SFS 2019:809 Förordning om tjänstepensionsföretag

SFS2019-809.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om tjänstepensionsföretag

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver1 följande.

1 kap. Inledande bestämmelser
Innehåll
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. ansökan om tillstånd,
2. anmälan för registrering,
3. bemyndiganden för Bolagsverket och Finansinspektionen att meddela

föreskrifter.

Tillämpningsområde
2 §
Denna förordning gäller för tjänstepensionsföretag enligt lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag. Termer och uttryck som används i
denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen
om tjänstepensionsföretag.

Särskilda bestämmelser om europabolag enligt lagen (2004:575) om

europabolag och europakooperativ enligt lagen (2006:595) om europa-
kooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag
finns i 4 kap.

I fråga om utländska tjänstepensionsinstitut finns det i 5 kap. 7 och 8 §§

bestämmelser om bemyndiganden för Finansinspektionen att meddela före-
skrifter enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sverige.

I fråga om pensionsstiftelser finns det i 5 kap. 9 § bestämmelser om be-

myndiganden för Finansinspektionen att meddela föreskrifter enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Försäkringsregister
3 §
I 4 kap. försäkringsrörelseförordningen (2011:257) finns bestämmelser
om det försäkringsregister som Bolagsverket ska föra för tjänstepensions-
företag.

Allmänna bestämmelser
4 §
En handling som enligt denna förordning får ges in i kopia ska vara
bestyrkt. En handling som får ges in i kopia får även ges in i original.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verk-

samhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:809

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

5 § En anmälan eller en ansökan enligt denna förordning ska, i förekom-
mande fall, innehålla uppgifter om anmälarens eller sökandens organisations-
nummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska per-
soner m.fl.

Kapitalkrav för ränterisk
6 §
Vid beräkningen av kapitalkravet för ränterisk enligt 8 kap. 3 § 1 lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag ska risken för negativa marknads-
räntor inte beaktas. Om en sänkning av nivån för en viss marknadsränta som
ett tjänstepensionsföretag använder vid värderingen av sina räntekänsliga
exponeringar innebär att räntenivån blir negativ, ska sänkningen anses vara
till marknadsräntan noll.

2 kap. Ansökan om tillstånd
Hur ansökningar ges in
1 §
Sådana ansökningar enligt lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag som ska prövas av Finansinspektionen ska ges in till inspektionen.
Detsamma gäller ansökningar av tjänstepensionsföretag om tillstånd att verk-
ställa ett överlåtelseavtal enligt 9 kap. 10 § lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet
Tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag
2 § En ansökan enligt 2 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag
om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag
ska undertecknas av

1. samtliga stiftare i ett tjänstepensionsaktiebolag eller ett ömsesidigt

tjänstepensionsbolag,

2. samtliga styrelseledamöter i en tjänstepensionsförening.
Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag, ett ömsesidigt försäkrings-

bolag eller en försäkringsförening, ska den undertecknas av styrelsen eller
verkställande direktören.

3 § En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som
tjänstepensionsföretag ska innehålla uppgifter om fullständigt namn, post-
adress, hemvist och personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum
för stiftarna eller styrelseledamöterna och, om ett handelsbolag är stiftare,
motsvarande uppgifter för varje obegränsat ansvarig bolagsman.

Om en ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska den innehålla uppgifter

om fullständigt namn, postadress, hemvist och personnummer eller, om
sådant saknas, födelsedatum för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänste-

pensionsföretag ska även innehålla uppgifter om namn och postadress för
ombud, om sådant ombud har utsetts.

4 § En ansökan om tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som
tjänstepensionsföretag ska även innehålla

1. en försäkran att stiftarna eller styrelseledamöterna inte är i konkurs eller

har näringsförbud samt att de inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 §
föräldrabalken, och

2019:809

background image

3

SFS

2. för tjänstepensionsaktiebolag, uppgift om vem som är kvalificerad

innehavare av aktier i bolaget.

5 § Tillsammans med en ansökan om tillstånd att driva tjänstepensions-
verksamhet som tjänstepensionsföretag ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av verksamhetsplanen, och
2. ett förslag till bolagsordning eller stadgar.
Om en sådan ansökan avser ett registrerat aktiebolag ska följande hand-

lingar ges in:

1. en kopia av verksamhetsplanen,
2. ett förslag till ändrad bolagsordning, och
3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

att söka tillstånd.

