SFS 2019:802 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

SFS2019-802.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och

statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är

folkbokförda i Sverige

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:538) om utbildning och
statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
ska ha följande lydelse.

2 § Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen
(2010:800) ska efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning och
annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen på samma villkor som barn
och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Barn och ungdomar som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 4 skollagen ska

efter ansökan till hemkommunen erbjudas utbildning i förskoleklass, grund-
skola, grundsärskola, specialskola och sameskola på samma villkor som
barn och ungdomar som är bosatta i Sverige.

Bestämmelser om vad som avses med en persons hemkommun finns i

29 kap. 6 § första stycket skollagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:802

Publicerad
den

27 november 2019