SFS 2019:784 Lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

SFS2019-784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid

inskrivningsmyndigheter

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 § lagen (1984:404) om stämpel-
skatt vid inskrivningsmyndigheter ska ha följande lydelse.

6 §2 Skatteplikt föreligger inte vid

1) förvärv från make, om förvärvet sker i syfte att för sammanläggning

åstadkomma enhetliga lagfartsförhållanden för makarnas fasta egendom,

2) förvärv genom byte i den mån ersättningen utgörs av annan fast egen-

dom, om bytet sker för att åstadkomma en lämpligare fastighetsindelning
eller utgör ett led i åtgärder för jordbrukets eller skogsbrukets yttre rationa-
lisering,

3) sambruksförenings förvärv genom tillskott från medlem och samfällig-

hetsförenings förvärv enligt 5 § lagen (1973:1150) om förvaltning av sam-
fälligheter,

4) försäkrings- eller tjänstepensionsföretags förvärv från annat försäkrings-

eller tjänstepensionsföretag i samband med sådant avtal om övertagande av
det överlåtande företagets hela försäkringsbestånd som avses i 14 kap. 1 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller 11 kap. 1 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag,

5) förvärv av järnväg som ska inskrivas i särskild ordning, eller av mark

för sådan järnväg,

6) kommuns eller annan menighets förvärv av mark som enligt detaljplan

eller områdesbestämmelser ska användas för allmän plats, begravningsplats
eller för sådant ändamål som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) medför att byggnad för ändamålet ska anses som specialbyggnad,

7) förvärv av kronojord genom skatteköp eller annars på grund av skatte-

brev,

8) förvärv av ständig besittningsrätt till ett kronohemman eller ett krono-

nybygge, då på grund av förvärvet inrymning vinns i sådan rätt,

9) upplåtelse av tomträtt i en nybildad fastighet, vars mark tidigare helt

eller till övervägande del ingått i en fastighet som varit upplåten med tomt-
rätt till samme tomträttshavare, och

10) förvärv som annan än den som avses under 6 gör av mark för allmän

begravningsplats eller mark för sådan specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastig-
hetstaxeringslagen som är bårhus, krematorium eller byggnad som används
för skötsel av allmän begravningsplats.

1 Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46.

2 Senaste lydelse 2015:710.

SFS

2019:784

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:784

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)