SFS 2019:793 Förordning om ändring i förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning

SFS2019-793.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1121) om

läkarvårdsersättning

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 5, 6, 7, 7 a, 9, 10 och 11 §§ och bilaga 1 till för-
ordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning ska ha följande lydelse.

5 §1 Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning
att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verk-
samhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i
tabellen.

Läkare

Normal-

arvode

kronor

Tids-

åtgång

minuter

Sammanlagt

mottaget

arvode kronor

Allmänmedicin

860

25

2 731 000

Anestesi och intensivvård

860

20

3 184 000

Barnmedicinska specialiteter

1 038

30

2 613 000

Hud- och könssjukdomar

860

20

3 116 000

Invärtesmedicinska specialiteter
m.m.

892

25

2 824 000

Reumatologi

1 305

35

2 605 000

Vissa opererande specialiteter

892

20

3 301 000

Obstetrik och gynekologi

1 107

25

3 193 000

Psykiatriska specialiteter

1 531

50

2 139 000

�gonsjukdomar

962

25

3 110 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

892

20

3 299 000

Onkologi

892

25

2 711 000

Neurologi

1 419

35

2 982 000

Läkare utan specialistkompetens

506

20

1 749 000

1 Senaste lydelse 2018:2067.

SFS

2019:793

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

6 §2 Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet
sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode en-
ligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de
belopp som anges i tabellen.

Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av läm-

nat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår
inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare

Reducerat

normalarvode

kronor

Ersättnings-

tak kronor

Allmänmedicin

429

3 376 000

Anestesi och intensivvård

429

4 982 000

Barnmedicinska specialiteter

518

3 466 000

Hud- och könssjukdomar

429

4 179 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m.

450

3 737 000

Reumatologi

652

3 821 000

Vissa opererande specialiteter

451

5 109 000

Obstetrik och gynekologi

558

4 282 000

Psykiatriska specialiteter

765

2 839 000

�gonsjukdomar

481

4 518 000

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

451

4 369 000

Onkologi

451

3 750 000

Neurologi

708

4 041 000

Läkare utan specialistkompetens

253

2 381 000


7 §3 För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som an-
ges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas
enkelt arvode med högst 285 kronor. Under de förutsättningar som anges i
6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 139 kronor.

7 a §4 Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt
arvode med 169 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas
reducerat enkelt arvode med högst 85 kronor.

9 §5 För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad
psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 988 kronor om behandlings-
tiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsätt-
ningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 497 kro-
nor.

10 §6 För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort
eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett

2 Senaste lydelse 2018:2067.

3 Senaste lydelse 2018:2067.

4 Senaste lydelse 2018:2067.

5 Senaste lydelse 2018:2067.

6 Senaste lydelse 2018:2067.

2019:793

background image

3

SFS

arvode om 873 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett ar-
vode om 439 kronor. Arvodet om 439 kronor lämnas dock även om ersätt-
ningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning
av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och
uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i
annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.

Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 451 kronor

utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första be-
hovet av kemiska medel med 461 kronor utöver arvodet enligt första stycket.
Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan
kostnad för patienten.

Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preven-

tivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.

Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt

mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §.

11 §7 Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde
lämnas tilläggsarvode med 285 kronor för medicinskt motiverade hem-
besök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggs-
arvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den
ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 22 kronor.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2018:2067.

2019:793

background image

4

SFS

Bilaga 18

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt

arvode enligt 8 §


�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Anestesi och intensivvård m.m.

101

Intravenös anestesiologisk läkemedelstillförsel
(inkluderar övervakning efter ingrepp)

2 663

2 143

102

Regional anestesi

2 284

1 823

103

Perioperativ anestesivård � innefattande pre-
operativ bedömning, inhalationsanestesi eller
balanserad intravenös anestesi samt tillsyn av
okomplicerat uppvakningsförlopp

4 820

3 848

104

Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad (inklu-
derar övervakning efter ingrepp)

2 947

2 345

105

Ganglieblockad eller intravenös sympaticus-
blockad. Anläggande av DCS/ryggmärgsnära
elstimulering

3 102

2 486

106

Smärtanalys. Förbehållet specialister i smärt-
lindring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

