SFS 2019:800 Förordning om ändring i skolförordningen (2011:185)

SFS2019-800.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i skolförordningen (2011:185)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till skolförordningen (2011:185) ska ha
följande lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.
2. För elever i specialskolan som höstterminen 2020 påbörjar årskurs 8

gäller följande:

a) undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa ska vara minst 620 timmar

totalt, och

b) undervisningstiden i elevens val ska vara minst 195 timmar totalt.
3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för elever som höstterminen 2020

påbörjar årskurs 9 eller 10 i specialskolan.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:800

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

Bilaga 31

Timplan för specialskolan
�mnen

Undervisningstid i timmar

Låg-
stadiet

Mellan-
stadiet

Låg- och
mellanstadiet

Högstadiet Totalt

Bild

70

90

90

250

Hem- och konsument-
kunskap

50

80

130

Idrott och hälsa

190

160

190

540

Rörelse och drama

90

80

75

245

Slöjd

85

140

125

350

Teckenspråk

320

205

200

725

Svenska eller svenska
som andraspråk

780

500

280 1 560

Engelska

95

220

200

515

Matematik

560

410

400 1 370

Samhällsorienterande
ämnen

319

300

321

940

Geografi

60

70

Historia

60

70

Religionskunskap

60

70

Samhällskunskap

60

70

Naturorienterande
ämnen

227

189

234

650

Biologi

55

65

Fysik

55

65

Kemi

55

65

Teknik

52

65

83

200

Språkval

48

272

320

Elevens val

275

Totalt garanterat
antal timmar

2 788

2 407

50

2 550 8 070

Därav skolans val

600

1 Senaste lydelse 2019:799.

2019:800

background image

3

SFS

När det gäller de samhällsorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 60 timmar i respektive ämne. Resterande
60 timmar får fördelas fritt mellan de fyra ämnena i mellanstadiet. I högstadiet
är eleverna i de samhällsorienterande ämnena garanterade en minsta undervis-
ningstid om 70 timmar i respektive ämne. Resterande 41 timmar får fördelas fritt
mellan de fyra ämnena i högstadiet.

När det gäller de naturorienterande ämnena är eleverna i mellanstadiet garan-
terade en minsta undervisningstid om 55 timmar i respektive ämne. Resterande
24 timmar får fördelas fritt mellan de tre ämnena i mellanstadiet. I högstadiet är
eleverna i de naturorienterande ämnena garanterade en minsta undervisningstid
om 65 timmar i respektive ämne. Resterande 39 timmar får fördelas fritt mellan
de tre ämnena i högstadiet.


Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en
ämnesgrupp minskas med högst 20 procent. Antalet timmar för svenska eller
svenska som andraspråk, engelska, matematik, språkval och elevens val får dock
inte minskas.

Bestämmelser om anpassad studiegång finns i 3 kap. 12 § skollagen (2010:800).
Anpassad studiegång kan innebära avvikelser från timplanen.


2019:800