SFS 2019:797 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning

SFS2019-797.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:881) om

kommunalekonomisk utjämning

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:881) om kommunal-
ekonomisk utjämning1

dels att bilagan till förordningen ska upphöra att gälla,
dels att 2�9, 13�21, 23�26 och 29 §§, rubrikerna närmast före 6�9, 13�15,

20�21, 25 a, 25 b § och 26 §§ och rubrikerna närmast efter 5, 20 a och nya
25 c §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas 31 nya paragrafer, 6 a�6 g, 7 a�7 e, 8 a�8 e, 9 a�

12, 13 a, 14 a�14 f, 22, 25 c och 26 a §§, en bilaga och närmast före 6 a�6 g,
7 a�7 e, 8 a�8 e, 9 a�12, 13 a, 14 a�14 f, 16�19, 22�25, 25 c och 26 a §§ och
närmast efter 6 g, 7 e, 8 e, 9 a, 13 a, 15 och 25 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

2 §2 Vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner och för
regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Region

Stockholms

19,05

10,03

Uppsala

19,14

9,94

Södermanlands

19,87

9,21

�stergötlands

18,93

10,15

Jönköpings

19,14

9,94

Kronobergs

19,77

9,31

Kalmar

20,36

8,72

Blekinge

19,11

9,97

Skåne

19,70

9,38

Hallands

19,28

9,80

Västra Götalands

19,41

9,67

Värmlands

19,97

9,11

�rebro

19,00

10,08

Västmanlands

20,19

8,89

1 Senaste lydelse av bilagan 2018:1901.

2 Senaste lydelse 2018:1901.

SFS

2019:797

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

Dalarnas

19,52

9,56

Gävleborgs

19,31

9,77

Västernorrlands

21,04

8,04

Jämtlands

20,17

8,91

Västerbottens

20,55

8,53

Norrbottens

20,45

8,63

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 19,60 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsbidrag för kommuner.

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 9,48 procent vid

beräkning av inkomstutjämningsbidrag för regioner.

3 §3 Vid beräkning av inkomstutjämningsavgifter för kommuner och för
regioner ska följande länsvisa skattesatser tillämpas.

Län

Kommuner

Region

Stockholms

16,98

9,51

Uppsala

17,07

9,42

Södermanlands

17,80

8,69

�stergötlands

16,86

9,63

Jönköpings

17,07

9,42

Kronobergs

17,70

8,79

Kalmar

18,29

8,20

Blekinge

17,04

9,45

Skåne

17,63

8,86

Hallands

17,21

9,28

Västra Götalands

17,34

9,15

Värmlands

17,90

8,59

�rebro

16,93

9,56

Västmanlands

18,12

8,37

Dalarnas

17,45

9,04

Gävleborgs

17,24

9,25

Västernorrlands

18,97

7,52

Jämtlands

18,10

8,39

Västerbottens

18,48

8,01

Norrbottens

18,38

8,11

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 17,54 procent

vid beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner.

För en kommun som inte ingår i en region är skattesatsen 8,95 procent vid

beräkning av inkomstutjämningsavgift för regioner.

3 Senaste lydelse 2018:1901.

2019:797

background image

3

SFS

4 § Inkomstutjämningsbidrag och inkomstutjämningsavgift ska anges i
kronor per invånare i kommunen respektive regionen och avrundas till
närmaste hela krontal.

5 §4 Standardkostnaden ska beräknas utifrån befolkningsuppgifter per den
31 december två år före utjämningsåret, anges i kronor per invånare och
avrundas till närmaste hela krontal. Standardkostnaden ska, utom i fråga om
16 § 1 och 2 och 25 a §, beräknas i utjämningsårets prisnivå utifrån utveck-
lingen av konsumentprisindex med fast ränta.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Standardkostnad för förskola, fritidshem och annan pedagogisk

verksamhet5


6 §6 En kommuns standardkostnad för förskola, fritidshem och sådan
pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) ska
beräknas genom att summera

1. åldersersättningar för barn i åldern 1�5 år respektive 6�12 år,
2. tillägg eller avdrag för skillnader i behov av förskola för barn i åldern

1�5 år,

3. tillägg eller avdrag för skillnader i behov av fritidshem för barn i åldern

6�12 år,

4. tillägg eller avdrag för socioekonomiska skillnader för barn i åldern

1�5 år,

5. tillägg eller avdrag för gles bebyggelse,
6. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i förskola, fritidshem

och annan pedagogisk verksamhet, och

7. tillägg eller avdrag för förändringar av antalet barn i åldern 1�5 år.

�&ldersersättningar för barn i åldern 1�5 år respektive 6�12 år


6 a § �&ldersersättningarna enligt 6 § 1 ska beräknas enligt följande. An-
delen barn i respektive åldersgrupp i kommunen multipliceras med den
beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet.

Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp

beräknas utifrån de genomsnittliga standardkostnaderna för förskola och
pedagogisk omsorg respektive för fritidshem och pedagogisk omsorg per
invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Behov av förskola


6 b § Tillägg eller avdrag enligt 6 § 2 ska beräknas enligt följande. �&lders-
ersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1�5 år multipliceras med ett index
för behov av förskola. Därefter minskas produkten med åldersersättningen
för barn i åldern 1�5 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat
avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga
avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för behov av förskola anges i bilagan till denna förordning.

4 Senaste lydelse 2018:1901.

5 Senaste lydelse 2011:680

6 Senaste lydelse 2013:976.

2019:797

background image

4

SFS

Behov av fritidshem


6 c § Tillägg eller avdrag enligt 6 § 3 ska beräknas enligt följande. �&lders-
ersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 6�12 år multipliceras med ett index
för behov av fritidshem. Därefter minskas produkten med åldersersättningen
för barn i åldern 6�12 år. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat
avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga
avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för behov av fritidshem anges i bilagan till denna förordning.

Socioekonomiska skillnader för barn i åldern 1�5 år


6 d § Tillägg eller avdrag enligt 6 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att ett socioekonomiskt index multipliceras med fem pro-
cent av åldersersättningen enligt 6 § 1 för barn i åldern 1�5 år. Samtliga
kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att
summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Beräkningen av det socioekonomiska indexet framgår av bilagan till

denna förordning.

Gles bebyggelse


6 e § Tillägg eller avdrag enligt 6 § 5 ska beräknas enligt följande. Ett
glesbygdsindex för förskola multipliceras med åldersersättningen enligt
6 § 1 för barn i åldern 1�5 år. Produkten minskas sedan med ålderser-
sättningen för barn i åldern 1�5 år. Samtliga kommuner får därefter ett
invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att
summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Glesbygdsindex för förskola anges i bilagan till denna förordning.


Lönekostnadsskillnader i förskola, fritidshem och annan pedagogisk

verksamhet


6 f § Tillägg eller avdrag enligt 6 § 6 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att den del av kommunens löneindex som överstiger 100
multipliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga
kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att
summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 6 § 1�5 multi-

plicerad med lönekostnadsandelen för förskola, fritidshem och annan peda-
gogisk verksamhet.

Löneindex och lönekostnadsandel för förskola, fritidshem och annan

pedagogisk verksamhet anges i bilagan till denna förordning.

Förändringar av antalet barn i åldern 1�5 år


6 g § Tillägg eller avdrag enligt 6 § 7 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas så att den del av ökningen av antalet barn i åldern 1�5 år i
kommunen under en femårsperiod som överstiger ökningen i landet under
samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättnings-
belopp som uppgår till 13 000 kronor per barn i 2016 års prisnivå.
Motsvarande gäller om antalet barn i åldern 1�5 år i kommunen minskat
samtidigt som antalet barn i åldersgruppen minskat i landet under samma
period. Om antalet barn i åldern 1�5 år i en kommun minskat när antalet
barn i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet barn i
åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen
i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med

2019:797

background image

5

SFS

ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med ut-
vecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämnings-
året. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som
beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan

antalet barn i åldern 1�5 år i kommunen den 31 december sju år före ut-
jämningsåret och antalet barn i åldern 1�5 år i kommunen den 31 december
två år före utjämningsåret.

Förskoleklass och grundskola

Standardkostnad för förskoleklass och grundskola


7 §7 En kommuns standardkostnad för förskoleklass och grundskola ska
beräknas genom att summera

1. åldersersättning,
2. tillägg eller avdrag för modersmålsundervisning och undervisning i

svenska som andraspråk,

3. tillägg eller avdrag för merkostnader för små skolor och skolskjutsar,
4. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i förskoleklass och

grundskola, och

5. tillägg eller avdrag för förändringar av antalet barn i åldern 6�15 år.

�&ldersersättning för förskoleklass och grundskola


7 a § �&ldersersättning enligt 7 § 1 ska beräknas genom att andelen barn i
åldrarna 6 respektive 7�15 år i kommunen multipliceras med den beräknade
genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp i landet. Därefter
summeras dessa produkter.

Den beräknade genomsnittskostnaden per barn i respektive åldersgrupp

beräknas utifrån den genomsnittliga standardkostnaden för förskoleklass
och grundskola per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Modersmålsundervisning och undervisning i svenska som andraspråk


7 b § Tillägg eller avdrag enligt 7 § 2 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att andelen barn i åldern 7�15 år som är födda utanför
Sverige, Norge eller Danmark eller vars båda föräldrar är födda utanför
dessa länder i kommunen multipliceras med en genomsnittlig kostnad per
barn i åldern 7�15 år i landet för modersmålsundervisning och undervisning
i svenska som andraspråk. Samtliga kommuner får därefter ett invånar-
baserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan
av tilläggen.

Beräkningen av den genomsnittliga kostnaden för modersmålsunder-

visning och undervisning i svenska som andraspråk per barn i åldern 7�15
år framgår av bilagan till denna förordning.

Små skolor och skolskjutsar


7 c § Tillägg eller avdrag enligt 7 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett
glesbygdsindex för förskoleklass och grundskola multipliceras med ålders-
ersättningen enligt 7 § 1. Produkten minskas sedan med åldersersättningen.
Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller
avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar
summan av tilläggen.

7 Senaste lydelse 2013:976.

2019:797

background image

6

SFS

Glesbygdsindex för förskoleklass och grundskola anges i bilagan till

denna förordning.

Lönekostnadsskillnader i förskoleklass och grundskola


7 d § Tillägg och avdrag enligt 7 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras
med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner
får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av av-
dragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 7 § 1�3,

multiplicerad med lönekostnadsandelen för förskoleklass och grundskola.

Löneindex och lönekostnadsandel för förskoleklass och grundskola anges

i bilagan till denna förordning.

