SFS 2019:805 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2019-805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 1 § brottsbalken ska ha
följande lydelse.

3 kap.
1 §
2 Den som berövar annan livet, döms för mord till fängelse på viss tid,
lägst tio och högst arton år, eller på livstid. Som skäl för livstids fängelse
ska det särskilt beaktas om gärningen föregåtts av noggrann planering,
präglats av särskild förslagenhet, syftat till att främja eller dölja annan
brottslighet, inneburit svårt lidande för offret eller annars varit särskilt
hänsynslös.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:138, bet. 2019/20:JuU4, rskr. 2019/20:34.

2 Senaste lydelse 2014:274.

SFS

2019:805

Publicerad
den

27 november 2019