1 681

1 349

107

Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud

2 522

2 013

108

Triggerpunktsblockad

1 256

1 019

109

Algologisk känselundersökning, kvantitativ
(QST).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 681

1 349

Invärtesmedicinska specialiteter

202

Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 002

1 609

203

Pacemakerkontroll med programmerare. Funk-
tionstestning innefattande mätning och analys
av stimulationströsklar och sensitivitetsnivåer
samt statistik. Bedömning av batteristatus

2 002

1 609

207

Demensutredning som omfattar kognitiv anam-
nes, kognitivt status (inklusive Mini Mental Test
tillsammans med klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger demensliknan-
de symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 739

1 395

8 Senaste lydelse 2018:2067.

2019:793

background image

5

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

208

Omfattande arteriell utredning.
Utförlig anamnes inriktad på cirkulationsstör-
ning. BT-mätning i båda armar och ben med
manschett och Doppler. Beräkning av ankle-
brachial index. Sammanfattande utlåtande och
riskbedömning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 002

1 609

210

Insättande av insulinbehandling med pump.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 002

1 609

214

Eko-Doppler, färg-Doppler.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 687

2 143

215

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 155

1 728

217

Stress-eko.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 806

2 250

218

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 155

1 728

219

Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars blodtrycks-
registrering.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

220

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

221

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 884

1 503

222

Videocoloskopi

4 820

3 848

2019:793

background image

6

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

223

Videogastroskopi

3 398

2 723

224

Videosigmoideoskopi

3 752

3 006

225

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytter-
ligare ersättning om

616

498

226

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

2 002

1 609

Reumatologi

227

Behandling (inte intravenös) med TNF-
blockerare, immunmodulerande preparat eller
cytostatikapreparat. Avser inte kortison eller
metotrexat

1 780

889

228

Intravenös behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat eller cytostatika-
preparat

2 545

2 036

229

Ledinjektion under sterila betingelser med sam-
tidig tappning av led eller administration av
kortison i tre eller flera leder

2 546

2 036

Vissa opererande specialiteter

301

Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. analfissur
eller kontraktur

2 687

2 143

302

Exstirpation av anal- eller rektalpolyp

1 884

1 503

303

Excision av pilonidalsinus

3 102

2 486

304

Operation av gynecomasti

3 102

2 486

Tillägg för bilateral operation

2 325

1 871

305

Operation av tumör i ben, brosk eller underhud

2 545

2 036

306

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 947

2 344

307

Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik

3 102

2 486

308

Operation av hydrocele

2 687

2 143

309

Sutur av collateralligament

2 687

2 143

312

Avlösning av muskelfäste (epikondylit)

3 398

2 723

313

Cystoskopi

2 414

1 929

314

Senskideklyvning

2 947

2 345

För varje tillkommande senskideklyvning

2 214

1 764

315

Operation av analabscess eller fistel eller båda,
samt operation av hemorrojder och slemhinne-
prolaps (gäller inte gummiringsligatur)

3 102

2 486

318

Operation av varicer innebärande minst fyra
hudincisioner eller minst två perforantligaturer,
eller stripping av saphena magna på underbenet

2 687

2 143

319

Vasectomi

2 806

2 250

2019:793

background image

7

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

320

Borttagande av osteosyntesmaterial

3 102

2 486

321

Exstirpation av ganglion, bursa

4 024

3 232

322

Synovectomi i smärre leder

3 222

2 580

324

Dorsal tenosynovectomi i handled samt even-
tuell sentransferering

3 668

2 912

325

Excision av dupuytrens contractur,

ett finger

4 024

3 232

För varje tillkommande finger

2 947

2 345

326

Sentransferering

3 668

2 912

327

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion. Hit
ska hänföras t.ex. lambåplastik, fri transplanta-
tion av hudtransplantat eller sammansatt trans-
plantat och korrektion av medfödd defekt av
mer betydande omfattning hos barn

4 570

3 668

328

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifierade
atypier. Vidgad excision efter tidigare operation
av tumör enligt ovan

2 687

2 143

329

Hud- eller ärrplastik inklusive fotodokumenta-
tion där tidigare ärrbildning är omfattande och
utgör ett patologiskt tillstånd

3 398

2 723

330

Falangresektion vid hammartå,

avmejsling av exostos

3 398

2 723

För varje tillkommande tå

2 569

2 048

332

Neurolys medelst kirurgisk intervention av
carpaltunnelsyndrom eller exstirpation av
Mortons neurom.

