SFS 2019:808 Lag om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja

SFS2019-808.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2012:806) om beredskapslagring

av olja

Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § lagen (2012:806) om bered-
skapslagring av olja ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
I denna lag betyder

allvarligt försörjningsavbrott: kraftig och plötslig minskning av leveran-

serna av råolja eller petroleumprodukter till Europeiska unionen eller till en
medlemsstat vare sig den medfört ett gällande internationellt beslut om
ibruktagande av lager eller inte,

beredskapslager: lager av sådana energiprodukter som förtecknas i kapi-

tel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1099/2008 av den 22 oktober 2008 om energistatistik som medlemsstaterna
i Europeiska unionen är skyldiga att ha enligt rådets direktiv 2009/119/EG
om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller
petroleumprodukter och enligt avtal om ett internationellt energiprogram av
den 18 november 1974,

inhemsk konsumtion: totala mängder energiprodukter, beräknade enligt

bilaga II till rådets direktiv 2009/119/EG, i lydelsen enligt kommissionens
genomförandedirektiv (EU) 2018/1581, som levererats inom landet både för
energiändamål och för andra ändamål och som omfattar leveranser till om-
vandlingssektorn, industrin, transporter, hushåll och andra sektorer för slut-
konsumtion inklusive energisektorns egen konsumtion med undantag för
bränsle som krävs för raffinering,

kommersiella lager: sådana lager av energiprodukter som förtecknas i ka-

pitel 3.4 i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1099/2008 som hålls av ekonomiska aktörer och som inte omfattas av kraven
i rådets direktiv 2009/119/EG,

lagringsbränslen: ett eller flera av de bränslen som förtecknas i kapitel 3.4

i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008,

lagringsår: perioden från och med 1 juli ett år till och med 30 juni påföljande

år,

referensår: det kalenderår som föregår ett lagringsår,
tillsynsmyndighet: den myndighet som regeringen utser enligt 8 kap. 1 §.

1 Prop. 2019/20:16, bet. 2019/20:NU8, rskr. 2019/20:30.

2 Jfr rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna

att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter, i lydelsen enligt kommissionens

genomförandedirektiv (EU) 2018/1581.

SFS

2019:808

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:808

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
2. Det lagringsår som inleddes den 1 april 2019 ska avslutas den 30 juni

2020.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)