SFS 2019:806 Lag om ändring i brottsbalken

SFS2019-806.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i brottsbalken

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 9 och 15 §§ brottsbalken ska
ha följande lydelse.

6 kap.
9 §
2 Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn
som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling,
döms för utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling till fängelse i
högst fyra år.

Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats

eller getts av någon annan.

15 §3 För försök till våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt övergrepp, grovt
sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, sexuellt
utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, grovt sexuellt övergrepp
mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt utnyttjande av barn
för sexuell posering, utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling,
köp av sexuell tjänst, koppleri och grovt koppleri döms det till ansvar enligt
23 kap.

Detsamma gäller för förberedelse till koppleri samt för förberedelse och

stämpling till och underlåtenhet att avslöja eller förhindra våldtäkt, grov
våldtäkt, våldtäkt mot barn, grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av
barn för sexuell posering och grovt koppleri.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Therese Thorblad
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:157, bet. 2019/20:JuU7, rskr. 2019/20:36.

2 Senaste lydelse 2005:90.

3 Senaste lydelse 2018:618.

SFS

2019:806

Publicerad
den

27 november 2019