SFS 2019:779 Förordning om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

SFS2019-779.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i delgivningsförordningen (2011:154)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 21 § delgivningsförordningen (2011:154) ska ha
följande lydelse.

21 §1 När Polismyndigheten anlitas för stämningsmannadelgivning ska
den ta ut en avgift på 1 000 kr. Avgiften ska bidra till att täcka verksam-
hetens kostnader. För avgiften gäller i övrigt bestämmelserna i 11�14 §§
avgiftsförordningen (1992:191).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Frida Göranson
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1185.

1

SFS

2019:779

Publicerad
den

26 november 2019