Förändringar av antalet barn i åldern 6�15 år


7 e § Tillägg eller avdrag enligt 7 § 5 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas så att den del av ökningen av antalet barn i åldern 6�15 år i en
kommun som under en femårsperiod överstiger ökningen i landet under
samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättnings-
belopp som uppgår till 15 600 kronor per barn i 2016 års prisnivå. Mot-
svarande gäller om antalet barn i åldern 6�15 år i kommunen minskat
samtidigt som antalet barn i åldersgruppen minskat i landet under samma
period. Om antalet barn i åldern 6�15 år i en kommun minskat när antalet
barn i samma åldersgrupp ökat i landet eller ökat när antalet barn i
åldersgruppen minskat i landet, ska den del av minskningen eller ökningen
i kommunen som överstiger två procentenheter multipliceras med
ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas varje år upp med ut-
vecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två år före utjämnings-
året. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som
beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan

antalet barn i åldern 6�15 år i kommunen den 31 december sju år före utjäm-
ningsåret och antalet barn i åldern 6�15 år i kommunen den 31 december två
år före utjämningsåret.

Gymnasieskola


Standardkostnad för gymnasieskola


8 §8 En kommuns standardkostnad för gymnasieskola ska beräknas genom
att summera

1. åldersersättning,
2. tillägg eller avdrag för resor, inackordering och små gymnasieskolor,
3. tillägg eller avdrag för programval,
4. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i gymnasieskola, och
5. tillägg eller avdrag för förändringar av antalet ungdomar i åldern 16�

18 år.

�&ldersersättning för gymnasieskola


8 a § �&ldersersättningen enligt 8 § 1 ska beräknas genom att andelen
ungdomar i åldern 16�18 år i kommunen multipliceras med den beräknade
genomsnittskostnaden per ungdom i åldersgruppen i landet.

8 Senaste lydelse 2013:976.

2019:797

background image

7

SFS

Den beräknade genomsnittskostnaden per ungdom beräknas utifrån den

genomsnittliga standardkostnaden för gymnasieskola per invånare, som
anges i bilagan till denna förordning.

Merkostnader för resor, inackordering och små gymnasieskolor


8 b § Tillägg eller avdrag enligt 8 § 2 ska beräknas enligt följande. Ett
glesbygdsindex för gymnasieskola multipliceras med åldersersättningen
enligt 8 § 1. Produkten minskas sedan med åldersersättningen. Samtliga
kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget,
som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av
tilläggen.

Glesbygdsindex för gymnasieskola anges i bilagan till denna förordning.

Programval


8 c § Tillägg eller avdrag enligt 8 § 3 ska beräknas som ett genomsnitt av
kommunens programvalsfaktor två respektive tre år före utjämningsåret.

Hur programvalsfaktorn beräknas framgår av bilagan till denna förord-

ning.

Lönekostnadsskillnader i gymnasieskola


8 d § Tillägg eller avdrag enligt 8 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras
med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner
får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av av-
dragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 8 § 1�3,

multiplicerad med lönekostnadsandelen för gymnasieskola.

Löneindex och lönekostnadsandel för gymnasieskola anges i bilagan till

denna förordning.

Förändringar av antalet ungdomar i åldern 16�18 år


8 e § Tillägg eller avdrag enligt 8 § 5 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att den del av ökningen av antalet ungdomar i åldern 16�
18 år i en kommun under en femårsperiod som överstiger ökningen i landet
under samma period med två procentenheter multipliceras med ett er-
sättningsbelopp som uppgår till 15 600 kronor per ungdom i 2016 års pris-
nivå. Motsvarande gäller om antalet ungdomar i åldern 16�18 år i kom-
munen minskat samtidigt som antalet ungdomar i åldersgruppen minskat i
landet under samma period. Om antalet ungdomar i åldern 16�18 år i en
kommun minskat när antalet ungdomar i samma åldersgrupp ökat i landet
eller ökat när antalet ungdomar i åldersgruppen minskat i landet, ska den del
av minskningen eller ökningen i kommunen som överstiger två procent-
enheter multipliceras med ersättningsbeloppet. Ersättningsbeloppet räknas
varje år upp med utvecklingen av konsumentprisindex med fast ränta till två
år före utjämningsåret. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat
avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av
tilläggen.

Förändringen under en femårsperiod beräknas som skillnaden mellan

antalet ungdomar i åldern 16�18 år i kommunen den 31 december sju år före
utjämningsåret och antalet ungdomar i åldern 16�18 år i kommunen den
31 december två år före utjämningsåret.

2019:797

background image

8

SFS

Individ- och familjeomsorg


Standardkostnad för individ- och familjeomsorg


9 §9 En kommuns standardkostnad för individ- och familjeomsorg ska
beräknas genom att ett modellberäknat värde multipliceras med en
korrigeringsfaktor. Därefter ska tillägg eller avdrag göras för lönekostnads-
skillnader.

För att få fram det modellberäknade värdet ska följande variabler

användas:

� andelen barn och ungdomar i åldern 0�19 år som lever i hushåll med låg

inkomststandard justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd i
kommunen,

� andelen lågutbildade personer födda i Sverige i åldern 20�40 år i

kommunen,

� roten ur tätortsbefolkningen i kommunen,
� andelen av befolkningen boende i flerfamiljshus byggda 1965�1975 i

kommunen,

� ohälsotal i kommunen, och
� en variabel för justering av inkomsteffekt som beror på gränspendling

till Norge och Danmark i kommunen.

Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att det modellberäknade värdet,

som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret,
överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och
familjeomsorg.

Den genomsnittliga standardkostnaden för individ- och familjeomsorg

samt hur det modellberäknade värdet och korrigeringsfaktorn närmare
beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

Lönekostnadsskillnader i individ- och familjeomsorg


9 a § Tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader enligt 9 § första
stycket ska beräknas enligt följande. Tillägg beräknas genom att den del av
löneindexet som överstiger 100 multipliceras med den justerade löne-
kostnaden dividerad med 100. Samtliga kommuner får därefter ett invånar-
baserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan
av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som produkten av det modell-

beräknade värdet, korrigeringsfaktorn och lönekostnadsandelen för individ-
och familjeomsorg.

Löneindex och lönekostnadsandel för individ- och familjeomsorg anges i

bilagan till denna förordning.

Kommunal vuxenutbildning


Standardkostnad för kommunal vuxenutbildning


10 §10 En kommuns standardkostnad för kommunal vuxenutbildning ska
beräknas genom att summera

1. kostnad för behov av vuxenutbildning på grundläggande nivå,
2. kostnad för behov av vuxenutbildning på gymnasial nivå,
3. kostnad för behov av svenska för invandrare, och
4. tillägg eller avdrag för sysselsättning.

9 Senaste lydelse 2013:976.

10 Tidigare 10 § upphävd genom 2013:976.

2019:797

background image

9

SFS

Kostnader för behov av vuxenutbildning på grundläggande nivå


11 §11 Kostnaden enligt 10 § 1 ska beräknas genom att antalet personer i
åldern 20�56 år utan grundläggande utbildningsnivå i kommunen multi-
pliceras med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp i
landet och divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år
före utjämningsåret.

Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån

den genomsnittliga standardkostnaden för vuxenutbildning på grund-
läggande nivå per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Kostnader för behov av vuxenutbildning på gymnasial nivå


12 §12 Kostnaden enligt 10 § 2 ska beräknas genom att antalet personer i
åldern 20�56 år utan gymnasial utbildningsnivå i kommunen multipliceras
med den genomsnittliga kostnaden per person i denna målgrupp i landet och
divideras med befolkningen i kommunen den 31 december två år före
utjämningsåret.

Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån

den genomsnittliga standardkostnaden för vuxenutbildning på gymnasial
nivå per invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Kostnader för behov av svenska för invandrare


13 §13 Kostnaden enligt 10 § 3 ska beräknas genom att antalet personer i
åldern 20�64 år som haft uppehållstillstånd i mindre än fem år i kommunen,
med undantag för de första två åren efter mottagandet i en kommun för
personer som omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning
för insatser för vissa utlänningar, multipliceras med den genomsnittliga
kostnaden per person i denna målgrupp och divideras med befolkningen i
kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.

Den genomsnittliga kostnaden per person i målgruppen beräknas utifrån

den genomsnittliga standardkostnaden för svenska för invandrare per
invånare, som anges i bilagan till denna förordning.

Sysselsättning


13 a § Tillägg eller avdrag enligt 10 § 4 ska beräknas enligt följande.
Summan av 10 § 1�3 multipliceras med kvoten av andelen personer som
förvärvsarbetar eller bedriver eftergymnasiala studier i landet i åldern 20�
64 år och samma andel i kommunen. Produkten minskas sedan med summan
av 10 § 1�3. Därefter får samtliga kommuner ett invånarbaserat avdrag till
tillägget eller avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag mot-
svarar summan av tilläggen.

�ldreomsorg


Standardkostnad för äldreomsorg


14 §14 En kommuns standardkostnad för äldreomsorg ska beräknas genom
att summera

1. korrigerad åldersersättning,
2. tillägg eller avdrag för skillnader i dödlighet,
3. tillägg eller avdrag för personer födda utanför Norden,

11 Tidigare 11 § upphävd genom 2013:976.

12 Tidigare 12 § upphävd genom 2013:976.

13 Senaste lydelse 2016:1089.

14 Senaste lydelse 2013:976.

2019:797

background image

10

SFS

4. tillägg eller avdrag för institutionsboende i glesbygd,
5. tillägg eller avdrag för hemtjänst i glesbygd, och
6. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i äldreomsorg.


Korrigerad åldersersättning


14 a § Den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1 ska beräknas
enligt följande. Andelen sammanboende respektive ensamboende personer
i kommunen i åldersgrupperna 65�79, 80�89 samt 90 år eller äldre multi-
pliceras med en genomsnittlig kostnad per person för respektive ålders-
grupp. Därefter summeras produkterna för respektive åldersgrupp till en
åldersersättning som multipliceras med en korrigeringsfaktor.

Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att åldersersättningen, som vägts

med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret, överens-
stämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg.

Den genomsnittliga kostnaden per person för respektive åldersgrupp, den

genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg samt hur korrigerings-
faktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

Skillnader i dödlighet


14 b § Tillägg eller avdrag enligt 14 § 2 ska beräknas utifrån skillnaden
mellan faktiskt och förväntat antal avlidna personer i kommunen under en
femårsperiod och den korrigerade åldersersättningen enligt 14 § 1 per
person i åldern 65 år och äldre i kommunen. Samtliga kommuner får därefter
ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som beräknas så att
summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Hur tillägg och avdrag för skillnader i dödlighet närmare beräknas fram-

går av bilagan till denna förordning.

Personer födda utanför Norden


14 c § Tillägg eller avdrag enligt 14 § 3 ska beräknas enligt följande.
Tillägg beräknas genom att varje kommun får ett tillägg med fem procent av
genomsnittskostnaden per person i åldern 65 år eller äldre för andelen
personer i åldersgruppen i kommunen som är födda utanför Norden.
Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så
att summan av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Genomsnittskostnaden per person i åldersgruppen beräknas utifrån den

genomsnittliga standardkostnaden för äldreomsorg per invånare, som anges
i bilagan till denna förordning.

