SFS 2019:781 Förordning om ändring i förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension

SFS2019-781.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1340) om

inkomstgrundad ålderspension

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (1998:1340) om inkomst-
grundad ålderspension ska ha följande lydelse.

8 §1 Pensionsmyndigheten ska årligen för varje åldersgrupp från 62 år och
uppåt beräkna och fastställa delningstal enligt 62 kap. 34�36 §§ socialför-
säkringsbalken.

Om pension börjar utges från en senare månad än den månad från vilken

delningstalet beräknats ska delningstalet för aktuell åldersgrupp beräknas på
följande sätt. För varje månad pensionsutbetalningen senareläggs ska del-
ningstalet minskas med en tolftedel av skillnaden mellan det delningstalet
och delningstalet som gäller för åldersgruppen som är ett år äldre.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2017:860.

SFS

2019:781

Publicerad
den

26 november 2019