Om en ansökan gäller omvandling enligt 2 kap. 5 § lagen (2019:742) om

tjänstepensionsföretag, ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av verksamhetsplanen,
2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar,
3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet

enligt 2 kap. 5 § 3 lagen om tjänstepensionsföretag, och

4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för

försäkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt enligt 2 kap. 5 § 2
lagen om tjänstepensionsföretag och ett yttrande från företagets revisor och
aktuarie över utredningen.

6 § Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspek-
tionen har beviljat ett aktiebolag som är registrerat i aktiebolagsregistret
tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag.

Finansinspektionen ska snarast underrätta Bolagsverket när inspektionen

har återkallat ett tjänstepensionsföretags tillstånd att driva tjänstepensions-
verksamhet. Om Finansinspektionen har beviljat företaget tillstånd att driva
en annan tillståndspliktig finansiell rörelse, ska inspektionen snarast under-
rätta Bolagsverket om det.

Finansinspektionen ska tillsammans med underrättelserna enligt första

eller andra stycket ge in bolagsordningen samt i förekommande fall stämmo-
och styrelseprotokoll med beslutet om att söka tillstånd.

Utvidgning av tillstånd
7 § En ansökan om utvidgning av tillstånd att driva tjänstepensions-
verksamhet som tjänstepensionsföretag ska undertecknas av styrelsen eller
verkställande direktören. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar
ges in:

1. en kopia av den ändrade verksamhetsplanen,
2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar, och
3. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

utvidgningen av tillståndet.

Förlängning av tillstånd
8 § En ansökan enligt 2 kap. 7 § lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag om förlängning av ett tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet
som tjänstepensionsföretag ska undertecknas av styrelsen eller verkställande
direktören. Ansökan ska göras senast sex månader innan det löpande till-
ståndet går ut.

2019:809

background image

4

SFS

Tillsammans med en ansökan ska det lämnas en kopia av bolags- eller

föreningsstämmans protokoll med beslutet om förlängningen av tillståndet.

�ndring av bolagsordning eller stadgar
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar
9 § En ansökan enligt 2 kap. 10 § lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag om godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar ska under-
tecknas av styrelsen eller den verkställande direktören. Tillsammans med
ansökan ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med ändrings-

beslutet, och

2. ett förslag till ändrad bolagsordning eller ändrade stadgar.

Godkännande av villkor om förlusttäckning i bolagsordning
10 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 2 eller 21 §
lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om godkännande av villkor om
förlusttäckning i bolagsordningen för ett tjänstepensionsaktiebolag eller ett
ömsesidigt tjänstepensionsbolag ska det lämnas en av styrelsen gjord eko-
nomisk utredning om konsekvenserna för försäkringstagarnas, de försäk-
rades och andra ersättningsberättigades rätt och ett yttrande från bolagets
revisor och aktuarie över utredningen.

Godkännande av villkor om vinstutdelning i bolagsordning
11 § Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 20 § eller 12 kap. 40 §
försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 2 eller 21 §
lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag om godkännande av villkor om
vinstutdelning i bolagsordningen för ett tjänstepensionsaktiebolag eller ett
ömsesidigt tjänstepensionsbolag som inte får dela ut vinst ska följande hand-
lingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet enligt 11 kap. 20 §

första stycket 1 försäkringsrörelselagen,

2. en redogörelse för vilka försäkringstagare som har underrättats enligt

11 kap. 20 § första stycket 2 försäkringsrörelselagen och underrättelsens
innehåll samt en försäkran att underrättelsen har skett på det sätt som anges
i samma paragraf tredje stycket,

3. ett intyg från bolagets revisor att förutsättningarna enligt 11 kap. 20 §

första stycket 3 försäkringsrörelselagen i fråga om försäkringstagarnas in-
ställning är uppfyllda,

4. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om konsekvenserna för för-

säkringstagarnas och andra ersättningsberättigades rätt på grund av försäk-
ringar enligt 11 kap. 20 § första stycket 4 eller 12 kap. 40 § försäkringsrörelse-
lagen och ett yttrande från bolagets revisor och aktuarie över utredningen.

Om ett tjänstepensionsaktiebolag driver verksamhet utan bestämmelser

om vinstutdelning i bolagsordningen, ska utredningen enligt första stycket 4
kompletteras med en särskild redogörelse för hur medel ska gottskrivas
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade enligt 11 kap. 21 § för-
säkringsrörelselagen jämförd med 10 kap. 2 § lagen om tjänstepensions-
företag.