4 024

3 232

Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurom enligt
åtgärd 332 utföres för två Mortons neurom utgår
75 % av ersättningen för den andra operationen.

Om neurolys medelst kirurgisk intervention av
carpaltunnelsyndrom enligt åtgärd 332 utföres
på både medianus samt ulnaris utgår 75 % av
ersättningen för den andra operationen

3 018

2 424

334

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 687

2 143

335

Excision av tre eller flera hudtumörer med
hudsutur

1 884

1 503

336

Operation av varicer med hög underbindning
och resektion av saphena magna och/eller liga-
tur och resektion av saphena parva samt even-
tuella exstirpationer

4 972

3 977

337

Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning av
residualurin.

2019:793

background image

8

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 806

2 250

338

Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid behov
adekvat åtgärd, t.ex. partiell meniskresektion.
�ndamålsenlig utrustning ska finnas inklusive
digital lagring av operationsfynd

5 219

4 178

339

Cystostomi, dvs. anläggande av suprapubisk
kateter

1 739

1 395

340

TUR-B vid G1-tumörer

3 752

3 006

341

Endoskopisk strikturbehandling

3 102

2 486

342

Lithotripsi, blåsevakuering

3 102

2 486

343

Sondering av uretra hos man

2 155

1 728

345

Operation av uretracaruncel eller skeneit

3 102

2 486

346

Operation av intrauretrala condylom

2 166

1 728

347

Operation av ljumskbråck

6 853

5 480

348

Operation av epigastricabråck

4 820

3 848

349

Operation av navelbråck

6 167

4 924

350

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 687

2 143

351

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 884

1 503

För varje tillkommande tå

1 409

1 124

352

Provexcision från arteria temporalis

1 884

1 503

353

Videogastroskopi

3 398

2 723

354

Videocoloskopi

4 820

3 848

355

Videosigmoideoskopi

3 752

3 006

356

Hallux valgusoperation (inte enbart avmejsling),
hallux rigidusoperation (debasering, cheilec-
tomi), korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang

4 570

3 658

För varje tillkommande åtgärd

3 408

2 735

357

Led- och senkirurgi. Resektion av metatarsal-
benhuvud, tenolys eller excision av partiell
ruptur

4 168

3 328

För varje tillkommande åtgärd

3 124

2 497

358

Operation av synstörande dermatochaloasis

2 687

2 143

Tillägg för bilateral operation

2 023

1 623

360

Om åtgärd inom gruppen opererande speciali-
teter utförs genom regional anestesi som lagts
av den opererande läkaren själv lämnas ytter-
ligare ersättning. �&tgärden kan inte användas
vid infiltrationsanestesi eller vid ledningsane-
stesi av finger och tå eller vid cystoskopi eller
prostatabiopsi

1 751

1 409

2019:793

background image

9

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

361

Om polypektomi utförs vid coloskopi, sig-
moideoskopi eller gastroskopi lämnas ytter-
ligare ersättning om

616

498

362

TRUL och prostatabiopsi

2 687

2 143

363

Blåshalsincision

4 570

3 658

364

Ablatio testis i lokal anestesi

4 570

3 658

366

Artrodes inklusive internfixation av stortå

5 101

4 071

367

Artrodes inklusive internfixation av fingerled
och småtår

4 570

3 658

För varje tillkommande tå/finger

3 419

2 735

368

CMC 1 interpositionsplastik

4 570

3 658

369

Transrektalt ultraljud.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 284

1 823

370

Testisbiopsi

2 687

2 143

371

Videocystoskopi

3 752

3 006

�&tgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma
operationstillfälle.

380

När 330 är en tillkommande åtgärd

2 558

2 048

381

När 356 är en tillkommande åtgärd

3 432

2 735

382

När 357 är en tillkommande åtgärd

3 124

2 510

383

När 367 är en tillkommande åtgärd

3 433

2 735

�&tgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma
besökstillfälle.

