SFS 2019:811 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

SFS2019-811.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1999:1134) om

belastningsregister

Utfärdad den 21 november 2019

Regeringen föreskriver att 16 f § förordningen (1999:1134) om belastnings-
register ska ha följande lydelse.

16 f §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 8�11, 14 eller 15 kap.
brottsbalken eller mot skattebrottslagen (1971:69), lagen (1985:354) om
förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall, lagen (2002:444)
om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, lagen
(2003:148) om straff för terroristbrott, bidragsbrottslagen (2007:612), lagen
(2014:307) om straff för penningtvättsbrott eller lagen (2016:1307) om
straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden ska, om brotten lett
till någon annan påföljd än penningböter, lämnas ut om det begärs av
Finansinspektionen, i fråga om den som myndigheten lämplighetsprövar
enligt

1. lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,
2. lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
3. lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
4. lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
5. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
6. lagen (2010:751) om betaltjänster,
7. försäkringsrörelselagen (2010:2043),
8. lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
9. lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
10. lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
11. lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
12. lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,
13. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den

4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister,
eller

14. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den

23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen
och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och
2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012.

Om den påföljd som dömts ut även avser något annat brott än de som

anges i första stycket, ska också uppgifter om det brottet lämnas ut.

Sådana uppgifter som avses i 3 § 3�5 lagen (1998:620) om belastnings-

register får inte lämnas ut till Finansinspektionen när myndigheten har rätt
att få uppgifter ur belastningsregistret enligt denna paragraf.

1 Senaste lydelse 2018:2044.

SFS

2019:811

Publicerad
den

27 november 2019

background image

2

SFS

2019:811

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Peter Lindström
(Justitiedepartementet)