SFS 2019:804 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

SFS2019-804.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att det i mervärdesskatteförordningen (1994:223)1
ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 10 § en ny rubrik av
följande lydelse.

Särskilt om återbetalning till beskattningsbara personer som är

etablerade här i landet
10 §
2 En överföring av återbetalning av mervärdesskatt enligt artikel 48.1
andra stycket i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010
om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri ska
krediteras ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarande-
lagen (2011:1244).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:751.

2 Tidigare 10 § upphävd genom 1997:751.

SFS

2019:804

Publicerad
den

27 november 2019