Institutionsboende i glesbygd


14 d § Tillägg eller avdrag enligt 14 § 4 ska beräknas enligt följande.
Tillägg beräknas för de kommuner som har en glesbygdsfaktor som är lägre
än 0,8. Glesbygdsfaktorn baseras på tätortsgrad och antalet invånare per
kvadratkilometer. Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat av-
drag, som beräknas så att summan av avdragen motsvarar summan av
tilläggen.

Hur beräkningarna görs framgår av bilagan till denna förordning.


Hemtjänst i glesbygd


14 e § Tillägg eller avdrag enligt 14 § 5 ska beräknas enligt följande. Ett
glesbygdsindex multipliceras med den korrigerade åldersersättningen enligt
14 § 1. Därefter minskas produkten med den korrigerade åldersersättningen.

2019:797

background image

11

SFS

Samtliga kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller
avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar sum-
man av tilläggen.

Glesbygdsindex för äldreomsorg anges i bilagan till denna förordning.


Lönekostnadsskillnader i äldreomsorg


14 f § Tillägg eller avdrag enligt 14 § 6 ska beräknas enligt följande.
Tillägg beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multi-
pliceras med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga
kommuner får därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att sum-
man av avdragen motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 14 § 1�5 multi-

plicerad med lönekostnadsandelen för äldreomsorg.

Löneindex och lönekostnadsandel för äldreomsorg anges i bilagan till

denna förordning.

Infrastruktur och skydd


15 §15 En kommuns standardkostnad för infrastruktur och skydd ska
beräknas genom att summera

1. klimattillägg för gator och vägar,
2. ortstillägg för gator och vägar, och
3. tillägg för räddningstjänst.
Ortstillägg, klimattillägg och tillägg för räddningstjänst anges i bilagan

till denna förordning.

Verksamhetsövergripande kostnader


Standardkostnad för verksamhetsövergripande kostnader


16 § En kommuns standardkostnad för verksamhetsövergripande kost-
nader ska beräknas genom att summera

1. tillägg för befolkningsminskning,
2. tillägg för eftersläpning av intäkter,
3. tillägg eller avdrag för uppvärmning,
4. tillägg eller avdrag för byggnation, och
5. tillägg för administration.

Befolkningsminskning


17 § Tillägg enligt 16 § 1 ska beräknas så att den del av befolknings-
minskningen i kommunen, räknat i antal personer under en tioårsperiod, som
överstiger två procentenheter multipliceras med ett ersättningsbelopp som
uppgår till 200 kronor per invånare.

Befolkningsminskning under en tioårsperiod ska beräknas som skillnaden

mellan befolkningen i kommunen den 31 december tolv år före utjämnings-
året och befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämnings-
året.

Eftersläpning av intäkter


18 §16 Tillägg enligt 16 § 2 ska beräknas för kommuner som under en
fyraårsperiod haft en befolkningsökning med i genomsnitt minst 1,2 procent
per år och där antalet invånare från och med den 1 november två år före

15 Senaste lydelse 2013:976.

16 Senaste lydelse 2013:976.

2019:797

background image

12

SFS

utjämningsåret till och med den 1 november året före utjämningsåret ökat
med minst 1,2 procent.

Befolkningsökningen under en fyraårsperiod ska beräknas som skillnaden

mellan befolkningen i kommunen den 1 november sex år före utjämnings-
året och befolkningen i kommunen den 1 november två år före utjämnings-
året.

Hur tillägget närmare beräknas framgår av bilagan till denna förordning.

Uppvärmning


19 §17 Tillägg eller avdrag enligt 16 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett
uppvärmningsindex multipliceras med ett ersättningsbelopp som uppgår till
356 kronor i 2016 års prisnivå. Produkten minskas sedan med ersättnings-
beloppet.

Uppvärmningsindex anges i bilagan till denna förordningen.


Byggnation


20 §18 Tillägg eller avdrag enligt 16 § 4 ska göras enligt bilagan till denna
förordning.

Administration19


20 a §20 Tillägg enligt 16 § 5 ska göras enligt bilagan till denna för-
ordning.

Hälso- och sjukvård


Standardkostnad för hälso- och sjukvård


21 §21 En regions standardkostnad för hälso- och sjukvård ska beräknas
genom att summera

1. korrigerad kostnad för befolkningens vårdbehov,
2. tillägg eller avdrag för hälso- och sjukvård i glesbygd,
3. tillägg eller avdrag för bemanning i glesbygd, och
4. tillägg eller avdrag för lönekostnadsskillnader i hälso- och sjukvård.


Korrigerad kostnad för befolkningens vårdbehov


22 §22 Den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov enligt
21 § 1 ska beräknas enligt följande. Befolkningen delas in i olika grupper
enligt bilagan till denna förordning. Antalet personer i respektive grupp den
31 december tre år före utjämningsåret i varje region multipliceras med den
genomsnittliga kostnaden för respektive grupp och summeras till en
genomsnittlig kostnad för befolkningens vårdbehov. Summan divideras med
antalet invånare i regionen den 31 december tre år före utjämningsåret och
multipliceras därefter med en korrigeringsfaktor.

Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att den genomsnittliga kostnaden

för befolkningens vårdbehov, som vägts med befolkningen den 31 december
två år före utjämningsåret, överensstämmer med den genomsnittliga
standardkostnaden för hälso- och sjukvård.

17 Senaste lydelse 2005:810.

18 Senaste lydelse 2013:976.

19 Senaste lydelse 2007:1271.

20 Senaste lydelse 2013:976.

21 Senaste lydelse 2013:976.

22 Tidigare 22 § upphävd genom 2013:976.

2019:797

background image

13

SFS

Den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård samt hur

korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår av bilagan till denna förord-
ning.

Hälso- och sjukvård i glesbygd


23 §23 Tillägg eller avdrag enligt 21 § 2 ska beräknas enligt följande. Ett
index för vård i glesbygd multipliceras med den korrigerade kostnaden för
befolkningens vårdbehov enligt 21 § 1. Därefter minskas produkten med
den korrigerade kostnaden för befolkningens vårdbehov. Samtliga regioner
får därefter ett invånarbaserat avdrag från tillägget eller avdraget, som
beräknas så att summan av samtliga avdrag motsvarar summan av tilläggen.

Index för vård i glesbygd anges i bilagan till denna förordning.

Bemanning i glesbygd


24 §24 Tillägg eller avdrag enligt 21 § 3 ska beräknas enligt följande. Ett
index för bemanning i glesbygd multipliceras med summan av den korrige-
rade kostnaden för befolkningens vårdbehov och tillägg eller avdrag för vård
i glesbygd. Därefter minskas produkten med summan av den korrigerade
kostnaden för befolkningens vårdbehov och tillägg eller avdrag för vård i
glesbygd. Samtliga regioner får därefter ett invånarbaserat avdrag från
tillägget och avdraget, som beräknas så att summan av samtliga avdrag
motsvarar summan av tilläggen.

Index för bemanning i glesbygd anges i bilagan till denna förordning.


Lönekostnadsskillnader i hälso- och sjukvård


25 § Tillägg eller avdrag enligt 21 § 4 ska beräknas enligt följande. Tillägg
beräknas genom att den del av löneindexet som överstiger 100 multipliceras
med den justerade lönekostnaden dividerad med 100. Samtliga regioner får
därefter ett invånarbaserat avdrag, som beräknas så att summan av avdragen
motsvarar summan av tilläggen.

Den justerade lönekostnaden beräknas som summan av 21 § 1�3 multi-

plicerad med lönekostnadsandelen för hälso- och sjukvård.

Löneindex och lönekostnadsandel för hälso- och sjukvård anges i bilagan

till denna förordning.

Befolkningsförändringar


Standardkostnad för befolkningsförändringar25


25 a §26 En regions standardkostnad för befolkningsförändringar ska
beräknas genom att summera tillägg för eftersläpning av intäkter och tillägg
för befolkningsförändringar.

Eftersläpning av intäkter27


25 b §28 Tillägg för eftersläpning av intäkter enligt 25 a § ska beräknas för
regioner som under en fyraårsperiod haft en befolkningsökning med i
genomsnitt minst 1,2 procent per år och där antalet invånare från och med
den 1 november två år före utjämningsåret till och med den 1 november året
före utjämningsåret ökat med minst 1,2 procent.

23 Senaste lydelse 2013:976.

24 Senaste lydelse 2013:976.

25 Senaste lydelse 2005:810.

26 Senaste lydelse 2005:810. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje stycket tas bort.

27 Senaste lydelse 2007:1271.

28 Senaste lydelse 2013:976.

2019:797

background image

14

SFS

Befolkningsökning under en fyraårsperiod ska beräknas som skillnaden

mellan befolkningen i regionen den 1 november sex år före utjämningsåret
och befolkningen i regionen den 1 november två år före utjämningsåret.

Hur tillägget beräknas framgår av bilagan till denna förordning.


Tillägg för befolkningsförändringar


25 c § Tillägg för befolkningsförändringar enligt 25 a § ska beräknas
genom att den del av en befolkningsökning i regionen, räknat i antal
personer under en tioårsperiod, som överstiger ökningen i landet under
samma period med två procentenheter multipliceras med ett ersättnings-
belopp som uppgår till 100 kronor per person. Motsvarande gäller om
befolkningen i regionen minskat samtidigt som befolkningen i landet
minskat under samma period. Om regionens befolkning minskat när
befolkningen i landet ökat eller ökat när befolkningen i landet minskat, ska
den del av minskningen eller ökningen i regionen, räknat i antal personer,
som överstiger två procentenheter multipliceras med ersättningsbeloppet.

Befolkningsförändringarna under en tioårsperiod ska beräknas som

skillnaden mellan befolkningen i regionen den 31 december tolv år före
utjämningsåret och befolkningen i regionen två år före utjämningsåret.

Kollektivtrafik

Standardkostnad för kollektivtrafik


26 §29 Standardkostnaden för kollektivtrafik ska beräknas för respektive
län enligt följande. Ett modellberäknat värde multipliceras med en
korrigeringsfaktor. Hälften av standardkostnaden tillförs därefter kom-
munerna i länet i enlighet med 26 a § och hälften regionen, med undantag
för Stockholms län där kommunernas andel är 40 procent och regionens
andel är 60 procent av standardkostnaden.

För att få fram det modellberäknade värdet ska följande variabler

användas:

� antal boende i tätort i länet,
� andelen personer som arbetspendlar över kommungräns i länet, och
� roten ur det genomsnittliga avståndet mellan invånarna i länet.
Korrigeringsfaktorn ska bestämmas så att det modellberäknade värdet,

som vägts med befolkningen den 31 december två år före utjämningsåret,
överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för kollektiv-
trafik.

Den genomsnittliga standardkostnaden för kollektivtrafik samt hur det

modellberäknade värdet och korrigeringsfaktorn närmare beräknas framgår
av bilagan till denna förordning.