2019:809

background image

5

SFS

�&terbetalning av garantikapital
12 §
Tillsammans med en ansökan enligt 12 kap. 66 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 21 § lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag om tillstånd att betala tillbaka garantikapital ska följande
handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning,

och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att garanti-

kapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från det ömsesidiga tjänstepensions-
bolagets revisor och aktuarie över utredningen.

�&terbetalning av verksamhetskapital
13 §
Tillsammans med en ansökan enligt 13 kap. 25 § försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 49 § lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag om tillstånd att betala tillbaka verksamhetskapital ska följande
handlingar ges in:

1. en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetal-

ning, och

2. en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om verkan av att verksamhets-

kapitalet betalas tillbaka och ett yttrande från tjänstepensionsföreningens
revisor och aktuarie över utredningen.

�verlåtelse av försäkringsbestånd
14 §
Tillsammans med en ansökan enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag om tillstånd att verkställa ett överlåtelseavtal ska
följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

överlåtelse och de handlingar som har lagts fram på stämman i det över-
låtande tjänstepensionsföretaget,

2. en kopia av Bolagsverkets registreringsbevis av stämmans beslut om

överlåtelse, och

3. information om huruvida överlåtelsen omfattar risker eller åtaganden

utomlands samt uppgift om vilka länder som avses.

Om överlåtelsen avser ett tjänstepensionsföretag i likvidation eller i kon-

kurs, ska en kopia av avtalet om överlåtelse och sådan information som
anges i första stycket 3 lämnas tillsammans med ansökan.

15 § Om en ansökan enligt 11 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag innebär en övergång från en verksamhet där vinstutdelning
inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, ska de handlingar som
anges i 11 § första stycket 2�4 lämnas tillsammans med ansökan.

Fusion
Undantag från aktiebolagsförordningen
16 § Vid fusion med ett försäkringsaktiebolag gäller inte 1 kap. 32 §,
32 a § första stycket, 33 och 37 §§ aktiebolagsförordningen (2005:559).
I stället gäller 17 och 18 §§.

Verkställande av fusionsplan
17 § En ansökan enligt 10 kap. 11, 41 eller 62 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag om tillstånd att verkställa en fusionsplan ska under-
tecknas av styrelserna eller de verkställande direktörerna i de fusionerande

2019:809

background image

6

SFS

tjänstepensionsföretagen. Tillsammans med ansökan ska följande handlingar
ges in:

1. en försäkran på heder och samvete från tjänstepensionsföretagens

styrelser eller verkställande direktörer om

a) att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (2008:579) eller

enligt rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kon-
troll av företagskoncentrationer, och

b) att prövning av fusionen inte pågår enligt konkurrenslagen eller den

nämnda förordningen,

2. när det är fråga om fusion genom kombination av tjänstepensions-

aktiebolag, ett intyg av en auktoriserad revisor som visar att aktiekapitalet i
det övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens samman-
lagda verkliga värde för det övertagande bolaget,

3. när en tjänstepensionsverksamhet ska övergå från en verksamhet där

vinstutdelning inte är tillåten till en vinstutdelande verksamhet, sådana hand-
lingar som anges i 11 § första stycket 2�4,

4. en kopia av fusionsplanen, och
5. en kopia av protokollen från bolags- eller föreningsstämmorna med

beslut om den tilltänkta fusionen.

Underrättelse om hinder mot verkställande av fusionsplan
18 § Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen om verket fattar be-
slut om hinder mot verkställande av en fusionsplan.

Förvärv av aktier
Tillämpliga bestämmelser
19 § Bestämmelserna i 20�24 §§ ska tillämpas vid Finansinspektionens
handläggning av ansökningar enligt 15 kap. 1 och 2 §§ försäkringsrörelse-
lagen (2010:2043) jämförda med 12 kap. 1 § lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag om tillstånd till direkt eller indirekt förvärv av aktier i
tjänstepensionsaktiebolag.

Ansökan
20 § En ansökan om tillstånd att förvärva aktier ska undertecknas av för-
värvaren. Om förvärvaren är en juridisk person ska ansökan undertecknas
av dess styrelse eller verkställande direktören.

Skriftlig bekräftelse
21 § Finansinspektionen ska i den skriftliga bekräftelsen som avses i
15 kap. 3 § försäkringsrörelselagen (2010:2043) ange vilken dag bedömnings-
perioden löper ut.

