenskt territorium och

Sveriges ekonomiska zon, och

6. i övrigt vid behov biträda civila myndigheter vid ingripanden mot

fartyg eller luftfartyg i den utsträckning som anges i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Diamant
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:648.

SFS

2019:776

Publicerad
den

26 november 2019