Fördelning av kommunernas andel av standardkostnaden


26 a § Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden mellan
kommunerna i länet ska göras på följande sätt:

1. För kommunerna i Västmanlands län, Västernorrlands län, Väster-

bottens län och Norrbottens län ska andelen beräknas genom att använda
variablerna det genomsnittliga avståndet mellan invånarna, pendlings-
avstånd och tätortsbefolkning på det sätt som framgår av bilagan till denna
förordning.

2. För kommunerna i Stockholms län, Uppsala län, �stergötlands län,

Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län,

29 Senaste lydelse 2018:1901.

2019:797

background image

15

SFS

Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län, �rebro län, Dalarnas
län, Gävleborgs län, Jämtlands län och i Gotlands kommun görs
fördelningen med lika stora belopp per invånare.

3. För kommunerna i Södermanlands län fattar regeringen särskilda beslut

om varje kommuns andel av de totala kostnaderna i länet.

29 § Statistiska centralbyrån ska senast den 1 oktober året före ut-
jämningsåret lämna uppgifter till varje kommun och varje region om
preliminära bidrag och avgifter enligt 5, 6 och 9�16 §§ lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.


På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure

(Finansdepartementet)


2019:797

background image

16

SFS

Bilaga


Beräkningsmetoder och närmare detaljer för

kostnadsutjämningen


Generella bestämmelser för kostnadsutjämningen


Uppgifter i beräkningen av kostnadsutjämningen


De uppgifter som används i beräkningen av kostnadsutjämningen ska, om
inte annat anges i denna bilaga, hämtas från Statistiska centralbyråns
statistik.

Genomsnittlig standardkostnad


Den för landet genomsnittliga standardkostnaden i kronor per invånare före
uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå för var och en av följande
verksamheter är:

Förskola

6 746

Pedagogisk omsorg

119

Fritidshem

1 452

Förskoleklass

674

Grundskola

10 792

Gymnasieskola

3 895

Individ- och familjeomsorg

4 361

Vuxenutbildning på grundläggande
nivå

123

Vuxenutbildning på gymnasial nivå

285

Svenska för invandrare

228

�ldreomsorg

10 687

Hälso- och sjukvård

23 673

Kollektivtrafik

2 520

Beloppen avser år 2018.

Uppräkning med prisindex


Uppräkning till utjämningsårets prisnivå sker med hjälp av utvecklingen av
konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procentuell
förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år används
följande: 2017 (2,0), 2018 (2,1), 2019 (1,7) och 2020 (1,6).

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast
ränta året före utjämningsåret samt utjämningsåret; förskola, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass och grundskola, gymnasie-
skola, individ- och familjeomsorg, kommunal vuxenutbildning, äldre-
omsorg, hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

2019:797

background image

17

SFS

Följande verksamheters och kostnadsslags standardkostnad räknas upp

till utjämningsårets prisnivå med hjälp av konsumentprisindex med fast
ränta från år 2016 till och med utjämningsåret: infrastruktur och skydd samt
verksamhetsövergripande kostnader med undantag för 16 § 1 och 2.

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Index för behov av förskola respektive fritidshem


Index för behov av förskola respektive fritidshem anges under rubriken
Fasta index för kommuner.

Socioekonomiskt index för barn i åldern 1�5 år


Det socioekonomiska indexet per kommun beräknas som genomsnittet av
följande kvoter:

1. Andelen barn 1�5 år i kommunen med föräldrar som saknar efter-

gymnasial utbildning dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i
landet två år före utjämningsåret.

2. Andelen barn 1�5 år i kommunen som bor i hushåll med låg disponibel

inkomst dividerad med medelvärdet för motsvarande grupp i landet tre år
före utjämningsåret.

3. Andelen barn 1�5 år i kommunen med minst en förälder som har haft

uppehållstillstånd i högst fyra år dividerad med medelvärdet för mot-
svarande grupp i landet två år före utjämningsåret.

Med låg disponibel inkomst avses personer som lever i hushåll som har

en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent
av medianvärdet för samtliga hushåll, i enlighet med Statistiska central-
byråns definition.

Glesbygds- respektive löneindex


Glesbygds- respektive löneindex för förskola anges under rubriken Fasta
index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet


Lönekostnadsandelen i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verk-
samhet är 0,738.

Förskoleklass och grundskola


Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i

svenska som andraspråk


Genomsnittlig kostnad för modersmålsundervisning och undervisning i
svenska som andraspråk beräknas genom att den genomsnittliga lärarlönen
i landet per månad i kommunal skola för grundskollärare, inklusive löne-
kostnadspålägg, två år före utjämningsåret multipliceras med 12. Produkten
multipliceras därefter med kvoten av antal lärare (heltid) i landet för moders-
målsundervisning och svenska som andraspråk under det läsår som avser
höstterminen två år före utjämningsåret och vårterminen ett år före ut-
jämningsåret och antalet elever i landet som deltog i modersmåls-
undervisning eller svenska som andraspråk under samma läsår.

Statistik över antal lärare och elever hämtas från Statens skolverk.
Lönekostnadspålägget i beräkningen av genomsnittlig kostnad är 39,17

procent.

2019:797

background image

18

SFS

Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola


Glesbygds- respektive löneindex för förskoleklass och grundskola anges
under rubriken Fasta index för kommuner.

Lönekostnadsandel förskoleklass och grundskola


Lönekostnadsandelen i förskoleklass och grundskola är 0,688.

Gymnasieskola


Glesbygdsindex för gymnasieskola


Glesbygdsindex för gymnasieskola anges under rubriken Fasta index för
kommuner.

Programvalsfaktor för gymnasieskola


Programvalsfaktorn för respektive kommun beräknas genom att produkten
av antalet folkbokförda elever per hemkommun och program och landets
genomsnittskostnad per program summeras med produkten av antalet
ungdomar i åldern 16�18 år i kommunen som inte är inskrivna i gymnasie-
skolan och genomsnittskostnaden för nationella gymnasieprogram och
introduktionsprogram. Denna summa ska sedan minskas med ett relations-
tal.

Relationstalet ska beräknas genom att antalet ungdomar i åldern 16�18 år

i kommunen multipliceras med gymnasiets genomsnittskostnad i landet per
ungdom i åldersgruppen. Därefter divideras denna produkt med antalet
invånare i kommunen.

Uppgifter om kostnader för de nationella gymnasieprogrammen hämtas

från Statens skolverks statistik. Kostnaden för introduktionsprogrammen
uppgår till 111 523 kronor i 2016 års prisnivå och ska räknas upp med den
genomsnittliga kostnadsutvecklingen för de nationella programmen
(riksprislistan) till motsvarande år.

Lönekostnadsandel gymnasieskola


Lönekostnadsandelen i gymnasieskola är 0,678.

Individ- och familjeomsorg


Beräkning av det modellberäknade värdet


Det modellberäknade värdet för individ- och familjeomsorg beräknas
genom att summera

1. 488,71,
2. 11 523,54 multiplicerat med andelen barn och ungdomar i kommunen

i åldersgruppen 0�19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard
justerad för inkomster från ekonomiskt bistånd,

3. 26 610,39 multiplicerat med andelen lågutbildade personer födda i

Sverige i åldern 20�40 år i kommunen,

4. 2,60 multiplicerat med roten ur tätortsbefolkningen i kommunen,
5. 2 797,15 multiplicerat med andelen av befolkningen i kommunen

boende i flerfamiljshus byggda 1965�1975,

6. 17,29 multiplicerat med ohälsotalet i kommunen,
7. � 495,53 multiplicerat med en variabel för justering av en inkomsteffekt

av gränspendling i kommunen.

2019:797

background image

19

SFS

Med låg inkomststandard avses den definition som används av Statistiska

centralbyrån, där hushållets disponibla inkomst sätts i relation till hushållets
baskonsumtion. Uppgiften avser tre år före utjämningsåret.

Med andel lågutbildade personer avses personer som har grundskola som

högsta avslutade utbildningsnivå.

Med ohälsotal avses genomsnittligt antal dagar med sjukpenning eller

sjukersättning i åldersgruppen 16�64 år i kommunen. Uppgifter om ohälso-
tal hämtas från Försäkringskassan.

Variabeln roten ur tätortsbefolkningen i kommunen avser år 2015 och

uppdateras vart femte år.

Variabeln för justering av en inkomsteffekt av gränspendling definieras

som produkten av andelen av befolkningen i åldern 16�74 som gränspendlar
till Norge eller Danmark multiplicerad med andelen barn och ungdomar i
åldern 0�19 år som lever i hushåll med låg inkomststandard. Uppgifterna
som avser andelen i befolkningen som gränspendlar till Danmark är från
2015 och motsvarande uppgifter avseende Norge är från 2014 och dessa
uppgifter uppdateras inte.

Beräkning av korrigeringsfaktorn


Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade
värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för
individ- och familjeomsorg enligt följande. Det modellberäknade värdet
multipliceras med befolkningen i kommunen, därefter summeras produk-
terna för samtliga kommuner. Summan divideras därefter med befolkningen
i landet den 31 december två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga
standardkostnaden för individ- och familjeomsorg divideras därefter med
denna kvot.

Lönekostnadsandel individ- och familjeomsorg


Lönekostnadsandelen i individ- och familjeomsorg är 0,578.

�ldreomsorg


Genomsnittliga kostnader per person för äldreomsorg

Sammanboende (65�79 år)

6 948

Sammanboende (80�89 år)

47 954

Sammanboende (90 år eller äldre)

129 050

Ensamboende (65�79 år)

32 678

Ensamboende (80�89 år)

127 094

Ensamboende (90 år eller äldre)

258 543


Beräkning av korrigeringsfaktorn


Korrigeringsfaktorn bestäms så att den genomsnittliga åldersersättningen
överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för äldre-
omsorg enligt följande. Den åldersersättningen multipliceras med befolk-
ningen i kommunen, därefter summeras produkterna för samtliga kom-

2019:797

background image

20

SFS

muner. Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 dec-
ember två år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för
äldreomsorg divideras därefter med denna kvot.

Beräkning av skillnader i dödlighet


Tillägg eller avdrag för skillnader i dödlighet beräknas enligt följande.
Skillnaden mellan faktiskt antal avlidna och förväntat antal avlidna personer
i kommunen för perioden sex år före utjämningsåret och två år före
utjämningsåret beräknas. Skillnaden summeras sedan med det faktiska
antalet invånare 65 år eller äldre i kommunen. Summan multipliceras
därefter med den korrigerade åldersersättningen omräknad från kronor per
invånare till kronor per invånare 65 år eller äldre och divideras med
befolkningen i kommunen den 31 december två år före utjämningsåret.
Denna kvot minskas med den korrigerade åldersersättningen för de
kommuner som har fler avlidna personer än förväntat. För de kommuner
som har färre avlidna personer än förväntat minskas den uppkomna skill-
naden med hälften.

Med förväntat antal avlidna avses hur många personer som skulle avlida

per kommun om dödligheten skulle vara lika hög per ålder som riks-
genomsnittet.

