SFS 2019:799 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2019-799.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 1�3 till skolförordningen (2011:185) ska
ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:799

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

Bilaga 11

Timplan för grundskolan
�mnen

Undervisningstid i timmar

Låg-
stadiet

Mellan-
stadiet

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Bild

50

80

100

230

Engelska

60

220

200

480

Hem- och konsument-
kunskap

36

82

118

Idrott och hälsa

140

180

280

600

Matematik

420

410

400 1 230

Musik

70

80

80

230

Naturorienterande
ämnen

143

193

264

600

Biologi

55

75

Fysik

55

75

Kemi

55

75

Samhällsorienterande
ämnen

200

333

352

885

Geografi

70

75

Historia

70

75

Religionskunskap

70

75

Samhällskunskap

70

75

Slöjd

50

140

140

330

Svenska eller svenska
som andraspråk

680

520

290 1 490

Teknik

47

65

88

200

Språkval

48

272

320

Elevens val

177

Totalt garanterat
antal timmar

1 860

2 269

36

2 548 6 890

Därav skolans val

600

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande
28 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är
eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid

1 Senaste lydelse 2018:1512.

2019:799

background image

3

SFS

om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan
de tre ämnena i högstadiet.

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande
53 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet
är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta under-
visningstid om 75 timmar i respektive ämne. Resterande 52 timmar får fördelas
fritt mellan de fyra ämnena i högstadiet.

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik får dock inte minskas.

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).
Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanen.

Bestämmelser om prioriterad timplan finns i 9 kap. 4 a § skolförordningen
(2011:185). Prioriterad timplan kan innebära avvikelser från den i timplanen
angivna dispositionen av antalet timmar per ämne.


2019:799

background image

4

SFS

Bilaga 22

Timplaner för grundsärskolan
Timplan för elever som läser ämnen

�mnen

Undervisningstid i timmar

Låg-
stadiet

Mellan-
stadiet

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Bild

60

75

90

225

Hem- och konsument-
kunskap

230

295

525

Idrott och hälsa

245

245

260

750

Musik

120

125

150

395

Slöjd

175

260

235

670

Svenska eller svenska
som andraspråk

450

450

400 1 300

Engelska

35

55

90

180

Matematik

400

400

415 1 215

Naturorienterande
ämnen

145

190

260

595

Samhällsorienterande
ämnen

185

220

290

695

Teknik

45

60

85

190

Elevens val

150

Totalt garanterat
antal timmar

1 860

2 080

230

2 570 6 890

Därav skolans val

1 800

Timplan för elever som läser ämnesområden (träningsskolan)

�mnesområden

Undervisningstid i timmar

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Estetisk verksamhet

315

340

340

995

Kommunikation

315

340

340

995

Motorik

315

340

340

995

Vardagsaktiviteter

315

340

340

995

Verklighets-
uppfattning

315

340

340

995

Elevens val

190

Fördelningsbar
undervisningstid

300

600

600

1 500

Totalt garanterat
antal timmar

1 875

2 300

2 300

6 665

2 Senaste lydelse 2018:1512.

2019:799

background image

5

SFS

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).
Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanerna.

2019:799

background image

6

SFS

Bilaga 33

Timplan för specialskolan
�mnen

Undervisningstid i timmar

Låg-
stadiet

Mellan-
stadiet

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Bild

70

90

90

250

Hem- och konsument-
kunskap

50

80

130

Idrott och hälsa

190

160

190

540

Rörelse och drama

90

80

75

245

Slöjd

85

140

125

350

Teckenspråk

320

205

200

725

Svenska eller svenska
som andraspråk

780

500

280 1 560

Engelska

95

220

200

515

Matematik

560

410

400 1 370

Samhällsorienterande
ämnen

319

300

321

940

Geografi

60

70

Historia

60

70

Religionskunskap

60

70

Samhällskunskap

60

70

Naturorienterande
ämnen

227

189

234

650

Biologi

55

65

Fysik

55

65

Kemi

55

65

Teknik

52

65

83

200

Språkval

48

272

320

Elevens val

275

Totalt garanterat
antal timmar

2 788

2 407

50

2 550 8 070

Därav skolans val

600

3 Senaste lydelse 2018:1512.

2019:799

background image

7

SFS

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande
60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet
är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervis-
ningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt
mellan de fyra ämnena i högstadiet.

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande
24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är
eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid
om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan
de tre ämnena i högstadiet.

Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller
svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock
inte minskas.

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).
Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanen.

2019:799