SFS 2019:787 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

SFS2019-787.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen
(1999:1229)2

dels att 2 kap. 1 och 4 b §§, 24 kap. 9 §, 28 kap. 10 §, 30 kap. 14 §,

39 kap. 2, 4, 13 och 13 a §§ och 58 kap. 4 och 15 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 4 d och 4 e §§, och

närmast före 2 kap. 4 d och 4 e §§ nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.
1 §
3 I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till
hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och
förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck

samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan
angivna paragrafer:

företagsledare i 56 kap. 6 §
försäkringsföretag i 4 d §
förvärvsinkomst i 1 kap. 5 §

ägarlägenhetsenhet i 15 §
ömsesidigt försäkringsföretag i 4 e §.

4 b §4 Europakooperativ, europeiska grupperingar för territoriellt sam-
arbete (EGTS), konsortier för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-kon-
sortier), försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar räknas som
ekonomiska föreningar.

Försäkringsföretag
4 d §
Tjänstepensionsföretag enligt lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag räknas som försäkringsföretag.

1 Prop. 2018/19:161, bet. 2019/20:SkU5, rskr. 2019/20:46.

2 Lagen omtryckt 2008:803.

3 Senaste lydelse 2018:1206.

4 Senaste lydelse 2014:1389.

SFS

2019:787

Publicerad
den

26 november 2019

background image

2

SFS

�msesidigt försäkringsföretag


4 e § �msesidigt tjänstepensionsbolag enligt lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag räknas som ömsesidigt försäkringsföretag.

24 kap.


9 §5 Ett företag som omfattas av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut
och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,
får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen
vid tillämpning av den förordningen.

Ett svenskt försäkringsföretag som omfattas av 7 kap. försäkringsrörelse-

lagen (2010:2043) eller av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag får
inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen
vid tillämpning av dessa lagar.

Ett utländskt försäkringsföretag som hör hemma i en stat inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet och som omfattas av Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande
och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II),
får inte dra av ränteutgifter på efterställda skulder som får ingå i kapitalbasen
vid tillämpning av nationell lagstiftning som genomför det direktivet.

Ett utländskt tjänstepensionsinstitut får inte dra av ränteutgifter på efter-

ställda skulder som får ingå i kapitalbasen vid tillämpning av nationell
lagstiftning som genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)
2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över
tjänstepensionsinstitut. Vad som avses med ett utländskt tjänstepensions-
institut framgår av 39 kap. 13 a §.

28 kap.


10 §6 I fråga om fondförsäkringar klass III som avses i 2 kap. 12 § för-
säkringsrörelselagen (2010:2043) eller 2 kap. 11 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag och andra avgiftsbaserade utfästelser, får avdrag som
beräknas enligt 8 § göras med högst ett belopp som motsvarar kostnaden för
att uppnå de förmånsnivåer som anges där genom annan pensionsförsäkring
än sådan som avses i dessa lagar.

30 kap.


14 § Om näringsverksamheten i en juridisk person tas över av en annan
juridisk person, får också periodiseringsfonderna tas över vid ombildningar
enligt 8 kap. sparbankslagen (1987:619) och vid överlåtelse av ett ömse-
sidigt livförsäkringsföretags eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolags hela
försäkringsbestånd till ett försäkringsaktie- eller tjänstepensionsaktiebolag
som bildats för ändamålet.

Vid en sådan ombildning av ekonomisk förening till aktiebolag som avses

i 42 kap. 20 §, får aktiebolaget ta över den ekonomiska föreningens periodi-
seringsfonder.

Bestämmelser om att periodiseringsfonder får tas över finns för kvalifice-

rade fusioner och fissioner i 37 kap. 18 §, för verksamhetsavyttringar i
38 kap. 15 § och för partiella fissioner i 38 a kap. 15 §.


5 Senaste lydelse 2018:1206.

6 Senaste lydelse 2011:68.

2019:787

background image

3

SFS

39 kap.


2 §7 Med livförsäkringsföretag avses

1. livförsäkringsföretag enligt 1 kap. 4 § försäkringsrörelselagen

(2010:2043) samt svenskt europabolag eller europakooperativ som bedriver
motsvarande verksamhet,

2. tjänstepensionsföretag enligt 1 kap. 3 § lagen (2019:742) om tjänste-

pensionsföretag samt svenskt europabolag eller europakooperativ som
bedriver motsvarande verksamhet, och

3. utländskt försäkringsföretag som bedriver livförsäkringsrörelse i

Sverige med stöd av lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Med skadeförsäkringsföretag avses annat försäkringsföretag än liv-

försäkringsföretag.

Utländska försäkringsföretag som bedriver försäkringsrörelse i Sverige

bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som företaget bedriver från
fast driftställe här. Som skadeförsäkringsföretag anses också en sådan
association som avses i 6 kap. 8 § andra stycket 1.

4 §8 Bestämmelserna i 3 § gäller inte till den del inkomsterna, premierna
och utgifterna hänför sig till försäkringar som i redovisningshänseende tas
upp som grupplivförsäkringar eller sådana sjuk- och olycksfallsförsäkringar
klass 1 och 2 som avses i 2 kap. 11 § första stycket försäkringsrörelselagen
(2010:2043) och klass I b och IV som avses i 2 kap. 12 § samma lag eller
2 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag. För dessa inkomster,
premier och utgifter gäller i stället 6�9 §§.

13 § Bestämmelser om försäkringsföretagens placeringstillgångar finns i
17 kap. 17, 18 och 20�21 §§.

13 a § Med utländskt tjänstepensionsinstitut avses ett institut som hör
hemma i en utländsk stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
och som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341
av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepen-
sionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

Utländska tjänstepensionsinstitut som bedriver verksamhet i Sverige

bedöms bara med hänsyn till den verksamhet som institutet bedriver från
fast driftställe här.

58 kap.


4 § En pensionsförsäkring ska ha meddelats

� i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige eller

i en försäkringsrörelse som bedrivs från ett fast driftställe i en utländsk stat
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av ett försäkringsföretag
som avses i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG
av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och
återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i den ursprungliga lydelsen, eller

� av ett tjänstepensionsföretag som driver verksamhet enligt lagen

(2019:742) om tjänstepensionsföretag.

7 Senaste lydelse 2011:68.

8 Senaste lydelse 2011:68.

2019:787

background image

4

SFS

15 §9 För fondförsäkringar klass III enligt 2 kap. 12 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) eller 2 kap. 11 § lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag ska det vid bedömningen enligt 11 och 14 §§ av utbetalningarnas
storlek under de första fem åren bortses från sådana förändringar av beloppen
som beror på fondandelarnas kursutveckling.

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.


På regeringens vägnar

PER BOLUND

Johanna Mihaic

(Finansdepartementet)


9 Senaste lydelse 2011:68.

2019:787