Kompletteringar
22 § Om Finansinspektionen behöver ytterligare uppgifter för att bedöma
en ansökan om tillstånd till förvärv som avses i 15 kap. 1 och 2 §§ försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) jämförda med 12 kap. 1 § lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag, får inspektionen förelägga förvärvaren att kom-
plettera ansökan. Föreläggandet ska vara skriftligt och det ska klart framgå
vilka ytterligare uppgifter som krävs.

Ett föreläggande om komplettering får inte göras senare än den femtionde

arbetsdagen i bedömningsperioden.

2019:809

background image

7

SFS

Förlängning av bedömningsperioden
23 § Om Finansinspektionen begär kompletterande uppgifter, ska bedöm-
ningsperioden förlängas med en tid som motsvarar antalet arbetsdagar
mellan den dag då föreläggandet skickades och den dag då de komplette-
rande uppgifterna kom in till inspektionen. Förlängningen får inte överstiga
tjugo arbetsdagar om inte något annat följer av andra stycket. Bedömnings-
perioden får förlängas vid högst ett tillfälle.

Finansinspektionen får förlänga bedömningsperioden med högst trettio

arbetsdagar om

1. förvärvaren inte har sin hemvist inom EES, eller
2. förvärvaren inte är
a) ett kreditinstitut, ett institut för elektroniska pengar, ett försäkrings-

företag, ett tjänstepensionsföretag, ett värdepappersinstitut, en börs, ett fond-
bolag eller ett fondföretag och står under tillsyn av Finansinspektionen, eller

b) ett utländskt företag inom EES som i sitt hemland får bedriva mot-

svarande verksamhet som ett företag som avses i a och som står under tillsyn
av en myndighet eller ett annat behörigt organ.

Finansinspektionen ska inom två arbetsdagar från det att de komplette-

rande uppgifterna kommit in till inspektionen skicka en bekräftelse till för-
värvaren om att uppgifterna har tagits emot. I bekräftelsen ska det även
anges vilken dag bedömningsperioden löper ut.

Skriftligt beslut
24 § Finansinspektionens beslut i en fråga om tillstånd till förvärv ska vara
skriftligt. Beslutet ska meddelas inom två arbetsdagar från det att det fattades.

Om en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över en

utländsk försäkringsgivare inom EES har lämnat synpunkter till Finans-
inspektionen, ska dessa synpunkter framgå av beslutet.

3 kap. Anmälan för registrering och ansökan som ska

handläggas av Bolagsverket
Tillämpning av andra förordningar
Tjänstepensionsaktiebolag
1 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas
av Bolagsverket avseende ett tjänstepensionsaktiebolag gäller 1 kap. aktie-
bolagsförordningen (2005:559), om inte annat följer av 15 §. Därutöver gäller
bestämmelserna i

� 6�10 §§ om anmälan för registrering,
� 11 § om tillstånd,
� 13 § om ändring av bolagsordning,
� 21 § om överlåtelse av försäkringsbestånd, och
� 24�26 §§ om avgifter.

�msesidiga tjänstepensionsbolag
2 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas
av Bolagsverket avseende ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag gäller 2 kap.
1 § första och andra styckena, 2 § första stycket, 4 och 5 §§, 6 § första
stycket 1, 2 och 4�6 och andra stycket och 7�12, 17, 18, 21�27 och 30 §§
förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat
följer av 15 §. Därutöver gäller bestämmelserna i

2019:809

background image

8

SFS

� 6�10 §§ om anmälan för registrering,
� 11 och 12 §§ om tillstånd,
� 13 § om ändring av bolagsordning,
� 14 § om ledning,
� 16�18 §§ om garantikapital,
� 21 § om överlåtelse av försäkringsbestånd,
� 22 § om frivillig likvidation, och
� 24 och 26 §§ om avgifter.

3 § Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska
föreningar på ömsesidiga tjänstepensionsbolag ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening i stället avse ömsesidigt tjänstepensionsbolag,
2. medlem i stället avse delägare,
3. stadgar i stället avse bolagsordning,
4. föreningsstämma i stället avse bolagsstämma, och
5. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

Tjänstepensionsförening
4 § För anmälan för registrering och sådan ansökan som ska handläggas
av Bolagsverket avseende en tjänstepensionsförening gäller 2 kap. 1 § första
och andra styckena och 2, 4�12, 17, 18, 21�27 och 30 §§ förordningen
(2018:759) om ekonomiska föreningar, om inte något annat följer av 15 §.
Därutöver gäller bestämmelserna i

� 6�10 §§ om anmälan för registrering,
� 11 § om tillstånd,
� 13 § om ändring av stadgar,
� 14 § om ledning,
� 19 och 20 §§ om verksamhetskapital,
� 21 § om överlåtelse av försäkringsbestånd,
� 22 § om frivillig likvidation, och
� 24 och 26 §§ om avgifter.

