SFS 2019:803 Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet

SFS2019-803.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av

EU-förordning och avtal om administrativt samarbete

och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 1 och 2 §§ förordningen (2011:1553) om
tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och
bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Skatteverket är behörig myndighet vid tillämpningen av rådets för-
ordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt
samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri.

Skatteverket är också nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska

förfrågningar om uppgifter om fordonsregistreringar till utländska kontakt-
punkter enligt artikel 21a i förordningen (utgående förfrågningar). Av 1 kap.
7 § tredje stycket 2 vägtrafikdataförordningen (2019:382) framgår att
Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt med ansvar för automatiska för-
frågningar från utländska kontaktpunkter enligt samma artikel (inkommande
förfrågningar).

Skatteverket är också behörig myndighet vid tillämpningen av avtalet

mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om administrativt
samarbete, bedrägeribekämpning och indrivning av fordringar på mervärdes-
skatteområdet, i de delar som avser administrativt samarbete och bedrägeri-
bekämpning. Av artikel 40.5 i avtalet och lagen (2011:1537) om bistånd med
indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen framgår att
Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet vid tillämpningen av de
delar i avtalet som avser bistånd vid indrivning.

2 §3 Skatteverket ska upprätthålla databaser med den information som
avses i artikel 17.1 a�d i förordning (EU) nr 904/2010. Skatteverket ska
också till Europeiska kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som
avses i artikel 49 i den förordningen.

Skatteverket ska lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 20 i

avtalet mellan Europeiska unionen och Norge.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2019:58.

2 Senaste lydelse 2019:58.

3 Senaste lydelse 2019:58.

SFS

2019:803

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:803

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)