SFS 2019:801 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

SFS2019-801.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 13, 14 och 17 §§, 10 kap. 35 §
och 29 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

4 kap.
13 §
Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum
för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §.
Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och
som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska

barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i
sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med syn-
punkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket

och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket full-
görs.

14 § Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i samband med
den planering av verksamheten som föreskrivs i 4 §.

Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller

i fråga om inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen
i de bestämmelser som gäller för utbildningen. Rektorn ansvarar för att
sådan information lämnas.

17 § Rektorn får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som
rektorn enligt 2 kap. 10 § får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare
att besluta i. Rektorn får dock inte uppdra åt den lokala styrelsen att besluta
i frågor som rör enskilda barn eller elever.

10 kap.
35 §
Varje fristående grundskola ska vara öppen för alla elever som har
rätt till utbildning i grundskolan. Utbildningen får dock begränsas till att
avse

1. vissa årskurser,
2. elever som är i behov av särskilt stöd, och
3. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.

1 Prop. 2018/19:166, bet. 2019/20:UbU6, rskr. 2019/20:47.

SFS

2019:801

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:801

Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om
hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 39 §
tredje stycket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om sådana speciellt anpassade utbildningar som avses i första
stycket 3.

29 kap.
3 §
2 De personer som avses i 2 § andra stycket 1 och 2 har rätt till utbild-
ning i gymnasieskola och gymnasiesärskola endast om de har påbörjat
utbildningen innan de fyllt 18 år. De har inte rätt till utbildning i kommunal
vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.

De personer som avses i 2 § andra stycket 4 har endast rätt till utbildning

i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola.

De personer som avses i 2 § andra stycket 5 har endast rätt till utbildning

i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och, om
de påbörjar utbildningen innan de fyllt 18 år, gymnasieskola och gymnasie-
särskola.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2017:1104.