386

När 314 är en tillkommande åtgärd

2 214

1 764

387

När 332 är en tillkommande åtgärd

3 030

2 437

388

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

616

498

389

Behandling av analfissur med botulinumtoxin.
Läkemedlet ska rekvireras och inte förskrivas på
recept

3 820

3 057

Obstetrik och gynekologi

401

Exeres eller vacuumaspiration av spontanabort

2 687

2 143

402

Fraktioniserad abrasio

2 687

2 143

403

Hysteroskopi

2 687

2 143

404

Om polypektomi utförs vid hysteroskopi lämnas
ytterligare ersättning om

616

498

405

Diatermiloop-/laserkonisering

2 687

2 143

406

Abortingrepp

3 222

2 580

407

Cystoskopi

2 414

1 929

2019:793

background image

10

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

408

Medicinsk abort (inklusive läkemedel)

4 570

3 658

409

Om åtgärd inom gruppen obstetrik och gyneko-
logi utförs med PCB lämnas ytterligare ersätt-
ning om

1 884

1 503

410

Kolposkopi med provexcision vid utredning av
precancerösa och andra epitelförändringar
cervix, i vagina och vulva

1 884

1 503

412

Hydrosonografi av uterus

1 884

1 503

413

Operation av Bartolinicystafenestrering/exstir-
pation

1 884

1 503

414

Inkontinensutredning, träning av patient och
tillhandahållande av vaginalt inlägg.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 687

2 143

415

Endometriebiopsi

2 095

1 681

416

Tubarundersökning med ultraljud. Innefattar
genomspolning med särskild kontrast

4 570

3 658

417

Om injektion av botulinumtoxin utförs vid
cystoskopi lämnas ytterligare ersättning om

616

498

�gonsjukdomar

501

Pachymetri

1 551

1 243

502

Nedläggning av silikongummislang

2 806

2 250

503

Operation av pterygium

2 806

2 250

504

Excision av tumör i conj./ögonlock

2 284

1 823

505

Enklare tårvägsplastik

2 284

1 823

506

Operation av ektropion

2 806

2 250

507

Operation av entropion

2 806

2 250

508

Operation av ptos

4 820

3 848

510

Excision med sutur av ögonlockstumör

2 687

2 143

Tillägg för bilateral operation

2 023

1 623

511

Operation av synstörande dermatochalasis

2 687

2 143

Tillägg för bilateral operation

2 023

1 623

512

Fotokoagulering/laserbehandling, främre seg-
mentet

2 155

1 728

513

Fotokoagulering/laserbehandling, bakre seg-
mentet

2 687

2 143

514

Synfältsundersökning bilateralt med datorperi-
metri eller Goldman

1 551

1 243

515

�gonbottenfotografering bilateralt med foto-
dokumentation alternativt Optisk Coherens
Tomografi

1 551

1 243

2019:793

background image

11

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

�ron-, näs- och halssjukdomar m.m.

601

Punktion och spolning av bihåla

1 739

1 395

602

Omfattande sömnapnéundersökning
Detaljerad anamnes beträffande snarkning, and-
ningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet, alkohol-
vanor samt vikt. Fiberskopi av övre luftvägar.
Tolkning av resultat av sömnregistrering. Råd-
givning och behandlingsförslag.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 155

1 728

604

nCPAP-inträning, standard (med noninvasivbe-
handling)

2 155

1 728

605

FESS (funktionell endoskopisk kirurgi). Modern
näs- och bihålekirurgi som kräver speciella
kirurgiska instrument samt optik med ljuskälla

3 222

2 580

606

Exstirpation av tumör i munhåla och svalg

2 687

2 143

607

Permanent transmyringealt dränage

2 806

2 250

608

Larynxundersökning inkluderande stroboskopi
med videodokumentation

2 687

2 143

609

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 947

2 345

610

Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi

3 102

2 486

611

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 884

1 503

612

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

613

Omfattande sväljfunktionsanalys.
Funktionell undersökning av sväljningen med
fiberskop då patienten sväljer 4 olika konsisten-
ser från tjockt till helt vattentunt.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 225

1 776

2019:793

background image

12

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

614

Omfattande plastikkirurgisk rekonstruktion
inom huvud-hals-området. Hit ska hänföras t.ex.
lambåplastik, fri transplantation av hudtrans-
plantat eller sammansatt transplantat och kor-
rektion av medfödd defekt av mer betydande
omfattning hos barn

4 570

3 668

615

Operation inom huvud-hals-området av malign
hudtumör inkl. basaliom och hudförändringar
med PAD-verifierade atypier. Vidgad excision
efter tidigare operation av tumör enligt ovan

2 687

2 143

616

Excision inom huvud-hals-området av tre eller
flera hudtumörer med hudsutur

1 884

1 503

Onkologi m.m.