5 § Vid tillämpningen av förordningen (2018:759) om ekonomiska
föreningar på tjänstepensionsföreningar ska det som där sägs om

1. ekonomisk förening i stället avse tjänstepensionsförening, och
2. föreningsregistret i stället avse försäkringsregistret.

Anmälan för registrering enligt lagen om tjänstepensionsföretag
6 §
En anmälan för registrering enligt lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag ska göras skriftligen hos Bolagsverket. En sådan anmälan får över-
föras elektroniskt till Bolagsverket.

7 § En anmälan för registrering ska undertecknas av en styrelseledamot
eller av den verkställande direktören. En anmälan av ett tjänstepensions-
företag i likvidation ska undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvida-
torer har utsetts, av en av likvidatorerna.

8 § En anmälan som överförs elektroniskt till Bolagsverket ska vara under-
tecknad med en elektronisk underskrift.

9 § Handlingar som ska lämnas tillsammans med en anmälan som har upp-
rättats elektroniskt får överföras elektroniskt till Bolagsverket.

2019:809

background image

9

SFS

10 § En försäkran på heder och samvete i en anmälan till Bolagsverket får
undertecknas med en elektronisk underskrift.

Tillstånd
11 §
Tillsammans med en anmälan för registrering av tjänstepensions-
företag ska Finansinspektionens beslut enligt 2 kap. 14 § lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag om tillstånd och godkännande av bolagsordning
eller stadgar lämnas.

12 § Om en anmälan för registrering avser ett ömsesidigt tjänstepensions-
bolag ska följande handlingar ges in:

� en kopia av de teckningslistor som försäkring har tecknats på, och
� en kopia av protokollet från den konstituerande stämman.

�ndring av bolagsordning eller stadgar
13 §
Tillsammans med en anmälan för registrering av godkännande av
ändring av bolagsordning eller stadgar ska Finansinspektionens beslut enligt
2 kap. 14 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag lämnas.

Ledning
14 §
Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 7 kap. 44 § lagen
(2018:672) om ekonomiska föreningar, som avser annat än enbart en änd-
ring av hemvist eller postadress, ska det ges in en kopia av ett protokoll eller
någon annan handling som styrker uppgifterna i anmälan om val eller ent-
ledigande av en styrelseledamot eller styrelsesuppleant.

Revisor
15 §
I stället för 1 kap. 3 § tredje stycket aktiebolagsförordningen (2005:559)
och 2 kap. 6 § första stycket 1, 2 och 6 förordningen (2018:759) om eko-
nomiska föreningar gäller att anmälan för registrering ska innehålla en för-
säkran på heder och samvete att revisorn uppfyller de kompetenskrav som
anges i 11 kap. 12 §, 12 kap. 43 § eller 13 kap. 18 § försäkringsrörelselagen
(2010:2043) jämförda med 10 kap. 2, 21 och 49 §§ lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag.

Garantikapital
Förutsättning för registrering
16 § Tillsammans med en anmälan för registrering av ett ömsesidigt tjänste-
pensionsbolag ska det lämnas ett intyg från bolagets revisor om att garanti-
kapital enligt 12 kap. 9 § första stycket och 18 § andra stycket försäkrings-
rörelselagen (2010:2043) jämförda med 10 kap. 21 § lagen (2019:742) om
tjänstepensionsföretag har betalats in.

Under rörelsens gång
17 § En anmälan för registrering enligt 12 kap. 9 § andra stycket försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 21 § lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag av ett beslut att ta emot garantikapital under
rörelsens gång ska innehålla uppgift om det belopp som garantikapitalet ska
ökas med.

2019:809

background image

10

SFS

Tillsammans med anmälan ska följande handlingar ges in:
1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet att ta emot garanti-

kapital samt en av styrelsen gjord ekonomisk utredning om behovet av
garantikapital och ett yttrande från bolagets revisor och aktuarie över utred-
ningen,

2. en kopia av det avtal som ligger till grund för tillskottet av garanti-

kapital, och

3. ett intyg från bolagets revisor om att minst hälften av det belopp som

garantikapitalet ska ökas med har betalats in.