Beräkning tillägg för institutionsboende i glesbygd


Kommunens glesbygdsfaktor beräknas genom att tätortsgraden i kvadrat
multipliceras med roten ur antalet invånare per kvadratkilometer.

Tillägg för institutionsboende i glesbygd beräknas enligt följande. Kom-

munens glesbygdsfaktor divideras med tio. Därefter minskas 0,08 med
denna kvot. Differensen multipliceras sedan med den korrigerade ålders-
ersättningen.

Variabeln tätortsgrad i kommunen avser år 2015 och uppdateras vart

femte år.

Glesbygdsindex för äldreomsorg


Glesbygdsindex för äldreomsorg anges under rubriken Fasta index för
kommuner.

Lönekostnadsandel äldreomsorg


Lönekostnadsandelen i äldreomsorg är 0,739.

Infrastruktur och skydd


Klimattillägg


Följande kommuner får ett klimattillägg på 103 kronor per invånare:
kommunerna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Följande kommuner får ett klimattillägg på 66 kronor per invånare:

kommunerna i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län
samt Tierps, �lvkarleby och �sthammars kommuner.

�vriga kommuner får ett klimattillägg på 44 kronor per invånare.
Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Ortstillägg


Om inget annat anges får samtliga kommuner i Värmlands, Dalarnas,
Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län

2019:797

background image

21

SFS

och följande kommuner ett ortstillägg på 65 kronor per invånare: Södertälje,
Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Jönköping, Växjö, Kalmar,
Karlskrona, Helsingborg, Kristianstad, Lund, Halmstad, Borås, �rebro och
Västerås.

Följande kommuner får ett ortstillägg på 80 kronor per invånare:

Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka,
Nynäshamn, Salem, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Tyresö, Täby,
Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, �steråker,
Håbo, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg,
Vellinge, Kungsbacka, Ale, Alingsås, Bollebygd, Härryda, Kungälv, Lerum,
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund och �ckerö.

Följande kommuner får ett ortstillägg på 128 kronor per invånare: Malmö,

Karlstad, Falun, Gävle, Sundsvall, �rnsköldsvik, Härjedalen, �stersund,
Skellefteå, Umeå, �&sele och Luleå.

Göteborgs kommun får ett ortstillägg på 193 kronor per invånare.
Stockholms kommun får ett ortstillägg på 580 kronor per invånare.
�vriga kommuner får inget ortstillägg.
Beloppen anges i 2016 års prisnivå.


Räddningstjänst


Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 150 kronor per
invånare: Heby, Boxholm, Valdemarsvik, Ydre, �deshög, Aneby, Tingsryd,
Uppvidinge, Högsby, Hylte, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Svenljunga,
Eda, Filipstad, Hagfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Laxå, Ljusnarsberg,
Skinnskatteberg, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Ljusdal,
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Kramfors, Sollefteå, �rnsköldsvik,
Krokom, Skellefteå, Boden och Kiruna.

Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 300 kronor per

invånare: Kinda, �&rjäng, Hällefors, Malung-Sälen, Vansbro, �lvdalen,
�&nge, Berg, Bräcke, Strömsund, �&re, Bjurholm, Lycksele, Nordmaling,
Robertsfors, Vindeln, Gällivare, Haparanda, Kalix och �lvsbyn.

Följande kommuner får ett tillägg för räddningstjänst på 700 kronor per

invånare: Härjedalen, Ragunda, Dorotea, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman,
Vilhelmina, �&sele, Arjeplog, Arvidsjaur, Jokkmokk, Pajala, �verkalix och
�vertorneå.

�vriga kommuner får inget tillägg för räddningstjänst.
Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Verksamhetsövergripande kostnader


Eftersläpning av intäkter


Tillägg för eftersläpning av intäkter beräknas som differensen mellan kom-
munens bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret och
motsvarande bidrag eller avgift där inkomstutjämningsbidraget eller
inkomstutjämningsavgiften har omräknats utifrån en uppräknad folkmängd.
Differensen divideras med antalet invånare den 31 december två år före
utjämningsåret.

Den uppräknade folkmängden utgör summan av antalet personer som

motsvarar den befolkningsökning i kommunen som överskrider 1,2 procent
mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året
före utjämningsåret samt kommunens folkmängd den 1 november två år före
utjämningsåret.

2019:797

background image

22

SFS

Omräkningen av inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämnings-

avgiften sker genom att kommunens inkomstutjämningsbidrag eller in-
komstutjämningsavgift omräknas med den uppräknade folkmängden utifrån
landets och kommunens skatteunderlag som användes vid beräkningen av
inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Summan, i kronor per
invånare året före utjämningsåret, av bidrag eller avgift i kostnadsutjämning,
strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost samt det inkomstut-
jämningsbidrag eller den inkomstutjämningsavgift som omräknats utifrån
den uppräknade folkmängden multipliceras med den uppräknade folk-
mängden.

Uppvärmningsindex


Uppvärmningsindex anges under rubriken Fasta index för kommuner.

Byggnation


Tillägg eller avdrag för byggnation anges efter kommunens länstillhörighet,
med undantag för Västra Götalands län.

I Västra Götalands län får kommunerna Härryda, Partille, �ckerö,

Stenungsund, Tjörn, Ale, Lerum, Lilla Edet, Göteborg, Mölndal, Kungälv
och Alingsås ett tillägg om 18 kronor per invånare. �vriga kommuner i länet
får ett avdrag om 79 kronor per invånare.

Län

Belopp, kronor per invånare

Stockholms

73

Uppsala

-7

Södermanlands

-7

�stergötlands

-37

Jönköpings

-117

Kronobergs

-117

Kalmar

-117

Gotlands

-117

Blekinge

-8

Skåne

-8

Hallands

-79

Värmlands

-48

�rebro

-7

Västmanlands

-7

Dalarnas

-48

Gävleborgs

13

Västernorrlands

11

2019:797

background image

23

SFS

Jämtlands

11

Västerbottens

52

Norrbottens

52

Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Administration


Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 150
kronor per invånare: Boxholm, Vadstena, Valdemarsvik, �deshög, Aneby,
Mullsjö, Torsås, Perstorp, Essunga, Färgelanda, Grästorp, Gullspång,
Karlsborg, Munkfors, Storfors, Laxå, Lekeberg och Norberg.

Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 950

kronor per invånare: Kinda, Uppvidinge, Filipstad, Hagfors, Torsby, �&rjäng,
Malung-Sälen, Mora, Rättvik, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, Sollefteå,
�&nge, Härjedalen, Krokom, Strömsund, �&re, Lycksele, Gällivare, Kalix,
Kiruna och �lvsbyn.

Följande kommuner får ett tillägg för administrationskostnader på 1 900

kronor per invånare: Ydre, Högsby, Dals-Ed, Hällefors, Ljusnarsberg,
Skinnskatteberg, Orsa, Vansbro, �lvdalen, Ockelbo, Berg, Bräcke,
Ragunda, Bjurholm, Dorotea, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors,
Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Vindeln, �&sele, Arjeplog, Arvidsjaur,
Jokkmokk, Pajala, �verkalix och �vertorneå.

�vriga kommuner får inget tillägg för administrationskostnader.
Beloppen anges i 2016 års prisnivå.

Hälso- och sjukvård


Befolkningens indelning i grupper och genomsnittliga kostnader för

respektive grupp


Uppgifter om genomsnittliga kostnader för befolkningen hämtas från Skåne
län, Västra Götalands län och Norrbottens län och avser år 2016.

Genomsnittlig kostnad för barn och ungdomar

�&lder

Låg disponibel

inkomst

Hög disponibel

inkomst

0 år

35 029

31 318

1�5 år

12 885

11 144

6�18

9 731

9 424

Genomsnittlig kostnad för vuxna under 80 år

�&lder

Låg disponibel
inkomst

Hög disponibel
inkomst

Låg
utbildning

Hög
utbildning

Låg
utbildning

Hög
utbildning

19�49 år

18 079

13 155

10 750

9 697

50�69 år

30 922

25 095

18 657

16 700

2019:797

background image

24

SFS

�&lder

Låg disponibel
inkomst

Hög disponibel
inkomst

70�79 år

41 479

39 951

36 448

34 058

Genomsnittlig kostnad för 80 år eller äldre

�&lder

Ensamboende

Sammanboende

80�90 år

53 830

52 209

90 eller äldre

57 849

62 064

Beräkning av korrigeringsfaktorn


Korrigeringsfaktorn bestäms så att den genomsnittliga kostnaden för
befolkningens vårdbehov överensstämmer med den genomsnittliga stan-
dardkostnaden för hälso- och sjukvård enligt följande. Kostnaden för
befolkningens vårdbehov multipliceras med befolkningen i regionen och
därefter summeras produkterna för samtliga regioner. Summan divideras
därefter med befolkningen i landet den 31 december två år före utjämnings-
året. Den genomsnittliga standardkostnaden för hälso- och sjukvård
divideras därefter med denna kvot.

Index för vård respektive bemanning i glesbygd


Index för vård i glesbygd respektive för bemanning i glesbygd anges under
rubriken Fasta index för regioner.

Lönekostnadsandel för regioner


Lönekostnadsandelen i hälso- och sjukvård är 0,706.

Befolkningsförändringar

Eftersläpning av intäkter i region


Tillägg för eftersläpning av intäkter beräknas som differensen mellan
regionens bidrag eller avgift i utjämningssystemet året före utjämningsåret
och motsvarande bidrag eller avgift där inkomstutjämningsbidraget eller
inkomstutjämningsavgiften har omräknats utifrån en uppräknad folkmängd.
Differensen divideras med antalet invånare den 31 december två år före
utjämningsåret.

Den uppräknade folkmängden utgör summan av antalet personer som

motsvarar den befolkningsökning i regionen som överskrider 1,2 procent
mellan den 1 november två år före utjämningsåret och den 1 november året
före utjämningsåret samt regionens folkmängd den 1 november två år före
utjämningsåret.

Omräkningen av inkomstutjämningsbidraget eller inkomstutjämnings-

avgiften sker genom att regionens inkomstutjämningsbidrag eller inkomst-
utjämningsavgift omräknas med den uppräknade folkmängden utifrån
landets och regionens skatteunderlag som användes vid beräkningen av
inkomstutjämningen året före utjämningsåret. Summan, i kronor per in-
vånare året före utjämningsåret, av bidrag eller avgift i kostnadsutjämning,
strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost samt det inkomstutjäm-
ningsbidrag eller den inkomstutjämningsavgift som omräknats utifrån den
uppräknade folkmängden multipliceras med den uppräknade folkmängden.

2019:797

background image

25

SFS

Kollektivtrafik


Beräkning av det modellberäknade värdet


Det modellberäknade värdet per län ska beräknas genom att summera

1. 23,10668,
2. 0,0006133 multiplicerat med antalet boende i tätort med mer än 11 000

invånare i länet,

3. 28,33119 multiplicerat med andelen personer som arbetspendlar över

kommungräns i länet, och

4. 16,09601 multiplicerat med roten ur det genomsnittliga avståndet

mellan invånarna i länet.