701

Intravenös cytostatikabehandling

2 284

1 823

Neurologi

801

EMG och ENeG med undersökning av lämpligt
antal muskler och nerver som bedöms nödvän-
dig för frågeställningen

3 222

2 580

802

Ultraljud, duplex carotis.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 002

1 609

803

Apomorfinbehandling.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 759

2 202

804

Demensutredning som omfattar kognitiv anam-
nes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test
tillsammans med klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger demensliknan-
de symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 739

1 395

805

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycksregistre-
ring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

Hud- och könssjukdomar

901

Fotokemoterapi med PUVA, behandling med
B-ljus, Buckybehandling eller PDT, avser första
besöket

1 884

1 503

902

Omfattande kirurgisk behandling av multipla
hudtumörer med kryokirurgi eller kombina-
tionsteknik eller excision/sutur av tre hud-
tumörer

2 687

2 143

2019:793

background image

13

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

903

Operation av malign hudtumör inklusive basa-
liom och hudförändringar med PAD-verifierade
atypier. Vidgad excision efter tidigare operation
av tumör enligt ovan

2 687

2 143

905

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika
testserier uppkommer högst två gånger per år
och patient

1 884

1 503

906

Behandling med TNF-blockerare, immunmodu-
lerande preparat, cytostatikapreparat eller reti-
noider.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient

2 545

2 036

907

Operation av tumör i underhud

2 545

2 036

908

Exstirpation av mjukdelstumörer i head and
neckområdet

2 947

2 344

Psykiatriska specialiteter

951

Gruppterapi/familjeterapi för högst sex
patienter

733/patient

592/patient

952

För ytterligare högst två patienter

414/patient

343/patient

953

Besök överstigande 2 x 50 minuter

3 102

2 486

Barnmedicinska specialiteter

961

Gastroskopi

2 155

1 728

962

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 155

1 728

963

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient, eller dynamisk spirometri efter ansträng-
ningsprovokation.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

964

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

2019:793

background image

14

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 884

1 503

965

Inhalationsbehandling av akut astma/obstruktiv
bronchit

2 002

1 609

966

Initial bedömning av barn med befarad neuro-
psykiatrisk störning/utvecklingsstörning. Tids-
åtgång minst 90 minuter per besök.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

3 042

2 437

Allmänmedicin

971

Demensutredning som omfattar kognitiv anam-
nes, kognitivt status (inkl. Mini Mental Test
tillsammans med klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger demensliknan-
de symtom, samt initialt EKG och remittering
till CT eller MR hjärna.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 739

1 395

972

Digital monitorering av blodtryck utanför mot-
tagning under 24 timmars blodtrycksregistre-
ring.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

973

Dynamisk spirometri med bronkodilatation vid
utredningar och vid uppföljning av astmapa-
tient. Dynamisk spirometri utan bronkodilata-
tion vid kontroll av KOL-patient men med
saturationsmätning.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

1 884

1 503

974

Omfattande allergologisk utredning.
Noggrann anamnes, provtagning med pricktest,
epicutantest eller serum-IgE/specifika IgE-anti-
kroppar. Noggrann rådgivning inklusive be-
handlings- och saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.

Ersättning för åtgärden lämnas högst en gång
per år och patient men om behov av olika test-
serier uppkommer högst två gånger per år och
patient

1 884

1 503

975

Excision av tre eller flera hudtumörer med hud-
sutur

1 884

1 503

976

Radikaloperation av nageltrång med resektion
av nagelroten

1 884

1 503

977

Inhalationsbehandling av akut astma/KOL

2 002

1 609

2019:793

background image

15

SFS

�&tgärder

Arvode
kronor

Reducerat
arvode
kronor

978

Bandspelar-EKG (långtids-EKG).

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 155

1 728

979

Datoriserat medicinskt arbetsprov.

Ersättning för åtgärden lämnas högst två gånger
per år och patient

2 155

1 728

2019:793