SFS 2019:798 Förordning om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2019-798.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:776) om utjämning av

kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 6 § och bilagan till förordningen (2008:776) om
utjämning av kostnader för stöd och service till vissa funktionshindrade ska
ha följande lydelse.

6 §1 Personalkostnadsindexet beräknas dels utifrån kostnadsuppgifter från
räkenskapssammandraget 2018, dels utifrån den standardkostnad som
beräknats enligt 4 § första stycket. Beräkningen görs på följande sätt.

Först beräknas ett belopp motsvarande 70 procent av skillnaden mellan

en beräknad personalkostnad per kommun för 2018 och den personalkostnad
som ingår i standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Detta belopp adderas
till standardkostnaden enligt 4 § första stycket. Den erhållna summan divi-
deras med standardkostnaden som beräknats enligt 4 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO

Johan Ndure
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1902.

SFS

2019:798

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

Bilaga2

Beräkningsmetoder och närmare detaljer för

kostnadsutjämningen


Befolkningsuppgifter hämtas från Statistiska centralbyråns (SCB) befolk-
ningsstatistik.

Konsumentprisindex med fast ränta


Uppräkning till utjämningsårets kostnadsnivå sker med hjälp av utveck-
lingen av konsumentprisindex med fast ränta. Som genomsnittlig procen-
tuell förändring i konsumentprisindex med fast ränta för respektive år
används följande: 2019 (1,7) och 2020 (1,6).

Genomsnittskostnaden


Genomsnittskostnaden per insats i landet beräknas enligt följande formel:

Boendeformer


Vuxna = nettokostnader från rad 5131 enligt räkenskapssammandraget /
(antal beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade + antal beslut
om boende enligt 9 § 8 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
x 1,25 + antal beslut om familjehem enligt 9 § 8 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 0,45).

Barn = genomsnittskostnaden för vuxna x 1,25.
Barn i familjehem = genomsnittskostnaden för vuxna x 0,45.


Personlig assistans


Personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade = nettokostnader från rad 5133 enligt räkenskaps-
sammandraget / (antal beslut enligt 9 § 2 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade + antal beslut enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken x
0,50).

Personlig assistans enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken = genomsnitts-

kostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade x 0,50.

Daglig verksamhet


Daglig verksamhet = nettokostnader från rad 5135 enligt räkenskaps-
sammandraget / antal beslut enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

�vriga insatser


Korttidsvistelse = nettokostnader från rad 5139 enligt räkenskapssamman-
draget / (antal beslut enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade + antal beslut enligt 9 § 7 lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade x 0,55 + antal beslut enligt 9 § 5 lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut enligt 9 §
3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,25 + antal beslut
enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade x 0,10).

Korttidstillsyn = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,55.
Avlösarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.

2 Senaste lydelse 2018:1902.

2019:798

background image

3

SFS

Ledsagarservice = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,25.
Kontaktperson = genomsnittskostnaden för korttidsvistelse x 0,10.

Standardkostnadsberäkning


Den första delen av standardkostnaden beräknas enligt följande formel:
S = BV x bv + BB x bb + FH x fh + DV x dv + KV x kv + KT x kt + AS x
as + LS x ls + KP x kp + PAK x pak + PAF x paf + FK,
där förkortningar förklaras som
S = standardkostnad,
BV = bostad med särskild service för vuxna,
bv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
BB = bostad med särskild service för barn och ungdomar,
bb = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FH = boende i familjehem,
fh = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
DV = daglig verksamhet,
dv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KV = korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
kv = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KT = korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år,
kt = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
AS = avlösarservice i hemmet,
as = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
LS = ledsagarservice,
ls = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
KP = biträde av kontaktperson,
kp = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PAK = biträde av personlig assistent beslutad av kommunen enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade exklusive
personer med både sådan insats och insatsen bostad med särskild service för
vuxna,
pak = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
PAF = biträde av personlig assistent beslutad av Försäkringskassan enligt
51 kap. socialförsäkringsbalken,
paf = genomsnittskostnad för ovanstående insats,
FK = kommunens ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap. social-
försäkringsbalken.

Personalkostnadsindex (PK-IX)


Personalkostnadsindexets beräkning


A = Externa löner.
B = Entreprenad och köp av verksamhet.
C = Interna köp och övriga interna kostnader.
D = Internt fördelade kostnader enligt kommunnyckeln.
E = Internt fördelade kostnader enligt SCB-nyckeln.
F = Interna intäkter.
G = Ersättning från Försäkringskassan enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken.
H = Ersättning till Försäkringskassan enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken.
J = Försäljning av verksamhet till andra kommuner.
S = Standardkostnad enligt tidigare beräkning.

2019:798

background image

4

SFS

Beräknade personalkostnader


Lönekostnader inklusive personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) för
anställda som är 26�64 år är 39,17 procent.

Tillkommer 85 procent av köp av verksamhet, övriga interna kostnader,

internt fördelade kostnader.

Avgår 85 procent av ersättning från Försäkringskassan, försäljning till

andra kommuner, interna intäkter.

Tillkommer kommunens beräknade personalkostnad för köpta verk-

samheter avseende personlig assistans.

Steg 1


Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x (B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) +
0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) = beräknade personalkostnader.

Steg 2


Personalkostnader ingående i den första delen av den beräknade standard-
kostnaden beräknas utgöra 85 procent = 0,85 x S.

Steg 3


Mellanskillnaden av steg 1 och steg 2 av överskjutande personalkostnader
ersätts med 70 procent = (Lönekostnaden (A) x PO-pålägg + 0,85 x
(B+C+D+E) � 0,85 x (F+G+J) + 0,85 x 0,20 x ((H/0,20) � G) � (0,85 x S))
x 0,7.

Indexet erhålls genom att standardkostnaden adderas med värdet av steg

3 dividerat med standardkostnaden = (S + steg 3) / S.

Slutlig standardkostnad


Den slutliga standardkostnaden erhålls genom att den ursprungliga standard-
kostnaden multipliceras med personalkostnadsindex. Produkten multipli-
ceras därefter med konsumentprisindex med fast ränta och en korrigerings-
faktor för att summan av standardkostnaderna, inklusive personal-
kostnadsindex, efter uppräkning med konsumentprisindex med fast ränta ska
överensstämma med kommunernas sammanlagda nettokostnader, upp-
räknade till utjämningsårets prisnivå. Produkten divideras med antalet
invånare = S x PK-IX x konsumentprisindex med fast ränta x korrigerings-
faktorn / antalet invånare i kommunen.

2019:798