Uppgift om tätortsgrad i beräkningen av antal boende i tätort avser år 2015

och uppdateras vart femte år.

Beräkning av korrigeringsfaktorn


Korrigeringsfaktorn bestäms så att det genomsnittliga modellberäknade
värdet överensstämmer med den genomsnittliga standardkostnaden för
kollektivtrafik enligt följande. Det modellberäknade värdet multipliceras
med befolkningen i länet, därefter summeras produkterna för samtliga län.
Summan divideras därefter med befolkningen i landet den 31 december två
år före utjämningsåret. Den genomsnittliga standardkostnaden för kollektiv-
trafik divideras därefter med denna kvot.

Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden i vissa län


Fördelningen av kommunernas andel av standardkostnaden i Västmanlands
län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län ska beräknas
genom att summera

1. Ett länsspecifikt värde,
2. � 1 114,609 multiplicerat med den naturliga logaritmen av antal boende

i tätort med mer än 11 000 invånare i kommunen,

3. 65,1762 multiplicerat med den naturliga logaritmen av antal boende i

tätort med mer än 11 000 invånare i kommunen i kvadrat,

4. 22,12085 multiplicerat med roten ur det genomsnittliga avståndet

mellan invånarna i kommunen,

5. 0,016393 multiplicerat med pendlingsavstånd i kommunen.
Summan av 1�5 ska sedan multipliceras med folkmängden i kommunen

till en kostnad per kommun. Därefter divideras denna produkt med summan
av kostnaderna för alla kommuner i länet.

Uppgift om tätortsgrad i beräkningen av antal boende i tätort avser år 2015

och uppdateras vart femte år.

De länsspecifika värden som ska användas i beräkningen är

Västmanland

4 508,60

Västernorrland

4 575,85

Västerbotten

4 574,97

Norrbotten

4 160,17

2019:797

background image

26

SFS

Fasta index för kommuner

Löne-
index

Index för merkostnader i
glesbygd

Index för
behov av:

