SFS 2019:795 Förordning om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

SFS2019-795.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikdataförordningen (2019:382)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 kap. 7 § vägtrafikdataförordningen (2019:382)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §
Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt
Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom
att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i Prümrådsbeslutet respek-
tive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till väg-
trafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är gemensam kontaktpunkt enligt artikel 6.1 i

kommissionens förordning (EU) nr 383/2012 av den 4 maj 2012 om fast-
ställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagrings-
medium (mikroprocessor).

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt
1. artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de
villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och
om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, och

2. artikel 21a i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010

om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, för
automatiska förfrågningar från utländska kontaktpunkter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Infrastrukturdepartementet)

SFS

2019:795

Publicerad
den

27 november 2019