Om det i ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag efter anmälan om regi-

strering enligt första stycket görs ytterligare inbetalning av garantikapital,
ska detta anmälas för registrering. Tillsammans med anmälan ska det lämnas
ett intyg av bolagets revisor om att hela garantikapitalet har betalats in inom
sex månader från registreringen av anmälan enligt första stycket.

�&terbetalning av garantikapital
18 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 12 kap. 66 § för-
säkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap. 21 § lagen (2019:742)
om tjänstepensionsföretag av ett beslut om återbetalning av garantikapital
ska följande handlingar ges in:

� en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om återbetalning,

och

� Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

Verksamhetskapital
Förutsättning för registrering
19 § Tillsammans med en anmälan för registrering av en tjänstepensions-
förening ska det lämnas ett intyg från föreningens revisor om att verksam-
hetskapital enligt 10 kap. 51 § andra stycket lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag har betalats in.

�&terbetalning av verksamhetskapital
20 § Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 13 kap. 25 §
första stycket försäkringsrörelselagen (2010:2043) jämförd med 10 kap.
49 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag av ett beslut om återbetal-
ning av verksamhetskapital ska följande handlingar ges in:

� en kopia av föreningsstämmans protokoll med beslutet om återbetal-

ning, och

� Finansinspektionens tillstånd till återbetalning.

�verlåtelse av försäkringsbestånd
21 §
Tillsammans med en anmälan för registrering enligt 11 kap. 3 § lagen
(2019:742) om tjänstepensionsföretag av avtal om överlåtelse av försäkrings-
bestånd ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolags- eller föreningsstämmans protokoll med beslutet om

överlåtelse, och

2. en kopia av de handlingar som har lagts fram på stämman enligt 11 kap.

2 § lagen om tjänstepensionsföretag.

Frivillig likvidation
22 §
I en anmälan för registrering enligt 17 kap. 9 § lagen (2018:672) om
ekonomiska föreningar av ett beslut om frivillig likvidation av ett ömsesidigt

2019:809

background image

11

SFS

tjänstepensionsbolag eller en tjänstepensionsförening ska det anges när lik-
vidationen ska inträda, om beslutet inte har omedelbar verkan.

Tillsammans med anmälan ska en kopia av bolags- eller föreningsstäm-

mans protokoll med beslutet om likvidationen ges in.

�ndrade förhållanden
23 §
Om en uppgift som ett tjänstepensionsföretag har lämnat till Bolags-
verket har ändrats, ska företaget snarast skriftligen underrätta Bolagsverket
om detta.

Avgifter
Handläggning av ansökan om likvidation enligt lagen om

tjänstepensionsföretag
24 § För handläggning och prövning av ansökan om likvidation enligt
10 kap. 16, 37 och 59 §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag ska en
avgift på 475 kronor betalas.

Handläggning av ansökningar enligt aktiebolagslagen
25 § För handläggning och prövning av ansökningar enligt aktiebolags-
lagen (2005:551) ska avgifter betalas till Bolagsverket med följande belopp:

1. tillstånd enligt 24 kap. 22 § till verkställande av delningsplan,

1 500 kronor,

2. likvidation enligt 25 kap. 11 §, 500 kronor, och
3. tillstånd enligt 28 kap. 5 § att inte lämna uppgift om tjänstepensions-

aktiebolagets företagsnamn på bolagets webbplatser, 1 500 kronor.

26 § En sådan särskild avgift som avses i 25 kap. 26 § aktiebolagslagen
(2005:551) ska uppgå till 2 700 kronor.

Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. av en sådan avgift finns i

4�9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
ska uppmanas att betala fordran innan ansökan om indrivning görs framgår
av 3 § indrivningsförordningen. Indrivning behöver inte begäras för en
fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän
synpunkt.

Handläggning av ansökningar enligt lagen om ekonomiska föreningar
27 § För handläggning och prövning av ansökningar enligt lagen (2018:672)
om ekonomiska föreningar ska avgifter betalas till Bolagsverket med följande
belopp:

1. undantag enligt 7 kap. 8 eller 30 § från bosättningskravet för verkstäl-

lande direktör eller styrelseledamot, 475 kronor,

2. tillstånd till minskning av reservfonden enligt 15 kap. 4 §, 900 kronor,
3. likvidation enligt 17 kap. 11 §, 475 kronor.