Upp-
värm
nings
index

För-
skola

Grund
skola
och
för-
skole-
klass

Gym-
nasie-
skola

Hem-
tjänst

För-
skola

Fritids
hem

Stockholms län
Botkyrka

103,8872

0,9994

0,9817

0,9827

0,9819

1,0068

0,9754

1,0

Danderyd

107,7985

0,9998

0,9877

0,9804

0,9904

1,0580

1,2254

1,0

Ekerö

105,2833

0,9986

1,0093

1,0063

1,0037

1,0345

1,1055

1,0

Haninge

104,7469

0,9993

0,9856

0,9820

0,9863

1,0013

0,9740

1,0

Huddinge

105,1540

0,9996

0,9840

0,9793

0,9819

1,0267

1,0762

1,0

Järfälla

105,2059

0,9991

0,9797

0,9819

0,9872

1,0189

1,0646

1,0

Lidingö

105,7320

0,9995

0,9841

0,9914

0,9905

1,0511

1,1933

1,0

Nacka

106,5587

1,0001

0,9831

0,9849

0,9860

1,0438

1,1566

1,0

Norrtälje

104,4265

0,9982

1,0296

1,0157

1,0114

0,9743

0,9160

1,0

Nykvarn

103,9113

1,0004

1,0075

1,0412

0,9877

1,0217

1,0483

1,0

Nynäshamn

103,0519

1,0017

1,0008

1,0050

1,0021

0,9886

0,9536

1,0

Salem

103,6189

1,0003

0,9825

0,9824

0,9852

1,0265

1,0790

1,0

Sigtuna

105,0892

0,9991

0,9920

0,9940

0,9897

0,9981

0,9611

1,0

Sollentuna

106,4931

0,9985

0,9814

0,9789

0,9850

1,0433

1,1595

1,0

Solna

105,2868

0,9997

0,9648

0,9585

0,9881

1,0446

1,1173

1,0

Stockholm

105,9673

0,9992

0,9708

0,9708

0,9867

1,0143

1,0521

1,0

Sundbyberg

106,2374

1,0008

0,9679

0,9629

0,9833

1,0394

1,0791

1,0

Södertälje

104,0759

1,0001

0,9902

0,9856

0,9898

0,9874

0,9363

1,0

Tyresö

105,4710

0,9984

0,9827

0,9878

0,9858

1,0302

1,0733

1,0

Täby

107,0358

0,9992

0,9817

0,9789

0,9875

1,0535

1,1946

1,0

Upplands
Väsby

105,8799

0,9994

0,9802

0,9764

0,9843

1,0152

1,0251

1,0

Upplands-Bro 104,0237 1,0014 0,9896 1,0144 0,9916 1,0180 1,0164 1,0

Vallentuna

105,3052

0,9989

0,9948

0,9931

0,9964

1,0339

1,1067

1,0

Vaxholm

106,0021

1,0010

1,0152

1,0184

0,9999

1,0455

1,1742

1,0

Värmdö

105,1031

1,0018

1,0102

1,0122

1,0098

1,0248

1,0836

1,0

�steråker

105,2818

0,9997

1,0117

0,9914

0,9929

1,0241

1,0704

1,0

Uppsala län
Enköping

100,4167

1,0049

1,0162

1,0008

1,0043

0,9862

0,9671

1,0

Heby

99,0096

1,0027

1,0699

1,0393

1,0295

0,9803

0,8852

1,1

Håbo

101,9709

1,0020

1,0028

0,9949

0,9911

1,0019

1,0061

1,0

2019:797

background image

27

SFS

Knivsta

102,8148

1,0002

1,0047

0,9937

0,9972

1,0357

1,1391

1,0

Tierp

98,5411

1,0003

1,0576

1,0307

1,0152

0,9805

0,9145

1,1

Uppsala

101,3424

0,9995

0,9899

0,9897

0,9948

1,0042

1,0464

1,0

�lvkarleby

98,5723

0,9980

1,0113

1,0375

0,9998

0,9888

0,9539

1,1

�sthammar

99,5038

1,0023

1,0375

1,0595

1,0175

0,9762

0,8955

1,1

Södermanlands län
Eskilstuna

98,3298

0,9997

0,9927

0,9893

0,9944

0,9855

0,9337

1,0

Flen

97,3141

1,0026

1,0206

1,0092

1,0103

0,9742

0,8721

1,0

Gnesta

99,5272

1,0097

1,0239

1,0395

1,0238

1,0054

0,9946

1,0

Katrineholm

97,2856

0,9992

1,0014

0,9939

1,0029

0,9734

0,8898

1,0

Nyköping

98,8684

1,0035

1,0053

0,9940

1,0021

0,9848

0,9512

1,0

Oxelösund

98,3049

0,9980

0,9946

1,0514

0,9938

0,9789

0,9099

1,0

Strängnäs

100,0259

1,0003

1,0103

1,0084

1,0063

0,9986

1,0080

1,0

Trosa

100,7711

1,0012

1,0070

1,0383

0,9966

1,0094

0,9874

1,0

Vingåker

96,3670

1,0035

1,0348

1,0402

1,0195

0,9697

0,8619

1,0

�stergötlands län
Boxholm

97,6163

1,0026

1,0306

1,0381

1,0253

0,9774

0,9026

1,0

Finspång

97,8626

1,0016

1,0310

0,9938

1,0104

0,9813

0,9233

1,0

Kinda

97,8155

1,0073

1,0513

1,0374

1,0266

0,9838

0,9220

1,0

Linköping

100,6157

0,9987

0,9895

0,9927

0,9936

0,9971

1,0189

1,0

Mjölby

98,6822

0,9992

1,0007

1,0063

0,9963

0,9907

0,9671

1,0

Motala

97,5728

1,0002

1,0017

0,9920

1,0025

0,9825

0,9352

1,0

Norrköping

99,7516

0,9998

0,9910

0,9919

0,9941

0,9884

0,9396

1,0

Söderköping

99,1381

1,0047

1,0195

1,0160

1,0193

1,0086

1,0047

1,0

Vadstena

97,6754

1,0193

0,9941

1,0368

1,0084

0,9878

0,9453

1,0

Valdemarsvik 97,6088

0,9975

1,0532

1,0377

1,0332

0,9600

0,8766

1,0

Ydre

97,0632

1,0207

1,1339

1,0404

1,0402

0,9819

0,9598

1,0

�&tvidaberg

98,2102

1,0069

1,0369

1,0440

1,0123

0,9905

0,9465

1,0

�deshög

98,0507

1,0172

1,0521

1,0406

1,0132

0,9807

0,9072

1,0

Jönköpings län

Aneby

96,8374

1,0120

1,0492

1,0383

1,0138

0,9903

0,9335

1,0

Eksjö

95,9407

0,9996

1,0375

1,0378

1,0067

0,9898

0,9601

1,1

Gislaved

98,2995

1,0026

1,0116

1,0179

1,0045

0,9642

0,8547

1,0

Gnosjö

98,5235

1,0048

1,0231

1,0434

1,0034

0,9654

0,8503

1,0

Habo

98,2264

0,9987

1,0209

1,0362

1,0028

1,0158

1,0472

1,0

Jönköping

98,9494

1,0001

0,9895

0,9906

0,9932

0,9882

0,9879

1,0

Mullsjö

97,6093

0,9982

0,9955

1,0383

1,0002

0,9823

0,9391

1,0

Nässjö

96,9827

1,0019

1,0091

1,0032

1,0035

0,9764

0,9232

1,1

Sävsjö

96,3521

0,9997

1,0291

1,0391

1,0218

0,9717

0,9174

1,1

Tranås

97,7832

1,0012

1,0028

0,9885

1,0017

0,9779

0,9367

1,0

2019:797

background image

28

SFS

Vaggeryd

98,0401

0,9987

1,0319

1,0452

1,0096

0,9909

0,9451

1,0

Vetlanda

97,7207

1,0106

1,0289

1,0054

1,0100

0,9678

0,9176

1,0

Värnamo

97,8982

1,0003

1,0158

1,0036

1,0040

0,9797

0,9233

1,0

Kronobergs län
Alvesta

97,2126

0,9983

1,0165

1,0103

1,0053

0,9842

0,9320

1,0

Lessebo

96,6003

0,9987

1,0306

1,0418

1,0209

0,9917

0,9159

1,0

Ljungby

97,4533

1,0000

1,0261

1,0003

1,0139

0,9739

0,9397

1,0

Markaryd

97,7517

1,0062

1,0178

1,0379

1,0003

0,9698

0,8712

1,0

Tingsryd

96,9790

0,9986

1,0732

1,0394

1,0216

0,9728

0,8678

1,0

Uppvidinge

97,6336

0,9979

1,0577

1,0393

1,0268

0,9670

0,8562

1,0

Växjö

98,4577

1,0000

1,0028

0,9958

1,0009

0,9943

1,0011

1,0

�lmhult

99,2311

1,0003

1,0309

1,0187

1,0207

0,9822

0,9456

1,0

Kalmar län
Borgholm

97,8071

1,0063

1,0806

1,0508

1,0270

0,9772

0,9075

0,9

Emmaboda

96,6132

1,0018

1,0261

1,0393

1,0096

0,9787

0,8985

0,9

Hultsfred

96,5722

0,9980

1,0347

1,0395

1,0133

0,9697

0,8912

1,0

Högsby

95,3573

1,0063

1,0599

1,0457

1,0391

0,9602

0,8487

1,0

Kalmar

97,6660

1,0000

0,9997

1,0008

0,9985

0,9945

1,0117

0,9

Mönsterås

96,7648

1,0000

1,0302

1,0390

1,0056

0,9829

0,9147

0,9

Mörbylånga

97,6070

1,0014

1,0276

1,0380

1,0158

1,0120

1,0593

0,9

Nybro

96,7049

1,0003

1,0201

0,9973

1,0091

0,9844

0,9322

0,9

Oskarshamn

97,8437

1,0020

1,0167

0,9923

1,0010

0,9721

0,9307

0,9

Torsås

96,1533

1,0021

1,0528

1,0380

1,0215

0,9826

0,9281

0,9

Vimmerby

97,4698

1,0043

1,0393

1,0177

1,0258

0,9692

0,9220

1,0

Västervik

96,1555

1,0004

1,0240

0,9978

1,0121

0,9818

0,9298

0,9

Gotlands län

Gotland

99,5043

1,0002

1,0429

1,0107

1,0152

0,9809

0,9515

0,9

Blekinge län
Karlshamn

96,4850

0,9993

0,9910

1,0008

0,9994

0,9882

0,9763

0,9

Karlskrona

97,0809

1,0029

1,0022

1,0131

1,0010

0,9932

1,0246

0,9

Olofström

96,9779

1,0056

1,0012

1,0191

1,0023

0,9757

0,9046

0,9

Ronneby

97,0693

1,0014

1,0118

0,9979

1,0093

0,9815

0,9527

0,9

Sölvesborg

97,5524

1,0011

1,0051

1,0137

1,0049

0,9972

0,9354

0,9

Skåne län

Bjuv

98,7135

0,9982

0,9997

1,0405

0,9906

0,9790

0,8959

0,9

Bromölla

97,7827

1,0023

0,9958

1,0157

1,0019

0,9884

0,9353

0,9

Burlöv

100,2983

1,0023

0,9817

0,9780

0,9864

1,0140

1,0026

0,9

Båstad

100,7711

0,9976

1,0185

1,0370

1,0020

0,9952

0,9967

0,9

Eslöv

98,5317

0,9991

1,0003

1,0027

1,0002

1,0057

0,9970

0,9

Helsingborg

100,8433

0,9992

0,9786

0,9875

0,9911

0,9924

0,9840

0,9

2019:797

background image

29

SFS

Hässleholm

97,2679

0,9984

1,0050

1,0134

1,0006

0,9809

0,9384

0,9

Höganäs

99,9218

0,9980

0,9913

0,9963

0,9934

1,0158

1,0585

0,8

Hörby

98,5195

0,9998

1,0242

0,9978

1,0115

0,9920

0,9677

0,9

Höör

98,3614

0,9982

1,0192

1,0396

1,0018

1,0137

1,0472

0,9

Klippan

97,9774

0,9986

1,0070

1,0041

0,9985

0,9879

0,9084

0,9

Kristianstad

97,7037

0,9993

0,9991

1,0097

0,9979

0,9867

0,9705

0,9

Kävlinge

100,3633

0,9984

0,9891

1,0049

0,9933

1,0343

1,1123

0,9

Landskrona

99,0340

0,9998

0,9851

0,9895

0,9932

0,9914

0,9293

0,8

Lomma

102,0348

0,9999

0,9913

0,9881

0,9895

1,0607

1,2256

0,8

Lund

100,0389

1,0005

0,9805

0,9904

0,9894

1,0260

1,1355

0,9

Malmö

100,6828

0,9992

0,9717

0,9726

0,9874

1,0015

0,9803

0,8

Osby

97,7713

1,0000

1,0107

0,9979

1,0023

0,9808

0,9204

1,0

Perstorp

97,5825

0,9998

0,9958

1,0411

0,9958

0,9757

0,8938

0,9

Simrishamn

99,5257

0,9983

1,0322

1,0093

1,0100

0,9803

0,9443

0,9

Sjöbo

98,5170

1,0002

1,0251

1,0081

1,0098

0,9915

0,9477

0,9

Skurup

98,6819

1,0006

1,0043

1,0000

0,9993

0,9979

0,9680

0,9

Staffanstorp

100,6742

0,9984

0,9918

0,9899

0,9863

1,0407

1,1349

0,9

Svalöv

97,9006

0,9997

1,0210

1,0158

1,0076

1,0023

0,9783

0,9

Svedala

99,9366

1,0017

0,9966

1,0019

0,9994

1,0264

1,0729

0,9

Tomelilla

99,1104

1,0033

1,0209

1,0380

1,0039

0,9797

0,8969

0,9

Trelleborg

99,3411

1,0010

0,9946

0,9972

0,9940

0,9916

0,9805

0,9

Vellinge

102,7392

0,9985

0,9947

1,0120

0,9879

1,0367

1,1345

0,8

Ystad

99,1309

0,9994

1,0004

0,9950

1,0015

1,0005

1,0030

0,9

�&storp

98,9473

0,9993

0,9962

0,9957

0,9892

0,9864

0,9316

0,9

�ngelholm

99,9452

0,9986

1,0021

0,9981

0,9972

0,9987

1,0130

0,9

�rkelljunga

98,0373

1,0077

1,0291

1,0379

0,9998

0,9733

0,8795

1,0

�stra Göinge

97,2613

1,0060

1,0144

1,0400

1,0155

0,9743

0,9087

0,9

Hallands län

Falkenberg

100,5342

1,0019

1,0186

1,0028

1,0086

0,9746

0,9294

0,9

Halmstad

99,5764

0,9995

0,9881

0,9958

0,9957

0,9912

0,9853

0,9

Hylte

98,1559

0,9983

1,0446

1,0402

1,0151

0,9616

0,8678

1,0

Kungsbacka

101,7579

0,9995

1,0015

1,0046

0,9973

1,0232

1,0958

0,9

Laholm

99,0559

0,9991

1,0305

1,0127

1,0079

0,9867

0,9294

0,9

Varberg

100,4424

0,9993

1,0059

