SFS 2019:786 Lag om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.

SFS2019-786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:1427) om särskild premieskatt

för grupplivförsäkring, m.m.

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2�4 §§ lagen (1990:1427) om sär-
skild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. ska ha följande lydelse.

2 § Skattskyldiga är svenska försäkringsföretag, svenska tjänstepensions-
företag, utländska försäkringsföretag i fråga om verksamhet som drivs här i
landet, arbetsgivare och näringsidkare.

3 §2 Försäkrings- och tjänstepensionsföretag är skattskyldiga för premie
för grupplivförsäkring i den utsträckning förmånen av försäkringen enligt
11 kap. 19 § eller 15 kap. 9 § inkomstskattelagen (1999:1229) inte ska tas
upp som intäkt eller premien enligt 16 kap. 25 § samma lag ska dras av.

Staten är skattskyldig för belopp som utan att försäkring tecknats betalas

ut i ersättning enligt avtal som motsvarar försäkringsavtal som avses i första
stycket.

En annan arbetsgivare än staten är skattskyldig för belopp som utan att

försäkring tecknats betalas ut i ersättning, i den utsträckning ersättningen
utges enligt villkor och med belopp som i huvudsak motsvarar utbetalning
av staten enligt andra stycket.

Arbetsgivare och näringsidkare är skattskyldiga för premie för grupp-

livförsäkring som meddelats i en utomlands bedriven försäkringsrörelse i
den utsträckning betalning av premie på motsvarande försäkring till ett
svenskt försäkrings- eller tjänstepensionsföretag hade föranlett skattskyl-
dighet för det svenska försäkrings- eller tjänstepensionsföretaget enligt
första stycket.

4 §3 För skattskyldiga som avses i 3 § första stycket inträder skattskyldig-
het när premie tas emot. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 procent av
mottagen premie. Skatten uppgår till 45,00 procent av underlaget.

Har ett försäkrings- eller tjänstepensionsföretag för ett visst år tagit ut för

hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, ska
beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som mot-
svarar för högt uttagen premie.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

1 Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46.

2 Senaste lydelse 1999:1269.

3 Senaste lydelse 1997:942.

SFS

2019:786

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

2019:786

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic
(Finansdepartementet)