4 kap. Särskilda bestämmelser för europabolag och

europakooperativ
Tillämpningsområde
1 §
Detta kapitel gäller för

1. europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den

8 oktober 2001 om stadga för europabolag, här kallad SE-förordningen, som
driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföretag, och

2019:809

background image

12

SFS

2. europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den

22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-
föreningar), här kallad SCE-förordningen, som driver tjänstepensionsverk-
samhet som tjänstepensionsföretag.

2 § Bestämmelserna i 3 kap. om registrering i försäkringsregistret ska,
i fråga om europabolag och europakooperativ som driver tjänstepensions-
verksamhet som tjänstepensionsföretag, tillämpas vid registrering i europa-
bolagsregistret respektive europakooperativsregistret.

Denna förordning ska även i övrigt tillämpas på europabolag och europa-

kooperativ som driver tjänstepensionsverksamhet som tjänstepensionsföre-
tag om inte något annat framgår av SE-förordningen, SCE-förordningen,
lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, lagen (2018:672) om ekono-
miska föreningar, försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller aktiebolags-
lagen (2005:511).

Ansökan och anmälan för registrering
3 §
En ansökan eller en anmälan enligt 2 eller 3 kap. ska undertecknas av
den verkställande direktören eller

1. när det gäller europabolag och europakooperativ som har ett sådant

förvaltningssystem som avses i artiklarna 39�42 i SE-förordningen
(dualistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 37�41 i SCE-förord-
ningen (dualistiskt organiserade europakooperativ), en ledamot i lednings-
organet, eller

2. när det gäller europabolag eller europakooperativ som har ett sådant

förvaltningssystem som avses i artiklarna 43�45 i SE-förordningen
(monistiskt organiserade europabolag) eller artiklarna 42�44 i SCE-förord-
ningen (monistiskt organiserade europakooperativ) en ledamot i förvaltnings-
organet.

5 kap. Bemyndiganden
Bolagsverket
1 §
Bolagsverket får i fråga om tjänstepensionsföretag meddela före-
skrifter om

1. elektronisk överföring till Bolagsverket av en anmälan för registrering

eller en ansökan som ska handläggas av Bolagsverket,

2. vilka krav som ska ställas på den elektroniska underskriften enligt

3 kap. 8 §,

3. elektronisk överföring till Bolagsverket av handlingar som ska ges in

tillsammans med en anmälan eller en ansökan som har upprättats elektro-
niskt,

4. bestyrkande av att en elektronisk kopia stämmer överens med origi-

nalet,

5. vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling

ska få ges in som ett elektroniskt original, och

6. hur en försäkran på heder och samvete enligt denna förordning får

undertecknas med en elektronisk underskrift.

Finansinspektionen
Föreskrifter för tjänstepensionsföretag
2 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag meddela föreskrifter om

2019:809

background image

13

SFS

1. vad tjänstepensionsföretag ska iaktta vid tillämpningen av 1 kap. 16 §,
2. vad en sådan verksamhetsplan som avses i 2 kap. 13 § ska innehålla,
3. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

4. vilken information ett tjänstepensionsföretag ska lämna enligt 4 kap.

2 §,

5. innehållet i pensionsbeskedet som avses i 4 kap. 3 §,
6. vilka åtgärder ett tjänstepensionsföretag ska vidta för att uppfylla de

krav på god tjänstepensionsstandard som avses i 4 kap. 4 §,

7. villkor för upplåning enligt 4 kap. 7 §,
8. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt

5 kap. 1�6 §§,

9. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 9 §,
10. värdering av de tillgångar som avses i 6 kap. 14 § till verkligt värde,
11. förande av register enligt 6 kap. 16 §,
12. villkor för att ta in, räkna av och bestämma omfattningen av poster i

kapitalbasen samt hur den i övrigt ska beräknas enligt 7 kap. 2�7 §§,

13. beräkningen av det riskkänsliga kapitalkravet enligt 8 kap. 2�6 §§,
14. villkoren för nedsättning av garantibeloppet enligt 8 kap. 14 §,
15. de krav som enligt 9 kap. 3, 12 och 13 §§ ska gälla för dem som är

verksamma i ett tjänstepensionsföretag,

16. innehållet i styrdokumenten enligt 9 kap. 4 §,
17. innehållet i det försäkringstekniska beräkningsunderlaget enligt