1,0061

1,0017

0,9903

1,0013

0,9

Västra Götalands län
Ale

100,3170

0,9989

1,0020

1,0346

0,9962

1,0182

1,0138

1,0

Alingsås

99,6133

0,9993

1,0002

0,9973

0,9977

1,0045

1,0317

1,0

Bengtsfors

97,1421

0,9977

1,0514

1,0449

1,0297

0,9706

0,8694

1,0

Bollebygd

99,7222

1,0024

1,0169

1,0384

1,0144

1,0145

1,0211

1,0

Borås

99,1770

1,0003

0,9913

1,0003

0,9938

0,9849

0,9456

1,0

2019:797

background image

30

SFS

Dals-Ed

97,2555

0,9978

1,0536

1,0931

1,0336

0,9739

0,9184

1,0

Essunga

97,5660

0,9981

1,0310

1,0406

1,0106

0,9787

0,8855

1,0

Falköping

97,9940

1,0017

1,0163

1,0051

1,0038

0,9733

0,9252

1,0

Färgelanda

97,3459

1,0043

1,0352

1,0421

1,0303

0,9705

0,8853

1,0

Grästorp

97,5939

1,0020

1,0279

1,0392

1,0144

1,0001

0,9677

1,0

Gullspång

96,8789

0,9975

1,0475

1,0389

1,0064

0,9732

0,8281

1,0

Göteborg

101,9533

0,9990

0,9742

0,9756

0,9873

1,0009

0,9985

0,9

Götene

98,2746

1,0003

1,0156

1,0402

1,0028

0,9894

0,9570

1,0

Herrljunga

98,2632

0,9981

1,0441

1,0390

1,0118

0,9764

0,9248

1,0

Hjo

97,6447

1,0008

1,0192

1,0385

1,0046

0,9981

0,9834

1,0

Härryda

101,5586

1,0004

0,9968

1,0080

0,9922

1,0358

1,1233

0,9

Karlsborg

97,9442

0,9976

1,0464

1,0345

1,0139

0,9873

0,9765

1,0

Kungälv

101,0615

1,0000

1,0126

1,0036

1,0026

1,0115

1,0446

0,9

Lerum

100,9295

1,0007

0,9968

1,0108

0,9886

1,0339

1,1029

0,9

Lidköping

98,6933

0,9996

1,0144

0,9959

1,0028

0,9880

0,9941

1,0

Lilla Edet

98,8860

0,9984

1,0237

1,0379

1,0078

0,9905

0,9206

1,0

Lysekil

99,0533

0,9994

1,0147

1,0285

1,0049

0,9872

0,9482

0,9

Mariestad

97,3574

1,0014

1,0060

0,9924

1,0036

0,9878

0,9604

1,0

Mark

98,2392

1,0020

1,0237

1,0102

1,0059

0,9904

0,9470

1,0

Mellerud

96,5438

1,0032

1,0294

1,0379

1,0157

0,9715

0,8689

1,0

Munkedal

97,5776

1,0005

1,0508

1,0394

1,0107

0,9779

0,9222

1,0

Mölndal

101,8069

1,0008

0,9841

0,9838

0,9882

1,0326

1,1234

0,9

Orust

99,7233

0,9976

1,0632

1,0388

1,0279

0,9847

0,9797

0,9

Partille

101,9441

1,0000

0,9850

0,9795

0,9868

1,0413

1,1247

0,9

Skara

98,2849

1,0014

1,0043

0,9974

1,0006

0,9859

0,9192

1,0

Skövde

98,6863

0,9986

1,0009

0,9992

0,9959

0,9897

0,9865

1,0

Sotenäs

100,7047

0,9971

1,0158

1,0381

1,0027

0,9751

0,9227

0,9

Stenungsund

100,7597

0,9987

1,0034

1,0103

1,0029

1,0053

1,0509

0,9

Strömstad

101,0928

1,0041

1,0279

1,0907

1,0177

0,9782

0,8941

0,9

Svenljunga

97,9565

1,0099

1,0596

1,0400

1,0321

0,9768

0,8429

1,0

Tanum

99,4295

1,0002

1,0777

1,0755

1,0318

0,9782

0,9325

0,9

Tibro

97,7154

1,0009

1,0067

0,9865

0,9978

0,9830

0,9248

1,0

Tidaholm

97,8568

1,0014

1,0051

1,0190

1,0054

0,9731

0,9073

1,0

Tjörn

100,3443

0,9990

1,0240

1,0366

1,0098

1,0087

1,0190

0,9

Tranemo

98,0018

0,9981

1,0500

1,0418

1,0194

0,9770

0,8958

1,1

Trollhättan

98,6793

0,9987

0,9873

0,9880

0,9939

0,9923

0,9536

1,0

Töreboda

97,0331

1,0013

1,0207

1,0405

1,0188

0,9767

0,8826

1,0

Uddevalla

98,5241

1,0000

1,0013

1,0013

1,0002

0,9931

0,9878

0,9

Ulricehamn

98,6685

0,9980

1,0310

1,0084

1,0109

0,9826

0,9425

1,1

Vara

98,4545

1,0025

1,0355

1,0379

1,0111

0,9763

0,9001

1,0

2019:797

background image

31

SFS

Vårgårda

98,5328

0,9994

1,0314

1,0402

1,0137

0,9911

0,9716

1,0

Vänersborg

97,3288

0,9982

1,0083

0,9934

0,9991

0,9976

0,9840

1,0

�&mål

96,8943

0,9978

1,0044

1,0230

1,0031

0,9743

0,9308

1,0

�ckerö

101,8334

1,0004

1,0113

1,0072

1,0011

0,9973

1,0435

0,9

Värmlands län

Arvika

96,3874

0,9980

1,0433

1,0011

1,0104

0,9845

0,9279

1,1

Eda

97,0825

1,0005

1,0645

1,0341

1,0351

0,9602

0,8543

1,1

Filipstad

95,2389

1,0031

1,0322

1,0913

1,0089

0,9574

0,8134

1,1

Forshaga

95,7189

0,9984

1,0057

1,0416

0,9972

1,0048

1,0105

1,1

Grums

96,8621

0,9980

1,0143

1,0361

1,0093

0,9790

0,8699

1,0

Hagfors

95,6259

1,0030

1,0622

1,0938

1,0256

0,9623

0,8626

1,2

Hammarö

97,7602

0,9989

0,9898

0,9873

0,9894

1,0494

1,1646

1,1

Karlstad

98,1592

0,9989

0,9916

0,9991

0,9941

0,9994

1,0309

1,1

Kil

96,5889

0,9983

1,0264

1,0388

1,0100

1,0082

1,0021

1,1

Kristinehamn 96,0218

1,0049

1,0045

0,9891

1,0052

0,9860

0,9454

1,1

Munkfors

95,9301

0,9975

1,0766

1,0904

0,9981

0,9797

0,8605

1,1

Storfors

95,9754

1,0002

1,0724

1,0390

1,0151

0,9796

0,8501

1,1

Sunne

96,3668

1,0054

1,0684

1,0841

1,0215

0,9746

0,9426

1,1

Säffle

96,3625

1,0020

1,0399

1,0176

1,0097

0,9680

0,8741

1,0

Torsby

95,4043

1,0006

1,1087

1,0947

1,0431

0,9682

0,8450

1,2

�&rjäng

98,0399

0,9981

1,0898

1,0869

1,0289

0,9700

0,8618

1,1

�rebro län

Askersund

97,3451

1,0050

1,0647

1,0401

1,0181

0,9666

0,8768

1,2

Degerfors

96,2032

1,0026

1,0137

1,0492

1,0043

0,9900

0,8975

1,2

Hallsberg

97,6468

1,0030

1,0214

1,0390

0,9977

0,9824

0,9027

1,0

Hällefors

96,3697

0,9978

1,0169

1,0636

1,0090

0,9580

0,8435

1,2

Karlskoga

96,8624

0,9981

0,9886

0,9858

0,9976

0,9771

0,9123

1,2

Kumla

97,7741

0,9983

0,9881

0,9868

0,9915

1,0049

0,9685

1,0

Laxå

96,8906

1,0078

1,0476

1,0423

1,0218

0,9712

0,8665

1,0

Lekeberg

97,5034

0,9989

1,0250

1,0353

1,0178

0,9985

0,9934

1,0

Lindesberg

96,6903

1,0027

1,0215

1,0120

1,0273

0,9712

0,8871

1,2

Ljusnarsberg

96,8787

1,0044

1,0484

1,0397

1,0128

0,9794

0,8525

1,2

Nora

96,8572

1,0019

1,0156

1,0373

1,0034

0,9897

0,9453

1,2

�rebro

98,5882

0,9994

0,9902

0,9859

0,9937

0,9955

0,9793

1,0

Västmanlands län

Arboga

97,0957

0,9979

0,9994

0,9954

1,0086

0,9855

0,9453

1,0

Fagersta

97,2005

1,0053

0,9914

0,9811

1,0022

0,9716

0,8767

1,1

Hallsta-
hammar

97,4964

0,9995

1,0009

0,9889

0,9926

0,9801

0,9262

1,0

Kungsör

97,0173

0,9979

0,9982

1,0405

1,0053

0,9893

0,9303

1,0

2019:797

background image

32

SFS

Köping

97,3738

1,0009

0,9960

0,9927

0,9985

0,9772

0,8883

1,0

Norberg

96,4224

1,0027

1,0100

1,0412

1,0003

0,9687

0,8983

1,1

Sala

97,6045

1,0010

1,0292

0,9997

1,0094

0,9810

0,9218

1,1

Skinnskatte-
berg

96,7615

1,0030

1,0759

1,0352

1,0209

0,9738

0,8371

1,0

Surahammar

97,3772

0,9980

1,0003

1,0393

1,0041

0,9824

0,9142

1,0

Västerås

100,0613

0,9988

0,9843

0,9868

0,9919

0,9961

0,9849

1,0

Dalarnas län

Avesta

96,5981

1,0002

1,0056

1,0005

1,0014

0,9741

0,8957

1,1

Borlänge

97,9104

0,9994

0,9894

0,9906

0,9947

0,9784

0,9031

1,2

Falun

97,3481

1,0010

1,0048

0,9997

1,0048

1,0003

1,0043

1,2

Gagnef

96,6934

1,0057

1,0451

1,0418

1,0187

0,9894

0,9761

1,2

Hedemora

96,6942

1,0043

1,0253

1,0382

1,0069

0,9734

0,8767

1,1

Leksand

97,6702

1,0045

1,0182

1,0100

1,0056

0,9852

0,9706

1,2

Ludvika

97,2497

1,0001

1,0081

1,0008

1,0109

0,9730

0,8915

1,2

Malung-Sälen 96,3945

0,9998

1,0759

1,0929

1,0377

0,9686

0,8470

1,4

Mora

96,6728

1,0019

1,0138

0,9941

1,0108

0,9855

0,9658

1,2

Orsa

96,4054

1,0043

1,0159

1,0384

1,0101

0,9915

0,8898

1,2

Rättvik

96,7754

0,9972

1,0425

1,0397

1,0157

0,9898

0,9357

1,2

Smedjebacken 96,6293

1,0044

1,0260

1,0319

1,0066

0,9789

0,9144

1,2

Säter

96,1640

1,0032

1,0167

1,0049

1,0122

0,9951

0,9670

1,1

Vansbro

96,1666

0,9979

1,0492

1,0901

1,0414

0,9590

0,8415

1,2

�lvdalen

96,9045

0,9998

1,1130

1,0559

1,0456

0,9662

0,8615

1,4

Gävleborgs län

Bollnäs

97,1556

1,0007

1,0313

1,0049

1,0040

0,9798

0,9195

1,2

Gävle

98,5851

0,9990

0,9930

0,9968

0,9928

0,9924

0,9764

1,1

Hofors

96,2420

1,0071

0,9970

1,0497

0,9999

0,9598

0,8562

1,2

Hudiksvall

96,2357

1,0006

1,0145

1,0096

1,0073

0,9820

0,9502

1,2

Ljusdal

96,8144

1,0037

1,0453

1,0223

1,0188

0,9624

0,8627

1,3

Nordanstig

96,4514

0,9979

1,1047

1,0399

1,0595

0,9735

0,8987

1,2

Ockelbo

96,9448

1,0074

1,0477

1,0374

1,0166

0,9672

0,8957

1,1

Ovanåker

96,9064

0,9978

1,0270

1,0410

1,0101

0,9673

0,8639

1,3

Sandviken

97,3260

0,9991

1,0016

0,9968

1,0070

0,9802

0,9234

1,1

Söderhamn

96,4741

0,9987

1,0212

1,0028

1,0116

0,9736

0,8816

1,2

Västernorrlands län

Härnösand

96,5325

1,0015

1,0025

0,9914

1,0064

0,9868

0,9591

1,3

Kramfors

95,8976

1,0042

1,0706

1,0282

1,0202

0,9712

0,8827

1,3

Sollefteå

94,6765

1,0019

1,0695

1,0305

1,0190

0,9757

0,8888

1,4

Sundsvall

97,8561

0,9993

1,0013

1,0087

0,9977

0,9862

0,9837

1,3

Timrå

97,1259

1,0007

1,0115

0,9982

1,0051

0,9970

0,9672

1,3

2019:797

background image

33

SFS

�&nge

96,3195

1,0040

1,1048

1,0931

1,0256

0,9661

0,8713

1,4

�rnsköldsvik

96,5273

0,9995

1,0349

1,0144

1,0134

0,9849

0,9807

1,3

Jämtlands län

Berg

96,4165

1,0012

1,1484

1,0769

1,0563

0,9721

0,9082

1,4

Bräcke

95,2676

1,0080

1,1615

1,0769

1,0423

0,9769

0,8916

1,4

Härjedalen

96,3674

1,0019

1,1648

1,0915

1,0444

0,9650

0,8692

1,5

Krokom

97,1320

1,0046

1,0809

1,0472

1,0446

1,0056

1,0328

1,5

Ragunda

96,0324

1,0130

1,1409

1,0809

1,0490

0,9550

0,8525

1,4

Strömsund

95,5853

1,0161

1,1288

1,0918

1,0423

0,9597

0,8855

1,5

�&re

98,0856

0,9980

1,1088

1,0866

1,0558

0,9928

0,9754

1,6

�stersund

97,8577

0,9985

1,0069

0,9915

0,9983

0,9952

1,0079

1,4

Västerbottens län

Bjurholm

95,9791

1,0173

1,1606

1,0898

1,0350

0,9860

0,8912

1,4

Dorotea

95,4949

0,9976

1,1428

1,0925

1,0388

0,9550

0,8411

1,5

Lycksele

94,6003

1,0107

1,0534

1,0955

1,0331

0,9733

0,9236

1,5

Malå

95,2712

0,9978

1,1079

1,0916

1,0285

0,9769

0,8842

1,6

Nordmaling

96,4987

0,9978

1,0615

1,0780

1,0425

0,9830

0,9058

1,3

Norsjö

95,8531

1,0002

1,1385

1,0905

1,0418

0,9763

0,8825

1,6

Robertsfors

96,1566

0,9980

1,0758

1,0772

1,0519

0,9832

0,9351

1,4

Skellefteå

96,5348

0,9994

1,0236

1,0155

1,0040

0,9824

0,9866