9 kap. 5 §,

18. vad redogörelsen enligt 9 kap. 7 § ska innehålla,
19. uppgifterna för funktionen för riskhantering enligt 9 kap. 10 §,
20. uppgifterna för funktionen för regelefterlevnad enligt 9 kap. 11 §,
21. uppgifterna för funktionen för internrevision enligt 9 kap. 12 §,
22. uppgifterna för aktuariefunktionen enligt 9 kap. 13 §,
23. innehållet i systemet för riskhantering enligt 9 kap. 15 § samt omfatt-

ningen av riskerna i detta system,

24. kraven på de regelbundna utvärderingar som ska göras enligt 9 kap.

16 §,

25. hur en bedömning av externa värderingar enligt 9 kap. 17 § ska genom-

föras,

26. vad som ska ingå i risk- och solvensbedömningen enligt 9 kap. 20 §

och rapporteringen av resultatet av denna enligt 9 kap. 22 §,

27. vad ett tjänstepensionsföretag ska beakta när ett uppdragsavtal ingås

enligt 9 kap. 23 § och innehållet i ett sådant avtal,

28. vilka upplysningar ett tjänstepensionsföretag ska lämna till Finans-

inspektionen enligt 14 kap. 5 § och när de ska lämnas,

29. att vissa uppgifter som enligt 14 kap. 5 § ska lämnas till Finans-

inspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

30. innehållet i en åtgärdsplan enligt 15 kap. 5 §,
31. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 15 kap. 8 §,
32. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapital-

kravet ska beräknas enligt 16 kap. 15�17, 20 och 22 §§,

33. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen en-

ligt 16 kap. 18 §,

34. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt

16 kap. 21 § andra stycket,

35. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt

16 kap. 23 och 33 §§,

36. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 16 kap. 29 §, och

2019:809

background image

14

SFS

37. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt

16 kap. 31 §.

3 § Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § 29,
ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra
sig.

4 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (2019:742) om tjänstepensions-
företag meddela föreskrifter om

1. hur information ska lämnas enligt 4 kap. 2 och 3 §§,
2. hur information om styrdokument för ersättningar ska offentliggöras

enligt 9 kap. 6 §,

3. hur upplysningar ska lämnas enligt 14 kap. 5 §, och
4. hur och när ett företag ska lämna upplysningar enligt 16 kap. 23 och

33 §§.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden

som rör verkställigheten av lagen om tjänstepensionsföretag i den utsträck-
ning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

5 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vad som avses med
ringa andel av företagets verksamhet i punkt 3 första stycket b i ikraft-
trädande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:742) om tjänste-
pensionsföretag.

Koncerner
6 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om att bestämmelserna
om koncerner i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag, i föreskrifter
som har meddelats med stöd av lagen om tjänstepensionsföretag, i försäk-
ringsrörelselagen (2010:2043), i föreskrifter som har meddelats med stöd av
försäkringsrörelselagen och i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar,
ska gälla helt eller delvis för en sådan grupp av företag som inte utgör en
koncern enligt 1 kap. 10�14 §§ lagen om ekonomiska föreningar, men som
har en gemensam eller i huvudsak gemensam ledning.

Föreskrifter för utländska tjänstepensionsinstitut
7 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:293) om utländska för-
säkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige meddela
föreskrifter om

1. vilka upplysningar ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna till

inspektionen enligt 3 kap. 3 §,

2. vilken information ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna enligt

8 kap. 1 b §, och

3. vad utländska tjänstepensionsinstitut ska iaktta vid tillämpningen av

8 kap. 6 §.

8 § Finansinspektionen får meddela föreskrifter om hur information ska
lämnas enligt 8 kap. 1 b § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares
och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige.

Finansinspektionen får även meddela föreskrifter inom andra områden

som rör verkställigheten av lagen om utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige i fråga om utländska tjänste-
pensionsinstitut i den utsträckning som denna förordning inte innehåller
sådana bestämmelser.

2019:809

background image

15

SFS

Föreskrifter för pensionsstiftelser
9 § Finansinspektionen får i fråga om lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m. meddela föreskrifter om

1. vilken information en pensionsstiftelse ska lämna enligt 10 l § och hur

den ska lämnas,

2. vad placeringsriktlinjerna och redogörelsen enligt 16 f § ska innehålla,

och

3. vad de styrdokument som anges i 16 g § ska innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

2019:809